Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania testowe wielokrotnego wyboru nr 1 z 2016  (Przeczytany 714 razy)

Offline DOMGEO

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 65
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 55.0.2883.87 Chrome 55.0.2883.87
  • Zobacz profil
Pytania testowe wielokrotnego wyboru nr 1 z 2016
« dnia: 25 Styczeń 2017, 17:21 »
1. Informacje zawarte w ewidencji miejscowości, ulic i adresów udostępnia się
w postaci:

a. zaświadczeń,
b. mapy punktów adresowych,
c. zawiadomień o ustaleniach dotyczących numerów porządkowych budynków,
d. dokumentów elektronicznych w formacie GML.
2. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych
sprawuje:

a. Główny Geodeta Kraju,
b. starosta,
c. wojewoda,
d. kierownik urzędu centralnego.
3. Wykonawcą prac geodezyjnych mogą być:
a. przedsiębiorcy,
b. osoby fizyczne posiadające właściwe uprawnienia zawodowe,
c. jednostki organizacyjne,
d. biegli sądowi posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii.
4. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków władających na zasadach
samoistnego posiadania może nastąpić:

a. w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
b. w wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
c. w ramach prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby postępowań
administracyjnych lub sądowych,
d. na wniosek osoby władającej nieruchomością na zasadach samoistnego
posiadania, w drodze czynności materialno-technicznych.
5. Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się między innymi:
a. dane zleceniodawcy pracy, w wyniku której powstał materiał zasobu,
b. informacje o twórcy materiału zasobu,
c. data zgłoszenia pracy, w wyniku której powstał materiał zasobu,
d. data wyłączenia materiału z zasobu.
6. Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście między
innymi:

a. odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych w sprawach o podział
nieruchomości,
b. odpisy ostatecznych decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
c. odpisy ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku,
d. akty notarialne dotyczące przeniesienia praw do nieruchomości.
7. Geodetą gminnym może być osoba spełniająca następujące wymagania:
a. posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
b. posiada roczny staż pracy w organach jednostek samorządowych,
c. posiada 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej,
d. posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2.
8. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny nie pobierają
opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na
żądanie:

a. prokuratury,
b. sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa,
c. sądów rozpatrujących sprawy karne ,
d. komorników w związku z egzekucją na rzecz samorządu powiatowego.
9. W celu ustalenia numeracji porządkowej w procesie zakładania ewidencji
miejscowości, ulic i adresów wykorzystuje się między innymi:

a. BDOT500,
b. wpisy w księgach wieczystych,
c. miejscowe plany zagospodarowania terenu,
d. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
10. Główny Geodeta Kraju kieruje Głównym Urzędem i Kartografii przy pomocy:
a. wiceprezesa,
b. zastępcy Głównego Geodety Kraju,
c. dyrektora generalnego,
d. dyrektorów departamentów i innych komórek organizacyjnych.
11. Ustawa Kodeks Cywilny stanowi, że człowiek ma zdolność prawną:
a. od chwili urodzenia,
b. od 16-go roku życia,
c. od 18-go roku życia,
d. z chwilą zawarcia związku małżeńskiego.
12. W dzienniku praktyki zawodowej osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii dokumentuje się przebieg
praktyki zawodowej wpisami między innymi :

a. zawierającymi nazwy lub nazwiska zleceniodawcy ,
b. odzwierciedlającymi czynności wykonywane w ramach opracowań będących
rezultatem odpowiednich prac geodezyjnych ,
c. określającymi daty rozpoczęcia i zakończenia prac,
d. identyfikatora ewidencyjnego nadanego dokumentacji przyjętej do zasobu.
13. Postępowanie rozgraniczeniowe kończy:
a. decyzja o rozgraniczeniu,
b. ugoda,
c. decyzja o scaleniu gruntów,
d. orzeczenie sądu o rozgraniczeniu.
14. Dane państwowego rejestru granic (PRG) podlegają okresowej weryfikacji:
a. raz w roku na dzień 01.01,
b. nie rzadziej niż co 5 lat,
c. nie rzadziej niż co 10 lat,
d. w razie potrzeby, którą określa wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego.
15. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odmawia przyjęcia do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego materiałów sporządzonych w ramach
zgłoszonej pracy geodezyjnej:

a. w formie zarządzenia o odmowie,
b. informując wykonawcę prac na piśmie o odmowie oraz o możliwości odwołania
do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
c. wydając decyzję administracyjną o odmowie,
d. informując wykonawcę prac o odmowie oraz o przekazaniu dokumentacji do
weryfikacji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego.
16. Osoba występująca o nadanie uprawnień zawodowych składa wniosek , który
powinien zawierać między innymi:

a. imię ojca,
b. imiona rodziców,
c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny od adresu zamieszkania,
d. numer NIP.
17. Prawo do wglądu do studium lub planu miejscowego posiada:
a. właściciel nieruchomości,
b. każda osoba prawna,
c. organy administracji publicznej,
d. każdy.
18. Aktualizacji państwowego rejestru granic w zakresie zasadniczego,
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa dokonuje się na podstawie:

a. baz danych mapy zasadniczej,
b. przepisów prawa wprowadzających zmiany w tym podziale,
c. map topograficznych w skali 1:10000,
d. danych TERYT.
19. Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji
i kartografii nabywa się:

a. w dniu egzaminu ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii,
b. z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
zawodowego,
c. w dniu wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych,
d. po upływie 14dni od dnia wydania świadectwa stwierdzającego nadanie
uprawnień zawodowych.
20. Dział administracji rządowej, administracja publiczna, obejmuje między innymi
sprawy:

a. organizacji urzędów administracji publicznej,
b. gospodarki nieruchomościami na cele publiczne,
c. informatyzacji urzędów administracji publicznej,
d. geodezji i kartografii.
21. Na adres budynku składają się między innymi następujące informacje:
a. nazwa miejscowości o statusie miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT,
b. nazwiska właścicieli,
c. nazwa województwa i jego identyfikator TERYT,
d. nazwa powiatu i jego identyfikator TERYT.
22. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych
infrastrukturą informacji przestrzennej obejmuje następujące informacje:

a. numer porządkowy zbioru danych przestrzennych,
b. datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji,
c. przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych
przestrzennych,
d. bazę metadanych zbioru danych przestrzennych.
23. Celem ustawy o miarach jest:
a. zapewnienie jednolitości miar,
b. ustalenie nazewnictwa dla miar, które będą stosowane w Rzeczypospolitej
Polskiej,
c. ustalanie wzorców jednostki miary,
d. zapewnienie wymaganych dokładności pomiarów wielkości fizycznych
w Rzeczypospolitej Polskiej.
24. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem:
a. 1 roku od dnia oddania dzieła,
b. 2 lat od dnia oddania dzieła,
c. 3 lat od dnia oddania dzieła,
d. 5 lat od dnia oddania dzieła.
25. Złożenie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP :
a. jest możliwe tylko w okresie ważności profilu,
b. wymaga autoryzacji ePUAP,
c. jest możliwe tylko w ciągu miesiąca po upływie okresu ważności,
d. jest niemożliwe w dni wolne od pracy.
26. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika
w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy przysługują:

a. pracownikowi, który stworzył program,
b. pracodawcy,
c. ogółowi pracowników zakładu pracy,
d. pracodawcy i pracownikowi w częściach równych.
27. Decyzja o warunkach zabudowy:
a. nie rodzi praw do terenu,
b. nie rodzi praw do odszkodowania,
c. nie narusza prawa własności,
d. nie narusza uprawnień osób trzecich.
28. Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji
i kartografii, powinna spełnić m.in. następujące warunki organizacyjne:

a. powołać pełnomocnika gminy ds. geodezji,
b. utworzyć jednostkę organizacyjną urzędu gminy pod nazwą „Oddział Geodezji”,
c. zatwierdzić, przez radę gminy, plan finansowy, zapewniający zakup sprzętu
i programów informatycznych niezbędnych do prowadzenia, gromadzenia
i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
d. zakupić sprzęt geodezyjny do przeprowadzania kontroli prac terenowych.
29. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi tworzonymi na podstawie
odpowiednich zbiorów danych są między innymi mapy topograficzne w skalach:

a. 1:5 000,
b. 1:10 000,
c. 1:20 000,
d. 1:25 000.
30. W powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są
gromadzone między innymi:

a. bazy danych dotyczące szczegółowych osnów geodezyjnych ,
b. mapy ewidencyjne,
c. operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych
dotyczących rozgraniczania nieruchomości,
d. bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
31. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne właściwym miejscowo
starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest między innymi:

a. aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków,
b. dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby uzyskania pozwolenia na
budowę,
c. dokumentacja geodezyjna wykonana na potrzeby postępowania sądowego
dotyczącego zmiany struktury własności nieruchomości,
d. dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby urządzania lasu.
32. Nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych polega na kontroli:
a. stosowania właściwych instrumentów geodezyjnych do wykonywania prac,
b. przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
c. terminowości wykonania prac,
d. zgodności sporządzanych map z wymogami dotyczącymi wykonania mapy
zasadniczej.
33. Oryginał materiału zasobu może być udostępniony :
a. w miejscu jego przechowywania,
b. gdy zainteresowany uzasadni, że dostęp do materiałów jest niezbędny dla
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
c. w obecności pracownika wyznaczonego przez organ prowadzący zasób,
d. do siedziby wykonawcy prac geodezyjnych w celu uzupełnienia danymi
z pomiaru.
34. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek:
a. organizacji społecznej zainteresowanej realizacją inwestycji celu publicznego,
b. rady gminy,
c. inwestora inwestycji,
d. wykonawcy inwestycji.
35. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie
z nieruchomości stało się niemożliwe właściciel może żądać od gminy:

a. przekazania na własność nieruchomości zamiennej,
b. odszkodowania za poniesioną szkodę,
c. zmiany planu miejscowego,
d. wykupienia nieruchomości.
36. Pismo w postępowaniu administracyjnym może być doręczone stronie drogą
elektroniczną, jeżeli uczestnik postępowania :

a. wystąpi do organu z wnioskiem o takie doręczenie i wskaże adres elektroniczny,
b. wyrazi zgodę na doręczenie drogą komunikacji elektronicznej i wskaże adres
elektroniczny,
c. posiada dostęp do komputera,
d. wyjechał za granicę i nie odbiera korespondencji.
37. Materiały zasobu udostępniane drogą elektroniczną :
a. nie wymagają uwierzytelnienia,
b. uwierzytelnia się przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK,
c. uwierzytelnia się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
d. uwierzytelnia się bezpiecznym podpisem elektronicznym.
38. Rozporządzenia właściwych organów wydawane są na podstawie:
a. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b. szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie,
c. uchwały sejmu,
d. uchwały senatu.
39. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której przetwarzane są informacje
niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, zobowiązany jest do:

a. zorganizowania ochrony budynku, w którym przetwarzane są informacje
niejawne,
b. utworzenia „kancelarii tajnej”,
c. zabezpieczenia lokali, w których przetwarzane są dane,
d. zatrudnienie kierownika kancelarii tajnej.
40. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze:
a. wsie,
b. sołectwa,
c. miasta,
d. dzielnice.
41. Organami podległymi Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego
nadzorowanymi są:

a. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
b. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
c. Główny Geodeta Kraju,
d. Główny Inspektor Transportu Drogowego.
42. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane:
a. pod budowę sklepów wielko powierzchniowych,
b. na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem,
c. dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się
działką budowlaną,
d. na cele organizacji pożytku publicznego.
43. Sprawy w postępowaniu administracyjnym mogą być załatwiane ustnie, gdy:
a. przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie,
b. strony zawarły ugodę administracyjną,
c. stroną jest pracownik organu,
d. jest polecenie organu nadzoru.
44. W jakiej formie Wykonawca sporządza zgłoszenie pracy geodezyjnej lub
kartograficznej?

a. według wymagań właściwego ośrodka,
b. brak jest unormowań w tym zakresie,
c. według wzorów określonych w załączniku do właściwego rozporządzenia,
d. w formie określonej w wytycznych wojewódzkiego inspektora nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego.
45. Przedsiębiorcą jest:
a. starostwo powiatowe,
b. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową,
c. urząd wojewódzki,
d. osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową.
46. W celu bezpiecznego wykorzystania profilu zaufanego ePUAP, osoba go
posiadająca powinna:

a. niezwłocznie unieważnić profil, w przypadku utraty kontroli nad kontem
użytkownika,
b. nie udostępniać konta użytkownika innym osobom,
c. dane dostępu do konta zdeponować w punkcie, który go potwierdził,
d. zapewnić poufność danych, które mogłyby być wykorzystane do złożenia podpisu
potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP przez osoby trzecie.
47. Dla obszaru kraju zakłada się i prowadzi:
a. bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych,
b. bazę danych przebiegu granic państwa ,
c. bazę danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem terenu,
d. bazę danych nieruchomości Skarbu Państwa.
48. Zawieszenie postępowania administracyjnego następuje w formie:
a. decyzji,

b. postanowienia,
c. uchwały,
d. pisma do strony.
49. Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera między innymi
następujące informacje:

a. nazwę miejscowości,
b. rodzaj miejscowości,
c. nazwę województwa, w którym miejscowość jest położona,
d. nazwę powiatu, w którym miejscowość jest położona.
50. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zawiera między innymi:

