Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Proszę podać, w jakim postępowaniu administracyjnym dochodzi do zawarcia aktu ugody granicznej przed geodetą oraz w jakiej tylko sytuacji może dojść do zawarcia tej ugody...  (Przeczytany 1445 razy)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
50   Proszę podać, w jakim postępowaniu administracyjnym dochodzi do zawarcia aktu ugody granicznej przed geodetą oraz w jakiej tylko sytuacji może dojść do zawarcia tej ugody. W jakiej sytuacji geodeta ma obowiązek odmówić spisania aktu ugody granicznej.

Geodeta może sporządzić akt ugody podczas wykonywania czynności ustalania przebiegu granic na gruncie, będącego elementem postępowania rozgraniczeniowego. Do zawarcia ugody może dojść tylko w przypadku sporu pomiędzy stronami postępowania. Nie wolno spisywać aktu ugody gdy wyniknie spór pomiędzy geodetą, który posiada dokumenty prawne i techniczne jednoznacznie określające przebieg granicy a stronami, które w zgodnych oświadczeniach wskazują jej przebieg. Następnie w razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Podczas negocjacji geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Podczas negocjacji geodeta przedstawia stronom wszystkie dowody i argumenty za proponowanym przebiegiem granicy, a także informuje, że w razie braku ugody do rozpatrzenia właściwy jest sąd.
Geodeta sporządza akt ugody, jeżeli doprowadził do jej zawarcia. Akt ugody należy sporządzi oddzielnie dla każdej linii granicznej, która w całości lub na niektórych odcinkach była sporna. Obejmuje ona wyłącznie sporne odcinki granicy. Treść ugody nie może wykraczać poza przedmiot związany z rozgraniczeniem.
Akt ugody oprócz danych takich jak dane w protokole granicznym powinien zawierać:
•   opis przedmiotu sporu z podaniem granic wskazanych przez strony oraz wynikających z dokumentacji,
•   opis wzajemnych ustępstw,
•   szczegółowy opis granicy uznanej za obowiązującą po podpisaniu aktu ugody,
•   informację, że zawarta ugoda posiada moc ugody sadowej.
Akt ugody sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia. Geodeta ma obowiązek odmówić spisania aktu ugody granicznej gdy strony nie czynią sobie wzajemne ustępstwa. Akt ugody ma moc ugody sadowej jest umowa cywilnoprawną /jak akt notarialny/ i musi być podpisana przez strony postępowania którymi są właściciele, nie może tego zrobić np. pełnomocnik, posiadacz samoistny. W przypadku rozgraniczenia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym nie można spisać aktu ugody. Nie stosuje się przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne ust. 1-3 i art. 31 ust.4 do sporów wynikłych przy wyznaczeniu granic nowo tworzonych nieruchomosci na podstawie odrębnych przepisów tzn ustawy o gospodarce nieruchomosciami, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Podstawa prawna:
 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości  z dnia 14 kwietnia 1999r &13 14.1,20,21.
Kodeks cywilny art. 917.
oraz na podstawie zarysu odpowiedzi pyt. nr 4 z 23-03-2007
« Ostatnia zmiana: 7 Czerwiec 2014, 22:22 wysłana przez Brook »

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
Dzięki ninia_2009 za opracowanie odpowiedzi.
Ale czemu sądzisz, że ugody granicznej nie może sporządzić pełnomocnik strony. Są to czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu i jeżeli ma pelnomocnictwo udzielone w formie szczególnej określające zakres możliwych czynności przez pełnomocnika to co stoi na przeszkodzie?

a także "W przypadku rozgraniczenia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym nie można spisać aktu ugody"
Zawsze jakaś druga strona jest, choćby kurator spadku czy przedstawiciel danej strony.

Proszę o nakierowanie jeśli się mylę.

Offline kaskagra

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Mnie również zdziwiła odpowiedź ninia_2009 na temat braku możliwości podpisania aktu ugody przez pełnomocnika i braku możliwości spisania aktu ugody w przypadku rozgraniczenia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.
Ja uważam, że pełnomocnik może podpisywać akt ugody.
W książce Felcenlobena "Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania" znalazłam informacje, że pełnomocnik może podpisać akt ugody, tylko niezbędne jest do tej czynności pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne.

Niestety nigdzie nie znalazłam informacji , czy można w przypadku rozgraniczenia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym spisać akt ugody, czy nie można. Ale osobiście uważam, tak jak esgeo, że "zawsze jakaś druga strona jest, choćby kurator spadku czy przedstawiciel danej strony".

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nie powinno być w ogóle wydane postanowienie o wszczęciu postepowania rozgraniczeniowego, do momentu podjęcia odpowiednich ruchów ze strony wójta, aby stan ten doprowadzić do porządku (tj. uregulować stan prawny lub wyznaczyć przedstawicela lub kuratora spadku) gdyż na tym etapie, czyli przed wydaniem w/w postanowienia wójt powinien ustalić strony postępowania, a gdy zrobi to źle to całe postępowanie można wzruszyć w trybie nadzwyczajnym wg KPA. 8)

Offline kaskagra

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Zgadzam się z Tobą esgeo. Tylko teraz się zastanawiam czy jeśli zostanie wyznaczony kurator spadku lub przedstawiciel to czy mogą oni podpisać akt ugody. Wg mnie tak, a Ty co na ten temat sądzisz?

