Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania na 1  (Przeczytany 2817 razy)

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Pytania na 1
« dnia: 13 Marzec 2013, 09:46 »
Mam pare pytań na 1 -z częścią z nich jeszcze się nie spotkałem - są tu pytania proste  ;) i pytania z tematów juz nieobowiązujących  ale nigdy nie wiadomo - ktoś podpowie odp na pytania nr 5 i 11?!
Cytuj
1.   Jakie kryteria decydują o stwierdzeniu przez geodetę zgodności przewodów uzbrojenia podziemnego terenu z projektem oraz jaki jest dalszy tok postępowania w przypadku stwierdzenia niezgodności?
Cytuj

2.   Wykonawca mapy do celów projektowych dokonał odtworzenia znaku osnowy poziomej III klasy. Znak umieszczony był na granicy działki będącej własnością Gminy w użytkowaniu wieczystym Kowalskiego Jana i drogi gminnej w trwałym zarządzie  Zarządu Dróg i Urządzeń Miejskich. Kogo wykonawca powinien zawiadomić o odtworzeniu znaku osnowy szczegółowej. Proszę uzasadnić swoją wypowiedź.

Cytuj

3.   Proszę podać w jaki sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawnych i technicznych powinna być prowadzona mapa zasadnicza i przez kogo?

Cytuj

4.   W granicach własnej działki rolnik zamierza wybudować budynek gospodarczy o powierzchni
50m2. Dla tęgo terenu jest założona mapa zasadnicza w skali 1:5000. W jaki sposób może być w tym przypadku opracowana mapa do celów projektowych oraz kto zdecyduje w razie konieczności o skali i obszarze tej mapy?
Cytuj


5.   Dla części zabudowanej osiedla Lipno w 1990r została założona mapa zasadnicza w formie tradycyjnej. Obecnie należy opracować mapę zasadniczą również w tej postaci dla części leżącej w południowej części sekcji oznaczonej jako 343.441.0421 i poniżej tej sekcji. Proszę podać w jaki sposób należy przedstawić na obszarze pomiaru między innymi drewniane stodoły. Jaki numer sekcji będzie miał nowo założony arkusz mapy zasadniczej? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Cytuj

6.   Przy zakładaniu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy metodą pomiarów satelitarnych GPS wykonawca stwierdził, że przewidziany do nawiązania osnowy punkt geodezyjny I klasy sieci POLREF, usytuowany w terenie na miedzy dzielącej działki gruntu ornego, został usunięty przypuszczalnie przez rolników użytkujących te pola. Proszę omówić obowiązujący dalszy tok postępowania w tej sprawie.

Cytuj

7.   Przy wytyczaniu garażu o wymiarach 5,40x3,60x2,90 (dl x szer x wys) okazało się, że z powodu ukośnej granicy działki budowlanej narożnik ścian bez otworów znalazł się w odległości 2,50m od tej granicy. Jakie powinno być w tym wypadku postępowanie geodety wytyczającego ten budynek? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Cytuj

8.   Jak dzieli się treść mapy zasadniczej i kto (co) ustala zakres tej treści?

Cytuj

9.   Proszę podać, jakie obowiązki ciążą na inwestorach sieci uzbrojenia terenu, a jakie szczególne obowiązki ciążą na wykonawcy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nowo zbudowanej sieci uzbrojenia terenu oraz do której grupy dokładnościowej należą podziemne elementy uzbrojenia terenu.
Cytuj

10.   Proszę podać z jaką dokładnością względem poziomej osnowy geodezyjnej należy określić, przy pomiarze bezpośrednim, położenie:  - budynku mieszkalnego,  - ogrodzenia trwałego,  - konturu użytku gruntowego - granicy działki o nie utrwalonych załamaniach oraz jakie zasady generalizacji obowiązują przy pomiarze szczegółów terenowych.
Cytuj


11.   Proszę podać jaką zasadę stosujemy:
przy opisie pozaramkowym pierworysu arkusza mapy zasadniczej dotyczącym nazwy
arkusza, gdy na arkuszu położone są obszary w granicach administracyjnych :
• miasto i gmina,
• dwóch lub więcej gmin,
• dwóch lub więcej miast,
Cytuj

12.   Na wniosek projektanta należy opracować mapę do celów projektowych w skali 1:1000 wraz z warstwicami. Proszę podać w jaki sposób możemy dokonać kontroli prawidłowości opracowania pierworysu wysokościowego takiej mapy dla terenów niezainwestowanych(rolnych).Kiedy możemy uznać opracowanie mapy wysokościowej za prawidłowe?

Cytuj

13.   Niektóre budowle nie wymagają pozwolenia na budowę. Proszę podać szczególowe warunki techniczne, które powodują, że następujące budowle nie wymagają pozwolenia na budowę:
1) budynki gospodarcze związane z produkcją rolną,
2) naziemne silosy na materiały sypkie,
3) wiaty i altany,
4) budynki gospodarcze położone na terenach Skarbu Państwa

Cytuj

14.   Na czym polega generalizacja obiektów (szczegółów terenowych ) w trakcie pomiaru
Cytuj

15.    Na czym polega i w jakich przypadkach ma zastosowanie odtworzenie lub wznowienie punktów nawiązania  I lub II Klasy przy wykonywaniu pomiarów szczegółowej osnowy poziomej III klasy?

sYsTEM połączył wiadomości: 13 Marzec 2013, 10:09
Na szybko odpowiedzi jakie myślę żesą poprawne :
Pytanie1)
Rozporządzenie MGPiB w sprawie  rodzaju i zakresu ... w budownictwie z 21-02-1995 Art 13,15 i 16
Rozporządzenie MRRiB w sprawie gesut z 02-04-2001  Art 14, 15.1 i 16
Cytuj
§ 13.
 Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.

§ 15.
1. Wykonanie czynności geodezyjnych, o których mowa w § 12, wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu.
2. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.

§ 16.
W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami.§ 14.
1. Po zrealizowaniu projektu przeprowadza się inwentaryzację. Pomiary obejmują również inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce.
2. Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nieprzekraczające 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów rolnych i leśnych, przy zachowaniu przepisów regulujących odległość między poszczególnymi obiektami budowlanymi.

§ 15.
1. Inwentaryzację, jak również związaną z nią dokumentację, sporządza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych, zwana dalej „wykonawcą”.

§ 16. W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Pytanie2)
Rozporządzenie w sprawie ochrony znaków z 15-04-1999 Art 4,6 i 7

Cytuj
§ 4. Ochrona znaków polega na:
1) doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości, zwanego dalej „zawiadomieniem”,
2) wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,
3) ustawianiu urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących położenie znaków.

§ 6. W przypadku gdy znak został umieszczony na granicy dwóch lub więcej nieruchomości, zawiadomienie doręcza się właścicielom lub innym osobom władającym tymi nieruchomościami.
 
§ 7.
1. Zawiadomienie sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy z przeznaczeniem dla:
1) właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością,
2) starosty.
2. Kopię zawiadomienia wykonawca prac włącza do dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Obowiązek doręczenia zawiadomienia spoczywa na wykonawcy prac geodezyjnych, który przed tym doręczeniem powinien wyjaśnić właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością warunki umieszczenia znaków lub wykonania ich przeglądu i konserwacji oraz, w miarę możliwości, uzgodnić termin przystąpienia do tych prac.


Pytanie3)
PGiK z 17-05-1989 Art 7d i
instrukcja K1 Art 25-26-27-28-33-34 chyba że ktoś ma lepszy pomysł
Cytuj
Art. 7d. Do zadań starosty należy w szczególności:
1) 26) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) zakładanie osnów szczegółowych;
4) (uchylony); 27)
5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
7) 28) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2.

§ 25
Mapa zasadnicza, jako element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzona jest przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o których mowa w art. 40 ust.2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, lub jednostki równorzędne oraz ich filie.

§ 26
Mapę zasadniczą prowadzi się w ramach krajowego Sytemu Informacji o Terenie (art. 5 i 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Docelową postacią mapy zasadniczej w SIT jest jej postać numeryczna: wektorowa, związana z bazą informacji o obiektach.

§ 27
Na obszarach, gdzie istnieją założone arkusze mapy w formie klasycznej, do czasu założenia mapy numerycznej ich dalszą aktualizację należy wykonywać zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami i znakami umownymi. Jeśli na obszarze nie istnieje mapa w określonej skali i zdecydowano założyć nowe arkusze w formie tradycyjnej, należy stosować znaki i symbole zgodne z niniejszą instrukcją. Niedopuszczalne jest stosowanie na jednym arkuszu mapy klasycznej znaków i symboli poprzednich i nowych przepisów

§ 28
Mapa zasadnicza w postaci numerycznej jest zasobem informacji o obiektach, stanowiących na mocy niniejszej instrukcji jej treść.