a. nr PESEL wnioskodawcy,
b. parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów
zasobu,
c. dane kontaktowe wnioskodawcy,
d. określenie adresata wniosku.
51. Postępowanie administracyjne wszczyna się:
a. na żądanie strony,
b. na żądanie sądu,
c. z urzędu,
d. na żądanie organu administracji rządowej.
52. Harmonizacja zbiorów danych to:
a. działania o charakterze prawnym mające na celu doprowadzenie do wzajemnej
spójności zbiorów,
b. przystosowanie zbiorów do wspólnego wykorzystania,
c. działania techniczne i organizacyjne mające na celu przystosowanie zbiorów do
łącznego wykorzystania,
d. ustalenie merytorycznej zawartości poszczególnych zbiorów danych.
53. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału
w postępowaniu w sprawie:

a. w której pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy
może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
b. swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
c. osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
d. w której był świadkiem lub jest przedstawicielem jednej ze stron,
54. W sprawach dotyczących spadków nieobjętych, jako strona działa:
a. żona spadkodawcy,
b. kurator wyznaczony przez organ administracji,
c. osoba sprawująca zarząd majątkiem masy spadkowej,
d. kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.
55. Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister
Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to:

a. magazyny żywności,
b. tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
pod lotniska wojskowe,
c. lotniska,
d. porty wojenne.
56. Legalnymi jednostkami miar są:
a. jednostki miar, stosowane zwyczajowo w poszczególnych regionach
Rzeczypospolitej,
b. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
c. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar,
d. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezesa Rady Ministrów.
57. Główny Geodeta Kraju może kontrolować działalność:
a. wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
b. marszałków województw,
c. starostów,
d. wykonujących funkcję biegłego sądowego w sprawach geodezji i kartografii.
58. W wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są
gromadzone między innymi:

a. mapy topograficzne i tematyczne, tworzone przez marszałka województwa,
b. państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych,
c. mapy topograficzne w skali 1:250 000, tworzone przez Głównego Geodetę Kraju,
d. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie standardowych opracowań topograficznych w skalach 1:200 000.
59. Karę dyscyplinarną, orzeczoną jako upomnienie, uważa się za niebyłą i wykreśla
z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe:

a. po upływie 1 roku,
b. po upływie 2 lat od uprawomocnienia orzeczenia,
c. po upływie 5 lat od uprawomocnienia orzeczenia,
d. kara nie ulega przedawnieniu.
60. Uchwały Rady Ministrów :
a. mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe
organowi wydającemu te akty,
b. obowiązują wszystkich obywateli,
c. podlegają kontroli co do zgodności z prawem,
d. obowiązują wojewodów.

Moje odpowiedzi:
1 ABCD
2 D
3 ACD
4 B
5 BD
6 AC
7 ACD
8 AB
9 ACD    (zastanawiam się czy C ma być ponieważ w ustawie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - mimo to chyba bym zaznaczył)
10 ACD
11 A
12 BCD
13 ABCD
14 C
15 C
16 AC
17 D    (zastanawiam się czy nie jest podpucha i nie trzeba by było zaznaczyć ABCD ? :)  )
18 BD
19 B
20 A
21 ACD
22 ABC
23 AD
24 B
25 AB
26 B
27 ACD
28 BC
29 BD
30 ABCD
31 ABC
32 BCD
33 ABC
34 C
35 BD
36 AB
37 BCD
38 B
39 BD
40 BCD
41 ABD
42 B
43 A
44 C
45 BD
46 ABD
47 ABC
48 B
49 ABCD
50 BCD
51 AC
52 ABC
53 ABCD
54 CD
55 BD
56 C
57 ABC
58 A
59 B
60 AC

Offline Excrucior

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 122
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 42.0.2393.137 Opera 42.0.2393.137
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe wielokrotnego wyboru nr 1 z 2016
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Styczeń 2017, 18:18 »
Prawie wszystko mi się zgadza prócz:
6 - ABC (odpisy ostatecznych decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytku ) bym zaznaczył, pominięte jest słowo nieruchomego albo tak przez przypadek albo celowo (może nie ma znaczenia), i w odpowiedzi nie ma określonego rodzaju zabytku
32 - BD , nie doszukałem się wymagań co do terminowości prac, tylko jest wyszczególniona jedna pozycja o terminowości przekazywaniu i przyjmowaniu danych do ewidencji gruntów i budynków...  w teście jest odpowiedź ogólna o terminowości wszystkich prac, a w rozporządzeniu tylko wyszczególniony rodzaj pracy który podlega terminowości - noo nie wiem  :(
50 - ACD ,PESEL bym zaznaczył, natomiast B - brak informacji o tym w rozporządzeniu tylko jest ta pozycja na załączniku i do końca nie wiem co jest prawidłowe, ale tak bym zaznaczył.

