Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] W trakcie przyjęcia granic do podziału nieruchomości wystąpił poważny spór..  (Przeczytany 825 razy)

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 47.0.2526.111 Chrome 47.0.2526.111
  • Zobacz profil
W trakcie przyjęcia granic do podziału nieruchomości wystąpił poważny spór, proszę wymienić wszystkie możliwe przypadki postępowania geodety oraz  odnieść się do rozgraniczenia.

Rozporządzenie ws podziałów:
§ 6.
1. Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:
1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z danymi wykazanymi w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegajàcej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych wykazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych, o któ- rych mowa w ust. 1 pkt 2.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądż użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach — osoby władające tymi nieruchomościami.
5. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zawiadomień w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości.
§ 7.
1. Z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5. 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku — według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2) informacje o dokumentach stanowiących podstawę przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi;
3) szkic przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi;
4) opis przebiegu granic i położenia punktów granicznych nieruchomości podlegającej podziałowi;
5) datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała protokół.
3. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3, protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane wymienione w ust. 2 oraz listę i podpisy osób obecnych przy czynnościach przyjęcia granic.
§ 8.
1. Jeżeli podział nieruchomości polega na wydzieleniu działki o powierzchni do 33 % powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi, przepisy § 6—7 stosuje się tylko do tych odcinków granic nieruchomości, do których dochodzą projektowane granice podziału.

Rozporządzenie ws standardów:
§67
3. W  przypadku gdy współrzędne będące wynikiem pomiaru dotyczą punktów granicznych, w  stosunku do których w czynnościach ustalenia ich położenia ujawniony został spór graniczny, współrzędne te ujawnia się w roboczej bazie danych:
1) z informacją, że określają one przebieg granicy będącej przedmiotem sporu, lub
2) jeżeli zostaną one uprzednio ujawnione w  bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
4. Informacje o punktach wyznaczających granice będące przedmiotem sporu zamieszcza się w formie opisowej na dokumentach tworzonych na podstawie zbiorów danych zawartych w roboczej bazie danych.

Rozporządzenie ws EGiB:
§ 36. 
Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:
1)w postępowaniu rozgraniczeniowym;
2)w celu podziału nieruchomości;
3)w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów;
4)w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości;
5)na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej;
6)przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków;
7)przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji;
8)w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.
§ 37. 
1. Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.
2. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, może nastąpić w oparciu o zobrazowania lotnicze, satelitarne lub ortofotomapę, jeżeli te zobrazowania lub ortofotomapa charakteryzują się rozdzielczością zapewniającą wizualizację szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy ustaleniu przebiegu tych granic.
§ 38. 
1.  O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca zawiadamia wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek, a także osoby władające tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania.
2. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oprócz danych adresowych podmiotu, do którego jest ono kierowane, powinno zawierać następujące informacje:
1)dzień, godzinę i miejsce rozpoczęcia tych czynności;
2)oznaczenia i ewentualne dane adresowe działek ewidencyjnych, których będą dotyczyć te czynności, a także numery ksiąg wieczystych, jeżeli księgi takie są prowadzone dla tych działek;
3)pouczenie o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach oraz o tym, że udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i że nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
3. Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych doręcza się podmiotom, o których mowa w ust. 1, za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub za pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.
4. W przypadku gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający, o których mowa w ust. 1, nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, na wniosek wykonawcy starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 14 dni informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
§ 39. 
1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek.
3. W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków.
4. Ustalane punkty graniczne wykonawca oznacza na gruncie w sposób umożliwiający ich pomiar. Trwała stabilizacja tych punktów może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych i może dotyczyć wyłącznie punktów ustalonych w oparciu o zgodne oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
5. Wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca utrwala w protokole, którego wzór z przykładowymi wpisami zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.
6.  Integralną częścią protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych są szkice graniczne, sporządzone przez wykonawcę, które zawierają:
1)adres położenia działek, których granice są ustalane;
2)usytuowanie punktów granicznych w stosunku do szczegółów terenowych położonych na ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, takich jak budynki, ogrodzenia, słupy oraz miedze, przedstawione w sposób graficzny i doprecyzowane opisem lub danymi określającymi odległości tych punktów do szczegółów terenowych;
3)numery działek ewidencyjnych;
4)podpisy osób biorących udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic lub adnotację wykonawcy o odmowie złożenia podpisu;
5)podpis osoby, która sporządziła szkic graniczny.
7. W przypadku gdy ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych odbywa się na podstawie zobrazowań lotniczych, satelitarnych lub ortofotomapy, informacje i podpisy, o których mowa w ust. 6, są treścią kopii tych zobrazowań lub ortofotomapy.
8. Informacje o spornych odcinkach granic działek ewidencyjnych ujawnia się w bazie danych ewidencyjnych oraz na wyrysach z mapy ewidencyjnej.

Wariant I: granica prawna/ istnieją jednoznaczne dokumenty na przebieg granicy.
Sytuacja mało prawdopodobna bo wtedy sąsiedzi nie byliby zawiadomieni i na etapie przyjęcia granic nie powstałby spór. Ale w takiej sytuacji geodeta powinien sporządzić protokół przyjęcia i przyjąć granicę na podstawie istniejących dokumentów, ewentualnie poinformować w protokole przyjęcia o zaistniałym sporze.- kontynuować podział.

Wariant II: brak danych na temat przebiegu granicy/ dane niewiarygodne:
Geodeta na etapie zawiadomień informuje strony, że zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości celem podziału.

Opcja 1: W terenie jeśli wyniknie spór i nie uda się sporządzić protokołu ustalenia geodeta opisuje w protokołach sporne odcinki granicy i kontynuuje podział.
Opcja 2:  W terenie jeśli wyniknie spór i nie uda się sporządzić protokołu ustalenia geodeta nie kończy podziału, przekazuje powstałe dokumenty do ODGiK i na wniosek właściciela zostaje wszczęte postępowanie rozgraniczeniowe i dopiero podział wykonuje po zakończeniu rozgraniczenia.

Co do rozgraniczenia:
Wszystko zależy jak „duży” jest ten sporny odcinek i zasięg tego sporu w stosunku do koncepcji podziału. Jeśli sporny odcinek nie ma dużego znaczenia dla proponowanej linii podziałowej, a co za tym idzie nie jest uciążliwy dla zleceniodawcy to osobiście odradzałbym rozgraniczenie z racji dodatkowych kosztów. Jeśli jednak spór jest uciążliwy i jego rozwiązanie w przyszłości mogło by powodować problemy (np. wąska działka po podziale, na której ma się znaleźć budynek blisko granicy itd.) to rozgraniczenie jest jak najbardziej wskazane.
[PGiK, UoGN, Rozporządzenie ws podziałów: §6- §8, Rozporządzenie ws standardów: §67, Rozporządzenie ws EGiB: §36-§39]

Proszę o komentarz :)

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil
...ja nie pisałbym z EGiB - w niej pisze o działce ewidencyjnej nie o nieruchomości a chodzi o podział nieruchomości  :crazy2:
pisałbym z UGN 96 i 97 i rozp. o podziałach 2+6+7+9+14+15 i standardy 67

..sąsiad nie jest stroną o jakiej mówi KPA 28 - wyrok SA/Gd 3467/95
[xquote]
…decyzja o podziale nieruchomości nie rodzi praw do terenu i nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
…właściciele nieruchomości przyległej do nieruchomości stanowiącej własność gminy, w odniesieniu do której wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne o jej podział w trybie art. 97.3 pkt 2 UGN nie są stronami tego postepowania w rozumieniu art. 28 KPA… Osoby takie nie są również uprawnione do wniesienia skargi do sadu administracyjnego , gdyż nie posiadają interesu prawnego …
[/xquote]
 dalej mnie zastanawia ten spór przy przyjęciu....kogo z kim??? co nagle sąsiad wpadł i robi zadymę ??? o współwłasności nic nie pisze..najczęściej spór jest przy ustaleniu a przyjęcie następuje po np. ustaleniu więc ???  pytanie wyraźnie sugeruje czynność przyjęcia .
« Ostatnia zmiana: 11 Luty 2016, 15:53 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil
Ale wtedy trzeba zrobić ustalenie trybem rozp. ws EGiB, żeby było co przyjąć, więc jak dla mnie par. 36-39 jest jak najbardziej wskazany.

Wiesz.. zdarza się, że ktoś akceptuje dwa punkty, a wkopanego na prostej między nimi już nie:D Wydaje się absurdalne, ale już to kilka razy przerabiałem :D
« Ostatnia zmiana: 11 Luty 2016, 14:59 wysłana przez jkbsrwk »

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil
..dalej nie jestem przeknony ,żeby trzeba by było pisać z EGiB , ważne jest to że dane na podstawie których przyjmujesz granice mogą pochodzić z kw i innych dokumentów a w razie ich braku z katastru - przecież w par 6 rozp w sprawie podziałów wyraźnie jest to napisane:

[xquote]§ 6. 1. Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:
1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z danymi wykazanymi w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na
podstawie danych wykazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych
nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach - osoby władające tymi nieruchomościami.
5. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zawiadomień w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości.[/xquote]

spór tylko wtedy jeżeli nie masz granic prawnych a jeżeli nie zgadzają się na takie przyjęcie wg katastru to informujesz o możliwości rozgraniczenia w celu uzyskania granic prawnych ...i wtedy całą postępowanie rozgraniczeniowe przeprowadzasz z właściwym ustaleniem.

