Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z ustawy o samorządzie województwa  (Przeczytany 2071 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Pytania z ustawy o samorządzie województwa
« dnia: 12 Marzec 2011, 20:18 »
Zasady gospodarowania mieniem wojewódzkim:

a) są prawem miejscowym,
b) nie są prawem miejscowym,
c) wynikają z zarządzenia wojewody,
d) wynikają z zarządzenia marszałka województwa.

Cytuj
Art. 18. Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:
   1)   stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
b)   zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie województwa
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marzec 2011, 20:35 »
Organami samorządu województwa są sejmik województwa oraz:

a) zarząd województwa,
b) marszałek województwa,
c) samorządowe kolegium odwoławcze,
d) urząd marszałkowski.

Cytuj
Art. 15. Organami samorządu województwa są:
   2)   zarząd województwa.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie województwa
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marzec 2011, 09:15 »
Zarząd województwa jest organem:

a) stanowiącym prawo miejscowe,
b) uchwalającym strategię rozwoju województwa,
c) zatwierdzającym plany zagospodarowania przestrzennego,
d) wykonawczym województwa.

Cytuj
Art. 31. 1. Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie województwa
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marzec 2011, 09:19 »
Sejmik województwa:

a) wydaje rozporządzenia,
b) podejmuje uchwały,
c) wydaje zarządzenia,
d) podejmuje decyzje.

Cytuj
Art. 18. Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:
   1)   stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
a)   statutu województwa,
b)   zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
c)   zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
   2)    uchwalanie strategii rozwoju województwa,
   3)   uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
   4)   podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
   5)   podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
   6)   uchwalanie budżetu województwa,
   7)   określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,
   8 )   (skreślony),
   9)   rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa,
   10)   podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa,
   11)   uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
   12)   podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
   13)   uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa",
   14)   podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
   15)   wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa,
   16)   rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, o których mowa w pkt 2,
   17)   powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa,
   18)   podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,
   19)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
a)    zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała sejmiku województwa jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,
b)   emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c)   zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)   ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym,
e)    tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
f)   tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
   19a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
   20)   podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa,
   21)   uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie województwa
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marzec 2011, 09:26 »
Marszałek województwa przedstawia wojewodzie uchwały sejmiku województwa podlegające nadzorowi, w czasie wynoszącym od ich podjęcia:

a) niezwłocznie,
b) 7 dni,
c) 14 dni,
d) 30 dni,

Cytuj
Art. 81. Marszałek województwa przedstawia wojewodzie uchwały sejmiku województwa oraz uchwały zarządu województwa podlegające nadzorowi w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. W tym samym terminie marszałek województwa przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej uchwały objęte zakresem nadzoru izby.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie województwa
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Marzec 2011, 09:29 »
Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, jego mieszkańcy, z mocy prawa, tworzą:

a) wspólnotę wojewódzką,
b) wspólnotę mieszkańców województwa,
c) regionalną wspólnotę samorządową,
d) wspólnotę lokalną.

Cytuj
Art. 1. 1. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie województwa
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marzec 2011, 09:54 »
Organy samorządu województwa, wobec gminy:

a) są organami nadzoru i kontroli,
b) nie są organami nadzorami i kontroli,
c) są takimi organami w zakresie określonym przez marszałka województwa,
d) są takimi organami w przypadku określonych przez przepisy prawa.

Cytuj
Art. 4.
2. Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie województwa
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marzec 2011, 10:02 »
Status województwa:

a) wprowadzony jest zarządzeniem marszałka województwa,
b) jest prawem miejscowym,
c) nie jest prawem miejscowym,
d) nadaje województwu wojewoda.

Cytuj
Art. 18. Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:
   1)   stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
a)   statutu województwa,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie województwa
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marzec 2011, 10:48 »
Od decyzji wydanych przez zarząd województwa w ramach zadań własnych, z zakresu administracji publicznej, odwołanie służy do:

a) wojewody,
b) samorządowego kolegium odwoławczego,
c) właściwego ministra,
d) sądu administracyjnego.

Cytuj
Art. 46.
3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, a w sprawach powierzonych na podstawie porozumienia z wojewodą - do właściwego ministra.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie województwa
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marzec 2011, 11:01 »
Organy samorządu województwa, w zakresie postępowania administracyjnego, wobec powiatu:

a) są organami wyższego stopnia,
b) są organami wyższego stopnia w zakresie określonym przez prawo,
c) są organami wyższego stopnia w zakresie określonym przez marszałka województwa,
d) nie są organami wyższego stopnia.

Cytuj
Art. 4.
2. Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie województwa
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marzec 2011, 11:23 »
Organami samorządu województwa jest sejmik województwa oraz:

a) marszałek województwa,
b) zarząd województwa,
c) samorządowe kolegium odwoławcze,
d) urząd marszałkowski.

Cytuj
Art. 15. Organami samorządu województwa są:
   2)   zarząd województwa.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie województwa
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Marzec 2011, 12:33 »
Mieniem wojewódzkim dysponuje:

a) samorząd województwa,
b) wojewoda,
c) Minister Skarbu,
d) Rada Ministrów.

Cytuj
Art. 6. 1. Samorząd województwa:
   2)   dysponuje mieniem wojewódzkim,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie województwa
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Marzec 2011, 12:39 »
Zarząd województwa składa się z:

a) 3 osób,
b) 5 osób,
c) 10 osób,
d) 15 osób.

Cytuj
Art. 31.
2. W skład zarządu województwa, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie województwa
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Marzec 2011, 12:43 »
Zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa określa:

a) marszałek województwa,
b) wojewoda,
c) sejmik województwa,
d) Rada Ministrów.

Cytuj
Art. 12a. 1.  Sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa, uwzględniając w szczególności:
   1)   zadania organów samorządu województwa przy określaniu strategii rozwoju województwa,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie województwa
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Marzec 2011, 12:51 »
Odwołanie sejmiku województwa przed upływem kadencji rozstrzyga się w drodze:

a) zarządzenia wojewody,
b) referendum,
c) konsultacjami z mieszkańcami województwa,
d) uchwały Rady Ministrów.

Cytuj
Art. 17. W sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.