Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Proszę omówić wszystkie znane tryby w jakich następuje ustalenie granic nieruchomości, wymienić kto rozstrzyga o ustaleniu, oraz podać przepisy regulujące  (Przeczytany 884 razy)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
Proszę omówić wszystkie znane tryby w jakich następuje ustalenie granic nieruchomości, wymienić kto rozstrzyga o ustaleniu, oraz podać przepisy regulujące.

Ustalenie granic wykonuje się podczas:

I. rozgraniczania nieruchomości

a).Rozgraniczenie wykonuje się w celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
b)  Zarys odpowiedzi: /pyt nr 4 z 28.09.2007/ o rozgraniczeniu nieruchomości rozstrzygają:
1. wójt (burmistrz, prezydent) - wydając decyzję administracyjną o rozgraniczeniu nieruchomości,
2. strony - zawierając przed geodetą akt ugody rozgraniczeniowej,
3. dla gruntów pokrytych wodami odpowiednio:
- terenowy organ administracji morskiej,
- wojewoda,
- starosta, wydając decyzję administracyjną o ustaleniu linii brzegu
4. starosta - w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów
5. sąd wydając postanowienie:
- jeśli przed sądem toczy się sprawa o własność albo o wydanie nieruchomości,
- w przypadku wystąpienia do sądu o uchylenie się od skutków ugody rozgraniczeniowej
-jeśli zaistniał spór graniczny, są wątpliwości co do granic i organ nie wydając decyzji o rozgraniczeniu przekazał sprawę do sądu,
- jeżeli strona w ciągu 14 dni od wydania decyzji o rozgraniczeniu w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne zażąda przekazania spraw do sądu.
c) Przepisy regulujące
1) Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z 1989 r (ze zmianami)
2) Ustawa prawo wodne z 2001 r (ze zmianami)
3) Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów 1 1982 r (ze zmianami)

II scalenia i podziału
a) dot. tylko ustalenia granic zewnętrznych gruntów przeznaczonych do objęcia scaleniem i podziałem
b) Rozstrzyga ???
c) Przepisy regulujące ???

III a.1 zakładania ewidencji gruntów i budynków
a.2 aktualizacji ewidencji
Przy sporządzaniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na potrzeby aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 37-39 stosuje się odpowiednio. Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, może nastąpić w oparciu o zobrazowania lotnicze, satelitarne lub ortofotomapę, jeżeli te zobrazowania lub ortofotomapa charakteryzują się rozdzielczością zapewniającą wizualizację szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy ustaleniu przebiegu tych granic.
a.3 w procesie modernizacji ewidencji /nie dot. ustalenia linni brzegowej z urzędu/
Przy przeprowadzaniu modernizacji ewidencji, której jednym z celów jest konwersja mapy ewidencyjnej prowadzonej w postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej, w przypadku braku możliwości określenia położenia punktów granicznych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy wyznaczone zostanie na podstawie istniejących materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z błędami średnimi nieprzekraczającymi
3,0 m – w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych obejmujących grunty położone na obszarach wiejskich poza zwartą zabudową,
0,60 m – w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych położonych na obszarach miast oraz obejmujących grunty zwartej zabudowy na obszarach wiejskich.
W uzasadnionych technicznie przypadkach, na wniosek właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, Główny Geodeta Kraju może wyrazić zgodę na zwiększenie wartości błędów średnich, o których mowa powyżej
Dane, określające położenie punktów granicznych z błędem średnim większym niż 0,30 m względem osnowy geodezyjnej 1 klasy, które użyte zostały do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych, zastępuje się, zgodnie z zasadami dotyczącymi aktualizacji ewidencji lub w procesie modernizacji ewidencji, dostępnymi dla organu danymi dokładniejszymi, nawet jeżeli te nowe dokładniejsze dane nadal określają położenie punktów granicznych z błędem średnim większym niż 0,30 m, a brak jest możliwości określenia położenia tych punktów granicznych z błędem średnim nieprzekraczającym 0,30 m.
b) Rozstrzyga starosta w drodze decyzji do a.3.  A co do  a.1 i a.2 kto rozstrzyga ???? czy to zależ od ośrodka czy z czegoś wynika???
c) Przepisy regulujące
1. Prawo GiK art. art. 24a
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (§ 45.3, 82)

IV w procesie modernizacji ewidencji dot linni brzegowej z urzędu
a) Ustawa prawo wodne (Art. 15, 15b)
W przypadku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków decyzję o ustaleniu linii brzegu wydaje się z urzędu. Decyzję tą (w przypadku wód śródlądowych niebędących drogami wodnymi) wydaje właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej na wniosek podmiotu mającego w tym interes prawny lub faktyczny.
Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Do czasu ustalenia linii brzegu cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych na zasadach określonych w przepisach art. 15 oraz art. 15a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm. 5) przebieg granicy między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji przebiegu tej granicy dokonano zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
b) Rozstrzyga wydając decyzję z urzędu
1) właściwy terenowy organ administracji morskiej - dla morskich wód wewnętrznych wraz
z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego;
2) właściwy marszałek województwa - dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg
wodnych;
3) właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej - dla pozostałych
wód.
c)
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (art. 15, 15a)
2. Rozporządzenie MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (§ 82a)
« Ostatnia zmiana: 10 Kwiecień 2014, 11:16 wysłana przez ninia_2009 »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
Przy modernizacji ewidencji nic starosta nie rozstrzyga, ani nie wydaje żadnej decyzji.
Projekt operatu opisowo-kartograficznego starosta umieszcza w dzienniku urzędowym województwa.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
Przy modernizacji ewidencji nic starosta nie rozstrzyga, ani nie wydaje żadnej decyzji.
Projekt operatu opisowo-kartograficznego starosta umieszcza w dzienniku urzędowym województwa.


Dziękuje bardzo, bardzo !!!
Poszperałam i mam dodatkowe informacje dotyczące zatwierdzenia do punktu III
b.1 /RWSEGiB mówi, że/ -Rozdział 2 Zakładanie ewidencji gruntów i budynków...,
§ 42.2. Postępowanie administracyjne w sprawie założenia ewidencji gruntów i budynków kończy decyzja starosty w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego, która poza wymogami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego powinna zawierać:
1) określenie sposobu i zakresu uwzględnionych uwag i zastrzeżeń zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego,
2) uzasadnienie stanowiska organu w sprawie uwag i zastrzeżeń nieuwzględnionych.
3. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 2, starosta zapewnia przeprowadzenie technicznej kontroli całości dokumentacji tworzącej operat ewidencji gruntów i budynków oraz umożliwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie się ze sposobem rozpatrzenia zgłoszonych przez nich uwag i zastrzeżeń.
b.2 przy aktualizacji określającej przebieg granic działek
§ 45.3 Przy sporządzaniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na potrzeby aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 37-39 stosuje się odpowiednio. Nie wymieniono § 42 więc moim zdaniem nie ma podstaw do wydania decyzji przez starostę i tylko starosta, który prowadzi operat EGiB zapewnia przeprowadzenie technicznej kontroli dokumentacji a po pozytywnej kontroli przyjmuje do PZGiK.
b.3 przy modernizacji
§ 56. 1. Przy wykonywaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków przepisy rozdziału 2, z wyłączeniem § 34, 40, 41, 42 i 43, stosuje się odpowiednio. Więc jak wyżej: nie ma podstaw do wydania decyzji przez starostę i tylko starosta, który prowadzi operat EGiB zapewnia przeprowadzenie technicznej kontroli dokumentacji a po pozytywnej kontroli przyjmuje do PZGiK.
III c. 3. Rozporządzenie w sprawie zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych.... § 9 i 10
« Ostatnia zmiana: 10 Kwiecień 2014, 11:21 wysłana przez Brook »

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
Ninia, modernizacja ewidencji a założenie ewidencji to zupełnie dwie inne rzeczy.
Nasuwa się pytanie, kiedy tą obecną ewidencję zakładamy skoro chyba we wszystkich zakątkach kraju już ona jest-tak mi się wydaję.
Więc przepisy z rozp.egib  wydają mi się już trocha martwe no ale obowiązują.
Wg G-5 nieobowiązującej.
par. 51.2 Ewidencję zakłada się:
a)ewidencja gruntów i budynków nie była zakladana
b)egib była założona, ale ocena jej stanu technicznego wykazala nieprzydatność do przeprowadzenia modernizacji ..
..itd.
 Natomiast:
§ 55. Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu:
1)   uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,
2)   modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu,
 A w przypadku modernizacji tak jak napisała Brook projekt operatu opisowo kartograficznego staje się operatem ewidencyjnym po okresie 15 dni wyłożenia a następnie idzie do kontroli wojewody, gdzie strony mogą jescze skladać wnioski i uwagi, o których dopiero rostrzygnieciu decyduje starosta w drodze decyzji.

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
1. To co dla pytania "Proszę omówić wszystkie znane tryby w jakich następuje ustalenie granic nieruchomości,...." nie wymieniać zakładanie ewidencji gruntów i budynków, przecież, tak jak wy zgadzam się, że jest to martwy i nie stosowany przepis, ale obowiązujący i nie ma sformułowania jak w innych pytaniu "coś na wzór ustalenie granic istniejących". Wymienić, czy nie oto jest pytanie?

2.

 A w przypadku modernizacji tak jak napisała Brook projekt operatu opisowo kartograficznego staje się operatem ewidencyjnym po okresie 15 dni a następnie idzie do kontroli wojewody następnie projekt operatu opisowo-kartograficznego starosta umieszcza w dzienniku urzędowym województwa, gdzie strony mogą jescze skladać wnioski i uwagi, o których dopiero rostrzygnieciu decyduje starosta w drodze decyzji.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwiecień 2014, 10:34 wysłana przez ninia_2009 »

Offline nowak80

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 12.0 Firefox 12.0
  • Zobacz profil
Moim skromnym zdaniem podczas modernizacji gruntów, zgodnie z paragrafem 82a ustalanie granicy (linia brzegu) powinno się odbywać w oparciu o art. 15.1, 5, 6 ustawy Prawo Wodne, bez wydawania jakichkolwiek decyzji.

Można dopisać ustalanie linii brzegowej w trybie całego art. 15 Prawa Wodnego do punktu "rozgraniczenia", jako szczególny rodzaj rozgraniczenia (gruntów pokrytych wodami, od gruntów przyległych)

Offline GeoKart

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 136
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
wątpię czy da się odpowiedzieć w pełni na to pytanie zachowując czas na egzaminie / raczej NIE
Pytanie z serii wypracowanie.....

temat wyczerpany do dna
pozdrawiam

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Prawo wodne:
art.15b. W przypadku przeprowadzenia modernizacji EGiB decyzje o ustaleniu linii brzegu wydaje się z urzędu.
A wydaje ją starosta.

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Prawo wodne:
art.15b. W przypadku przeprowadzenia modernizacji EGiB decyzje o ustaleniu linii brzegu wydaje się z urzędu.
A wydaje ją starosta.
A kto wyda decyzje w przypadku modernizacji ewidencji gdzie ustalana będzie linia brzegowa wód śródlądowych dróg morskich?
sYsTEM połączył wiadomości: [time] 6 Czerwiec 2014, 19:18[/time]
http://www.naszawokanda.pl/orzeczenie/tjc9n/nsa,II-OW-87-10/
sYsTEM połączył wiadomości:  6 Czerwiec 2014, 19:41
http://www.ptg-org.pl/index.php?topic=1387.30
« Ostatnia zmiana: 6 Czerwiec 2014, 19:41 wysłana przez ninia_2009 »

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil

Offline sfl

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 37.0.2062.124 Chrome 37.0.2062.124
  • Zobacz profil
Czy nie należałoby dodać, że o ustaleniu linii brzegowej rozstrzyga organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku gdy ustalenie takie jest niezbędne w związku z budową urządzeń wodnych lub kształtowaniem nowych koryt cieków naturalnych.

Prawo wodne
Art 15
Cytuj
9. Jeżeli ustalenie linii brzegu jest konieczne w związku z wykonaniem urządzeń wodnych lub kształtowaniem nowych koryt cieków naturalnych, postępowanie w sprawie ustalenia linii brzegu przeprowadza się łącznie z postępowaniem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
10. Decyzja o ustaleniu linii brzegu może być wydana po uzyskaniu przez zakład pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie niecierpiących zwłoki budowli regu-lacyjnych.
10a. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 9 i 10, jest organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.