Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

[1] Po zakończeniu budowy niedużego zakładu produkcyjnego geodeta ma sporządzić mapę...

 • 10 Odpowiedzi
 • 1081 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY NIEDUŻEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GEODETA OBSŁUGUJĄCY TĘ BUDOWĘ MA SPORZĄDZIĆ MAPĘ POWYKONAWCZĄ (DO ODBIORU BUDOWY I EKSPLOATACJI OBIEKTU PRZEZ INWESTORA) W OPARCIU O TRWALE STABILIZOWANĄ OSNOWĘ REALIZACYJNĄ I POMIARY INWENTARYZACYJNE PROWADZONE W TRAKCIE BUDOWY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU. PROSZĘ PODAĆ JAKIE RODZAJE MATERIAŁÓW GEODEZYJNYCH Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO NALEŻY ZAKTUALIZOWAĆ I W JAKIM ZAKRESIE RZECZOWYM (KTÓRE ELEMENTY) PRZYJMUJĄC, ŻE NA CAŁY NOWO ZBUDOWANY OBIEKT SKŁADAJĄ SIĘ:
A) BUDYNKI (PRODUKCYJNY, MAGAZYN, WIATA, KOTŁOWNIA LOKALNA, PORTIERNIA)
B) URZĄDZONE PLACE SKŁADOWE; TRWAŁE OGRODZENIE TERENU Z OŚWIETLENIEM NA WOLNO STOJĄCYCH LATARNIACH
C) UZBROJENIE TECHNICZNE TERENU (SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA PRZYŁĄCZONE DO SIECI ZEWNĘTRZNYCH, SIEĆ ENERGETYCZNA I TELEFONICZNA, LOKALNA SIEĆ C.O.)
Standardy
Cytuj
§ 61. 1. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu:
  1)   ustalenia danych:
a)  określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych,
b)  niezbędnych do wprowadzenia zmian w:
–  bazie danych ewidencji gruntów i budynków - w zakresie użytków gruntowych oraz budynków,
–  bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - w zakresie sieci uzbrojenia terenu,
–  bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy - w zakresie budowli;
  2)   sporządzenia operatu geodezyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w szczególności:
a)  mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego,

PGiK
Cytuj
Art. 4. 1. (uchylony).
1a. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
1)   państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
2)   ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
3)   geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
4)   państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
5)   państwowego rejestru nazw geograficznych;
6)   ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
7)   rejestru cen i wartości nieruchomości;
8)   obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
9)   obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
10)  szczegółowych osnów geodezyjnych;
11)  zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
1b. Dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w ust. 1a.
Rozp. prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie
Cytuj
§ 5. 1. Dla obszaru powiatu zakłada się i prowadzi:
  1)   bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
  2)   bazę danych ewidencji gruntów i budynków,
  3)   bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  4)   bazę danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej,
  5)   bazę metadanych, obejmujących istniejące bazy danych i systemy, w odniesieniu do systemów informacji przestrzennej już funkcjonujących i danych o terenie tworzonych na obszarze powiatu, zawierającą informacje dotyczące: nazwy systemu, administratora lub dysponenta, zakresu tematycznego danych, dostępnego formatu danych, stanu aktualności, formy dostępu i statusu prawnego systemu

Co do BDSOG to dajemy współrzędne, wysokości i opisy topograficzne.

Dobry tok myślenia?
« Ostatnia zmiana: 17 Listopad 2013, 11:49 wysłana przez Brook »
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline barrrtosz

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 25
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
To pytanie padło 18 marca 2011. W załączeniu pdf ze skanem zarysu odpowiedzi bo niestety nie znalazłem go na forum. Przepisy, które przywołujesz wydają się być sensowne jednak jako całość odpowiedź wygląda dość chaotycznie. Myślę, że odpowiedź trzeba sformułować podobnie jak w zarysie określając jaki element do jakiej bazy należy.

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Ja oczywiście nie zamierzam tak odpowiadać, przywołałam jedynie podstawy prawne, na których będę się opierała.
Podobny zarys to i ja mam, lecz jak widzisz nieaktualne jest rozp. dotyczące państwowego zasobu uchylone przez ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Należałoby ten zarys dostosować do obowiązujących przepisów moim skromnym zdaniem.

Z tego zarysu dochodzi:
Rozp. w sprawie opracowań geod. obowiązujących w budownictwie §17
Cytuj
§ 17. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.
Rozp. w sprawie EGiB §46
Cytuj
§ 46. 1. Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 i 11.
2. Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z:
  1)   prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,
  2)   opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,
  3)   dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,
  4)   ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów.
Rozp. w sprawie GESUT i ZUD  §3
Cytuj
§ 3. 1. Ewidencję zakładają i prowadzą starostowie oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej, o której mowa w przepisach dotyczących ewidencji gruntów i budynków, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
« Ostatnia zmiana: 17 Listopad 2013, 12:52 wysłana przez Brook »
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline lesze16

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
  • F1 Geodezja
Moja propozycja:

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (w tym wypadku powiatowy), który wiąże się z pomiarem inwentaryzacyjnym zrealizowanego obiektu obejmuje następujące bazy danych:
a)BDOT500 – w zakresie wiaty, placu, ogrodzeń, wysokiej zieleni.  Aktualizacja położenia
i  wymiarów.
b) EGiB – w zakresie budynków (aktualizacja danych między innymi w zakresie położenia, funkcji, liczby kondygnacji, statusu budynku etc.) oraz konturów użytków.
c)GESUT – w zakresie uzbrojenia technicznego terenu (oraz latarni) za wyjątkiem szczegółowej melioracji.
Aktualizowane dane o sieci uzbrojenia terenu (położenie, wymiary, charakterystyka etc.) oraz o podmiotach władających tymi sieciami.
W wyniku inwentaryzacji powstaje mapa obrazująca położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego.

Podstawa prawna:
(68) Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r: Par.61 pkt 1,Par. 71 pkt 4
(31) Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.: Art.2 pkt 11,14
(Dodatek) Rozporządzenie z dnia 12 lipca 2001 r.w sprawie szczegołowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie
(41) Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań… Par.17
(35) Rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013 r. Załącznik nr 5 (Wykaz obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej)Brakuje mi tu tylko jakiejś konkretnej dokumentacji. Jakaś karta budynku etc... Czekam na propozycje
« Ostatnia zmiana: 30 Kwiecień 2014, 09:43 wysłana przez lesze16 »

Offline saska2

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Wg rozporządzenia o mapie zasadniczej latarnia należy do bazy danych GESUT. Zastanawiam się tez nad tą osnową realizacyjną, moim zdaniem nie wprowadza się jej do bazy SOG, tak samo jak pomiarowej.
A co z tą lokalną siecią c.o.?

Offline lesze16

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
  • F1 Geodezja
Faktycznie masz rację, mój błąd, dziękuję za uwagę. Co do lokalnej c.o. to wydaje mi się, że nigdzie nie jest napisane, że nie wchodzi w skład GESUT  O0

Offline LukaszSZ

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 31
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Może jeszcze można byłoby dodać z Rozp MSWIA w spr. standardów par. 19.3 i 19.5 oraz par 64 - o dokumentacji dot. osnowy pomiarowej stabilizowanej trwale.

Offline wallyto

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Pytanie jest o OSNOWĘ REALIZACYJNĄ, także nie wspominałbym o osnowie pomiarowej (są to dwie różne osnowy).
Wg mnie realizacyjnej się nie przekazuje do PZGiK.

Offline GeoMaP

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 148
 • reformator
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil

Offline pelo2

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 19
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
osnowa realizacyjna z chwilą wykorzystywania jej do pomiarów powykonawczych staje się osnową pomiarową :)

Offline kjozwik

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 139
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
ale tylko 1 rzędu, bo nie ma osnowy pomiarowej 2 rzędu :)

pelo2 to chyba byl żart ?