Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] pytanie z 25.10.2012 Czy możliwe jest wydanie decyzji o odmowie zatwierdzenia przebiegu granicy ustalonego w protokole granicznym, w tym także na podstawie zgodnego oświadczenia stron. Proszę uzasadnić odpowiedz.  (Przeczytany 414 razy)

Offline GeoKart

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 136
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil
z 25.10.2012 Czy możliwe jest wydanie decyzji o odmowie zatwierdzenia przebiegu granicy ustalonego w protokole granicznym, w tym także na podstawie zgodnego oświadczenia stron. Proszę uzasadnić odpowiedz.

Nie mam podejścia do tego pytania może coś zaproponujecie. - albo jest takie proste że nie mogę na to wpaść ??

Offline kuba12310

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 85
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 43.0 Firefox 43.0
  • Zobacz profil

Offline GeoKart

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 136
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil
Tak zgadam się tylko gdzieś w ostatnim czasie przerabiałem podobne pytanie oczywiście nie mogę go znaleźć..... przypominam sobie że jak Organ ma wątpliwości to może przekazać sprawę do Sądu   do rozpatrzenia w trybie nieprocesowym ......... tylko czy o to chodziło , i oczywiście brak podstawy prawnej ....

Może ktoś się jeszcze wypowie w tej sprawie !!

Offline kuba12310

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 85
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 43.0 Firefox 43.0
  • Zobacz profil
Zgadza się. Jeśli organ stwierdzi, że nie ma dostatecznych materiałów, lub organ ma wątpliwości to nie wydaje decyzji,  umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę do sądu.

Offline GeoKart

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 136
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil

Offline kuba12310

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 85
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 43.0 Firefox 43.0
  • Zobacz profil
Wiem, że trochę mało tej podstawy ale ja nic więcej nie kojarzę. Fajnie gdyby koś jeszcze się dołączył.

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil
Proponuję coś takiego:

PGiK:
Art. 31.
1. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
2. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.
3. Jeżeli jest brak danych, o których mowa w ust. 2, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy.
4. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
Art. 33.
1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.
2. Wydanie decyzji poprzedza:
1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia;
2) włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Art. 34.
1. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.
3. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego. 4. Przepisów ust. 1–3 i art. 31 ust. 4 nie stosuje się do sporów wynikłych przy wyznaczaniu granic nowo tworzonych nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów.

KPA: (w związku z art. 31 PGiK:
Art. 105.
§ 1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
§ 2. Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
Art. 156.
§ 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną;
4) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
§ 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

W konspekcie  wykładu Pana Stefana Bajer "Rozgraniczanie nieruchomości " czytamy:
" Jeżeli zgodne oświadczenie stron nie odpowiada przebiegowi granicy ustalonej na podstawie innych dowodów, istotnych i posiadających moc dowodową, to organ powinien wydać na podstawie tych dowodów decyzję o rozgraniczeniu, a nie decyzję o odmowie zatwierdzenia przebiegu granicy ustalonej przez geodetę protokołem granicznym. Wtedy stronom przysługiwałoby uprawnienie przewidziane w art. 33 ust. 3 ustawy, to jest żądanie przekazania sprawy sądowi. Gdyby zgromadzony w postępowaniu administracyjnym materiał dowodowy lub zgodne oświadczenie stron nie dawały podstawy do wydania decyzji o rozgraniczeniu, to postępowanie takie podlegałoby umorzeniu z jednoczesnym przekazaniu sprawy z urzędu do rozpoznania sądowi powszechnemu (art. 34 ust2 ustawy)"

Pytanie nawiązuje do wyroku sądu, w którym jest to opisane.
[PGiK: art. 31, art. 33, art. 34, KPA: art. 105, art. 156, SA/Ka 2492/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-06-09]

Offline kuba12310

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 85
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Internet Explorer 11 Internet Explorer 11
  • Zobacz profil
Super! Wyczerpałeś temat. Nie widziałem wcześniej tego wyroku! Generalnie to organ ma tylko 2 możliwości.