Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz  (Przeczytany 2897 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Wykonawca prac geodezyjnych uzyskał zamówienie na wykonanie mapy do celów projektowych obiektu liniowego zlokalizowanego na terenie trzech powiatów, położonych w granicach dwóch województw. Zgłoszenie pracy w takim przypadku składa:

a) w każdym powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b) w każdy wojewódzkim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
c) w centralnym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i po jego potwierdzeniu składa kopie zgłoszenia w powiatowych ośrodkach,
d) w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powiatu na którego terenie położona jest największa część obiektu, a po jego potwierdzeniu kopie zgłoszenia w pozostałych ośrodkach powiatowych.

Cytuj
§ 3.
2. Jeżeli opracowywany obiekt jest położony na obszarze kilku powiatów lub województw, zgłoszenie pracy wykonawca składa w ośrodku, na którego terenie występuje największa część obiektu. Po jego potwierdzeniu kopię zgłoszenia pracy wykonawca składa w pozostałych ośrodkach.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W wyniku awarii sieci wodociągowej zaistniała konieczność wykonania mapy do celów projektowych. Czy wykonawca pracy jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia pracy geodezyjnej we właściwym ośrodku, a jeśli tak to w jakim terminie:

a) nie
b) tak, w dniu podjęcia pracy,
c) tak, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej podjęcia,
d) tak, nie później niż w ciągu trzech dni od dnia jej podjęcia.

Cytuj
§ 3.
3. W nagłych wypadkach, spowodowanych w szczególności awarią urządzeń technicznych lub klęską żywiołową, a także związanych z wykonywaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych sieci podziemnego uzbrojenia terenu, zgłoszenie może nastąpić po rozpoczęciu pracy, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej podjęcia.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W jakich przypadkach do zgłoszenia pracy geodezyjnej należy dołączyć szkic lokalizacji:

a) zawsze,
b) dla obiektu liniowego,
c) dla obiektu powierzchniowego,
d) w przypadku, gdy słowny opis miejsca i obszaru pracy nie pozwala na jednoznaczną lokalizację.

Cytuj
§ 4.
4. W przypadku gdy słowny opis miejsca i obszaru pracy nie pozwala na jednoznaczną jej lokalizację, wykonawca dołącza do zgłoszenia szkic lokalizacji, umożliwiający określenie miejsca i zasięgu zgłoszonej pracy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W jakich przypadkach, zasady i tryb wykonania pracy ustalane są pomiędzy wykonawcą i ośrodkiem indywidualnie, z zachowaniem formy pisemnej:

a) w przypadku prac nietypowych, dla których sposób i tryb wykonania nie został określony w obowiązujących powszechnie standardach technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
b) zgłoszenia wykonania numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500,
c) zgłoszenia wykonania mapy topograficznej w skali 1:10000,
d) zgłoszenia wykonania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia technicznego.

Cytuj
§ 5.
5. W przypadku prac nietypowych, dla których sposób i tryb wykonania nie został określony w obowiązujących powszechnie standardach technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, zasady i tryb wykonania pracy ustalane są pomiędzy wykonawcą i ośrodkiem indywidualnie, z zachowaniem formy pisemnej, w terminie, o którym mowa w ust. 3.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W jakim terminie powinny być wykonane czynności kontroli dokumentacji przekazywanej do zasobu:

a) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli,
b) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli,
c) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli,
d) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia dokumentacji do kontroli.

Cytuj
§ 9.
4. Czynności kontroli wykonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Kto wykonuje aktualizację cyfrowej mapy zasadniczej w zakresie treści zmienionej w wyniku wykonania prac:

a) wykonawca,
b) ośrodek,
c) wybrany przez wykonawcę specjalista w zakresie opracowań map cyfrowych,
d) wykonawca, za pomocą sprzętu i oprogramowania udostępnionego przez ośrodek.

Cytuj
§ 8. Jeżeli w wyniku wykonania prac nastąpi zmiana treści mapy zasadniczej, przyjęcie dokumentacji do zasobu następuje po aktualizacji treści tej mapy, dokonanej przez:
   2)   ośrodek - w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie cyfrowej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Czy zgłoszenie pracy geodezyjnej może być przekazane na komputerowym nośniku informacji lub drogą teletransmisji, a jeśli tak to jakie warunki powinny być spełnione, aby takie zgłoszenie mogło być uznane za ważne:

a) nie,
b) tak pod warunkiem przedłożenia lub przesłania papierowego wydruku treści zgłoszenia,
c) tak, jeśli zawiera elektroniczny podpis wykonawcy,
d) tak, po zapewnieniu wzajemnego potwierdzenia przekazanych danych i informacji oraz utworzenia potwierdzonego przez ośrodek dokumentu zgłoszenia.