...nie jestem biegły i nie czuję się pewnie w tym zakresie ale liczę na ewentualną pomoc w zrozumieniu tego co błędnie interpretuje...ale im więcej czytam tym bardziej dochodzę do wniosku ,że jeżeli sąsiad nie jest strona to go najzwyczajniej "olewamy"- nie wstrzymuje nam pracy - informując go że może sobie co najwyżej zrobić rozgraniczenie na własny koszt - i przyjmujemy granicę z katastru i tyle - wyraźnie par 6.1 opisuje nam skąd uzyskujemy dane do tego.
« Ostatnia zmiana: 11 Luty 2016, 15:51 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil
Ale to mówisz o "moim" wariancie I- dane z KW, wtedy jak najbardziej nie ma mowy o ustaleniu (ewentualnie co najwyżej wznowienie). Ale wtedy sąsiedzi w ogóle nie wiedzą o czynnościach przyjęcia. Więc wydaje mi się, że to pomijamy. Ale w sytuacji gdy przyjmujesz dane z katastru, to po pierwsze zawiadamiasz sąsiadów, a po drugie prawdopodobnie trzeba zrobić ustalenie bo zapewne nie było wcześniej robione. Stąd par. 36-39.

Podam może przykład bo ustalenie i podziały to najczęstsze dla mnie roboty:

Robimy prosty podział- Kw istnieje ale nie ma granicy prawnej, bo to też najczęstszy przypadek. Więc zawiadamiamy wszystkich sąsiadów w celu dokonania czynności ustalenia granic i przyjęcia. Mapa ewidencyjna była robiona na podstawie zdjęć lotniczych z lat 70- granica nie spełnia standardów obecnych rozporządzenia więc trzeba zrobić ustalenie.

A co do olania sąsiada to zgadzam się, z tym że tak jak napisałem wszystko zależy od charakteru podziału, bo olewając kwestię sporu możemy zleceniodawcy narobić w przyszłości kłopotu :)
« Ostatnia zmiana: 11 Luty 2016, 16:12 wysłana przez jkbsrwk »

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 44.0 Firefox 44.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Cytuj
W trakcie przyjęcia granic do podziału nieruchomości wystąpił poważny spór, proszę wymienić wszystkie możliwe przypadki postępowania geodety oraz  odnieść się do rozgraniczenia.
Napiszę trochę jak GGK, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie jak i w każdej innej, ale chciałbym wyrazić moje zdanie w tym temacie.
Dla mnie to pytanie jest przewrotne ponieważ wszystko jest uzależnione od materiałów jakie posiada geodeta uprawniony oraz ich analizy.
Jeżeli mamy do czynienia z książkową sytuacją czyli są współrzędne i mają odpowiednią cechę i błąd położenia to sąsiad może iść do sądu i nie podpisywać protokołu.
Nie może tu być mowy o ustaleniu granic bo takowe musiało by nastąpić przed podziałem, zakładając taki wariant to mamy na dzień dobry pod górkę z podziałem a myślę że nie o to chodzi.
Tylko raczej o wypunktowaniu co mamy w rozporządzeniu o podziałach co stanowi podstawę przyjęcia granic i poinformowaniu sąsiada że może iść do sądu lub do wójta burmistrza/prezydenta miasta z wnioskiem o rozgraniczenie.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil
Ale w pytaniu jest "proszę wymienić wszystkie możliwe przypadki"

