Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Proszę podać, jakie przepisy i wynikające z nich działania mają zapewnić aktualność ewidencji gruntów i budynków?  (Przeczytany 1304 razy)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • Zobacz profil
2] Przykładowe pytania opisowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych z zakresu drugiego

1   Proszę podać, jakie przepisy i wynikające z nich działania mają zapewnić aktualność ewidencji gruntów i budynków?

Przepisy:
1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 roku
&44,45,46

(Pytanie podobne: listopad 2007 nr 4 Na czym polega utrzymanie operatu ewidencyjnego w aktualności i kto to zadanie wykonuje? W jaki Sposób zapewniony jest dopływ informacji o zmianach?)

Utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności polega na utrzymaniu w zgodności  dostępnych dla organu dokumentów z materiałami żródłowymi.
Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych. Zadanie to wykonuje starosta.
Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizayjnych.
Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z
•    prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych,ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych 
•   opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmain danych ewidencyjnych,
•   dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,
•   ewidencji publicznej na podstawie innych przepisów.

W celu zapewnienia wewnętrznej spójności operatu ewidencyjnego jednocześnie dokonuje się aktualizacji rzeczowych praw związanych, a w szczególności:
1) prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności wzniesionych na tym gruncie budynków,
2) własności lokalu oraz udziału we współwłasności gruntu,
3) własności lokalu oraz udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu,
4) własności lokalu oraz udziału we współwłasności budynku.

Źródłami danych ewidencyjnych niezbędnych do założenia /aktualizacji/ ewidencji są:
-materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
-wyniki pomiarów fotogrametrycznych,
-wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych,
-dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne,
-dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne,
-dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,
-wyniki oględzin.
/EGiB - §35/
Do aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy §35 i 36 stosuje się odpowiednio.
/EGiB - §45/
Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:
-w postępowaniu rozgraniczeniowym,
-w celu podziału nieruchomości,
-w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów,
-w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości,
-na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej,
-przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków.
-przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji,
-w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.
/EGiB - §36/
Brak w/w dokumentów lub brak ich wiarygodności to podstawa do zastosowania §37
Przy sporządzaniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na potrzeby aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy §37–39 /ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych/ stosuje się odpowiednio.
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Art. 22-23)

Właściciele, władający, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części są obowiązani zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów.

Na żądanie starosty właściciele, władający, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części zgłaszające zmiany są obowiązane dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Właściwe organy, sądy i kancelarie notarialne przesyłają staroście odpisy prawomocnych decyzji i orzeczeń oraz odpisy aktów notarialnych, z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, orzeczenia lub sporządzenia aktu notarialnego


Dodatkowo:
-Prawo geodezyjne i kartograficzne - art. 22. ust. 2 i 3,  art.23, art. 24b ust 1.b, ust.3, .4
-Rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji informacji o nieruchomościach - par 7, 10-14


//jeśli możesz proszę uzupełnić post o treść podanych art. i par.
Brook
« Ostatnia zmiana: 7 Kwiecień 2014, 22:37 wysłana przez ninia_2009 »

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
1   Proszę podać, jakie przepisy i wynikające z nich działania mają zapewnić aktualność ewidencji gruntów i budynków?
Może chodzi tu o przepisy prawne w randze ustawy lub rozporządzenia i na podstawie ich co jest aktualizowane?
Przecież operat EGiB jako baza danych jest jednolitym dla kraju systematycznie aktualizowanym zbiorem informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władającymi tymi gruntami, budynkami i lokalami /PGiK - art. 2 pkt. 8/

-Bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, aktualizuje się i prowadzi w sposób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. /PGiK- art. 4 ust. 1d/ (Interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych - rozumie się przez to możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona)
/PGiK- art. 20/ -Tak więc aktualizacji podlegać będą następujące dane dotyczące, na podstawie przepisów:
 
• gruntów –

a)ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych -
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 roku- Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:
-w postępowaniu rozgraniczeniowym,
-w celu podziału nieruchomości,
-w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów,
-w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości,
-na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej,
-przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków.
-przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji,
-w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.
Brak w/w dokumentów lub brak ich wiarygodności to podstawa do zastosowania §37
lub krócej: Przy sporządzaniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na potrzeby aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy §37–39 /ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych/ stosuje się odpowiednio
c) oraz ich klas gleboznawczych – ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
d) oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów -  jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty; Ustawia z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

• budynków

 w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170), - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych tym inf. o:
- kondygnacji w  przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

• lokali

- ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej;
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903),


• właścicieli, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - innych osób fizycznych lub prawnych, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, ich miejsca zamieszkania lub siedziby
Właściciele, władający, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części są obowiązani zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów.

Na żądanie starosty właściciele, władający, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części zgłaszające zmiany są obowiązane dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Właściwe organy, sądy i kancelarie notarialne przesyłają staroście odpisy prawomocnych decyzji i orzeczeń oraz odpisy aktów notarialnych, z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, orzeczenia lub sporządzenia aktu notarialnego
• informacji o wpisaniu do rejestru zabytków;

• wartości nieruchomości, Ustawia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543),

 W pozostalych przypadkach na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 roku
Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych. Zadanie to wykonuje starosta.
Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizayjnych.
Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z
•    prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych,ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych 
•   opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmain danych ewidencyjnych,
•   dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,
•   ewidencji publicznej na podstawie innych przepisów.

W celu zapewnienia wewnętrznej spójności operatu ewidencyjnego jednocześnie dokonuje się aktualizacji rzeczowych praw związanych, a w szczególności:
1) prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności wzniesionych na tym gruncie budynków,
2) własności lokalu oraz udziału we współwłasności gruntu,
3) własności lokalu oraz udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu,
4) własności lokalu oraz udziału we współwłasności budynku.

Taka aktualizacja tylko że od końca? Co wy na to?
« Ostatnia zmiana: 11 Kwiecień 2014, 01:47 wysłana przez ninia_2009 »

Offline cehania

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Jak dla mnie to Twoja odpowiedź nr 2 jest lepsiejsza ;)

Offline Mat

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • Zobacz profil
Tylko trzeba wybrać co napisać z tego w ciągu 20 min ;)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Kluczem do pytania niestety jest ZSIN opisany w art. 24b PGiK oraz w Rozporządzeniu w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
https://ewmapa.pl/rozporzadzenia/zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach/

http://www.gugik.gov.pl/projekty/zsin-faza-i
« Ostatnia zmiana: 3 Maj 2014, 21:50 wysłana przez ninia_2009 »

Offline Mat

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Czemu tak sądzisz, masz jakiś klucz odpowiedzi, że pewniakiem jest ZSIN ??

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
W I i II wersji pisałam co podlega aktualizacji i tyko w kółko o tym. A pytanie jak się wczytasz dotyczy nie tyle samej aktualizacji jak
przepisu i działania mającego zapewnić aktualność ewidencji gruntów i budynków. Rozumiem to w kontekście w jakimi sposobami ma nastąpić ta aktualizacja.
 Dla art.22 PGIK....osoby ...zgłaszają zmiany... - poprzez wniosek strony złożony pisemnie w Starostwie lub drogą internetową poprzez platformę ePUAP
art. 23 PGiK ....właściwe organy sądy i kancelarie przesyłają.... pocztą staroście inf. do zmian bądź dokonały wpisu w odpowiednim swoim rejestrze publicznym a następnie ten rejestr /wymieniony w  art. 24b.1.3/ przesłała dane do IPE - integrującej platformy elektronicznej, stanowiącą skład ZISIN, która to generuje zawiadomienia /Rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji informacji o nieruchomościach - par 7, 10-14/ i przesyła do odpowiednich starostw prowadzących EGiB. Tak jakoś to rozumiem, a czy dobrze to czas pokaże.
« Ostatnia zmiana: 6 Maj 2014, 08:31 wysłana przez Brook »

Offline Mat

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Wydaje się to logiczne, oby komisja miała to samo na myśli ;) trochę dużo jest tego, ciekawy jestem, które par. wybrać

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Ja bym napisała tak jak powyżej nie rozpisując się o całej aktualizacji bo nie o to pytają. Pytają o przepis /nie co zawiera słowo w słowo/ i działanie.  Uzupełnić to należałoby jeszcze, art. par.45. REGiB ...wprowadza się udokumentowane zmiany do bazy danych ewidencyjnych na podstawie pliku zawierającego dokumenty elektroniczne operatu technicznego "nrkancelaryjnyzgłoszenia_EGiB" [par.71 RSTWG] lub na podstawie wykazów zmian danych ewidencyjnych lub wykazu zmian gruntowych [dop. podziałów] z operatów ujętych w par. 35 REGiB na podstawie par 46.1 lub par.46,
Ktoś coś doda? Obali teorie?

Offline Mat

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Myślałem, że odpowiedzią będzie ogólnie opisany ZSIN, że integruje rejestry publiczne i to prowadzi do aktualności EGIB.

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Pytania jeszcze nie było chyba na egzaminie więc nie wiem jaki jest zarys odpowiedzi. Ja go tak rozumiem a ty jak, co nasisałbyś?

Offline Mat

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Na wstęp
Utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności polega na utrzymaniu w zgodności  dostępnych dla organu dokumentów z materiałami żródłowymi.
Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych. Zadanie to wykonuje starosta.
Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizayjnych.
Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z
•    prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych,ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych
•   opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmain danych ewidencyjnych,
•   dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,
•   ewidencji publicznej na podstawie innych przepisów.

Następnie
 ZSIN, integruje rejestry publiczne i to prowadzi do aktualności EGIB. i wymieć jakie to rejestry

Trochę dużo pisania

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Ja bym dodał jeszcze o okresowej weryfikacji danych EGiB i o tym, że dane dane dotyczące powierzchni i granic lasów, zamieszcza się w EGIB na podstawie planu urządania lasu (jest to napisane w ustawie o lasach). Ale o ZSiN też by się przydało coś napisać. No i jeszcze są sankcje karne (grzywna) w myśl PGiK za nie zgłoszenie zmiany w ciągu 30 dni od jej zaistnienia.
Ogólnie można pisac i pisać i pisać i pisać...temat rzeka.

Offline Mat

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
Paradoksalnie dzień później po naszych wywodach miałem to pytanie na egzaminie pisemnym 7 maja ;) napisałem  z PGIK i obowiązkach podmiotów (zgłaszania zmian w ciągu 30 dni itp) oraz o ZSIN ;) i odp. była ok
« Ostatnia zmiana: 15 Maj 2014, 22:11 wysłana przez Mat »

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Paradoksalnie wszystkie 3 pytania co były na egzaminie 07.05. to znajdowały się w czołówce naszych dyskusji na forum. Nie śmiem twierdzić, że "komisja bierze pod uwagę nasze dyskusje nawet do zarysu odpowiedzi". Bo przecież, co dwie głowy to nie jedna. Szkoda tylko, że sama nas nie nakierowuje na poprawną odpowiedz. W końcu nasz zawód wymaga ciągłej nauki.