Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [4] Proszę podać jakie organy, na czyj wniosek i w trybie określonym jakimi przepisami ustalają lokalizację inwestycji drogowych w wypadku braku mpzp...  (Przeczytany 513 razy)

Offline wallyto

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
Proszę podać jakie organy, na czyj wniosek i w trybie określonym jakimi przepisami ustalają lokalizację inwestycji drogowych w wypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a dotyczących:
a) dróg krajowych,
b) dróg wojewódzkich,
c) dróg powiatowych,
d) dróg gminnych.


Proszę o komentarze, uwagi, spostrzeżenia, swoje propozycje...

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Zarys odpowiedzi
[xquote]Art. 4.2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
1.lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2.sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Art. 50. 1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio.
2.   Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:
1)   polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo
2)   niewymagające pozwolenia na budowę.
4.   Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.
Art. 51. 1. W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje wydają w odniesieniu do:
1)   inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa;
2)   inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym - wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
3)   inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych - wojewoda;
2. W przypadku nie wydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
2a. Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w ust. 2 jest wojewoda.
2b. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 2. W przypadku nie uiszczenia kary pieniężnej, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2c. Do terminu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
3.   W przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast.
Art. 52. 1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.
2.   Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
1)   określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000;
2)   charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a)   określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b)   określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c)   określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
3.   Nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków.
Art. 53. 1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.[/xquote]« Ostatnia zmiana: 3 Styczeń 2014, 18:19 wysłana przez Brook »

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
pierwszy raz spotkałem się z tym pytaniem  O0 :D i mam nieodparte wrażenie, że w głównej mierze powinno sie tu pisać na podstawie Ustawy z 10-04-2003 o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych + ustawa o planowaniu przestrzennym...ale mogę się mylić :P

potrzebna jest kolejna opinia :D... Mario?!ktokolwiek?!  :D :-\
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W odpowiedzi brak jest:
Na czyj wniosek są wydawane decyzje,
oraz:
określenia jakie to przepisy regulują.

Proszę poszukać jeszcze odpowiedzi w:
ustawie o drogach publicznych, oraz w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych  ;)
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Może cos takiego?!  :D
Ustawa z 10-04-2003 o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
art 11a + art 11c
Cytuj
Art. 11a.
1. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.
2. W przypadku inwestycji drogowej realizowanej na obszarze dwóch lub więcej województw, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje wojewoda, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej.
4. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może być wydana po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest ona wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.1)).

Art. 11c. Do postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy(t.j. Ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)
Ustawa o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) art 2+ art 19
Cytuj
Art.2
Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
1) drogi krajowe – własność skarbu państwa,
2) drogi wojewódzkie – własność właściwego samorządu województwa,
3) drogi powiatowe - własność właściwego samorządu powiatu,
4) drogi gminne - własność właściwego samorządu gminy.

Art.19.
pkt.2 Zarządcami dróg są dla dróg:
1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Publicznych,
2) wojewódzkich - zarząd województwa,
3) powiatowych - zarząd powiatu,
4) gminnych - zarząd gminy.
pkt.4 Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami  w trybie porozumienia , regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe
pkt.5. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest zarząd miasta.
« Ostatnia zmiana: 4 Styczeń 2014, 11:49 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
jeżeli połączymy obydwie odpowiedzi to ciekawe czy max.20 min wystarczy na przepisanie?! :D
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline wallyto

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
Męczy mnie jeszcze jedna rzecz w tym pytaniu.
W jego treści jest mowa o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji drogowej (celu publicznego). Natomiast art 11a + art 11c ustawy z 10-04-2003 o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych mówi o wydawaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jeśli przyjąć, że to jest ta sama decyzja wydawana w tym samym momencie to sprawa odpowiedzi na pytanie jest zamknięta. Jeśli nie... to szukamy dalej...

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Nie doszukiwałbym się drugiego dna, ale jeżeli musisz ... szukaj więcej, w moim przekonaniu i w zarysach odpowiedzi jakie posiadam to jest wszystko.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline wallyto

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
Zarysy odpowiedzi nie kłamią :), więc więcej nie szukam... Lepiej kolejne pytanko przerabiać...