Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] W jakich przypadkach o rozgraniczeniu nieruchomości lub ustaleniu położenia punktu załamania istniejącej granicy może orzekać sąd?  (Przeczytany 633 razy)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
[2] Przykładowe pytania opisowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych z zakresu drugiego
35   W jakich przypadkach o rozgraniczeniu nieruchomości lub ustaleniu położenia punktu załamania istniejącej granicy może orzekać sąd?
W przypadku rozgraniczenia : żródło
https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-prosze-okreslic-w-jakich-przypadkach-o-rozgraniczeniu-nieruchomosci-decyduje/new/#new
Pytanie: z  lutego 2006
- Jeżeli strona jest niezadowolona z ustalenia – może żądać przekazania do sądu Art. 33. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. 2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

- Jeżeli spór i brak ugody Art. 34. 1. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.
3. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego.

- Przy sprawie o własność przed sądem - Art. 36. Sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy. W tym wypadku sąd w orzeczeniu zamieszcza również rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu nieruchomości.

- W przypadku wystąpienia do sądu o uchylenie się od skutków ugody rozgraniczeniowej.

- W przypadku sporów wynikłych przy wyznaczaniu granic nowo tworzonych nieruchomości na podstawie przepisów UOGN i Ustawy o scaleniu i podziale zgodnie z art 34 ust 4 PGiK, nie mamy trybu administracyjnego tylko od razu tryb nieprocesowy

- W przypadku ustalenia linii brzegu wód powierzchniowych, dgzie decyzja starosty jest ostateczna, strona noezadowolona z decyzji może w ciągu 30 dni dochodzić swoich rozczczeń przed sądem powszechnym /prawo wodne - art. 8, 38/ /zarys odp. pyt. 6 z 29-08-2003/

Podstawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
KC i w/w

Jeśli będzie czas dopisać można:
Sąd ustala wg Art. 153 KC. Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.
Podstawa Kodeks Cywilny

Ustalenie położenia punktu załamania istniejącej granicy wykonuje się podczas: ??proszę mnie poprawić jak się mylę??
rozgraniczania nieruchomości - jak w/w decyduje sąd
scalenia i podziału (ustalenie granic zewnętrznych gruntów przeznaczonych do objęcia scaleniem i podziałem), /Rada gminy podejmuje uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości tak więc/- Każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu sdministracji publicznej może - po bezkutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego / UoSG art. 101 ust.1/
zakładania ewidencji gruntów i budynków,
modernizacji operatu EGiB Ustala się granicę dla potrzeb ewid grunt. i bud. zgodnie z par 37-39 /nie dotyczy linii brzegowej/. Przy czym informacje o spornych odcinkach działek ewidencyjnych ujawnia się w bazie danych ewidencji oraz wyrysach z mapy par 39.8 Rozporządzenia w sprawie ewid a strony mogę wnieść sprawę - tu nie wiem czy wniosek do wójta ... czy mogą od razu do sądu???

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
witam ponownie,
"- W przypadku sporów wynikłych przy wyznaczaniu granic nowo tworzonych nieruchomości na podstawie przepisów UOGN i Ustawy o scaleniu i podziale zgodnie z art 34 ust 4 PGiK, nie mamy trybu administracyjnego tylko od razu tryb nieprocesowy"

a właśnie, że procesowy bo jest to  spór o położenie znaków granicznych wznowionych na podstawie dokumentacji w par. 36 rozp. o ewid.

"W przypadku ustalenia linii brzegu wód powierzchniowych, gdzie decyzja starosty jest ostateczna, strona niezadowolona z decyzji może w ciągu 30 dni dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym /prawo wodne - art. 8, 38/ /zarys odp. pyt. 6 z 29-08-2003/"

Moim zdaniem Sąd odrzuci taki wniosek bo to nie jego kompetencje, a kognicja w tym wypadku należy do właściwego organu wg prawa wodnego.
Poza tym ustalenie linii brzegu następuje wg ścisłego schematu wg prawa wodnego (chyba art.15 PW), a wydawana decyzja ma charakter deklaratoryjny, zatwierdza jedynie to co nastąpiło z mocy PW.

"modernizacji operatu EGiB Ustala się granicę dla potrzeb ewid grunt. i bud. zgodnie z par 37-39 /nie dotyczy linii brzegowej/. Przy czym informacje o spornych odcinkach działek ewidencyjnych ujawnia się w bazie danych ewidencji oraz wyrysach z mapy par 39.8 Rozporządzenia w sprawie ewid a strony mogę wnieść sprawę - tu nie wiem czy wniosek do wójta ... czy mogą od razu do sądu??? "

Oczywiście, że do wójta składają wniosek o rozgraniczenie, bo ustalenie granic dla potrzeb EGiB, ma charakter czysto rejestrowy dla potrzeb EGIB.

Jeszcze jest ustalenie granic dla potrzeb toczącego się postępowania scaleniowego lub wymiennego przed starostą.
« Ostatnia zmiana: 9 Kwiecień 2014, 17:35 wysłana przez Brook »

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
« Ostatnia zmiana: 19 Kwiecień 2014, 10:48 wysłana przez ninia_2009 »

Offline kkraq

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Coś w odpowiedzi na to pytanie jest za dużo zamieszania:(
Wg mnie sąd decyduje o rozgraniczeniu i ustaleniu w 3 przypadkach:
- Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

- Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji
Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego.

- Sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawyArt. 35.1 PGiK Na obszarach objętych postępowaniem scaleniowym sprawy sporne związane z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości rozstrzyga organ prowadzący to postępowanie ( czyli scalenie i wymiana - starosta lub organ odwoławczy  wojewoda; a scalenie i podział to rada gminy, no tutaj ewentualnie występuje sąd, bo można zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego - ale czy ze względu na rozgraniczenie?? nie wiem. Myślę że sprawa rozgraniczenia nieruchomości objętych scaleniem i później podziałem będzie skończona na wcześniejszym etapie prac?? )

Offline loki_58

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil

Offline los.karolinos

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
Podstawa prawna do punktu:
1) Art. 36 PGiK
2) Art. 918 KC
3) Art. 34 PGiK
4) Art. 33 PGiK
5) Art. 39 PGiK
6) ??? ma ktoś pomysł ???

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
Hmm zastanawia mnie skąd nagle się wzięło tyle przypadków gdy o rozgraniczeniu orzeka sąd :)

Osobiście zostanę przy wersji z tego pytania
https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-prosze-okreslic-w-jakich-przypadkach-o-rozgraniczeniu-nieruchomosci-decyduje/
czyli cztery przypadki

Co do 5 i 6 punktu w załączonym zarysie to podstawa prawna do tego art. 39 ust. 1 Pgik

Ale w treści przepisu jest wyraźnie napisane, że strona może wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy i wg mnie sąd wyda rozstrzygnięcie ale nie orzeknie o rozgraniczeniu. No bo  przecież mowa tutaj o wznawianiu znaków i wyznaczaniu punktów granicznych, ustalonych uprzednio a dokumenty istniejące pozwalają na ich wznowienie/wyznaczenie. i Sąd rozstrzygnie a nie wyda postanowienie o rozgraniczeniu.


Chociaż biorąc pod uwagę że w pytaniu jest lub ......
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2014, 15:14 wysłana przez nusia »