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 50.0 Firefox 50.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania testowe wielokrotnego wyboru nr 1 z 2016
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Styczeń 2017, 18:42 »
Zestaw pytań testowych nr 1 z 2016

[pdf]https://ewmapa.pl/uprawnienia/2016/Test1.pdf[/pdf]
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline DOMGEO

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 65
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 55.0.2883.87 Chrome 55.0.2883.87
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe wielokrotnego wyboru nr 1 z 2016
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Styczeń 2017, 21:46 »
Prawie wszystko mi się zgadza prócz:
6 - ABC (odpisy ostatecznych decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytku ) bym zaznaczył, pominięte jest słowo nieruchomego albo tak przez przypadek albo celowo (może nie ma znaczenia), i w odpowiedzi nie ma określonego rodzaju zabytku
32 - BD , nie doszukałem się wymagań co do terminowości prac, tylko jest wyszczególniona jedna pozycja o terminowości przekazywaniu i przyjmowaniu danych do ewidencji gruntów i budynków...  w teście jest odpowiedź ogólna o terminowości wszystkich prac, a w rozporządzeniu tylko wyszczególniony rodzaj pracy który podlega terminowości - noo nie wiem  :(
50 - ACD ,PESEL bym zaznaczył, natomiast B - brak informacji o tym w rozporządzeniu tylko jest ta pozycja na załączniku i do końca nie wiem co jest prawidłowe, ale tak bym zaznaczył.

6 i 32 chyba trzeba przyznać rację, co do 50 to ja bym chyba zaznaczył ABCD :)

błędy są jeszcze w pytaniach:

pytanie 25
tylko A powino być,

zmiana prawa była, wcześniej zapis brzmiał tak:
§ 13. 1. Złożenie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP jest możliwe tylko w okresie ważności profilu
zaufanego ePUAP i wymaga autoryzacji ePUAP.
2. Integralność dokumentu lub danych podpisanych przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP
oraz autentyczność tego podpisu weryfikuje się za pomocą certyfikatu udostępnionego na ePUAP przez ministra.

teraz jest taki:
§ 13. 1. Złożenie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP jest możliwe w okresie ważności tego profilu
i wymaga opatrzenia przez ePUAP pieczęcią elektroniczną wykorzystywaną do zapewnienia integralności i autentyczności
wykonania operacji.
2. Weryfikacja integralności dokumentu lub danych podpisanych przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym
ePUAP oraz autentyczności tego podpisu dokonywana jest za pomocą certyfikatu udostępnionego na ePUAP przez
ministra.

pytanie 41 - powinni byc ABCD - równiez była nowela.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa

zastanawiam się jeszcze nad pytaniem 9 czy powinno byc zaznaczone C? w odpowiedzi jest  "plany zagospodarowania terenu", a powinno być "plany zagospodarowania przestrzennego". Więc chyba jednak nie powinno to byc zaznaczone ponieważ odnosi się do nazwy konkretnego aktu prawa miejscowego. Jakie jest Twoje/Wasze zdanie? :)

Offline wajda

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 28
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 42.0.2393.517 Opera 42.0.2393.517
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe wielokrotnego wyboru nr 1 z 2016
« Odpowiedź #4 dnia: 1 Luty 2017, 11:10 »
Zwracając uwagę na pojedyncze słowa w odpowiedzi

Pytanie numer 5
5.    Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się między innymi:
a.    dane zleceniodawcy pracy, w wyniku której powstał materiał zasobu,
b.    informacje o twórcy materiału zasobu,
c.    data zgłoszenia pracy, w wyniku której powstał materiał zasobu,
d.    data wyłączenia materiału z zasobu.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego par 9,1
10) informacje o twórcy materiału zasobu;
18) data wyłączenia materiału zasobu z zasobu
;

Według mnie tylko odpowiedź B , w 2 części odpowiedzi brak słowa "materiału "

Pytanie numer 12
12.    W dzienniku praktyki zawodowej osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii dokumentuje się przebieg praktyki zawodowej wpisami między innymi:
a. zawierającymi nazwy lub nazwiska zleceniodawcy ,
b. odzwierciedlającymi czynności wykonywane w ramach opracowań będących
rezultatem odpowiednich prac geodezyjnych ,
c. określającymi daty rozpoczęcia i zakończenia prac,
d. identyfikatora ewidencyjnego nadanego dokumentacji przyjętej do zasobu.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii par 7,1
§ 7. 1. Przebieg praktyki zawodowej dokumentuje się kolejnymi wpisami odzwierciedlającymi czynności wykonywane
w ramach opracowań będących rezultatem odpowiednich prac geodezyjnych lub kartograficznych, ze wskazaniem daty
rozpoczęcia i zakończenia tych prac, a w przypadku prac podlegających zgłoszeniu do właściwych organów Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej – ze wskazaniem również identyfikatora ewidencyjnego materiału nadanego dokumentacji geodezyjnej
lub kartograficznej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Wg mnie tylko bc, odpowiedź d jest poucinana- brak słowa "materiału" i "państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

Pytanie numer 22
22. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych
infrastrukturą informacji przestrzennej obejmuje następujące informacje:
a. numer porządkowy zbioru danych przestrzennych,
b. datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji,
c. przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych
przestrzennych,
d. bazę metadanych zbioru danych przestrzennych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych par 3,1
odpowiedź a oraz b oczywiście tak. odpowiedź c brzmi : " dane identyfikujące przepis prawa na podstawie, którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych"
Wg mnie tylko ab.

Gra słów w pytaniu numer 33
33.    Oryginał materiału zasobu może być udostępniony:
a.      w miejscu jego przechowywania,
b.    gdy zainteresowany uzasadni, że dostęp do materiałów jest niezbędny dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
c.    w obecności pracownika wyznaczonego przez organ prowadzący zasób,
d.    do siedziby wykonawcy prac geodezyjnych w celu uzupełnienia danymi z pomiaru.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego par18,3
Gra słowna "spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa." , ac na pewno , b ?

Pytanie 35
35.    Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości stało się niemożliwe właściciel może żądać od gminy:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art36,1
a.    przekazania na własność nieruchomości zamiennej,
b.    odszkodowania za poniesioną szkodę,
c.    zmiany planu miejscowego,
d.    wykupienia nieruchomości.

odpowiedź tylko d, odp b " odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo" brak w odpowiedzi słowa rzeczywistą

46.    W celu bezpiecznego wykorzystania profilu zaufanego ePUAP, osoba go posiadająca powinna:
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej par 6
a.    niezwłocznie unieważnić profil, w przypadku utraty kontroli nad kontem użytkownika,
b.    nie udostępniać konta użytkownika innym osobom,
c.    dane dostępu do konta zdeponować w punkcie, który go potwierdził,
d.    zapewnić poufność danych, które mogłyby być wykorzystane do złożenia podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP przez osoby trzecie.

§ 6. Osoba posiadająca ważny profil zaufany ePUAP w celu jego bezpiecznego wykorzystywania:
zapewnia poufność danych, które mogłyby być wykorzystane do identyfikacji i uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym
lub złożenia podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP przez osoby trzecie;
2) nie udostępnia konta profilu zaufanego ePUAP osobom trzecim;
3) niezwłocznie unieważnia profil zaufany ePUAP w przypadku utraty kontroli nad kontem profilu zaufanego ePUAP.


wg mnie tylko D prawidłowa
« Ostatnia zmiana: 1 Luty 2017, 12:16 wysłana przez wajda »

Offline DOMGEO

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 65
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 55.0.2883.87 Chrome 55.0.2883.87
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe wielokrotnego wyboru nr 1 z 2016
« Odpowiedź #5 dnia: 1 Luty 2017, 20:51 »
Zwracając uwagę na pojedyncze słowa w odpowiedzi

Pytanie numer 5
5.    Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się między innymi:
a.    dane zleceniodawcy pracy, w wyniku której powstał materiał zasobu,
b.    informacje o twórcy materiału zasobu,
c.    data zgłoszenia pracy, w wyniku której powstał materiał zasobu,
d.    data wyłączenia materiału z zasobu.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego par 9,1
10) informacje o twórcy materiału zasobu;
18) data wyłączenia materiału zasobu z zasobu
;

Według mnie tylko odpowiedź B , w 2 części odpowiedzi brak słowa "materiału "

Pytanie numer 12
12.    W dzienniku praktyki zawodowej osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii dokumentuje się przebieg praktyki zawodowej wpisami między innymi:
a. zawierającymi nazwy lub nazwiska zleceniodawcy ,
b. odzwierciedlającymi czynności wykonywane w ramach opracowań będących
rezultatem odpowiednich prac geodezyjnych ,
c. określającymi daty rozpoczęcia i zakończenia prac,
d. identyfikatora ewidencyjnego nadanego dokumentacji przyjętej do zasobu.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii par 7,1
§ 7. 1. Przebieg praktyki zawodowej dokumentuje się kolejnymi wpisami odzwierciedlającymi czynności wykonywane
w ramach opracowań będących rezultatem odpowiednich prac geodezyjnych lub kartograficznych, ze wskazaniem daty
rozpoczęcia i zakończenia tych prac, a w przypadku prac podlegających zgłoszeniu do właściwych organów Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej – ze wskazaniem również identyfikatora ewidencyjnego materiału nadanego dokumentacji geodezyjnej
lub kartograficznej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Wg mnie tylko bc, odpowiedź d jest poucinana- brak słowa "materiału" i "państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

