Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] W jakich sytuacjach wykonuje się: rozgraniczenie, ewznowienie, przyjęcie, ustalenie granic?  (Przeczytany 1191 razy)

Offline basia_83

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
W jakich sytuacjach wykonuje się: rozgraniczenie, wznowienie, przyjęcie, ustalenie granic?

1. rozgraniczenie:
A) gdy istnieje potrzeba ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez określenie punktów granicznych
i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na punkcie oraz sporządzenia odpowiednich dokumentów
B) na obszarach objętych postępowaniem scaleniowym
2. ustalenie granic:
A) przy rozgraniczeniach;
B) w trakcie kompleksowej modernizacji ewidencji jeżeli:
- brak jest danych określających przebieg granic działek ewidencyjnych,
- na podstawie istniejących materiałów, uzupełnionych pomiarem ograniczonej liczby punktów granicznych
zidentyfikowanych w terenie i na mapie, nie można określić położenia tych punktów z dokładnością
większą niż:
a) 3,0 m względem najbliższych elementów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej — w obszarach wiejskich,
b) 0,60 m względem najbliższych elementów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej — w obszarach miejskich;
C) przy zakładaniu ewidencji, przed pomiarem geodezyjnym lub fotogrametrycznym wykonywanym w przypadku gdy brak dokumentów zgodnej z wymaganiami w rozp. w sprawie EGiB lub dane nie są wiarygodne lub nie odpowiadają obowiązującym standardom
3. Przyjęcie granic: przy podziałach
4. Wznowienie granic: jeżeli były uprzednio ustalone i istnieją dokumenty, które pozwalają na określenie pierwotnego położenia zniszczonych, przesuniętych lub uszkodzonych znaków granicznych

Ustawa PGiK
Rozporządzenie w sprawie EGiB
Rozporządzenie w sprawie rozgraniczania nieruchomości
Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Jeszcze jedno do sprawdzenia :)
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpień 2013, 08:58 wysłana przez Brook »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 23.0 Firefox 23.0
  • Zobacz profil
basia_83 mogłabyś napisać konkretne artykuły przy podstawach prawnych? ;)
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline arktos

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 53
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 29, 35, 39)
    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 97)
    Rozporządzenie RM z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (§ 1)
    Rozporządzenie MSWiA oraz RiGŻ w sprawie rozgraniczania nieruchomości (§ 3)
    Rozporządzenie MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (§ 37)

Do tego przyjęcie granic  wykonuje się także podczas scalenia i podziału (przy wykonywaniu mapy z projektem scalenia i podziału). Podczas scalenia i podziału wykonywane jest również ustalenie granic zewnętrznych gruntów przeznaczonych od objęcia scaleniem i podziałem.
« Ostatnia zmiana: 30 Styczeń 2014, 09:43 wysłana przez arktos »

Offline filipce

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.01 Opera 12.01
  • Zobacz profil
jeśli chodzi o rozgraniczenie to można by dodać:
Ustawę Prawo wodne
Ustawę Kodeks cywilny

Offline Mat

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • Zobacz profil
Zapomnieliście o ustaleniu granic przy wykonaniu mapy do celów projektowych ;)

Offline hellios

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 62
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
Znalazłem zarys odpowiedzi do tego pytania

rozgraniczenie:
 - z urzędu - w toku scalenia gruntów, lub gdy uzasadniają to potrzeby gospodarki narodowej, bądź interes społeczny
 - na wniosek strony - w przypadkach sporu granicznego
wznowienie:
na wniosek strony, gdy znaki zostały przesunięte uszkodzone lub zniszczone i istnieją dokumenty pozwalające na jednoznaczne określenie pierwotnego położenia
ustalenie:
przy zakładaniu ewidencji gruntów i budynków oraz przy modernizacji ewidencji, a także jeżeli konieczny jest pomiar punktów granicznych, np. przy opracowaniu mapy do celów projektowych, a jednocześnie w PZGiK brak jest danych określających położenie tych punktów
przyjęcie:
w toku dokonywania podziałów nieruchomości z udziałem stron jeśli dla nieruchomości nie jest prowadzona KW, lub brak jest innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości, bądź bez udziału stron jeśli dla nieruchomości jest prowadzona KW a w PZGiK jest dokumentacja będąca częścią składową operatu ewidencyjnego, która w sposób wiarygodny określa położenie punktów granicznych w państwowym systemie odniesień przestrzennych (wsp. X,Y). Dotyczy to również scalenia i podziału nieruchomości.

