Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] W trakcie ustalania granic nieruchomości w procesie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków strony zgodnie wskazały granicę wyraźnie sprzeczną z istniejącą dokumentacją zgromadzoną  (Przeczytany 488 razy)

Offline kuba12310

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 85
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 43.0 Firefox 43.0
  • Zobacz profil
Rozp. w sprawie EGiB
art. 38, 39
Rozp w sprawie Standardów 67, 68

Co powinien zrobić geodeta?

Jeśli stwierdzimy, że dane ujawnione w EGiB są błędne (np dygitalizacja) to przyjąć to co wskazały strony. Natomiast jeśli stwierdzimy ze dane są wiarygodne to wskazać przebieg granicy z dokumentów a jak stronom się to nie podoba to niech występują z wnioskiem o rozgraniczenie?


Offline GeoKart

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 136
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil
Ok Wszystko się zgada ale.... gdyby była taka sytuacja, że właściciele przynoszą stare dokumenty z pieczęciami urzędowymi nazwiskami osób które wykonały pomiar .... a ośrodek nie ma takich dokumentów tylko inne .... np z których jednoznacznie nie wynika gdzie jest granica a z właścicieli dokumentów wynika..... no właśnie gdy są zgodni właściciele to nie ma wyboru, przyjmujemy ich dokumenty , robimy adnotację do protokołu. Porównanie wsp i reszta zgodnie ze Standardami par 67, 68 .
Może przesadzam ale gdzieś już takie podobne pytanie się przewinęło przerobiłem pytania od 2010r i dzwonią ale nie wiem w którym kościele. 
« Ostatnia zmiana: 6 Luty 2016, 16:27 wysłana przez GeoKart »

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil
Moim zdaniem wbrew pozorom pytanie jest bardzo trudne i to ze względu na złe sformułowanie par. 39 rozporządzenia ws EGiB. Zgodnie z rozporządzeniem powinniśmy ślepo przyjąć co mówią zgodnie właściciele. Rozporządzenie nie przewidziało, że w takiej sytuacji strony mogą chcieć przenosić prawo własności przy czynnościach aktualizacji EGiB. Trzeba pamiętać, że na terenie całej Polski jakieś tam dane są. Są obarczone różnym błędem i przy braniu pod uwagę oświadczenia stron, nie powinniśmy wykraczać poza dokładność tych danych.

Branie pod uwagę dokumentów i śladów na gruncie jest ostatnią opcją jaką wykonawca robi wg rozporządzenia co jest absurdem. Tak czy siak podstawa prawna jest ok ale uważam, że na egzaminie warto wspomnieć o nie przemyślanym sformułowaniu paragrafu 39 :)

Trochę poszerzyłbym stwierdzenie Kuby. Jeśli dane są z błędem, a to co pokazują właściciele mieści się w granicach tego błędu to poprawić. Jeśli nie. To rozgraniczenie. Ale z praktycznego punktu widzenia skoro nasz zleceniodawca i sąsiedzi są zgodni to chyba rozsądniej było by zaproponować im podział w celu regulacji granic?:)
« Ostatnia zmiana: 6 Luty 2016, 17:33 wysłana przez jkbsrwk »

Offline jancor

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.116 Chrome 48.0.2564.116
  • Zobacz profil
Przed ustaleniem granic geodeta powinien wykonać analizę dokumentów ( wtedy stwierdzi czy granica nadaje się do ustalenie). Jeżeli granica była już ustalenia, i dane są wiarygodne to nie ma potrzeby ustalenia granicy.

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.116 Chrome 48.0.2564.116
  • Zobacz profil

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.116 Chrome 48.0.2564.116
  • Zobacz profil
Na początek to proponuje i przypominam !!! wpisujcie całe pytanie na początku pierwszego posta - z tak obciętego pytania najczęściej nie dojdziesz do sedna sprawy!

znalazłam takie pytanie różnica aktualizacja a modernizacja :P
"W związku z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych w trakcie modernizacji ewidencji, strony złożyły zgodne oświadczenie o przebiegu granicy, które jest wyraźnie sprzeczne z istniejącymi dokumentami. Co w takiej sytuacji powinien zrobić geodeta?. Proszę opisać kiedy w roboczej bazie danych ujawnione zostaną współrzędne punktów ustalone na podstawie pomiaru."

...co do pytania :
Cytuj
§ 45. 1. Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu:
1) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi;
2) ujawnienia nowych danych ewidencyjnych;
3) wyeliminowania danych błędnych.

2. Przy aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 35 i § 36 stosuje się odpowiednio.
3. Przy sporządzaniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na potrzeby aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 37-39 stosuje się odpowiednio.
zgodnie z art 39 EGiB (jak dla mnie nie podważyłbym rozporządzenia pisząc o tym ,ze jest źle sformułowane  - komisja różnie może to odebrać) 
Cytuj
§ 39.1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek.
3. W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków.
4. Ustalane punkty graniczne wykonawca oznacza na gruncie w sposób umożliwiający ich pomiar. Trwała stabilizacja tych punktów może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych i może dotyczyć wyłącznie punktów ustalonych w oparciu o zgodne oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
5. Wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca utrwala w protokole, którego wzór z przykładowymi wpisami zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.
6. Integralną częścią protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych są szkice polowe, sporządzone przez wykonawcę, które oprócz standardowej treści określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy zawierają:
1) usytuowanie punktów granicznych w stosunku do szczegółów sytuacyjnych położonych na ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, takich jak budynki, ogrodzenia, słupy oraz miedze;
2) numery działek ewidencyjnych;
3) podpisy osób biorących udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic lub adnotację wykonawcy o odmowie złożenia podpisu.
7. W przypadku gdy ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych odbywa się na podstawie zobrazowań lotniczych, satelitarnych lub ortofotomapy, informacje i podpisy, o których mowa w ust. 6, są treścią kopii tych zobrazowań lub ortofotomapy.
8. Informacje o spornych odcinkach granic działek ewidencyjnych ujawnia się w bazie danych ewidencyjnych oraz na wyrysach z mapy ewidencyjnej.
« Ostatnia zmiana: 14 Marzec 2016, 11:59 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline kkkkkk

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 58
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 46.0 Firefox 46.0
  • Zobacz profil
§ 67. 1. Przy tworzeniu roboczej bazy danych porównuje
się wartości współrzędnych punktów granicznych
ustalonych na podstawie pomiaru z wartościami
współrzędnych tych samych punktów uzyskanych
przez wykonawcę z PZGiK.
2. W roboczej bazie danych ujawnia się współrzędne
ustalone na podstawie pomiaru, jeżeli:
1) pomiar punktów granicznych oznaczonych na
gruncie wykonany został z większą dokładnością
niż pomiar tych samych punktów będący źródłem
danych ewidencyjnych pozyskanych z PZGiK;
2) pomiar punktów granicznych poprzedzony został
ustaleniem ich położenia w trybie przepisów rozdziału
6 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie
art. 26 ust. 2 ustawy.
3. W przypadku gdy współrzędne będące wynikiem
pomiaru dotyczą punktów granicznych, w stosunku
do których w czynnościach ustalenia ich położenia
ujawniony został spór graniczny, współrzędne
te ujawnia się w roboczej bazie danych:
1) z informacją, że określają one przebieg granicy będącej
przedmiotem sporu, lub
2) jeżeli zostaną one uprzednio ujawnione w bazie
danych ewidencji gruntów i budynków.
4. Informacje o punktach wyznaczających granice
będące przedmiotem sporu zamieszcza się w formie
opisowej na dokumentach tworzonych na podstawie
zbiorów danych zawartych w roboczej bazie danych.
5. Jeżeli pomiar będący przedmiotem opracowania
oraz pomiar będący źródłem danych PZGiK wykonane
były z tą samą dokładnością, a odchylenie liniowe
między matematycznym przedstawieniem tego
samego punktu granicznego ustalonym na podstawie
danych z pomiaru oraz danych pozyskanych z PZGiK
nie przekracza dopuszczalnych wartości określonych
w ust. 6, w roboczej bazie danych ujawnia się dane
pozyskane z PZGiK.
6. Dopuszczalne wartości odchylenia liniowego
wynoszą:
1) dla punktów stabilizowanych — 0,15 m;
2) dla punktów niestabilizowanych — 0,25 m.
7. Faktyczną wartość odchylenia liniowego (dl),
o którym mowa w ust. 5, ustala się według wzoru:
dl = 􀀳􀀶x 2 + 􀀶y 2
w którym:
􀀶x = Xp – Xd a 􀀶y = Yp – Yd
przy czym:
Xp i Yp — to współrzędne płaskie prostokątne uzyskane
na podstawie pomiaru,
Xd i Yd — to współrzędne płaskie prostokątne pozyskane
z PZGiK.« Ostatnia zmiana: 26 Maj 2016, 18:33 wysłana przez astarot20 »

Offline kat155

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 77
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 49.0 Firefox 49.0
  • Zobacz profil
Wzruszę jeszcze temat.
Jak uważacie czy można dokonać trwałej stabilizacji w przypadku ustalenia przebiegu granic na podstawie zgodnych wskazań właścicieli.
Jeśli np właścicielami nieruchomości A i B są na zasadach wspólności ustawowej - małżeństwa, i mężowie podpiszą protokół, a żony nie,
lub gdy właściciel nieruchomości A się stawi a nieruchomości B nie (zaznaczam, że obowiązkiem jest pouczenie w zawiadomieniu o nieusprawiedliwionym niestawiennictwie)
Drugi przypadek skutkowałby małą liczbą stabilizacji, bo rzadko na protokole stawia się np. pełnomocnik zarządu dróg
Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 1 Październik 2016, 17:25 wysłana przez kat155 »

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 49.0 Firefox 49.0
  • Zobacz profil
wydaje mi się, że aby w ogóle była mowa o zgodnym oświadczeniu to muszą być wszyscy obecni (ewentualnie pełnomocnictwa). Jeżeli kogoś nie ma to nie ma mowy o stabilizacji tylko w późniejszym terminie wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych w egib (i uważam, ze mimo iż nie jest to podparte przepisami to wówczas możemy stabilizować).

Offline zurek86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 128
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 54.0.2840.71 Chrome 54.0.2840.71
  • Zobacz profil
zgadza się wszyscy muszą być aby można było dokonać stabilizacji oczywiście na wniosek strony chcącej dokonać tej czynność.

RoBoCIK połączył wiadomości:  3 Listopad 2016, 21:34
analizując wyroki sądów NSA czy WSA myślę, że ,,Jigs" był najbliżej poprawnej odpowiedzi i tak samo bym pisał.
« Ostatnia zmiana: 3 Listopad 2016, 21:34 wysłana przez zurek86 »