Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

egzamin 19 marca 2013

 • 27 Odpowiedzi
 • 2473 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

egzamin 19 marca 2013

 • dnia: 19 Marzec 2013, 20:01
Do egzaminu przystąpiło czternastu uczestników, po części ogólnej nadal był komplet.
Po części opisowej do egzaminu ustnego zostało dopuszczonych dziesięć osób, ostatecznie uprawnienia otrzymało siedem osób.
w szczegółach:
Zakres 1.

Komisja:
Przewodniczący:Krzysztof Cisek

Świadectwa wręczał pan Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju.

Ostatni nadany nr uprawnień 22033
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: egzamin 19 marca 2013

 • dnia: 19 Marzec 2013, 20:21
Zakres 1
 • Generalizacja szczegółów terenowych w trakcie pomiaru(nie mam szczegółowo tego pytania)
 • Jakie czynniki wpływają na dokładność wytyczenia sytuacyjnego punktów obiektu metodą biegunową. Proszę podać rozwiązanie dotyczące wytyczenia punktów, jeżeli dysponujemy tachimetrem o niewystarczającej dokładności pomiaru kąta poziomego - (dokładności pomiaru odległości i kąta nic są skoordynowane)?
 • Jakie nowe symbole stosuje się przy mapie do celów projektowych w myśl nowych przepisów

Zakres 2
 • Jakie dokumenty powinna załączyć do wniosku osoba występująca do wójta (burmistrza, prezydenta) o podział nieruchomości, którego celem jest wydzielenie działki budowlanej?
 • W trakcie badania księgi wieczystej stwierdzono niezgodność danych katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) z oznaczeniem tej nieruchomości w księdze wieczystej. W jaki sposób można doprowadzić do zgodności tych zapisów?
 • Geodeta uprawniony, w trakcie opracowania projektu podziału nieruchomości zurbanizowanej o powierzchni 1,2500ha, polegającego na wydzieleniu działki o powierzchni 0,3000ha, dokonuje przyjęcia granic. Jak powinien postępować ten geodeta, jeśli w wyniku przeprowadzonego badania stwierdził brak dokumentów określających stan prawny nieruchomości.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Jigs

 • *
 • *
 • Wiadomości: 570
 • Płeć: Mężczyzna
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 19 marca 2013

 • dnia: 20 Marzec 2013, 06:11
Cytuj
Zakres 1
1.Generalizacja szczegółów terenowych w trakcie pomiaru(nie mam szczegółowo tego pytania)
2.Jakie czynniki wpływają na dokładność wytyczenia sytuacyjnego punktów obiektu metodą biegunową. Proszę podać rozwiązanie dotyczące wytyczenia punktów, jeżeli dysponujemy tachimetrem o niewystarczającej dokładności pomiaru kąta poziomego - (dokładności pomiaru odległości i kąta nic są skoordynowane)?
3.Jakie nowe symbole stosuje się przy mapie do celów projektowych w myśl nowych przepisów

Tak na szybko odpowiedzi(wg mnie)
Pytanie 1) Rozporządzenie w sprawie standardów 9-11-2011 art 31 można jeszcze z G4 art 72-76
Cytuj
Art 31.
1. Przestrzenne obiekty liniowe oraz przestrzenne obiekty obszarowe w trakcie ich geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego podlegają generalizacji polegającej na:
1) przedstawieniu obiektów krzywoliniowych za pomocą linii łamanych;
2) przedstawieniu obiektów obszarowych za pomocą linii łamanych lub punktów;
3) pominięciu punktów wyznaczających obiekt, jeżeli nie spowoduje to zniekształcenia jego reprezentacji geometrycznej;
4) pomiarze przebiegu osi obiektu liniowego z jednoczesnym określeniem jego wymiaru poprzecznego.
2. Przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym pomija się punkt sytuacyjny, jeżeli odchylenie tego punktu od linii wyznaczonej przez dwa sąsiednie pomierzone szczegóły terenowe nie przekracza:
1) w przypadku I grupy szczegółów terenowych — 0,10 m;
2) w przypadku II grupy szczegółów terenowych — 0,30 m;
3) w przypadku III grupy szczegółów terenowych — 0,50 m.
3. Przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym dotyczącym:
1) elementów naziemnych sieci uzbrojenia terenu, których wymiary podłużne i poprzeczne są mniejsze niż 0,50 m, pomiarowi podlega środek ciężkości tego elementu;
2) przewodów sieci uzbrojenia terenu oraz kanałów zbiorczych tych sieci o średnicy przekroju lub wymiarach podłużnych i poprzecznych przekroju mniejszych niż 0,50 m pomiarowi podlega oś przewodu lub kanału.
4. Zasady generalizacji, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą pomiarów punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.
Pytanie 2) Rozporządzenie w sprawie standardów 9-11-2011 art 33
Cytuj

Art 33. 1. Geodezyjny sytuacyjny pomiar terenowy metodą biegunową wykonuje się przez określenie:
1) kierunku prostej wyznaczonej przez stanowisko instrumentu i mierzony szczegół terenowy;
2) odległości między stanowiskiem instrumentu a mierzonym szczegółem terenowym.
2. Dokładność wyznaczenia szczegółu terenowego lub pikiety pomierzonej metodą biegunową (mP(pom)) określa się według wzoru:
                                Mp(POM)= ?md2+ d2×m?2
 
w którym:
d — oznacza pomierzoną odległość do szczegółu terenowego lub pikiety,
md — oznacza wartość błędu średniego pomiaru odległości,
m ? — oznacza wartość błędu średniego pomiaru kąta.

3. Przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym metodą biegunową stanowiskami instrumentu oraz punktami nawiązania mogą być:
1) punkty poziomej osnowy geodezyjnej;
2) punkty pomiarowej osnowy sytuacyjnej;
3) punkty pośrednie wyznaczone na bokach osnów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) punkty terenowe, których położenie zostało określone z dokładnością, o której mowa w § 16 ust. 2, w nawiązaniu do co najmniej dwóch punktów poziomej osnowy geodezyjnej.
4.  Przy pomiarze szczegółów terenowych II i III grupy, w przypadku braku punktów, o których mowa w ust. 3, stanowiskami instrumentu oraz punktami nawiązania mogą być szczegóły terenowe I grupy.
5. Przy pomiarze kierunku niezbędne jest wykonanie obserwacji na co najmniej dwa punkty nawiązania położone w odległości nie mniejszej niż 40 m od stanowiska instrumentu.
6. W przypadku gdy pomiar kierunku wykonuje się z ostatniego punktu ciągu wiszącego, dopuszcza się tylko jeden punkt nawiązania z jednoczesnym wykonaniem pomiaru kontrolnego na co najmniej jeden szczegół terenowy I grupy, którego położenie zostało określone inną metodą pomiarową lub z innego stanowiska.

Pytanie 3)Rozporządzenie w sprawie standardów 9-11-2011 art 79 i 80
Cytuj
Art 79.
1. Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.
2. Aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna na obszarze otaczającym teren planowanej kubaturowej inwestycji budowlanej, a także na obszarze planowanym wyłącznie pod działania inwestycyjne, mające na celu przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji.
3. Informacje określające rodzaj aktualnych użytków gruntowych, o których mowa w ust. 2, jeżeli mają znaczenie dla projektanta, mogą być dodatkowo wykazane na mapie do celów projektowych, oprócz informacji zgodnych z operatem ewidencyjnym, bez uprzedniej aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy.
4. W przypadku wykazania na mapie do celów projektowych konturów użytków gruntowych nieujawnionych w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy, na mapie zamieszcza się informację o treści: „kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków”.
5. W przypadku gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości, a jednocześnie w PZGiK brak jest danych określających położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, wykonawca pozyskuje niezbędne dane dotyczące tych punktów w drodze pomiaru.
6. Pomiar punktów granicznych, które nie są na gruncie oznaczone w postaci znaków granicznych, poprzedzają czynności mające na celu ustalenie położenia tych punktów na gruncie w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy lub w trybie przepisów art. 39 ustawy.

Art 80.
1. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole ustalone przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy.
2. Treścią mapy do celów projektowych mogą być miary liniowe pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych określające w szczególności odległości między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi mającymi znaczenie w procesie projektowania.
3. Jeżeli na mapie będą umieszczone inne obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych, o których mowa w ust. 1, należy na mapie umieścić legendę z oznaczeniem występujących obiektów.
4. Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, wyróżnia się linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieszcza się skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, gdy charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą do celów projektowych.
6. W przypadku gdy mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa w ust.
    4, wykonawca zamieszcza na tej mapie stosowną informację w tej sprawie.


« Ostatnia zmiana: 20 Marzec 2013, 06:47 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: egzamin 19 marca 2013

 • dnia: 20 Marzec 2013, 08:59
Na pytanie drugie nie ma odpowiedzi na drugą część pytania ...
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Jigs

 • *
 • *
 • Wiadomości: 570
 • Płeć: Mężczyzna
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 19 marca 2013

 • dnia: 20 Marzec 2013, 17:29
Na pytanie drugie nie ma odpowiedzi na drugą część pytania ...

właśnie się zastanawiam gdzie szukać  :D
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: egzamin 19 marca 2013

 • dnia: 20 Marzec 2013, 18:11
Opisałbym z G-3.1 lub G-3.2 nie podając skąd ... ale nie wiem w 100%.
Chodzi oczywiście o tyczenie wieloetapowe  ;)
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Jak

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 40
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 19 marca 2013

 • dnia: 20 Marzec 2013, 19:16
Zapewne chodzi o wprowadzenie poprawek trasowania dx i dy przy tyczeniu wieloetapowym. Instrukcja G3.1

Offline ewelina85

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 14
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 19 marca 2013

 • dnia: 20 Marzec 2013, 19:56
A co myślicie o normie PN-N-99310  Pomiary realizacyjne (terminologia) ? W niej opisano tyczenie wieloetapowe.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: egzamin 19 marca 2013

 • dnia: 20 Marzec 2013, 20:04
Nie w tej normie nie ma takiego punktu  ;). Szukać należy w wytycznych  O:-)
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline ewelina85

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 14
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 19 marca 2013

 • dnia: 20 Marzec 2013, 20:31
To pytanie padło 16 maja 2008 r. podstawą prawną były G-3.2, G-3 i  właśnie ta norma, z braku lepszego pomysłu wpisałabym jako podstawę rozporządzenie z 9.11.2011 i tą normę PN-N-99310, (opisując z G-3.2  :-X)
sYsTEM połączył wiadomości: 20 Marzec 2013, 20:33
oczywiście na moim egzaminie :D

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: egzamin 19 marca 2013

 • dnia: 20 Marzec 2013, 20:39
Ok pierwsza część odpowiedzi faktycznie pochodzi z normy  :klap:
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline phelas

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 5.0 Firefox 5.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 19 marca 2013

 • dnia: 20 Marzec 2013, 20:52
Uważam ze odpowiedź na drugą część pytania jest w G-3.1 par. 21 punkt 7.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: egzamin 19 marca 2013

 • dnia: 20 Marzec 2013, 21:00
I pięknie  :paint2:

[xquote]7. W przypadkach, gdy wymagana jest wysoka dokładność i wysoka pewność tyczenia, można punkt P wytyczyć dwuetapowo (metodą trygonometryczną), które polega na przybliżonym wytyczeniu punktu, pomiarze wyznaczających go elementów z obserwacjami nadliczbowymi, obliczeniu i wprowadzeniu poprawek trasowania dx, dy.
Dokładność tyczenia punktu powyższą metodą określa się wykorzystując metodę analizy dokładności (np. jak przy wyrównaniu spostrzeżeń pośredniczących).[/xquote]
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Jigs

 • *
 • *
 • Wiadomości: 570
 • Płeć: Mężczyzna
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Android 4.0.3 Android 4.0.3
 • Przeglądarka:
 • Safari 4.0 Safari 4.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 19 marca 2013

 • dnia: 20 Marzec 2013, 21:54
Ale bez drugiej czesci jednego pytania to te 15 pkt zbiore ;) support przyznaj sie ze siedzisz w komisji egzaminacyjnej i dlatego tak szybko o wszystkim wiesz;)
« Ostatnia zmiana: 20 Marzec 2013, 21:56 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: egzamin 19 marca 2013

 • dnia: 20 Marzec 2013, 22:05
Przekonasz się na swoim egzaminie że nie jestem insiderem.
Do zasiadania w komisjach to mi dużo brakuje i nie jestem tym zainteresowany.
Dodatkowo było by to nie etyczne - z mojego punktu widzenia (gdybym był członkiem komisji egzaminacyjnej i pisał posty w tym dziale).
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.