Podstawa prawna
ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 29 i 39
Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków par. 36, 37, 82
Rozp. Rady Ministrów z 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości par. 6

i uchylone Rozp. Rady Ministrów z 24 marca 1998 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących scalania i podziału nieruchomości par. 12 ust. 2 pkt. 2 (było tam o przyjęciu granic), według Rozp. Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 par 9.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwiecień 2014, 21:32 wysłana przez Brook »
Mamy prawo do szczęścia, nie mamy szczęścia do prawa

Offline nowak80

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 12.0 Firefox 12.0
  • Zobacz profil
Dodałbym jeszcze że wznowienie znaków wykonuje się również podczas aktualizacji w przypadku gdy przedmiotem inwestycji będzie budynek usytuowany w odległości mniejszej niż 4,0m od granicy nieruchomości.

Offline hellios

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 62
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
jakiej aktualizacji?? myślisz chyba o ustaleniu przebiegu granic przy sporządzaniu mdcp
Mamy prawo do szczęścia, nie mamy szczęścia do prawa

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
może coś takiego - odpowiadając treścią ustaw i rozporządzeń

PGiK
Cytuj
Art. 29. 1. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
2. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.
3. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy.

Art. 30. 1. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.
2. Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzędu przy scaleniu gruntów, a także jeżeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia.
3. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia gruntów zastępuje postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
4. Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie.

Art. 31. 1. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
2. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.
3. Jeżeli jest brak danych, o których mowa w ust. 2, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy.
4. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

Art. 39. 1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.
2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty, o których mowa w art. 11.
3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1–4.
4. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

UGN
Cytuj
Art. 97. 1. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:
1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4;
2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;
3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
6) wykaz zmian gruntowych;
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
8) mapę z projektem podziału.

Rozp. W sprawie …podziałów nieruchomości
Cytuj
Par 6. 1.Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości  przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania :
1)księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2)danych wskazanych w katastrze nieruchomości.
2.W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust.1 pkt 2,z danymi wykazanymi w dokumentach , o których mowa w ust.1 pkt 1, granice nieruchomości podlegające podziałowi przyjmuje się na podstawie danych wykazanych w dokumentach , o których mowa w ust. 1 pkt 1
3. W przypadku braku księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych z katastru nieruchomości.
4. W przypadku, przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi na podstawie danych z katastru nieruchomości, o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach - osoby władające tymi nieruchomościami.
5. Do zawiadomień, o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zawiadomień w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości.

Par 7. 1.Z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół, z przyjęcia granic nieruchomości.
2. Protokół, z przyjęcia granic nieruchomości, zawiera w szczególności:
1) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2) informacje o dokumentach stanowiących podstawę przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi;
3) szkic przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi;
4)opis przebiegu granic i położenia punktów granicznych nieruchomości podlegającej podziałowi;
5) datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała protokół.
3. W przypadku, przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi na podstawie danych z katastru nieruchomości, protokół przyjęcia granic nieruchomości, zawiera ww. dane oraz listę i podpisy osób obecnych przy czynnościach przyjęcia granic. – to są dodatkowe dane

EGiB
Cytuj
§ 37. 1. Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.
2. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, może nastąpić w oparciu o zobrazowania lotnicze, satelitarne lub ortofotomapę, jeżeli te zobrazowania lub ortofotomapa charakteryzują się rozdzielczością zapewniającą wizualizację szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy ustaleniu przebiegu tych granic.
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan