Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] 8. Geodeta uprawniony przeprowadza rozgraniczenie nieruchomości w kształcie prostokąta o pow. około 1,80 ha i szerokości 50m. Proszę podać jakie czynności winien wykonać przed rozprawą rozgraniczeniową i ile minimum znaków granicznych winien przygotow  (Przeczytany 364 razy)

Offline GeoKart

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 136
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil
8. Geodeta uprawniony przeprowadza rozgraniczenie nieruchomości w kształcie
prostokąta o pow. około 1,80 ha i szerokości 50m. Proszę podać jakie czynności
winien wykonać przed rozprawą rozgraniczeniową i ile minimum znaków
granicznych winien przygotować.

Prawo GiK Art 29 Art 30.1 Art 32 1.2.3.4
Znaki graniczne 6 sztuk. szer 50m dł 360m odległości na odcinkach prostych max 200m - Rozp w sprawie RN par 18.1
« Ostatnia zmiana: 6 Luty 2016, 18:30 wysłana przez GeoKart »

Offline kuba12310

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 85
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 43.0 Firefox 43.0
  • Zobacz profil
« Ostatnia zmiana: 9 Luty 2016, 13:11 wysłana przez kuba12310 »Offline kuba12310

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 85
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Internet Explorer 11 Internet Explorer 11
  • Zobacz profil

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil
Geodeta uprawniony przeprowadza rozgraniczenie nieruchomości o kształcie prostokąta o pow. 1,80 i jednym z boków 50 m. Jakie są czynności przygotowawcze geodety i ile punktów zastabilizuje?
Ad2)
1.8 ha = 18000m2
50m x X = 18000m2
X= 18000/50
X= 360m
Działka o bokach 360mX50m


PGiK

Cytuj
Art. 29. 1. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
2. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.
3. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy.

Art. 30. 1. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.
2. Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzędu przy scaleniu gruntów, a także jeżeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia.

Art. 32. 1. Wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.
2. W wezwaniu należy poinformować strony o skutkach niestawiennictwa.
3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
4. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

W sprawie rozgraniczenia
Cytuj
§ 8. W toku prac przygotowawczych geodeta wykonuje następujące czynności:
1) zgłasza pracę geodezyjną w ośrodku dokumentacji,
2) przeprowadza analizę informacji zawartych w dokumentach uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz znajdujących się w księgach wieczystych, a także w dokumentacji uzyskanej od strony,
3) sporządza, w razie potrzeby, szkic zawierający informacje o przebiegu granic, uzyskane w wyniku wcześniej wykonywanych pomiarów,
4) określa termin rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic i doręcza stronom wezwania do stawienia się na gruncie.

§ 9. 1. W trakcie ustalania przebiegu granic na gruncie geodeta wykonuje następujące czynności:
1) sprawdza obecność i ustala tożsamość stron,
2) przyjmuje pełnomocnictwa udzielone przez strony,
3) przeprowadza wywiad terenowy.
2. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie osób uprawnionych do wystąpienia jako strona w postępowaniu rozgraniczeniowym, geodeta odracza wykonanie czynności ustalania przebiegu granic i zawiadamia o tym właściwy organ.

§ 10. Podczas wywiadu terenowego geodeta odszukuje znaki graniczne, a także określa położenie przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych oraz punktów granicznych, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich położenia.

§ 11. Jeżeli przebieg granicy został ustalony na podstawie zebranych dowodów, geodeta wykonuje następujące czynności:
1) wskazuje stronom przebieg granicy,
2) stabilizuje punkty graniczne,
3) sporządza protokół graniczny,
4) wykonuje pomiar granicy, a także trwałych elementów zagospodarowania terenu mających znaczenie dla określenia jej przebiegu.

§ 16. Dla ustalonych bezspornie punktów granicznych oraz znaków granicznych przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych, których położenie zostało wznowione, należy wykonać stabilizację w obecności stron.

§ 17. 1. Punkty graniczne należy utrwalić znakami naziemnymi i podziemnymi. Znaki naziemne wykonuje się z betonu, kamienia naturalnego lub innego trwałego materiału. Jako znaki podziemne mogą być użyte rurki drenarskie, butelki, płytki betonowe lub inne podobne przedmioty.
2. Na terenach o utwardzonej nawierzchni nie jest wymagane umieszczanie znaków podziemnych. Jako znaki naziemne mogą być użyte: rurki, pręty, bolce i inne podobne przedmioty wykonane z trwałego materiału.
3. Utrwalenie punktów granicznych palami drewnianymi wykonuje się jedynie na terenach grząskich i podmokłych. Pale powinny być zaimpregnowane.

§ 18. 1. Znaki graniczne umieszcza się w odległości dobrej widoczności z punktu na punkt, w odstępach nie większych niż 200 m.
2. W przypadku granic naturalnych, nieregularnych, znaki graniczne osadza się w głównych punktach załamania granicy lub w ich pobliżu, z podaniem danych pozwalających na wyznaczenie wszystkich punktów granicznych.

wg mnie można darować sobie KPA 54 - pytanie mówi o czynnościach - więc wymieniasz wezwanie stron - po co jeszcze dokładać sobie pisania co zawiera/co powinno zawierać to wezwanie - no chyba ,że zostało Ci dużo czasu na egzaminie  :D :D :D
« Ostatnia zmiana: 10 Luty 2016, 14:52 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan