Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] W jakich przypadkach i na jakich zasadach może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym  (Przeczytany 1153 razy)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
[2] Przykładowe pytania opisowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych z zakresu drugiego

67   W jakich przypadkach i na jakich zasadach może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Powyższą definicję stosuje się także w przypadku, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Podziały nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podział takiej nieruchomości może być dokonany wyłącznie z urzędu. Z urzędu podział można wykonać, gdy jest on niezbędny do realizacji celów publicznych.

W przypadku dokonywania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje się następujące zasady:

informację o zamiarze dokonania podziału nieruchomości wójt, burmistrz albo prezydent miasta podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych urzędu gminy, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim;
jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału nieruchomości;
po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 2, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może wydać decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości;
decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Art. 49 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 97 ust. 3, art.97a, 113 ust. 6 i 7)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 49)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Dodatkowo specustawy i art. dopuszczające stosowanie podziału dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym :
drogowa art. 11d ust7
dot. energetyki jądrowej art.6 ust2
koleje brak infirmacji czy można wiec na razie odpada
dot. budowli przeciwpowodziowych ART.7 UST4
dot. lotnisk art7 ust 3   :D
sYsTEM połączył wiadomości: 12 Czerwiec 2014, 12:25
Zastanawia mnie kiedy stosuje się art 97a  a kiedy  art 113-118a dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwiec 2014, 12:25 wysłana przez ninia_2009 »

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
sYsTEM połączył wiadomości: [time]12 Czerwiec 2014, 12:25[/time]
Zastanawia mnie kiedy stosuje się art 97a  a kiedy  art 113-118a dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

Art. 97a ugn dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Art 113-118 a dotyczą postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do wniosku o wywłaszczenie nieruchomości stosownie do treści art. 116 ust. 2 pkt 3 należy dołączyć decyzję zatwierdzającą podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy części nieruchomości.

Dwa różne postępowania, jedno podziałowe , drugie o wywłaszczenia.
sYsTEM połączył wiadomości: [time]14 Czerwiec 2014, 17:17[/time]
Doprecyzuję co mam na myśli

Cel publiczny to wiadomo bo inaczej, nie wywłaszczysz i nie podzielisz.

Podmiot realizujący cel publiczny, po przeanalizowaniu dokumentów, stwierdza, że inwestycja przechodzi przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
I teraz zwraca się do starosty o wywieszenie informacji o wywłaszczeniu i jednocześnie podziale jak zachodzi potrzeba.
1. starosta wywiesza informację o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 2 miesiące , nikt się nie zgłasza - dopiero teraz stosownie do art. 114 ust 4 można wszcząć postępowanie ws podziału i wywłaszczenia.
Ale, że do złożenia wniosku o wywłaszczenie trzeba decyzji o podziale, starosta nie wszczyna tylko czeka na decyzję.
2. Tymczasem Wójt wywiesza informację o zamiarze podziału, nikt się nie zgłasza przez dwa miesiące - wydaje decyzję o podziale.(jedno postępowanie administracyjne zakończone)
3. Z decyzją i wszystkim co zawiera art.116 podmiot realizujący postępowanie wnosi do starosty o wydanie decyzji o wywłaszczeniu.
Starosta wydaje zawiadomienie  o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego - ogłasza zgodnie z 49 kpa, wydaje decyzję o wywłaszczeniu. (drugie postępowanie administracyjne zakończone).

 Tu nie ma dowolności który przepis, kiedy - one ściśle ze sobą grają. Trwa to długo.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwiec 2014, 17:33 wysłana przez nusia »

Offline AKKA

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
Jak nieuregulowany stan prawny, to jak w terminie 2 miesięcy od ogłoszenia o zamiarze wywłaszczenia nikt się nie zgłosi, to wtedy następuje wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego. Starosta wydaje decyzje o nabyciu własności nieruchomości. Decyzja podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 49 KPA.

A wniosek to dotyczy przypadku, gdy wywłaszczenie jest dokonywane na rzecz JST. Jak na rzecz SP to nie ma wniosku. Ale pewnie i tak trzeba wcześniej uzyskać decyzje zatwierdzającą podział nieruchomości.

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
A ja bym miała pytanie takie.

Geodeta sporządzający mapę z projektem podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (na zlecenie podmiotu realizującego cel publiczny, zakładając że nie ma Kwi innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości) stosownie do par.6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie podziałów nieruchomości zawiadamia właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz ....
Z czynności tych sporządza protokół, który zawiera listę i podpisy osób zawiadomionych.

Nio i teraz moje pytanie (może głupie ale chciałabym się upewnić co myślą inni)???

Czy w tej sytuacji gdy nieuregulowany stan prawny geodeta ma zastosować przepis par. 38 ust. 4 rozporządzenia w sprawie egib tzn.
W przypadku gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający, o których mowa w ust. 1, nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, na wniosek wykonawcy starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 14 dni informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Offline kjozwik

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 139
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 36.0 Firefox 36.0
  • Zobacz profil
W mojej ocenie, jeśli się mylę to proszę o poprawienie, par. 38 ust. 4 rozporządzenia EGiB dotyczy ustalania granic działek ewidencyjnych. Przy podziałach dokonuje się przyjęcia granic. Wobec powyższego par. 38 ust. 4 nie ma zastosowania przy pytaniu w niniejszym wątku.
« Ostatnia zmiana: 30 Kwiecień 2015, 22:39 wysłana przez Brook »

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
W mojej ocenie, jeśli się myle to prosze o porawienie, par. 38 ust. 4 rozporządzenia EGiB dotyczy ustalania granic działek ewidencyjnych. Przy podziałach dokonuje sie przyjęcia granic. Wobec powyższego par. 38 ust. 4 nie ma zastosowania przy pytaniu w niniejszym wątku.
Masz rację to tylko dygresja do wątku.
 Nadmienię ja również, że należy zwrócić szczególną uwagę na to że pytanie egzaminacyjne dotyczy podziału... a nie wywłaszczenia. Procedury te są podobne i może okazać się dla kogoś to pytanie podchwytliwe.
« Ostatnia zmiana: 30 Kwiecień 2015, 22:38 wysłana przez Brook »

Offline kjozwik

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 139
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 36.0 Firefox 36.0
  • Zobacz profil
a już myślałam że ja mam monopol na dygresje :)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil