Pytania z rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Pytania testowe - .:: Ewmapa ::.

Partnerzy

Pytania z rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego

 • 3 Odpowiedzi
 • 705 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Naliczanie opłat za czynności wglądu do materiałów zasobu dla celów związanych z szacowaniem nieruchomości następuje według stawek obowiązujących:

a) w dniu zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej,
b) w dniu udostępniania materiałów z zasobu ośrodka,
c) w dniu przyjęcia nowo sporządzonej dokumentacji do zasobu,
d) nie nalicza się opłat za te czynności.

Cytuj
ZAŁĄCZNIK Nr 1
3.   Zakładanie, modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, powszechna taksacja nieruchomości, udostępnianie materiałów z zasobu dla sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, scalanie i wymiana gruntów, opracowania dla urządzania lasu oraz klasyfikacja gruntów:

W przypadku:
1)   opracowania polegającego na zmianie nośnika informacji ewidencji gruntów i budynków wysokość opłaty ustala się według tabeli III lp. 2, stosując współczynnik 0,01;
2)   opracowania polegającego na wykonaniu mapy numerycznej terenu Lasów Państwowych wysokość opłat ustala się według tabeli III lp. 5, stosując współczynnik 0,1;
3)   sporządzania operatu szacunkowego i przekazania do zasobu wyciągu z operatu szacunkowego oraz wglądu do materiałów zasobu dla celów związanych z szacowaniem nieruchomości w ramach zryczałtowanej opłaty, zagwarantowany jest dla wykonawcy tego opracowania wgląd do części opisowej ewidencji gruntów i budynków, dowodów zmian, mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, mapy glebowo-rolniczej, wyciągów z operatów szacunkowych oraz rejestru cen i wartości nieruchomości;
4)   sporządzania operatu szacunkowego, z którego wyciąg jest przekazany do zasobu, nie pobiera się opłat określonych w tabeli III lp. 8;
5)   przekazania do zasobu wyciągu z operatu szacunkowego, dla którego sporządzenia nie były udostępniane z zasobu materiały i informacje, nie pobiera się opłat wynikających z tabeli III lp. 9.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jak ustala się opłatę w przypadku braku zmian w treści obligatoryjnej aktualizowanej mapy:

a) jak za aktualizację mapy,
b) jak za aktualizację mapy stosując współczynnik 1,3
c) jak za aktualizację mapy stosując współczynnik 0,5
d) jak za aktualizację mapy stosując współczynnik 0,3

Cytuj
2.   Opracowanie i aktualizacja mapy zasadniczej oraz innych map sytuacyjno-wysokościowych oraz wykonywanie map do celów projektowych i planistycznych:
Tabela II
W przypadku:
1)   opracowania realizowanego dla obszarów stanowiących odrębne zamknięte figury geometryczne wysokość opłat ustala się oddzielnie dla każdego z tych obszarów;
2)   opracowania nowej mapy wysokość opłaty ustala się według tabeli II, stosując współczynnik 0,2;
3)   braku zmian w treści obligatoryjnej aktualizowanej mapy wysokość opłaty ustala się według tabeli II, stosując współczynnik 1,3;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Która z niżej wymienionych czynności nie podlega opłatom w myśl rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 333)

a) czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie,
b) udzielanie informacji poprzez wgląd do dokumentacji,
c) czynności związane z wydaniem decyzji o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
d) wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Cytuj
§ 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za:
   1)   czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
   2)   czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
   3)   czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
   4)   udzielanie informacji, które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
   5)   wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, które są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia podziemnego terenu nie pobiera się za czynności:

a) udostępnienia informacji o dokonanych uzgodnieniach dla uzupełnienia map dla celów projektowych,
b) uzgodnienia w ramach jednej dokumentacji przyłączy do więcej niż jednego budynku,
c) uzgodnienia w ramach jednej dokumentacji różnych sieci wraz z przyłączami,
d) wydania opinii.

Cytuj
ZAŁĄCZNIK NR 2
1.   W razie konieczności uzgodnień wynikających z wprowadzonych zmian do już uzgodnionego projektu wysokość opłaty za dodatkowe uzgodnienie ustala się odpowiednio do długości ponownie uzgadnianego odcinka sieci uzbrojenia terenu i ilości przyłączy.
2.   Opłaty w tabeli dotyczą jednego rodzaju sieci.
3.   W przypadku:
1)   uzgadniania sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami pobiera się opłaty określone w tabeli w lp. 1, 2 i 4;
2)   uzgadniania w ramach jednej dokumentacji różnych sieci pobiera się opłaty określone w tabeli w lp. 1 i 2 odrębnie dla każdego rodzaju sieci;
3)   uzgadniania w ramach jednej dokumentacji różnych sieci wraz z przyłączami pobiera się opłaty określone w tabeli w lp. 1, 2 i 4 odrębnie dla każdego rodzaju sieci;
4)   uzgadniania w ramach jednej dokumentacji przyłączy do więcej niż jednego budynku pobiera się opłaty dla każdego budynku odrębnie;
5)   uzgadniania podziemnych budowli, jak tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp. za każdy uzgadniany obiekt pobiera się opłatę określoną w tabeli w lp. 3, stosując współczynnik 3,0.
4.   Za udostępnianie informacji o dokonanych uzgodnieniach usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu do uzupełnienia map do celów projektowania sieci uzbrojenia terenu pobiera się opłaty określone w tabeli, stosując współczynnik 0,1.
5.   Wysokość opłat ustala się według stawek obowiązujących w dniu złożenia przez inwestora wniosku o uzgodnienie.
Pobranie opłaty następuje w dniu wyrażenia opinii o uzgodnieniu.
6.   Opłaty określone w tabeli nie obejmują kosztów sporządzania kopii.
7.   Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.

Odpowiedź znalazł hasan  :drinks: :podziw:
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.