Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] W jakiej dacie nieruchomości pozostające we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, zajęte pod drogi publiczne, stają się z mocy prawa ich własnością  (Przeczytany 478 razy)

Offline kuba12310

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 85
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 43.0 Firefox 43.0
  • Zobacz profil
Ustawa przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną
Art. 73
Nieruchomości zajęte pod drogi z dniem 1 stycznia 1999r stały się własnością Skarbu Państwa
Odszkodowanie wypłaca gmina za drogi będące 31 grudnia 1998 drogami gminnymi.
Za pozostałe drogi Skarb Państwa.
Wnioski o odszkodowanie należało złożyć od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005
Decyzję wydaję wojewoda (stanowi ona podstawę do ujawnienia praw S.P i J.S.T w K.W.
Nie wydaję się decyzji podziałowej.
Treść mapy do celów prawnych Rozp. w w sprawie podziałów art. 9.1,

Offline GeoKart

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 136
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil
Pełne pytanie brzmi tak:
Z jakim dniem grunty nie będące własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a zajęte pod drogi publiczne stały się ich własnością. Kto wypłaca odszkodowanie. Kto wydaje decyzję o przejściu tych gruntów. Do kiedy można było składać wnioski. Czy wydana będzie decyzja podziałowa. Wg jakich zasad sporządzamy mapy do celów prawnych.

[xquote]Art. 73.
1. Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.
2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca:
1) gmina - w odniesieniu do dróg będących w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi,
2) Skarb Państwa - w odniesieniu do pozostałych dróg.
3. Podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jest ostateczna decyzja wojewody.
3a. Jeżeli istnieje konieczność określenia granic nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, wydając decyzję, o której mowa w ust. 3, nie wydaje się decyzji o podziale nieruchomości.
4. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.
5. Podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość nieruchomości według stanu z dnia wejścia w życie ustawy, przy czym nie uwzględnia się wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego trwałymi nakładami poczynionymi po utracie przez osobę uprawnioną prawa do władania gruntem.
[/xquote]

Mapy do celów prawnych sporządza się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów

Standardy
[xquote]§ 75.Na potrzeby podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych sporządza się:
1)mapy do celów prawnych

§ 76.Przy opracowywaniu map oraz rejestrów lub wykazów, o których mowa w § 75, wykorzystuje się informacje zawarte w:
1)materiałach PZGiK, w tym ewidencji gruntów i budynków;
2)księgach wieczystych oraz w aktach ksiąg wieczystych;
3)orzeczeniach sądowych;
4)aktach notarialnych;
5)decyzjach administracyjnych;
6)dokumentach geodezyjnych i kartograficznych przechowywanych w archiwach państwowych;
7)dokumentach geodezyjnych i kartograficznych będących w posiadaniu zainteresowanych stron.

§ 77.1.Na treść mapy do celów prawnych, do której nie mają zastosowania przepisy wydane na podstawie art. 100 oraz art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, składają się:
1)dane określające przebieg granic działek ewidencyjnych, w powiązaniu z granicami działek sąsiednich, oraz konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych zgodnie z mapą ewidencyjną;
2)numery działek ewidencyjnych, a także oznaczenia konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych;
3)opis zawierający:
a)nazwę miejscowości,
b)identyfikator i nazwę jednostki ewidencyjnej,
c)identyfikator i nazwę obrębu ewidencyjnego,
d)numer księgi wieczystej, jeżeli prowadzona jest dla nieruchomości,
e)tytuł mapy i jej skalę,
f)imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który zgłosił prace geodezyjne dotyczące mapy, oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot,
g)imię i nazwisko oraz numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę,
h)oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej,
i)datę opracowania mapy;
4)istotne dla przedmiotu opracowania szczegóły terenowe, stanowiące treść baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy.
2.Mapa do celów prawnych może zawierać także dane określające zasięg i rodzaj służebności gruntowych.
3.Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej oprócz treści, o której mowa w ust. 1 i 2, zawiera:
1)projektowane punkty i linie graniczne;
2)oznaczenia projektowanych działek ewidencyjnych;
3)wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących obiektów objętych podziałem, sporządzony zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków.
4.Wykaz zmian danych ewidencyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, może być sporządzony w formie odrębnego dokumentu.
5.Elementy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, przedstawia się na mapie kolorem czerwonym.
6.Mapę z projektem podziału edytuje się na arkuszu formatu A4 lub jego wielokrotności, w skali dostosowanej do obszaru nieruchomości objętych projektem podziału, zapewniającej czytelność rysunku mapy, nie mniejszej niż 1:5000.
7.Jeżeli podział nieruchomości rolnej lub leśnej polega na wydzieleniu działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni do 33% powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi:
1)na mapie z projektem podziału nieruchomości wykazuje się mapę przeglądową zawierającą granice całej nieruchomości oraz granice projektowanego podziału w skali dostosowanej do obszaru nieruchomości, nie mniejszej niż 1:10 000, i dodatkowo wykazuje się granice wydzielanych działek ewidencyjnych i związanych z nimi obiektów ewidencyjnych w skali zapewniającej czytelność rysunku mapy, nie mniejszej niż 1:5000;
2)pole powierzchni działek wydzielanych oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w § 68 ust. 2, zaś pole powierzchni pozostałej części działki podlegającej podziałowi może być obliczone jako różnica pola powierzchni tej działki i sumy pól powierzchni działek wydzielanych i zapisane z taką samą precyzją zapisu jak pole powierzchni działki podlegającej podziałowi, wykazane w ewidencji gruntów i budynków.
8.Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio przy opracowaniu map do zasiedzenia, map do ustalenia służebności gruntowych oraz innych map do celów prawnych niewymienionych w § 75 pkt 1.
9.Zasięg służebności gruntowych wyróżnia się na mapach do celów prawnych linią przerywaną w kolorze brązowym, zaś rodzaj służebności gruntowej określa się na mapie w formie opisowej, w polu mapy wolnym od rysunku.
[/xquote]
« Ostatnia zmiana: 11 Luty 2016, 19:20 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline grze_sio1