§ 33
Do treści mapy mogą być wprowadzane wyłącznie dane spełniające wymogi dokładnościowe i formalne, określone w obowiązujących instrukcjach technicznych. Podział na grupy dokładnościowe szczegółów terenowych i precyzja ich pomiaru nie mają związku ze skalą bazową mapy (Instrukcja O-1).

§ 34
Graficzna postać mapy zasadniczej i dane zawarte w zbiorach mapy zasadniczej są udostępniane urzędom, instytucjom, osobom fizycznym i prawnym z zachowaniem warunków określonych w przepisach o tajemnicy państwowej i służbowej.

Pytanie4)
Rozporządzenie MGPiB w sprawie  rodzaju i zakresu ... w budownictwie z 21-02-1995 Art 4-5-6

Cytuj

§ 4.
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sprządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy.
2. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. W razie budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości, dopuszcza się wykonanie mapy jednostkowej, o której mowa w ust. 2, w układzie lokalnym dla danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na których będzie oparty pomiar, należy utrwalić znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opisy topograficzne w nawiązaniu do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.

§ 5. Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej „mapami do celów projektowych”, powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej — także teren tej strefy.

§ 6.
1. Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:
1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.
2. Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:
1) skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,
2) skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,
3) skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.
3. Wielkość obszaru, o którym mowa w § 5, oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

« Ostatnia zmiana: 13 Marzec 2013, 10:09 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline arcadio

 • Rosja to nie kraj... to stan umysłu.
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 88
 • "Im więcej trenuję, tym więcej mam szczęścia..."
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 23.0.1271.95 Chrome 23.0.1271.95
  • Zobacz profil
Odp: Pytania na 1
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marzec 2013, 21:26 »
ad.3
PGiK z 17-05-1989 Art 7d i
instrukcja K1 Art 25-26-27-28-33-34 chyba że ktoś ma lepszy pomysł 

a co bys powiedział gdyby w tym pytaniu przytoczyć fragment z Pgik art 4.1a,b,c,d,e (zamiast K1) i dodać jeszcze art 7d.7. Mapa zasadnicza to nic innego jak baza danych o której mowa w pgik ???

ad.4
dodałbym jeszcze może paragraf z rozp. w spraiwe standardów
Cytuj
§ 7. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe poprzedza się wywiadem terenowym, mającym na celu:
1) identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków granicznych;
2) porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym;
3) pozyskanie informacji o terenie, który ma być objęty pomiarem, mających znaczenie dla zakresu planowanych prac geodezyjnych.
2. Wyniki wywiadu terenowego uwidacznia się kolorem czerwonym na kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.
3.   Informacje dotyczące nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz dane adresowe zawarte w dokumentacji sporządzonej w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych muszą być zgodne z danymi zawartymi w:
1) państwowym rejestrze nazw geograficznych;
2) ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
4. Oznaczenia obiektów uwidacznianych w dokumentacji sporządzonej w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych muszą być zgodne z oznaczeniami tych obiektów w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1–6 i 10 oraz ust. 1b ustawy, lub nawiązywać do tych oznaczeń
i pewnie do wyboru jeszcze kilka artykułów dotyczących mdcp...
« Ostatnia zmiana: 13 Marzec 2013, 21:54 wysłana przez arcadio »
"Trafić w pytania- łatwiej jak się po prostu dużo umie."
Lupus

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: Pytania na 1
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marzec 2013, 07:46 »
ad.3
a co bys powiedział gdyby w tym pytaniu przytoczyć fragment z Pgik art 4.1a,b,c,d,e (zamiast K1) i dodać jeszcze art 7d.7. Mapa zasadnicza to nic innego jak baza danych o której mowa w pgik ???

ad.4
dodałbym jeszcze może paragraf z rozp. w spraiwe standardów  i pewnie do wyboru jeszcze kilka artykułów dotyczących mdcp...

co do pytania 3 - w sumie może być to nawet lepszą odpowiedzią niż z instrukcji ale dałbym artykułu te co centralnie odpowiadają na pytanie ( to jest pytanie ustne  - jaki sposób...) więc Art 1b 1c 1d 1e i 2   (1 a mówi nam o treści nie o sposobie)
 

co do 4
4.   W granicach własnej działki rolnik zamierza wybudować budynek gospodarczy o powierzchni
50m2. Dla tęgo terenu jest założona mapa zasadnicza w skali 1:5000. W jaki sposób może być w tym przypadku opracowana mapa do celów projektowych oraz kto zdecyduje w razie konieczności o skali i obszarze tej mapy?

