Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania testowe 17 marca 2014  (Przeczytany 1195 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Pytania testowe 17 marca 2014
« dnia: 14 Maj 2014, 21:30 »
Witam,

w załączniku test z 17 marca 2014 - bez klucza odpowiedzi - chętnie na rozwiązanie i zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi?

[xquote]   1    Zgodnie z konstytucją, Rzeczpospolita Polska chroni prawo dziedziczenia oraz prawo:
   a)   pierwokupu
   b)   użytkowania wieczystego
   c)   dzierżawy
   d)   własności
   2    Organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego:
   a)   wojewoda
   b)   marszałek
   c)   samorządowe kolegia odwoławcze
   d)   właściwi w sprawie ministrowie
   3    W jakim terminie strona może wnieść zażalenie na wydane w toku postępowania postanowienie od dnia dostarczenia postanowienia stronie?
   a)   w terminieinie 3 dni
   b)   w terminie 7 dni
   c)   w terminie 14 dni
   d)   w terminie jednego miesiąca
   4    Skargę, w sprawie której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się, zależnie od jej treści, za:
   a)   żądanie wznowienia postępowania
   b)   spóźnioną w czasie
   c)   bezskuteczną
   d)   nie mającą wpływu na wydaną decyzję
   5    Granice gmin usiała:
   a)   marszałek województwa
   b)   wojewoda
   c)   minister właściwy do spraw administracji publicznej
   d)   Rada Ministrów
   6    Rzeczami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego:
   a)   jest mienie
   b)   jest mienie i inne przedmioty materialne
   c)   są przedmioty materialne
   d)   jest mienie ruchome
   7    Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje miydzy innymi sprawy:
   a)   uprawnień do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów
   b)   uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych
   c)   uprawnień do szacowania budynków i budowli
   d)   uprawnień do opracowywania projektów melioracyjnych
   8    Geodeta wykonujący prace geodezyjne i kartograficzne ma prawo:
   a)   wstępu na grunt i do obiektów budowlanych
   b)   do wycinania drzew, łącznie z zabytkami przyrody jeśli utrudniają pomiary
   c)   wypłacania odszkodowań za umieszczanie znaków geodezyjnych na budynkach
   d)   nabywania gruntów dla umieszczania znaków geodezyjnych
   9    W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się informacje:
   a)   dotyczące ochrony środowiska
   b)   dotyczące osoby dzierżawców
   c)   o wpisaniu nieruchomości do rejestru zabytków
   d)   dotyczące samoistnych posiadaczy
   10   Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny dzieli się między innymi na:
   a)   centralny
   b)   regionalny
   c)   miejski
   d)   gminny
   11   Który z wymienionych niżej organów nie ma obowiązku zakładania i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie:
   a)   Główny Geodeta Kraju
   b)   Wojewoda
   c)   Marszalek województwa
   d)   Starosta
   12   Które z wymienionych poniżej znaków geodezyjnych nie podlegają ochronie:
   a)   pręt metalowy ognienia przyjęty jako punkt osnowy 3 klasy
   b)   podstawa krzyża na kościele przyjęta jako punkt osnowy 2 klasy
   c)   trwale stabilizowany punkt osnowy pomiarowej
   d)   trwale sustabilizowany punkt graniczny, który test jednocześni punkiem osnowy geodezyjnej 3 klasy
   13   Wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych przekazywane są do:
   a)   państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
   b)   ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
   c)   powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
   d)   starostwa powiatowego
   14   Której z wymienionych poniżej informacji nie zawiera zgłoszenie prac geodezyjnych do ośrodka?
   a)   informacji o miejscu i obszarze wykonywanej pracy
   b)   informacji o Wykonawcy
   c)   informacji o terminie zakończenia pracy
   d)   informacji o cenie pracy do naliczenia opłat
   15   Jakie kary między innymi można stosować w stosunku do geodetów uprawnionych?
   a)   zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do jednego roku
   b)   zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na okres 5 lat
   c)   zawiesić wykonywanie uprawnień zarodowych na okres 10 lat
   d)   zakazać dożywotnio wykonywania zawodu
   16   Wpływy ze sprzedały map oraz informacji z zasobów wojewódzkich:
   a)   są dochodami Skarbu Państwa
   b)   są dochodami Skarbu Państwa w 60% i budżetów wojewódzkich w 40%
   c)   są dochodami własnymi budżetu samorządu województwa
   d)   są dochodami po 50% Skarbu Państwa i budżetów wojewódzkich
   17   Ewidencję gruntów i budynków prowadzą:
   a)   geodeci powiatowi
   b)   Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
   c)   starostowie
   d)   wójtowie gmin
   18   Wykonawca otrzymał zlecenie na wytyczenie budynku. Na jakiej podstwie otrzyma dane dotyczące osnowy geodezyjnej z zasobu powiatowego?
   a)   musi zgłosić prace do ośrodka
   b)   musi zamówić potrzebne materiały z zasobu
   c)   musi uzyskać zgodę organu prowadzącego zasób
   d)   musi złożyć zobowiązanie, że przekaże szkice dokumentacyjne i tyczenia do ośrodka
   19   Stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi reguluje:
   a)   Kodeks postępowania cywilnego
   b)   Kodeks cywilny
   c)   Kodeks postępowania administracyjnego
   d)   Kodeks handlowy
   20   Pozytywny wynik kontroli dokumentacji przekazywanej do PZGiK jest odnotowywany:
   a)   na kopii zgłoszenia piacy
   b)   w systemie informatycznym w którym prowadzony jest ośrodek
   c)   w odrębnym piśmie organu prowadzącego zasób powiadamiającym Wykonawcę
   d)   na wniosku złożonym przez Wykonawcę o przyjęcie dokumentacji do zasobu
   21   Jako tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, rozumie się:
   a)   porty handlowe i urządzenia portowe
   b)   porty wojenne i urządzenia Marynarki Wojennej
   c)   składy materiałów budowlanych
   d)   lotniska cywilne
   22   Gmina przejmująca od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i kartografii, powinna utworzyć następujące komórki organizacyjne:
   a)   Filie powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
   b)   Oddział Zamiejscowy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji G. I K
   c)   Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
   d)   Gminny Ośrodek Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
   23   Kiedy stosowanie metod i narzędzi nieprzewidzianych Rozporządzeniem Min. SWiA w sprawie standardów technicznych jest dopuszczalne?
   a)   jeżeli są wynikiem postępu technicznego
   b)   jeżeli są wynikiem postępu technicznego i ekonomicznego
   c)   jeżeli zapewnią uzyskanie danych obserwacyjnych z wymaganą dokładnością
   d)   jeżeli są wynikiem postępu technologicznego
   24   Tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości w przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości umieszcza się:
   a)   tylko na ścianie frontowej budynku w widocznym miejscu
   b)   tylko na ogrodzeniu w widocznym miejscu
   c)   w dowolnym widocznym miejscu na nieruchomości
   d)   na ścianie frontowej budynku jak również na ogrodzeniu
   25   Kontrola wynikająca z potrzeby zbadania przestrzegania niektórych przepisów z zakresu geodezji i kartografii jest prowadzona:
   a)   w trybie kontroli kompleksowej
   b)   w trybie kontroli problemowej
   c)   w trybie kontroli doraźnej
   d)   w trybie kontroli sprawdzającej
   26   W rozumieniu KPA organem pierwszej instancji w sprawach określonych w prawie geodezyjnym i kartograficznym jest:
   a)   geodeta powiatowy
   b)   geodeta miejski
   c)   geodeta wojewódzki
   d)   wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
   27   Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw:
   a)   administracji i cyfryzacji
   b)   rolnictwa i rozwoju wsi
   c)   spraw wewnętrznych
   d)   transportu, budownictwa i gospodarki morskiej
   28   W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się:
   a)   wartość nieruchomości
   b)   przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
   c)   zużycie funkcjonalne budynków
   d)   elementy małej architektury
   29   Sposób wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych określa:
   a)   Prezes Rady Ministrów
   b)   Urząd Rady Ministrów
   c)   Rada Ministrów
   d)   Główny Geodeta Kraju
   30   W jakim celu sporządza się „plan miejscowy”?
   a)   w celu ustalenia przeznaczenia terenów budowlanych, pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i zagrodowe
   b)   w celu wyodrębnienia gruntów budowlanych, rolnych i leśnych do zmiany przeznaczenia na cele wolne od zabudowy nierolnicze i nieleśne
   c)   w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz ustalenia linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
   d)   w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy
   31   Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych:
   a)   jest nieważna
   b)   jest ważna
   c)   jest ważna, o ile umowa zawarta przez tą osobę należy do umów powszechnie zawieranych
   d)   jest ważna, o ile nie pociąga za sobą rażącego pokrzywdzenia tej osoby
   32   Strona może zażądać od organu administracji publicznej, który wydał i doręczył jej decyzję - uzupełnienia tej decyzji, co do sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia, w ciągu:
   a)   7 dni
   b)   14 dni
   c)   21 dni
   d)   30 dni
   33   Odmowa zatwierdzenia ugody w sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, następuje w drodze:
   a)   decyzji
   b)   postanowienia
   c)   zarządzenia organu
   d)   akceptacji przez organ
   34   Z budżetu Państwa lub ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym pokrywane są koszty opracowań:
   a)   map z projektowanymi podziałami nieruchomości
   b)   obsługi geodezyjnej obiektów użyteczności publicznej
   c)   prac geodezyjnych na terenach zamkniętych
   d)   zakładania ewidencji gruntów i budynków
   35   W jakiej formie wykonawca sporządza zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej?
   a)   według uznania
   b)   według wymagań właściwego ośrodka
   c)   według wzorów stanowiących załącznik do rozporządzenia
   d)   brak jest unormowań w tym zakresie
   36   Krajowy system informacji o terenie zawiera m.innymi obligatoryjne dane dotyczące:
   a)   osnów grawimetrycznych
   b)   obiektyw zabytkowych
   c)   obiektów topograficznych
   d)   obiektów fizjograficznych
   37   W którym z wymienionych poniżej przypadków należy doręczyć zawiadomienie właścicielowi nieruchomości oraz staroście o umieszczeniu znaku?
   a)   Dokonania zmiany znaku na inny rodzaj - typ
   b)   Sprostowania pochylonego znaku naziemnego
   c)   Ustawienia znaku naziemnego nad podcentrem po wykonaniu obserwacji nawiązania na centr znaku podziemnego
   d)   Po oczyszczeniu i oznaczeniu zatartego centru znaku naziemnego
   38   W jakim terminie następuje udostępnianie przez ośrodek materiałów na zgłoszenie prac na obszarze klęski żywiołowej?
   a)   w ciągu jednego dnia
   b)   najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych
   c)   najpóźniej w ciągu 10 dni
   d)   najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych
   39   Ile, co najmniej lat pracy na stanowisku kierowniczym musi posiadać osoba kandydująca do stanowiska Głównego Geodety Kraju?
   a)   1 rok
   b)   2 lata
   c)   3 lata
   d)   4 lata
   40   W skład jakiej instytucji wchodzi Departament Informacji o Nieruchomościach?
   a)   Ministerstwa Infrastruktury
   b)   Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
   c)   Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
   d)   Ministerstwa Sprawiedliwości