Cytuj
§ 4.
2. Zgłoszenie może być przekazywane na komputerowym nośniku informacji lub drogą teletransmisji, po zapewnieniu wzajemnego potwierdzania przekazanych danych i informacji oraz utworzenia potwierdzonego przez ośrodek dokumentu zgłoszenia.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Kto przechowuje kopie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie:

a) geodeta województwa,
b) wojewódzki ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
c) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
d) główny geodeta kraju.

Cytuj
§ 15.
3. Kopie zabezpieczające wojewódzkie i powiatowe bazy danych przechowuje właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Czy po przerwaniu lub zaniechaniu pracy geodezyjnej sporządzona dotychczas dokumentacja podlega przekazaniu do ośrodka i w jakim zakresie:

a) dotychczas sporządzona dokumentacja nie podlega przekazaniu do ośrodka,
b) tak, dotychczas sporządzona dokumentacja nie podlega przekazaniu do ośrodka w całości,
c) tak, dotychczas sporządzona dokumentacja nie podlega przekazaniu do ośrodka w zakresie ustalonym przez wykonawcę,
d) tak, dotychczas sporządzona dokumentacja nie podlega przekazaniu do ośrodka po uprzednim uzgodnieniu z ośrodkiem, które z wykonanych materiałów będą podlegały przekazaniu do zasobu.

Cytuj
§ 6.
2. Dokumentacja sporządzona przed przerwaniem lub zaniechaniem prac podlega przekazaniu do ośrodka, po uprzednim uzgodnieniu z ośrodkiem, które z wykonanych materiałów będą podlegać przekazaniu do zasobu.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Czy wykonawca może złożyć wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu powiatowego, jeśli tak to jaki organ jest właściwy do zbadania wniosku:

a) nie,
b) tak, do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
c) tak, do głównego geodety kraju,
d) tak, do starosty.

Cytuj
§ 12.
2. Wykonawca może złożyć, do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu.

oraz PGiK

Art. 7b. 1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
   1)   kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a)   zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b)   posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
   2)   kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;
   3)   współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
   4)   ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
   5)   (uchylony);
   6)   na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Czy organ przechowujący kopie zabezpieczające bazy danych posiada uprawnienia do zmiany informacji zawartych w kopiach zabezpieczających:

a) nie,
b) tak,
c) tak, na podstawie danych powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
d) tak, na podstawie złożonych opracowań.

Cytuj
§ 15.
7. Organ przechowujący kopie zabezpieczające bazy danych nie posiada uprawnień do zmiany informacji zawartych w kopiach zabezpieczających oraz do ich udostępniania osobom trzecim.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Kto wykonuje czynności kontroli pracy przekazanej do zasobu wojewódzkiego:

a) osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań, upoważnione przez marszałka województwa,
b) pracownicy ośrodka wojewódzkiego, posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań,
c) osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań, upoważnione przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
d) osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań, upoważnione przez geodetę województwa.

Cytuj
§ 9.
3. Czynności kontroli dokonują osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy, w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań, upoważnione przez organy, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Wykonawca geodezyjnych pomiarów powykonawczych sieci uzbrojenia podziemnego terenu, zgłoszenie pracy geodezyjnej powinien złożyć we właściwym ośrodku w terminie:

a) 10 dni roboczych przed rozpoczęciem pracy,
b) nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia prac,
c) nie jest zobowiązany do zgłoszenia pracy,
d) w dniu jej podjęcia.

Cytuj
§ 3.
3. W nagłych wypadkach, spowodowanych w szczególności awarią urządzeń technicznych lub klęską żywiołową, a także związanych z wykonywaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych sieci podziemnego uzbrojenia terenu, zgłoszenie może nastąpić po rozpoczęciu pracy, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej podjęcia.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Czy wykonawca może złożyć wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu wojewódzkiego, jeśli tak to jaki organ jest właściwy do zbadania wniosku:

a) nie,
b) tak, do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
c) tak, do głównego geodety kraju,
d) tak, do marszałka województwa.

Cytuj
§ 12.
2. Wykonawca może złożyć, do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu.

oraz PGiK

Art. 7b. 1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
   1)   kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a)   zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b)   posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
   2)   kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;
   3)   współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
   4)   ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
   5)   (uchylony);
   6)   na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Czy geodezyjne pomiary specjalne wykonywane na terenach dróg wodnych, na potrzeby eksploatacji urządzeń na tych obiektach, dla terenu zlokalizowanego w granicach dwóch województw, podlegają zgłoszeniu i jaki organ jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia:

a) nie,
b) tak, ośrodek powiatowy, na terenie którego położona jest przeważająca część obiektu,
c) tak, ośrodek wojewódzki,
d) tak, ośrodki powiatowe obydwu województw.

Cytuj
§ 13. 1. Nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia i przekazywania dokumentacji do zasobu następujące rodzaje prac:
   6)   pomiary specjalne wykonywane na terenach kolei, lotnisk oraz dróg lądowych i wodnych, na potrzeby eksploatacji urządzeń na tych obiektach,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.