Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z rozporządzenia w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii  (Przeczytany 1050 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii nie określa:

a) sposobu, trybu i zakresu przeprowadzonych kontroli,
b) podziału zadań kontrolowanych między organami służby geodezyjnej i kartograficznej,
c) organów nadzoru i kontroli służby geodezyjnej i kartograficznej,
d) obowiązków i uprawnień podmiotów kontrolowanych.

Cytuj
§ 1. Rozporządzenie określa:
   1)   sposób, tryb i zakres przeprowadzania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,
   2)   podział zadań kontrolnych między poszczególne organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ich obowiązki i uprawnienia podczas wykonywania kontroli,
   3)   obowiązki i uprawnienia podmiotów kontrolowanych.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Zalecenia pokontrolne skierowane do jednostki kontrolowanej w zakresie stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii:

a) nie są dla niej wiążące w przypadku złożenia przez nią zastrzeżeń od ustaleń kontroli zawartych w protokole,
b) w przypadku złożenia przez nią zastrzeżeń do zaleceń nie są dla niej wiążące,
c) są dla niej wiążące pomimo nieuwzględnienia jej zastrzeżeń od ustaleń protokołu kontroli,
d) są dla niej wiążące pomimo złożenia zastrzeżeń od zaleceń.

Cytuj
§ 14. 1. Organ zarządzający kontrolę, w razie potrzeby, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub 14 dni od rozpatrzenia zastrzeżeń, kieruje do jednostki kontrolowanej zalecenia pokontrolne, które są dla niej wiążące.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zawiadamia zarządzającego kontrolę o wykonaniu zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Kontrolowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wymaga:

a) posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
b) posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań,
c) upoważnienia wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
d) posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii lub upoważnienia wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Cytuj
§ 9.
3. Kontrolowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wymaga posiadania przez kontrolującego uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Kierownik jednostki kontrolowanej w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii jest zobowiązany:

a) dostosować czas pracy jednostki do czasu kontroli,
b) podpisać protokół kontroli,
c) podpisać protokół kontroli, dołączając do niego ewentualne zastrzeżenia dotyczące ustaleń kontroli,
d) zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

Cytuj
§ 11. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany do:
   1)   zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Czynności kontrolne w zakresie przestrzegania przez jednostkę przepisów dotyczących geodezji i kartografii przeprowadza się:

a) w dniach i godzinach ustalonych przez kierownika zespołu kontrolnego,
b) w dniach i godzinach uzgodnionych z kierownikiem jednostki kontrolowanej,
c) w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej,
d) w dniach i godzinach pracy urzędu przeprowadzającego kontrolę.

Cytuj
§ 10. 1. Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Do przeprowadzenia kontroli przez osobę kontrolującą w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii uprawnia:

a) dokument tożsamości osoby kontrolującej,
b) zarządzenie organu zarządzającego kontrolę,
c) pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę,
d) pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokument tożsamości osoby kontrolującej.

Cytuj
§ 9. 1. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia pisemne, imienne upoważnienie określające jednostkę kontrolowaną oraz przedmiot, zakres i termin kontroli, wystawione przez organ zarządzający kontrolę, oraz dokument tożsamości osoby kontrolującej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Kierownik jednostki kontrolowanej w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii:

a) może odmówić podpisania protokołu z kontroli,
b) może odmówić podpisania protokołu z kontroli, składając w terminie 3 dni roboczych od dnia jego podpisania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy,
c) nie może odmówić podpisania protokołu z kontroli,
d) może odmówić podpisania protokołu z kontroli, składając odwołanie do organu wyższego stopnia.

Cytuj
§ 13.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. O odmowie podpisania protokołu kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii uprawnia:

a) posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań,
b) pisemne imienne upoważnienie określające zakres i termin kontroli,
c) roczny plan kontroli zatwierdzony przez organ kontrolny,
d) pisemne powiadomienie kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie i terminie kontroli.

Cytuj
§ 9.
3. Kontrolowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wymaga posiadania przez kontrolującego uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 10.0 Firefox 10.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Kontrolę w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonuje:

a) starosta,
b) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
c) wojewoda,
d) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody oraz Główny Geodeta Kraju.

Cytuj
§ 5. 1. Kontrole wykonują:
   1)   Główny Geodeta Kraju w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2:
a)   pkt 4 lit. a) i b), pkt 9, 11, 12 i 15,
b)   pkt 1, pkt 2 lit. a) i pkt 3 w przypadku prac geodezyjnych i kartograficznych zgłaszanych do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c)   pkt 2 lit. b), pkt 5 lit. a) i f) w przypadku centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
   2)   wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, działający w imieniu wojewody, w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2, z wyjątkiem zakresu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,
   3)   marszałek województwa przy pomocy geodety województwa w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3, odpowiednio do jego właściwości na terenie województwa,
   4)   starosta przy pomocy geodety powiatowego w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3, odpowiednio do ich właściwości na terenie powiatu.
2. Główny Geodeta Kraju może przeprowadzać kontrole również w zakresie określonym dla organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.
3. W przypadku powierzenia przez starostę swoich zadań wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w trybie art. 6a ust. 4 ustawy, zadania kontrolne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) przy pomocy geodety gminnego.
4. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kontrolują ponadto, w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, w urzędach realizujących zadania służby geodezyjnej i kartograficznej:
   1)   prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych,
   2)   sposób załatwiania skarg i wniosków,
   3)   legalność i celowość wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne,
   4)   prawidłowość i sposób wykonywania zadań kontrolnych.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.