wydaje misię(mogę się mylić ;)  ) że mówienie o wywiadzie terenowym nic nie wnosi do odpowiedzi na to pytanie(znowu powtarzam to jest ustne pytanie więc mówienie treściwe i na temat jest wskazane bez wstępów)
 ale może ktoś inny jeszcze się wypowie - też jestem w fazie nauki  :D
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline askaza

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Odp: Pytania na 1
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwiecień 2013, 08:52 »
Witam
Tez jestem w trakcie nauki i mam problem z pytaniami 6, 10, 11, 12 i 15 czy ktoś może pomóc
Pozdrawiam :)

Offline Lupus

 • Moderator Globalny
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 1952
 • Dariusz Wilczewski
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
  • limbus3d.pl
Odp: Pytania na 1
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwiecień 2013, 08:58 »
4.   W granicach własnej działki rolnik zamierza wybudować budynek gospodarczy o powierzchni
50m2. Dla tęgo terenu jest założona mapa zasadnicza w skali 1:5000. W jaki sposób może być w tym przypadku opracowana mapa do celów projektowych oraz kto zdecyduje w razie konieczności o skali i obszarze tej mapy?

wydaje misię(mogę się mylić ;)  ) że mówienie o wywiadzie terenowym nic nie wnosi do odpowiedzi na to pytanie(znowu powtarzam to jest ustne pytanie więc mówienie treściwe i na temat jest wskazane bez wstępów)

W takim pytaniu chodzi o to, że jeżeli będzie potrzeba zrobienia mapy w skali 1:500 ( a będzie) to nie można przeskalować tej mapy tylko trzeba pomierzyć od nowa. przeskalowanie może być tylko x2, w górę lub w dół
__________
Pozdrawiam
Lupus

Wszystko da się zrobić, tylko czy jest to uzasadnione ekonomicznie?

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: Pytania na 1
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwiecień 2013, 09:37 »
Witam
Tez jestem w trakcie nauki i mam problem z pytaniami 6, 10, 11, 12 i 15 czy ktoś może pomóc
Pozdrawiam :)

tak na szybkiego  :)
pytanie nr 12
12. Na wniosek projektanta należy opracować mapę do celów projektowych w skali 1:1000 wraz z warstwicami. Proszę podać w jaki sposób możemy dokonać kontroli prawidłowości opracowania pierworysu wysokościowego takiej mapy dla terenów niezainwestowanych(rolnych).Kiedy możemy uznać opracowanie mapy wysokościowej za prawidłowe?

wg mnie dotyczy kontroli wysokości ze standardów z 0-11-2011 paragraf 36 ust 2 i ust 3

pytanie nr 15
15. Na czym polega i w jakich przypadkach ma zastosowanie odtworzenie lub wznowienie punktów nawiązania I lub II Klasy przy wykonywaniu pomiarów szczegółowej osnowy poziomej III klasy?
za podstawę wpisałbym rozporządzenie w sprawie osnów z 2012 i rozporzadzenie w sprawie standardów z 2011
wiadomo wg rozporządzenia że nie ma juz takiego podziału osnów - wg mnie wolne tłumaczenie na nowe przepisy to odtworzenie osnowy podst fundamentalnej i podstawowej bazowej przy zakładaniu osnowy szczegółowej  - obecnie osnowe szczegółową zakładamy zgodnie z przepisami metodami gnss - dokładności syt do 0.10m oraz wys do 0.05m zachowane - więc nasówa sie tylko to że punkty osnów wyższej klasy wznawia się tam gdzie nie można nawiązać połączenia gnss i trzeba pomierzyć je metodami : biegunową,wcięć, ortogonalną(o ile zachowamy dokładności)
sYsTEM połączył wiadomości: 11 Kwiecień 2013, 09:42
pytanie 10)
10. Proszę podać z jaką dokładnością względem poziomej osnowy geodezyjnej należy określić, przy pomiarze bezpośrednim, położenie: - budynku mieszkalnego, - ogrodzenia trwałego, - konturu użytku gruntowego - granicy działki o nie utrwalonych załamaniach oraz jakie zasady generalizacji obowiązują przy pomiarze szczegółów terenowych.

to nic innego jak rozpoznanie do której grupy dokładnościowej należ wymienione szczegóły wg rozporządzenia w sprawie standardów  z 9-11-2011
paragraf 28 i dokładności ich pomiaru paragraf 29.1
- budynku mieszkalnego  gr I dokładność 0.10m
- ogrodzenia trwałego   gr I dokładność 0.10m
- konturu użytku gruntowego  gr III dokładność 0.50m
- granicy działki o nie utrwalonych załamaniach   gr II 0.30m

generalizacja pomiarów to paragraf 31 tego samego rozporządzenia


adaptacja osnów dawnych  - rozporzadzenie w sprawie osnów z 14-02-2012 załącznik nr 1 rozdział 6 pkt 27
oraz paragrafy ze standardów 17.1 20.1

pytanie nr 6)
6. Przy zakładaniu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy metodą pomiarów satelitarnych GPS wykonawca stwierdził, że przewidziany do nawiązania osnowy punkt geodezyjny I klasy sieci POLREF, usytuowany w terenie na miedzy dzielącej działki gruntu ornego, został usunięty przypuszczalnie przez rolników użytkujących te pola. Proszę omówić obowiązujący dalszy tok postępowania w tej sprawie.

odpowiedz w rozporządzeniu w sprawie ochrony znaków  z 15-04-1999
paragraf 8 i 9
« Ostatnia zmiana: 11 Kwiecień 2013, 10:00 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline Mat

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
Odp: Pytania na 1
« Odpowiedź #6 dnia: 6 Maj 2013, 19:08 »
Witam, co do pytania 10
10. Proszę podać z jaką dokładnością względem poziomej osnowy geodezyjnej należy określić, przy pomiarze bezpośrednim, położenie: - budynku mieszkalnego, - ogrodzenia trwałego, - konturu użytku gruntowego - granicy działki o nie utrwalonych załamaniach oraz jakie zasady generalizacji obowiązują przy pomiarze szczegółów terenowych.

według nowego rozporządzenia granica działki o nieutrwalonych załamaniach to dalej punkt geodezyjny a on należy do I grupy dokładnośniowej a nie do II. W II gr dokł. nie ma nic mowy o granicach działki o nieutrwalonych załamaniach, chyba, że się mylę.

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: Pytania na 1
« Odpowiedź #7 dnia: 6 Maj 2013, 19:54 »
Witam, co do pytania 10
10. Proszę podać z jaką dokładnością względem poziomej osnowy geodezyjnej należy określić, przy pomiarze bezpośrednim, położenie: - budynku mieszkalnego, - ogrodzenia trwałego, - konturu użytku gruntowego - granicy działki o nie utrwalonych załamaniach oraz jakie zasady generalizacji obowiązują przy pomiarze szczegółów terenowych.

według nowego rozporządzenia granica działki o nieutrwalonych załamaniach to dalej punkt geodezyjny a on należy do I grupy dokładnośniowej a nie do II. W II gr dokł. nie ma nic mowy o granicach działki o nieutrwalonych załamaniach, chyba, że się mylę.

masz racje że to punkt graniczny wg standardów par 28.3
I grupa -....
a)znaki i punkty graniczne
ok znaki i punkty graniczne mamy mieżyć z dokładnością I szej grupy ale powiedzmy że linia graniczna pomiędzy punktami biegnie w łuku - to jak pomierzysz biegnaca granicę? jak dla mnie wtedy jako szczegół II grupy i dokładnościa do 0.30 cm - ktos ma jakieś inne pomysły?
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline arcadio

 • Rosja to nie kraj... to stan umysłu.
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 88
 • "Im więcej trenuję, tym więcej mam szczęścia..."
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 23.0.1271.95 Chrome 23.0.1271.95
  • Zobacz profil
Odp: Pytania na 1
« Odpowiedź #8 dnia: 6 Maj 2013, 20:37 »
skoro granica ma nieutrwalone załamania i mają być one w I gr dokładnościowej to pytam się jak to w terenie zmierzyć? oczywiście pomiar+miary kontrolne. chyba że z definicji punktu granicznego wynika że granica zawsze musiałaby być utrwalona a wtedy w każdym przypadku wznowienie lub rozgraniczenie...