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
Wiesz... przeczytałem tą samą książkę o rozgraniczeniach co Ty kaskagra. Moim zdaniem małe są szanse że w ogóle do sporu dojdzie, bo przedstawiciel lub kurator "nie będzie walczył jak lew" o czyjąś nieruchomość, więc zapewne dojdzie do ustalenia przebiegu granic na podstawie złożonych zgodnych oświadczeń woli stron lub jednej z nich do protokołu granicznego i będzie po sprawie.
Tylko to jest moja teoria, a na uprawnieniach dużo jest pytań czysto teoretycznych nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Moim zdaniem, kurator czy przedstawiciel skoro bardzo będzie chciał walczyć o czyjąś nieruchomość może podpisac akt ugody, bo przecież po to przysługuje mu zastępstwo ustawowe, ale na 100% pewien nie jestem.

Offline piotr j.

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 49
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nie powinno być w ogóle wydane postanowienie o wszczęciu postepowania rozgraniczeniowego, do momentu podjęcia odpowiednich ruchów ze strony wójta, aby stan ten doprowadzić do porządku (tj. uregulować stan prawny lub wyznaczyć przedstawicela lub kuratora spadku) gdyż na tym etapie, czyli przed wydaniem w/w postanowienia wójt powinien ustalić strony postępowania, a gdy zrobi to źle to całe postępowanie można wzruszyć w trybie nadzwyczajnym wg KPA. 8)

Zgadzam się z Twoją wypowiedzią. Organ ma obowiązek ustalić strony postępowania, nie tylko te wskazane we wniosku, ale nawet te sąsiadujące do przedmiotowych nieruchomości, np jednym punktem granicznym i też powołać je jako strony postępowania, jeśli organ uzna ich interes prawny za zasadny.

I OSK 1124-11
Cytuj
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego ustawodawca, określając w art.30 ust. 4 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne odmiennie od przyjętych w K.p.a. zasadę wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego, tym samym nałożył na organ właściwy obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, poprzedzającego wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. Obejmuje ono m.in. ustalenie, czy żądanie kwalifikuje się do rozpoznania w tym postępowaniu, czy osoba, która złożyła wniosek, posiada przymiot strony i określenia podmiotów i uczestników tego postępowania oraz zbadania stanu prawnego granic rozgraniczanej nieruchomości. Niewątpliwie w sprawie może wyłonić się kolizja interesów nie tylko pomiędzy zgłaszającym wniosek o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie właścicielem nieruchomości a właścicielem sąsiedniej nieruchomości, ale również pomiędzy wnioskodawcą a właścicielami innych sąsiednich nieruchomości graniczących z jego nieruchomością jednym punktem. Ocena jednak tej kolizji, zgodnie z zasadami prawdy obiektywnej należy do organu orzekającego. W związku z powyższym nie można zaakceptować poglądu, że organ administracji publicznej właściwy w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości związany jest wnioskiem strony i nie ma możliwości zbadania jego zasadności w tym zakresu żądania na tym etapie postępowania tj. przed wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. Regulacja zawarta w art. 30 ust. 4 omawianej ustawy stanowi bowiem lex specialis w stosunku do zasady określonej w art. 61 § 3 K.p.a.

Offline poke

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
PGIK:
„ art.29 Rozgraniczenie ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.”
Art. 31.
1.Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta( burmistrza prezydenta miasta).
2. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.
3. Jeżeli jest brak danych, o których mowa w ust. 2, lub są on niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje jej przebiegu.
4. W razie sporu co do przebiegu lini granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
 
Rozporządzenie w sprawie rozgraniczanie nieruchomości:
§13. W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Podczas negocjacji geodeta przedstawia stronom wszystkie dowody i argumenty za proponowanym przebiegiem granicy, a także informuje, że w razie braku ugody do rozpatrzenia sprawy właściwy jest sąd.
§14.
Geodeta sporządza akt ugody, jeżeli doprowadzi do jej zawarcia. Akt ugody należy sporządzić oddzielnie dla każdej linii granicznej, która w całości lub na niektórych odcinkach była sporna. Obejmuje ona wyłącznie sporne odcinki granicy.
Treść ugody nie może wykraczać poza przedmiot związany z rozgraniczeniem.
Po sporządzeniu aktu ugody geodeta wykonuje czynnościm o których mowa w  §11 pkt 2 i 4( stabilizuje punkty graniczne i wykonuje pomiar granicy, a także trwałych elementów zagospodarowania terenu mających znaczenie dla określenia jej przebiegu)