Pytanie numer 22
22. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych
infrastrukturą informacji przestrzennej obejmuje następujące informacje:
a. numer porządkowy zbioru danych przestrzennych,
b. datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji,
c. przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych
przestrzennych,
d. bazę metadanych zbioru danych przestrzennych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych par 3,1
odpowiedź a oraz b oczywiście tak. odpowiedź c brzmi : " dane identyfikujące przepis prawa na podstawie, którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych"
Wg mnie tylko ab.

Gra słów w pytaniu numer 33
33.    Oryginał materiału zasobu może być udostępniony:
a.      w miejscu jego przechowywania,
b.    gdy zainteresowany uzasadni, że dostęp do materiałów jest niezbędny dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
c.    w obecności pracownika wyznaczonego przez organ prowadzący zasób,
d.    do siedziby wykonawcy prac geodezyjnych w celu uzupełnienia danymi z pomiaru.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego par18,3
Gra słowna "spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa." , ac na pewno , b ?

Pytanie 35
35.    Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości stało się niemożliwe właściciel może żądać od gminy:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art36,1
a.    przekazania na własność nieruchomości zamiennej,
b.    odszkodowania za poniesioną szkodę,
c.    zmiany planu miejscowego,
d.    wykupienia nieruchomości.

odpowiedź tylko d, odp b " odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo" brak w odpowiedzi słowa rzeczywistą

46.    W celu bezpiecznego wykorzystania profilu zaufanego ePUAP, osoba go posiadająca powinna:
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej par 6
a.    niezwłocznie unieważnić profil, w przypadku utraty kontroli nad kontem użytkownika,
b.    nie udostępniać konta użytkownika innym osobom,
c.    dane dostępu do konta zdeponować w punkcie, który go potwierdził,
d.    zapewnić poufność danych, które mogłyby być wykorzystane do złożenia podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP przez osoby trzecie.

§ 6. Osoba posiadająca ważny profil zaufany ePUAP w celu jego bezpiecznego wykorzystywania:
zapewnia poufność danych, które mogłyby być wykorzystane do identyfikacji i uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym
lub złożenia podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP przez osoby trzecie;
2) nie udostępnia konta profilu zaufanego ePUAP osobom trzecim;
3) niezwłocznie unieważnia profil zaufany ePUAP w przypadku utraty kontroli nad kontem profilu zaufanego ePUAP.


wg mnie tylko D prawidłowa

brak słowa nie zmienia sensu odowiedzi, jak najbardziej obstawiam przy swoich odpowiedziach. Idąc Twoim tokiem myślenia trzeba wyryć na pamięć akty prawne, a nie je rozumieć.
« Ostatnia zmiana: 2 Luty 2017, 08:31 wysłana przez DOMGEO »

Offline wajda

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 28
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 42.0.2393.517 Opera 42.0.2393.517
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe wielokrotnego wyboru nr 1 z 2016
« Odpowiedź #6 dnia: 2 Luty 2017, 08:09 »
Czy mógłby wypowiedzieć się jeszcze ktoś , najlepiej po testach ,z uprawnieniami jak należy interpretować odpowiedzi na testy, czy musi być dokładnie słowo w słowo czy jedynie zachowany sens odpowiedzi?

Offline DOMGEO

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 65
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 55.0.2883.87 Chrome 55.0.2883.87
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe wielokrotnego wyboru nr 1 z 2016
« Odpowiedź #7 dnia: 2 Luty 2017, 08:30 »
no najlepiej by było jakby ktoś się wypowiedział, kto jest juz po egzaminie.
Ja obstaje przy tym, ze jest to test z wiedzy o przepisach obowiązujących nas w pracy geodety, a nie konkurs recytatorski :)

Offline arktos

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 53
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 50.0 Firefox 50.0
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe wielokrotnego wyboru nr 1 z 2016
« Odpowiedź #8 dnia: 2 Luty 2017, 09:19 »
Z tego co pamiętam to ktoś pisał, że ogólny sens odpowiedzi musi być zachowany. To że odpowiedź nie jest co do joty przepisana z ustawy jesj nie dyskwalifikuje.

Offline Excrucior

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 122
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 42.0.2393.517 Opera 42.0.2393.517
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe wielokrotnego wyboru nr 1 z 2016
« Odpowiedź #9 dnia: 2 Luty 2017, 13:09 »
Brak słowa nie wyklucza poprawne odpowiedzi !!!
Nie wyklucza odpowiedzi np - jak jest napisane że podlega karze, a nie jest wyszczególnione jakiej, normalnie ktoś podlega karze a później jest mówione jakiej itp
Musi być sens, czasami są użyte inne słowa w celu zamieszania i jak się zaznaczy sensowną odpowiedz to zawsze w razie wątpliwości można to wyjaśnić, a jak się nie zaznaczy to komisja może uznać że nie umie sie czytać ze zrozumieniem  O0
Pisałem 2 razy test m.in TEST 3 - MASAKRA i uzyskałem 39 pkt - i nie było czasu na doszukiwaniu sie literówek a wyniki nawet dobry ( zdało go 4 osoby)
i test chyba 10 - wynik 50 i chyba poleciały mi pytania że podpierałem sie załącznikami (wzorami)
« Ostatnia zmiana: 2 Luty 2017, 13:12 wysłana przez Excrucior »

Offline dean

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 70
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 51.0 Firefox 51.0
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe wielokrotnego wyboru nr 1 z 2016
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Luty 2017, 21:17 »
Zastanawiające są te odpowiedzi w których zdania są podobne do tych w przepisach. Nie wiadomo czy to trzeba zaznaczyć. Choćby w pyt. 9 odp c. miejscowe plany zagospodarowania terenu. Jak by się uparł to nie ma czegoś takiego tylko są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. GUGiK powinien udostępniać też prawidłowe odpowiedzi.

Offline maxpor

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 74
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 58.0.3029.110 Chrome 58.0.3029.110
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe wielokrotnego wyboru nr 1 z 2016
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Czerwiec 2017, 20:00 »
40. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze:
a. wsie,
b. sołectwa,
c. miasta,
d. dzielnice.

Moja interpretacja jest taka: Gmina może utworzyć sołectwo czy dzielnicę ale nie miasto  ;)
Może zakwalifikować istniejące miasto jako swoją jednostkę pomocniczą ale nie ją utworzyć.

47. Dla obszaru kraju zakłada się i prowadzi:
a. bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych,
b. bazę danych przebiegu granic państwa ,
c. bazę danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem terenu,
d. bazę danych nieruchomości Skarbu Państwa.

wg mnie tylko odp. A znajduje się w ustawie.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2017, 20:02 wysłana przez maxpor »

Offline mateo_17

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 64
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 60.0.3112.90 Chrome 60.0.3112.90
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe wielokrotnego wyboru nr 1 z 2016
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Sierpień 2017, 18:59 »
47.
rozp. SIT par.3:
a) par 3.1.
b) par 3.2 bazę danych przebiegu granic Rzeczypospolitej Polskiej. czyli przebiegu granic państwa.
c) uważam że to poprawna odpowiedź. natomiast słowo rzeźba... jak się uczyłem na studiach to zawsze było NMT i NMPT.
d) niepoprawne
50- abcd
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpień 2017, 21:58 wysłana przez mateo_17 »

Offline 666cristiano

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 3
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 62.0.3202.94 Chrome 62.0.3202.94
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe wielokrotnego wyboru nr 1 z 2016
« Odpowiedź #13 dnia: 4 Grudzień 2017, 19:58 »
witam...co do pytania nr 4...osobiście zaznaczyłbym a i b.

Rozdział 4. Ewidencja gruntów i budynków
Art. 20. Dane w ewidencji gruntów i budynków
2. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:
1) właścicieli nieruchomości, a w przypadku:...,
b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;

2b. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, może nastąpić w wyniku przeprowadzenia modernizacji tej ewidencji lub w ramach bieżącej jej aktualizacji przeprowadzonej w drodze decyzji administracyjnej.

RoBoCIK połączył wiadomości:  4 Grudzień 2017, 20:21
co do pytania 38...według Konstytucji RP 
Art. 92.
Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

wydaje mi się że do odpowiedzi b można by jeszcze zaznaczyć  a - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej


RoBoCIK połączył wiadomości:  4 Grudzień 2017, 20:36
pytanie 60....uważam że poprawne odpowiedzi to a, c, d

Art. 93.
Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty.
Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.
Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

wojewoda - chyba jest organem podległym...więc chyba go obowiązuje....dodałbym ta odpowiedź także
« Ostatnia zmiana: 4 Grudzień 2017, 20:36 wysłana przez 666cristiano »