jak dla mnie II gr szczegułów dokładnościowych
sYsTEM połączył wiadomości:  6 Maj 2013, 20:50
pytanie nr 12
12. Na wniosek projektanta należy opracować mapę do celów projektowych w skali 1:1000 wraz z warstwicami. Proszę podać w jaki sposób możemy dokonać kontroli prawidłowości opracowania pierworysu wysokościowego takiej mapy dla terenów niezainwestowanych(rolnych).Kiedy możemy uznać opracowanie mapy wysokościowej za prawidłowe?

wg mnie dotyczy kontroli wysokości ze standardów z 0-11-2011 paragraf 36 ust 2 i ust 3


standardy z 2011 paragraf 36 ust 2 odnoszą się do art. 4.1.a.8 ustawy PGiK a tam mowa o mapach w skali 1:10 000 do 1:100 000. Wg mnie wysokości trzeba sprawdzić  np tachimetrem, gpsem lub kilka przekrojów niwelatorem i mamy pewność czy pierworys jest ok czy cały pomiar wysokościowy robimy na nowo. a Kiedy możemy uznać opracowanie mapy wysokościowej za prawidłowe? nie jestem pewny ale wydaje mi się że jeżeli nasze pikiety wysokościowe będą pasować do 1/3 wartości cięcia warstwicowego.
« Ostatnia zmiana: 6 Maj 2013, 20:50 wysłana przez arcadio »
"Trafić w pytania- łatwiej jak się po prostu dużo umie."
Lupus

Offline Mat

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
Odp: Pytania na 1
« Odpowiedź #9 dnia: 8 Maj 2013, 23:18 »
Według wyjaśnień gugik do rozporządzenia:
Przepisy § 36 ust.  3 dotyczą pomiarów wysokościowych  elementów szczegółów
terenowych, o których mowa w § 36 ust. 1 i 2.

Offline bono_82

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 0
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.116 Chrome 27.0.1453.116
  • Zobacz profil
Odp: Pytania na 1
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Czerwiec 2013, 12:19 »
Witam jestem nowy na forum.
właśnie uczę się na upr 1 termin 2 lipiec
byłbym wdzięczny jak by ktoś dał namiary na przykładowe pytania opisowe.
wykupiłem dostęp do testów online na str. http://www.arslege.pl/testy/geodeta,3,40?status=OK
myślicie coś pomogą?
pozdrawiam forumowiczów.

Offline jarus802

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.15 Opera 12.15
  • Zobacz profil
Odp: Pytania na 1
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Czerwiec 2013, 13:00 »
bono_82 zobacz może się przyda pare pytań na egzamin opisowy  :)
jak dodać załącznik?????
sYsTEM połączył wiadomości: 22 Czerwiec 2013, 13:03
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwiec 2013, 13:21 wysłana przez jarus802 »

Offline geodeta85

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 31
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • Zobacz profil
Odp: Pytania na 1
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Czerwiec 2013, 13:30 »
Rzuciłem tylko okiem na załącznik jaki proponujesz do nauki.... niestety znacząca część pytań ma odpowiedzi wg nieaktualnych przepisów więc w sposób znaczący utrudni to naukę. Polecam dobrze wczytać się w zasoby tego forum. Osobiście też podchodzę do egz. 2 lipca i od pewnego czasu korzystam z forum. Jest tu sporo wartościowej wiedzy. ;)

Offline jarus802

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.15 Opera 12.15
  • Zobacz profil
Odp: Pytania na 1
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Czerwiec 2013, 13:37 »
Tak wiem należy więc pytania potraktować poważnie a odpowiedzi uzupełnić wg obowiązujących przepisów  :)

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Android 4.0.3 Android 4.0.3
 • Przeglądarka:
 • Safari 4.0 Safari 4.0
  • Zobacz profil
Odp: Pytania na 1
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Czerwiec 2013, 21:21 »
Witam jestem nowy na forum.
właśnie uczę się na upr 1 termin 2 lipiec
byłbym wdzięczny jak by ktoś dał namiary na przykładowe pytania opisowe.
wykupiłem dostęp do testów online na str. http://www.arslege.pl/testy/geodeta,3,40?status=OK
myślicie coś pomogą?
pozdrawiam forumowiczów.
Jeżeli szukasz listy pytań opisowych to takiej tu nie ma,  ale jak poświęcisz pare minut na przeglądnięcie forum to na pewno znajdziesz wszystko co chcesz(pytania z wielu egzaminów wraz z odpowiedziami oraz pytania ustne)
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan