Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Czy inwestor przystępujący do budowy przyłącza kanalizacji san. może zrealizować inwestycję...  (Przeczytany 1560 razy)

Offline saska2

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
[1] Czy inwestor przystępujący do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej może zrealizować inwestycję bez pozwolenia na budowę?Jeżeli tak, to jakie dokumenty lub czynności są niezbędne do rozpoczęcia prac?

Z prawa budowlanego:
Art. 29 ust. 1 pkt 20:
Budowa przyłączy kanalizacyjnych nie wymaga pozwolenia na budowę.
Art. 29a.
1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządze-nia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednost-kowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.
Art. 30.
1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29:
...budowa przyłączy kanalizacyjnych...

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20 (przyłącza), należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Można chyba jeszcze dopisać z roz w sprawie ZUD, że inwestor musi uzgodnić usytuowanie tego przyłącza w ZUD.


Offline Piotr86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 51
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Dodałbym :

Art. 27 PGiK
2. Inwestorzy są obowiązani:
1) uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami;
2) zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy – dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji.

i tu można dodać, że również przyłącza na podstawie wyjaśnień GGK.
« Ostatnia zmiana: 9 Marzec 2014, 22:30 wysłana przez Brook »

Offline Michcio

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 8
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
pkt. 2 bezzasadny.... pytanie dot. sytuacji gdy nie potrzeba pozwolenia na budowę.

Offline geoAdam87

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Na podstawie wyjaśnień GGK dodałbym, że uzgodnienie sieci będącymi przyłaczami do budynków lub budowli(...) nie wymaga przedłożenia wniosku na posiedzeniu zespołu i zasięgania opinii jego członków. (Rozp. MRRiB w sprawie GESUT oraz ZUDP par. 10.2). Treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii, wydawanej z upoważnienia starosty przez przewodniczącego zespołu. (Rozp. MRRiB w sprawie GESUT oraz ZUDP par.11.1)
« Ostatnia zmiana: 8 Kwiecień 2014, 22:36 wysłana przez Brook »

Offline damianus111

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Pkt. 2 zasadny:
Właściwy organ może nałożyć obowiązek tyczenia. Art.43 pkt.2 Co w praktyce czyni zespół Zud w opinii

Offline sfl

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.76 Chrome 32.0.1700.76
  • Zobacz profil
Nie musi nakładać bo taki obowiązek już jest  ;)

Prawo budowlane Art. 43 ust. 1
Cytuj
Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie

A obiekty o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 to nic innego jak przyłącza

Prawo budowlane Art 29 ust. 1
Cytuj
20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

Offline pawel87

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
przecież przyłącze nie wymaga pozwolenia na budowę tylko zgłoszeniu

Offline sfl

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.76 Chrome 32.0.1700.76
  • Zobacz profil
pozwolenia nie wymaga ale podlega geodezyjnemu wytyczeniu a po wybudowaniu pomiarowi inwentaryzacyjnemu

Offline danjas-dukla

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 33
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
czyli jak dobrze zrozumiałem budowa przyłącza nie wymaga pozwolenia na budowę tylko zgłoszenie + opinie zudp + wytyczenie i inwentaryzacje


Offline dainty

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 8
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
wszystko OK, tzn budowa przyłącza kanalizacji nie wymaga pozwolenia na budowę (Pr. bud. Art. 29 ust 1 pkt 20), wymaga zgłoszenia (Pr. bud. Art. 30 ust 1 pkt 1a), przy tym punkcie mamy "z zastrzeżeniem art. 29a
Art. 29a mówi:
1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednost-kowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.

moje pytanie:
kiedy ma zastosowanie art. 29a
bo według mnie art.30 ust. 1 z automatu wyklucza art. 29a

HELP  :( :'(

Offline link2jack

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 70
 • Jacek
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
wszystko OK, tzn budowa przyłącza kanalizacji nie wymaga pozwolenia na budowę (Pr. bud. Art. 29 ust 1 pkt 20), wymaga zgłoszenia (Pr. bud. Art. 30 ust 1 pkt 1a), przy tym punkcie mamy "z zastrzeżeniem art. 29a
Art. 29a mówi:
1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednost-kowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.

moje pytanie:
kiedy ma zastosowanie art. 29a
bo według mnie art.30 ust. 1 z automatu wyklucza art. 29a

HELP  :( :'(


Budowa przyłączy wymaga wypełnienia warunków art. 29a punkt 1 i 2. Jednak zgodnie z punktem 3 tego artykułu nie musimy tego robić jeśli zrobimy zgłoszenie o którym mowa w art. 30.

Art. 30 1a. mowi o tym iż musimy zrobić zgloszenie dla przyłącza chyba że (z zastrzezeniem) wypełnimy warunek art. 29a.

Więc albo robimy plan sytuacyjny blablabla albo robimy zgłoszenie.

Offline Ksieciuniu81

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 76
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Opera 23.0.1522.60 Opera 23.0.1522.60
  • Zobacz profil
zapoznaj się z tym stanowiskiem GGK
https://ewmapa.pl/ogolna-dyskusja-o-geodezji-i-kartografii/pismo-glownego-geodety-kraju-do-wingik-w-sprawie-ujednolicenia-procedury-koordyn/msg8456/#msg8456

Kolejne pytanie do przeredagowania po 12 lipca 2014
wg. Ustawy o zmianie ustawy PGiK
Cytuj
Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast
oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej
zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez starostę.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) przyłączy;
2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki
budowlanej.
a więc nie trzeba, przed 12lipca za taką odpowiedź oblewało się egzamin gdyż prawidłowa była interpretacja po lini pisma GGK, teraz mamy czarno na białym że nie trzeba przyłączy uzgadniać. Zmienione Art 27 i 28 nie mówią już nam nawet o obowiązku inwentaryzacji i pomiarze w odkrywce. I badź tu mądry a za dwa dni egzamin.
Pwt27,17 "Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego"

Offline m_zima

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 22
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 37.0.2062.103 Chrome 37.0.2062.103
  • Zobacz profil
Z PGiK obowiązki nie wynikają  ale...

Prawo budowlane art.43
Obiekty budowlane..... oraz obiekty, o których mowa w art.29 ust.1 pkt.20 (przyłącza)  podlegają wytyczeniu oraz inwentaryzacji