Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie  (Przeczytany 3428 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Wojewodę powołuje i odwołuje:

a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Rada Ministrów,
c) Prezes Rady Ministrów,
d) minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Cytuj
Art. 6. 1. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
« Ostatnia zmiana: 11 Marzec 2011, 18:27 wysłana przez support »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Spory między wojewodą a właściwym ministrem rozstrzyga:

a) sąd administracyjny,
b) Marszałek Sejmu,
c) Rada Ministrów,
d) Prezes Rady Ministrów.

Cytuj
Art. 10. Spory między wojewodami oraz między wojewodą a członkiem Rady Ministrów lub centralnym organem administracji rządowej rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Nadzór nad działalnością wojewody sprawuje:

a) Rada Ministrów,
b) Prezes Rady Ministrów,
c) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
d) minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Cytuj
Art. 8.
2. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością wojewody na podstawie kryterium zgodności jego działania z polityką Rady Ministrów.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Administrację rządową na obszarze województwa wykonują organy samorządu terytorialnego, jeżeli wynika to z ustaw lub:

a) na prośbę wojewody,
b) z inicjatywy własnej,
c) upoważnienia Prezesa Rady Ministrów,
d) z zawartego porozumienia.

Cytuj
Art. 2. Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:
   4)   jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego porozumienia;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Terenowy organ administracji rządowej niezespolonej jest podporządkowany:

a) wojewodzie,
b) staroście,
c) właściwemu ministrowi,
d) Radzie Ministrów.

Cytuj
Art. 56. 1. Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie:
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Pracownicy urzędu wojewódzkiego mogą wydawać w imieniu wojewody decyzje administracyjne, jeżeli zostaną przez niego upoważnieni:

a) w drodze zarządzenia,
b) w drodze decyzji,
c) na piśmie,
d) ustnie.

Cytuj
Art. 19. Wojewoda może upoważnić na piśmie pracowników urzędu wojewódzkiego, niezatrudnionych w urzędach obsługujących inne organy rządowej administracji zespolonej w województwie, do załatwiania określonych spraw w jego imieniu i na jego odpowiedzialność, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, z tym że upoważnienie nie może dotyczyć wstrzymania egzekucji administracyjnej, o której mowa w art. 27 ust. 1.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Dla usprawnienia działania wojewódzkich organów zespolonej administracji rządowej, wojewoda może tworzyć:

a) delegatury urzędu wojewódzkiego,
b) oddziały urzędu wojewódzkiego,
c) filie urzędu wojewódzkiego,
d) przedstawicielstwa urzędu wojewódzkiego.

Cytuj
Art. 54. W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć delegatury urzędów je obsługujących.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Szczegółową organizację oraz tryb pracy urzędu wojewódzkiego określa regulamin ustalony przez:

a) Prezesa Rady Ministrów,
b) wojewodę,
c) ministra do spraw administracji publicznej,
d) sejmik wojewódzki.

Cytuj
Art. 16. Szczegółową organizację oraz tryb pracy urzędu wojewódzkiego określa regulamin ustalony przez wojewodę w drodze zarządzenia.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Każdy, czyj interes prawny naruszony został aktem prawa miejscowego ustanowionego przez wojewodę może, po bezskutecznym wezwaniu do jego uchylenia, zaskarżyć przepis do:

a) właściwego ministra,
b) sądu administracyjnego,
c) sądu powszechnego,
d) Trybunału Konstytucyjnego.

Cytuj
Art. 63. 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym przez wojewodę lub organ niezespolonej administracji rządowej, w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu organu, który wydał przepis, lub organu upoważnionego do uchylenia przepisu w trybie nadzoru do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Sprawy między wojewodami rozstrzyga:

a) Rada Ministrów,
b) Prezes Rady Ministrów,
c) Minister właściwy do spraw administracji publicznej,
d) sąd administracyjny.

Cytuj
Art. 10. Spory między wojewodami oraz między wojewodą a członkiem Rady Ministrów lub centralnym organem administracji rządowej rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.
« Ostatnia zmiana: 4 Marzec 2011, 20:07 wysłana przez support »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Statut urzędu wojewódzkiego podlega zatwierdzeniu przez:

a) sejmik województwa,
b) ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
c) Prezesa Rady Ministrów,
d) Radę Ministrów.

Cytuj
Art. 15. 1. Wojewoda nadaje urzędowi wojewódzkiemu statut podlegający zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 5. Statut jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Administrację rządową na obszarze województwa mogą wykonywać organy samorządów innych niż samorządy terytorialne, jeżeli następuje to na podstawie ustawy lub na podstawie:

a) upoważnienia wojewody,
b) upoważnienia ministra do spraw administracji publicznej,
c) porozumienia,
d) rozporządzenia.

Cytuj
Art. 2. Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:
   4)   jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego porozumienia;
« Ostatnia zmiana: 4 Marzec 2011, 20:23 wysłana przez support »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Powierzenie przez wojewodę prowadzenia w jego imieniu niektórych spraw odpowiednim jednostkom na obszarze województwa, następuje na podstawie:

a) ustnej umowy,
b) decyzji wojewody,
c) porozumienia,
d) zarządzenia wojewody.

Cytuj
Art. 20.
2. Powierzenie następuje na podstawie porozumienia wojewody odpowiednio z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, właściwym organem innego samorządu lub kierownikiem państwowej i samorządowej osoby prawnej albo innej państwowej jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1. Porozumienie, wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Organy administracji niezesplonej obowiązane są uzgadniać projekty stanowionych przez siebie aktów prawa miejscowego, z:

a) właściwym wojewodą,
b) właściwym ministrem,
c) Prezesem Rady Ministrów,
d) Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Cytuj
Art. 59.
2. Organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie są obowiązane do uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy na podstawie odrębnych przepisów.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Dla usprawnienia działania wojewódzkich organów zespolonej administracji rządowej, wojewoda może tworzyć, poza swoją siedzibą, aparat pomocniczy w postaci:

a) przedstawicielstwa,
b) filii,
c) delegatury,
d)  oddziału.

Cytuj
Art. 54. W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć delegatury urzędów je obsługujących.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.