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 43.0 Firefox 43.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Granice przyjmujemy gdy są pewne inaczej nie ma mowy o takiej procedurze: stosujemy § 6 – rozporządzenia w sprawie podziału nieruchomości.
Ok wszystkie przypadki to takie gdy:
- mamy zgodność KW z EGiB,
- mamy rozbieżność KW z EGiB,
- mamy tylko dane z EGiB i ich analiza.
Dla przykładu takiej procedury:
dostałeś zlecenie na podział, otrzymałeś z ODGiK materiały i w nich masz punkty graniczne:
ZRD - 1 BPP - 1 STB - 3
robisz wywiad w terenie przez zawiadomieniem stron: odszukałeś wszystkie znaki graniczne dokładność ok i co wzywasz strony?
lub w wyniku wywiadu jeden zniszczony lub przesunięty - zawiadamiasz strony i w ich obecności dokonujesz wznowienia, lub ujawnienia punktu z egib - nie ustalenia. Nie masz prawa zmieniać granic do podziału.
i tak można analizować jeszcze długo pamiętaj że masz średnio 20 min na takie pytanie.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil
No tak ale są sytuacje gdzie masz ewidencje z dokładnością +/- 2m i wtedy ustalasz granice w tym samym momencie co robisz przyjęcie na gruncie prawda? Teoretycznie nie zmieniasz granic tylko wykazujesz je z większą dokładnością a w praktyce zmiany dokonujesz. Wiem, że mowa jest o przyjęciu i w zasadzie biorę to co jest i o ustaleniu nie ma mowy. Ale przyznasz mi rację, że w praktyce nie jest to takie proste:) Może za bardzo się rozwodzę, ale myślę, że jeśli czas pozwoli to lepiej coś wspomnieć o "różnych przypadkach"? :)

A co do zgodności to jaka zgodność? W KW nie ma danych o granicach- w najlepszym przypadku mapa rozgraniczenia, a dane i tak trzeba pozyskać z PZGiK, więc z ewidencji. Zgodność co najwyżej oznaczenia i praw do nieruchomości.

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil
...jak dla mnie nie można doszukiwać się "drugiego dna" w pytaniu...strata czasu  na egzaminie...trzeba odpowiadać tylko na zadane pytanie ( wiele użytkowników forum pisze o tym że miało takie podejście  i zdawali - osobiście na jednym z egzaminów przewodniczący wyraźnie powiedział "proszę o odpowiedzi tylko na treść pytań")...i tutaj pomimo wielu racji decydujące jest "przyjęcia granic" i tego trzeba się trzymać .
Można a nawet trzeba dodać jakąś informację od siebie na temat "pouczenia" -wyjaśnienia właścicielowi w jaki sposób to będzie zrobione i jakie mogą wystąpić późniejsze problemy oraz dodatkowo przedstawić mu opcję jak wg nas należy to wykonać aby uniknąć przyszłościowych problemów z granicami .
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil
Czyli w skrócie proponujecie opisać procedurę przyjęcia to, że sąsiad nie jest stroną nie wstrzymuje podziału, pouczyć o możliwości rozgraniczenia i kropka. Tak?

A co z ważnym i trochę kontrowersyjnym tematem, który poruszył support - zgodności danych w KW i EGiB?

Tak jak napisałem zgodność może dotyczyć oznaczenia i praw związanych, bo w KW nie ma danych odnośnie przebiegu granic i takie dane zawsze trzeba wziąć z EGiB, prawda? Proszę o potwierdzenie, albo wyprowadzenie mnie z błędnego myślenia :P

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 43.0 Firefox 43.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Ta zgodność to oznaczenie nieruchomości bo często właściciele po otrzymaniu AWZ lub aktu notarialnego - nie interesują się KW do momentu sprzedaży.
A możemy mieć modernizację EGiB, podziały pod drogi itp i właściciel już nie leci do sądu wieczysto-księgowego i nie zmienia numeru działki czy powierzchni.
Tylko w momencie sprzedaży lub podziału geodeta na mapie z projektem podziału sporządza wykaz synchronizacyjny.
Przykład w KW mamy 0,57 ha a w ewidencji mamy 0,6320 hektara, numer jest ten sam i granice zewnętrzne bez zmian ale powierzchnia inna.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil
Ok, dzięki za potwierdzenie moich przemyśleń. Wieczorem wrzucę propozycję odpowiedzi po naszej dyskusji. A tymczasem pora pobrodzić w śniegu :P

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil
...nie wiem gdzie widzisz śnieg ale ja za oknem mam słoneczko :)
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil
W trakcie przyjęcia granic do podziału nieruchomości wystąpił poważny spór, proszę wymienić wszystkie możliwe przypadki postępowania geodety oraz  odnieść się do rozgraniczenia.