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil
Mapy wykonuje się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podziałów.
Podział z art. 73 ustawy  jest związany z art. 95 ust. 3 UoGN dotyczącym wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa.

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil
No właśnie nie koniecznie- ten podział uznawany jest za jeden z kilku podziałów wykonanych w innym trybie niż UoGN, art. 95 mówi tylko w jakich przypadkach podział nie musi być zgodny z planem. A skoro w innym trybie niż UoGN to mapa wykonywana zgodnie z rozporządzeniem ze standardów. Ale w książce B. Grzechnika i Z. Marca jest właśnie pogląd, żeby wykonywać zgonie z UoGN (co prawda dotyczyło specustawy drogowej ale to ten sam dylemat). W tym momencie osobiście mam mieszane uczucia, którą wersję przyjąć. Może ktoś ma jeszcze jakieś argumenty za/przeciw? :)

Offline grze_sio1

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil
W par. 75 Standardów mamy wymienione wszystkie mapy wykonywane na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych. Nie ma tam map wykonywanych np. Specustawą czy art. 73.
A książce "Podziały nieruchomości" P. Bojara jest podobny pogląd jak Pana Marca i Grzechnika. Chyba Panowie się znają :):)

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil
Nie chce mi się otwierać rozporządzenia, ale przypadkiem nie ma tam zapisu " w szczególności" ?? No a czym innym jak nie postępowaniem administracyjnym są te postępowania? A wykonywane są nie trybem UoGN, więc to nie takie oczywiste jak mówisz. Mógłbyś wrzucić ten fragment ksiązki P. Bojara, bo jej akurat nie mam i nie znam?

Offline grze_sio1

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil
Oczywiście są to postępowania administracyjne. Wykonywane są innym trybem, ale ściśle związanym z art. 95 UoGN.
Co do zapisu "w szczególności", to można domniemywać, że gdyby tego rodzaju mapy nie były wykonywane trybem UoGN i rozp. w sprawie podziałów to były by wymienione w paragrafie 75. Ale to tylko moje przemyślenia. :):)

Próbowałem dodać załączniki, ale wyskoczył błąd serwera. Podeślij proszę w prywatnej wiadomości adres email to prześlę Ci te fragmenty. 

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.116 Chrome 48.0.2564.116
  • Zobacz profil
Wydaje mi się, że mam rozwiązanie poparte logiką i przepisami równocześnie :D

Art. 96.
1. Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział.

1b. W przypadku wydzielenia nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa, albo w przypadku wydzielenia części nieruchomości na potrzeby zwrotu wywłaszczonej nieruchomości nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 1. Ostateczna decyzja o nabyciu własności lub użytkowania wieczystego albo ostateczna decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości zatwierdza podział.

(Spec ustawy uważam że mapy robimy wg standardów. Po głębszej analizie uważam, że p. Grzechnik i p. Marzec tak uważają :P)

Ale tutaj (art. 73): sytuacja rzeczywiście zgodna z UoGN- wniosek "pokrzywdzonego" albo JST z urzędu uruchamia procedurę podziałową w trybie UoGN. Nie ma wstępnego projektu (art. 95), przyjęcie i mapa zgodnie z UoGN i rozporządzeniem podziałowym. Różnica taka, że nie wydaje się decyzji zatwierdzającej podział tylko decyzja wojewody zatwierdza podział. Ktoś mnie poprze? :)

Offline jancor

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.116 Chrome 48.0.2564.116
  • Zobacz profil

Offline zurek86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 128
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 53.0.2785.143 Chrome 53.0.2785.143
  • Zobacz profil
Napewno co do mapy należy napisać Mapa musi przedstawiać stan na 31 grudnia 1998, bo na tą datę wojewoda wydaje decyzję.
i odnieść się do standardów paragr. 77.