   41   Jakie zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii powinen posiaduć kontrolujący opracowania geodezyjne i kartograficzne?
   a)   uprawnienia z zakresu 1
   b)   uprawnieniu z zakresu 1 i 2
   c)   uprawnienia odpowiadające zakresom kontrolowanych opracowań
   d)   nie musi posiadać uprawnień zawodowych a tylko zezwolenie kierownika jednostki nadrzędnej
   42   Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują:
   a)   osoby mające wymagane uprawnienia w zakresie geodezji
   b)   podmioty prowadzące działalność gospodarcza
   c)   podmioty mające osobowość prawną
   d)   osoby fizyczne
   43   Czy właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców?
   a)   może jednak właściciel sąsiedniego gruntu może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody
   b)   nie może
   c)   nie może, powinien wystąpić pisemnie o zezwolenie
   d)   może bez żadnych ograniczeń
   44   Dopuszcza się zakładanie ciągów poligonowych jednostronnie nawiązanych:
   a)   nie ma takiej możliwości
   b)   tylko w przypadku dowiązania do osnowy szczegółowej II klasy
   c)   składających się z jednego boku
   d)   składających się z nie więcej niż dwóch boków
   45   Kto powołuje i odwołuje wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
   a)   Główny Geodeta Kraju
   b)   wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju
   c)   Główny Geodeta Kraju za zgodą wojewody
   d)   Minister właściwy do spraw administracji publicznej
   46   Kto prowadzi ewidencję lokalnych systemów informacji o terenie oraz przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków?
   a)   geodeta województwa
   b)   wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
   c)   starosta
   d)   prezydent, burmistrz, wójt
   47   Kontrole instytucji publicznych i przedsiębiorców są przeprowadzane w zakresie:
   a)   przestrzegania obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
   b)   zakładania osnów szczegółowych
   c)   wykonywania zadań dotyczących zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej
   d)   wypełniania obowiązku ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej
   48   Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę:
   a)   bez zbędnej zwłoki
   b)   bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca
   c)   w ciągu miesiąca
   d)   w ciągu dwóch miesięcy
   49   Datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony, jest dzień:
   a)   napisania żądania
   b)   nadania żądania na poczcie
   c)   doręczenia żądania organowi
   d)   przekazania żądania pełnomocnikowi
   50   Wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii to między innymi:
   a)   bezpośredni nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi podlegającymi zgłoszeniu
   b)   sprawowanie nadzoru nad szacowaniem nieruchomości
   c)   bezpośrednie pomiary terenowe
   d)   tyczenie budynków i budowli
   51   Który z podanych poniżej elementów powinno zawierać zezwolenie na rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny?
   a)   pouczenie o tym, że materiały są objęte ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, oraz pouczenie o niedopuszczalności odstępstw od warunków określonych w zezwoleniu
   b)   wielkości nakładu reprodukowanych map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych
   c)   określenie sposobu przechowywania udostępnionych do reprodukcji materiałów
   d)   określenie sposobu reprodukcji udostępnionych materiałów
   52   Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, powinna spełnić m.in. następujące warunki:
   a)   powołać pełnomocnika gminy
   b)   utworzyć w gminie określone przepisami jednostki organizacyjne
   c)   wystąpić w tej sprawie do marszałka województwa
   d)   uzyskać zgodę geodety województwa
   53   Siedziby władz powiatów zmienia:
   a)   Rada Ministrów
   b)   wojewoda
   c)   marszałek województwa
   d)   sejmik województwa
   54   Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego i inne urządzenia podobne:
   a)   nie należą do części składowych gruntu lub budynku
   b)   należą do części składowych gruntu lub budynku
   c)   nie należą do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu
   d)   nie należą do części składowych gruntu lub budynku, o ile mogą być odłączone bez ich uszkodzenia lub istotnej zmiany
   55   W postępowaniu administracyjnym za koniec terminu uważa się upływ:
   a)   ostatniego z wyznaczonej liczby dni
   b)   przedostatniego z wyznaczonej liczby dni
   c)   następnego z wyznaczonej liczby dni
   d)   brak przepisu w tej sprawie
   56   Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi?
   a)   zakładanie i modernizacja podstawowych osnów geodezyjnych
   b)   modernizacja ewidencji gruntów i budynków
   c)   ochrona znaków grawimetrycznych
   d)   pomiary odkształceń
   57   Decyzja, w stosunku, do której może być wniesiona skarga do sądu administracyjnego powinna zawierać także:
   a)   pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi
   b)   nazwę i adres sądu administracyjnego
   c)   zalecenia w tym zakresie
   d)   uwagę objaśniającą
   58   Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków należy zgłaszać w terminie:
   a)   21 dni od ich zaistnienia
   b)   30 dni od ich zaistnienia
   c)   60 dni od ich zaistnienia
   d)   90 dni od ich zaistnienia
   59   Warunkiem zasiedzenia nieruchomości przez posiadacza samoistnego jest:
   a)   jej posiadanie przez lat 20
   b)   jej nieprzerwane posiadanie przez lat 20
   c)   jej posiadanie przez lat 30, w tym nieprzerwane przez ostatnie 20 lat
   d)   jej nieprzerwane posiadanie przez lat 30
   60   Organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego stanowią:
   a)   Główny Geodeta Kraju
   b)   marszałek województwa
   c)   starosta
   d)   Minister Administracji Publicznej i Cyfryzacji
[/xquote]
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline wallyto

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe 17 marca 2014
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maj 2014, 23:13 »
Moja wersja odpowiedzi w załączniku.
Wszelkie sugestie mile widziane.

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania testowe 17 marca 2014
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maj 2014, 23:16 »
Dzięki, pobrałem i jutro popatrzę - mam z bazy 40 trafień i pewnie kilka jeszcze po małej redakcji pytania.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline z_panter

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 14
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe 17 marca 2014
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maj 2014, 23:41 »
Moja wersja odpowiedzi w załączniku.
Wszelkie sugestie mile widziane.
Pytanie 40 - podstawa prawna Statut GUGIK par.3

Offline Misiek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.0.19 Firefox 3.0.19
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe 17 marca 2014
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Maj 2014, 11:35 »
Moja wersja odpowiedzi w załączniku.
Wszelkie sugestie mile widziane.

nie jestem pewien, ale może być też c? Odpowiedź  w teście jest jakby niedokończona w stosunku do tej z Kodeksu więc może się mylę

  31   Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych:
  a)   jest nieważna – KC art.14
   b)   jest ważna
   c)   jest ważna, o ile umowa zawarta przez tą osobę należy do umów powszechnie zawieranych
   d)   jest ważna, o ile nie pociąga za sobą rażącego pokrzywdzenia tej osoby

Art. 14. § 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest
nieważna.
§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie
zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania testowe 17 marca 2014
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maj 2014, 11:45 »
W którymś teście było to pytanie i też zaznaczyłem jak piszesz Misiek i odpowiedź była błędna według klucza.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Misiek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.0.19 Firefox 3.0.19
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe 17 marca 2014
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Maj 2014, 11:54 »
W którymś teście było to pytanie i też zaznaczyłem jak piszesz Misiek i odpowiedź była błędna według klucza.

Ok, dzięki

Offline anialucja

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 30.0 Firefox 30.0
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe 17 marca 2014
« Odpowiedź #7 dnia: 8 Lipiec 2014, 13:26 »
podstawa prawna do pytania 13 moim zdaniem to:
rozporządzenie ws standardów par. 71.1 - bardziej dosłowny w stosunku do pytania