Rozporządzenie ws podziałów:
§ 6.
1. Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:
1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z danymi wykazanymi w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegajàcej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych wykazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych, o któ- rych mowa w ust. 1 pkt 2.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądż użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach — osoby władające tymi nieruchomościami.
5. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zawiadomień w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości.
§ 7.
1. Z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5. 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku — według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2) informacje o dokumentach stanowiących podstawę przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi;
3) szkic przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi;
4) opis przebiegu granic i położenia punktów granicznych nieruchomości podlegającej podziałowi;
5) datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała protokół.
3. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3, protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane wymienione w ust. 2 oraz listę i podpisy osób obecnych przy czynnościach przyjęcia granic.
§ 8.
1. Jeżeli podział nieruchomości polega na wydzieleniu działki o powierzchni do 33 % powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi, przepisy § 6—7 stosuje się tylko do tych odcinków granic nieruchomości, do których dochodzą projektowane granice podziału.

Rozporządzenie ws standardów:
§67
3. W  przypadku gdy współrzędne będące wynikiem pomiaru dotyczą punktów granicznych, w  stosunku do których w czynnościach ustalenia ich położenia ujawniony został spór graniczny, współrzędne te ujawnia się w roboczej bazie danych:
1) z informacją, że określają one przebieg granicy będącej przedmiotem sporu, lub
2) jeżeli zostaną one uprzednio ujawnione w  bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
4. Informacje o punktach wyznaczających granice będące przedmiotem sporu zamieszcza się w formie opisowej na dokumentach tworzonych na podstawie zbiorów danych zawartych w roboczej bazie danych.

KPA:
Art. 28.
Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Wobec tego sąsiedzi nie są stroną postępowania- spór nie wstrzymuje czynności podziałowych. Mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie spornych spraw.

Możliwości:

Istnieje KW istnieją jednoznaczne dokumenty na przebieg granicy. (KW i EGiB zgodne)
Sytuacja mało prawdopodobna bo wtedy sąsiedzi nie byliby zawiadomieni i na etapie przyjęcia granic nie powstałby spór. Ale w takiej sytuacji geodeta powinien sporządzić protokół przyjęcia i przyjąć granicę na podstawie istniejących dokumentów, ewentualnie poinformować w protokole przyjęcia o zaistniałym sporze.- kontynuować podział. Sąsiada pouczyć o możliwości wystąpienia na drogę sądową. (Ewentualnie dokonać wznowienia sporządzić protokół wznowienia opisać powstały spór w protokole pouczyć sąsiada o drodze sądowej).


Istnieje KW (jeśli KW nie istnieje taka sama procedura), ale brak danych na temat przebiegu granicy/ dane niewiarygodne:
Geodeta na etapie zawiadomień informuje strony, że zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości celem podziału.

Opcja 1: W terenie jeśli wyniknie spór i nie uda się sporządzić protokołu ustalenia geodeta opisuje w protokołach sporne odcinki granicy i kontynuuje podział.
Opcja 2:  W terenie jeśli wyniknie spór i nie uda się sporządzić protokołu ustalenia geodeta nie kończy podziału, przekazuje powstałe dokumenty do ODGiK i na wniosek właściciela zostaje wszczęte postępowanie rozgraniczeniowe i dopiero podział wykonuje po zakończeniu rozgraniczenia.

Nie istnieje KW, istnieją jednoznaczne dokumenty przebiegu granicy/ dane wiarygodne:
Geodeta sporządza protokół przyjęcia z sąsiadami (po zawiadomieniu) opisuje w protokole spór i kontynuuje podział. Ewentualnie dokonuje wznowienia jeśli jest taka konieczność sporządza protokół wznowienia i opisuje w nim spór. Poucza sąsiada o możliwości skierowania sprawy na drogę sądową.

Co do rozgraniczenia:
Wszystko zależy jak „duży” jest ten sporny odcinek i zasięg tego sporu w stosunku do koncepcji podziału. Jeśli sporny odcinek nie ma dużego znaczenia dla proponowanej linii podziałowej, a co za tym idzie nie jest uciążliwy dla zleceniodawcy to osobiście odradzałbym rozgraniczenie z racji dodatkowych kosztów. Jeśli jednak spór jest uciążliwy i jego rozwiązanie w przyszłości mogło by powodować problemy (np. wąska działka po podziale, na której ma się znaleźć budynek blisko granicy itd.) to rozgraniczenie jest jak najbardziej wskazane.
[PGiK, UoGN, Rozporządzenie ws podziałów: §6- §8, Rozporządzenie ws standardów: §67, KPA: art. 28]

Bez zagłębiania się Rozporządzenie ws EGiB, ale z zaznaczeniem, że w niektórych sytuacjach może być potrzebne :P Wszystkie przypadki rozpatrzone.

Czekam na opinie/poprawki:)

A co do śniegu w małopolsce ponad 20 cm :P
« Ostatnia zmiana: 12 Luty 2016, 16:59 wysłana przez jkbsrwk »