"Nie wolno spisywać aktu ugody gdy wyniknie spór pomiędzy geodetą, który posiada dokumenty prawne i techniczne jednoznacznie określające przebieg granicy a stronami, które w zgodnych oświadczeniach wskazują jej przebieg." - ninia_2009

Nawiązując do pierwszego zarysu na to pytanie: geodeta nie jest stroną postępowania, więc nie może z być z nim sporu.
KPA art.28” Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”


Za spór graniczny można uznać przypadki:
1) związane ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy stanem wynikającym ze zgromadzonych dokumentów a stanem faktycznym na gruncie, gdy choć jedna ze stron postępowania kwestionuje przebieg granicy
2) wskazania przez jedną stronę postępowania rozgraniczeniowego pod nieobecność drugiej takiego przebiegu granicy, który odbiegałby od stanu faktycznego na gruncie
3) braku zgodnego wskazania przebiegu granic nieruchomości na gruncie podczas rozprawy granicznej
4) gdy istnieją dokumenty określające granice przylegających nieruchomości, a brak jest jednej ze stron

Geodeta upoważniony do wykonania czynności ustalenia przebiegu granic powinien odmówić spisania takiej ugody, gdyby jej treść była wyraźnie sprzeczna ze zgromadzonym w sprawie miarodajnym materiałem dowodowym.- wyrok NSA z 9 czerwca 1997 r, S.A. Ka 2492/95

Według NSA w Krakowie z 27 grudnia 1995 r SA/Kr 1301/95
Ugoda jest ważna gdy:
1) zawarta ugoda graniczna jest ugodą w rozumieniu art. 917KC- musi zawierać wzajemne ustępstwa stron
2) zawarta ugoda dotyczy ustalenia przebiegu rozgraniczanych granic
3) w jej zawarciu uczestniczyły uprawnione podmioty

Wg KC art. 917 
„Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego miedzy nimi stanu prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać”
 
Zawarta przez strony ugoda wywołuje skutki prawne od daty jej podpisania i nie podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący postępowanie administracyjne, a jej wzruszenie możliwe jest tylko i wyłącznie na podstawie zasad określonych przez prawo cywilne w postępowaniu przed sądem.


sYsTEM połączył wiadomości:  7 Czerwiec 2014, 12:22
Jeszcze zapomniałem o akcie ugody par. 21!
« Ostatnia zmiana: 7 Czerwiec 2014, 12:22 wysłana przez poke »

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Android 2.1 / Sony Ericsson U20i Android 2.1 / Sony Ericsson U20i
 • Przeglądarka:
 • Safari 4.0 Safari 4.0
  • Zobacz profil
Do spisania aktu ugody wzywasz strony wymienione w postanowieniu o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie tzn właścicieli lub użytkowników wieczystych bo tylko oni mogą spisać akt ugody jest to uregulowane prawnie Pgik /przed wydaniem decyzji ...jeśli właściciele nie zawarli ugody!-/ I zawiadamiasz właścicieli działek sąsiadujacych graniczących jednym punktem o wznowieniu lub wyznaczeniu.
« Ostatnia zmiana: 8 Czerwiec 2014, 19:27 wysłana przez Brook »

Offline AniaGybka

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 18
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
Czyli aktu ugody nie można również spisać, jeżeli do danego odcinka nie stawili się wszyscy zainteresowani (tzn właściciele bądź użytkownicy wieczyści)?

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Ja mam pytanie:

Jeżeli granica została ustalona na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron Wójt Wydaje decyzję o rozgraniczeniu.

Jeżeli natomiast została zawarta ugoda, mająca moc ugody zawartej przed sądem, wówczas nie ma potrzeby ponownego orzekania o rozgraniczeniu i Wójt wydaje decyzję o umorzeniu  postępowania rozgraniczeniowego?????

Offline Misiek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 11.0 MS Internet Explorer 11.0
  • Zobacz profil

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Android 2.1 / Sony Ericsson U20i Android 2.1 / Sony Ericsson U20i
 • Przeglądarka:
 • Safari 4.0 Safari 4.0
  • Zobacz profil
Mało tego na decyzje o umorzeniu postępowania art.105 KPA wydana przez organ ze względu na zawarty przez strony w obecności geodety akt ugody przysługuje prawo odwołania do SKO zatem dopiero po uzyskaniu cech ostateczności wyniki ugody podlegają ujawnieniu w rejestrach publicznych egib kw.
« Ostatnia zmiana: 9 Czerwiec 2014, 18:24 wysłana przez Brook »

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Android 2.1 / Sony Ericsson U20i Android 2.1 / Sony Ericsson U20i
 • Przeglądarka:
 • Safari 4.0 Safari 4.0
  • Zobacz profil
Treść protokołu granicznego dopuszcza pełnomocnictwo strony zaś czy takie pełnomocnictwo zawarte jest w akcie ugody? Oba protokoły należny stosować pod względem treści tak jak w załącznikach do rozporządzenia.

//popraw post o polskie znaki
Brook
« Ostatnia zmiana: 11 Czerwiec 2014, 11:54 wysłana przez ninia_2009 »