Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

[2] Przykładowe pytania opisowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych z zakresu drugiego

 • 6 Odpowiedzi
 • 2969 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline ninia_2009

 • *
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • Zobacz profil
I. Alfabetyczna lista pytań do części opisowej zebranych na podstawie forum
https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/lista-pytania-opisowe/
podświetlenie z datą na czerwono informuje o dacie ostatniej aktualizacji listy.

II. [2] Przykładowe pytania opisowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych z zakresu drugiego z strony GUGiK-u

1   Proszę podać, jakie przepisy i wynikające z nich działania mają zapewnić aktualność ewidencji gruntów i budynków?

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-prosze-podac-jakie-przepisy-i-wynikajace-z-nich-dzialania-maja-zapewnic-aktu/

2   Jaką treść powinna zawierać mapa do ustalenia służebności gruntowych? Proszę uzasadnić odpowiedź.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-jaka-tresc-powinna-zawierac-mapa-do-ustalenia-sluzebnosci-gruntowych-prosze-/

3   Do kogo i w jakim zakresie należy kontrola dokumentacji z postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

odp.  https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-do-kogo-i-w-jakim-zakresie-nalezy-kontrola-dokumentacji-z-postepowania-w-spr/new/#new

4   W jakim celu prowadzi się księgi wieczyste, z jakich działów się składają i według jakich danych określa się w księdze wieczystej uprawnionego do wykonywania prawa własności (użytkowania wieczystego)?

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-w-jakim-celu-prowadzi-sie-ksiegi-wieczyste-z-jakich-dzialow-sie-skladaja-i-w/new/#new

5   Agencja Nieruchomości Rolnej jako udziałowiec we wspólnocie gruntowej postanowiła wydzielić udział Skarbu państwa ze wspólnoty. Wówczas pozostali uczestnicy podjęli uchwałę o podziale wspólnoty i przepisaniu udziałów na rzecz poszczególnych uczestników. Proszę opisać procedurę postępowania w tej sprawie. Proszę uzasadnić odpowiedź.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-anr-chce-wydzielic-udzial-sp-w-gruncie-wspolnoty-gruntowej/

6   Proszę podać zasady ustalania i generalizacji oraz zasady pomiaru krzywolinijnych granic działek. Jak należy postąpić jeżeli załamanie granicy działki ujawnione w ewidencji gruntów wynosi 0,05m.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-zasady-generalizacji-nie-dotycza-pomiarow-punktow-granicznych-ujawnionych-up/

7   Do kogo należy i w jakim zakresie kontrola dokumentacji z postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości i czynności ustalenia granic nieruchomości?

 
odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-do-kogo-i-w-jakim-zakresie-nalezy-kontrola-dokumentacji-z-postepowania-w-spr/new/#new

8   Proszę wymienić, w jakich postępowaniach (trybach postępowania) można dokonać
wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne. Podać zasadnicze różnice między tymi trybami, w szczególności dotyczące: wnioskowania, prowadzenia postępowania,
wydawania decyzji, odwołania od decyzji i skargi na decyzję II instancji.


odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-prosze-wymienic-w-jakim-postepowaniu-(trybie-postepowania)-mozna-dokonac-wyw/

9   Jaką treść powinna zawierać mapa do ustalenia służebności gruntowych? Uzasadnij swoją odpowiedź.
    Pytanie nr 2

10   Proszę zdefiniować pojęcie zasiedzenia, podać terminy, przedmiot zasiedzenia. Kto może nabyć własność przez zasiedzenie, kto może być wnioskodawcą i kto orzeka zasiedzeniu? Podać i opisać przypadki szczególne. W/g jakich zasad wykonuje się mapy do zasiedzenia?

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)prosze-zdefiniowac-pojecie-zasiedzenia-podac-terminy-przedmiot-zasiedzenia-kt/

11   Jaką treść powinna zawierać mapa z projektem podziału nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe? Kto i jakim dokumentem zatwierdza podział w oparciu o taką mapę? Kiedy i na czyj wniosek wyznacza się i utrwala na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi?

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-prosze-podac-w-jaki-sposob-ustala-sie-strony-postepowania-administracyjnego-/

12   Proszę podać, w jaki sposób ustala się strony postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości i kto może być stroną tego postępowania.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-kto-jest-strona-przy-rozgraniczeniu-i-jak-sie-ja-ustala/

13   Jaką kwalifikację poufności posiadają dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków? W jakiej formie i przez kogo udostępniane są te dane? Komu można udostępnić w/w dane zawierające dane osobowe?

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-jaka-klauzule-tajnosci-posiada-egib-w-jakiej-formie-udostepniany-jest-egib-k/

14   Proszę podać zasady i warunki ustanawiania i wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego, organy właściwe w tych sprawach oraz opłaty ponoszone z tego tytułu.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-prosze-podac-zasady-i-warunki-ustanawiania-i-wygasniecia-prawa-uzytkowania-w/new/#new

15   Proszę zdefiniować pojęcie zasiedzenia, podać terminy, przedmiot zasiedzenia. Kto może nabyć własność przez zasiedzenie, kto może być wnioskodawcą i kto orzeka o zasiedzeniu? Podać i opisać przypadki szczególne. Wg. jakich zasad wykonuje się mapy do zasiedzenia? Pytanie nr 10


16   Proszę określić, w jakich przypadkach o rozgraniczeniu nieruchomości decyduje sąd, wymienić w kolejności ważności kryteria, jakie zastosuje sąd przy ustalaniu granicy oraz podać, jakie warunki może lub musi uwzględnić sąd przy rozstrzygnięciach o rozgraniczeniu nieruchomości. Proszę podać podstawy prawne udzielonych odpowiedzi.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-prosze-okreslic-w-jakich-przypadkach-o-rozgraniczeniu-nieruchomosci-decyduje/new/#new

17   Jaką treść powinna zawierać mapa z projektem podziału nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe? Kto i jakim dokumentem zatwierdza podział w oparciu o taką mapę? Kiedy i na czyj wniosek wyznacza się i utrwala na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi?
  Pytanie nr 11

18   W wydanej decyzji Wójta zatwierdzającej projekt podziału popełniono błąd rachunkowy. Jak należy sprostować ten fakt i na czyj wniosek? Do jakich czynności upoważnia geodetę uprawnionego, a do jakich Starostę ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości?

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-w-wydanej-decyzji-wojta-zatwierdzajacej-projekt-podzialu-popelnil-popelniono/new/#new

19   Działka wchodzi w skład wspólnoty gruntowej, dla której utworzono spółkę. Część przedmiotowej działki ma zostać wydzielona i zbyta na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej w celu jej powiększenia przy czym osoba ta jest również udziałowcem we wspólnocie. Czy jest możliwość dokonania podziału działki stanowiącej wspólnotę gruntową w celu jej zbycia na rzecz osoby fizycznej, będącej lub niebędące udziałowcem? Czy zbycie może dotyczyć części wspólnoty, a tym samym wcześniej dokonania podziału? Odpowiedź uzasadnij.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/wspolnoty-gruntowe-egzamin-29-11-2013/

20   Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa drogowego.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-podaj-zasady-ustalania-przebiegu-granicy-pasa-drogowego/msg18005/#msg18005

21   Jak zarządzać taką wspólnotą, która nie ma ustalonych udziałowców, nie ma spółki, ani zarządu. Na wspólnocie został zasadzony las (obecnie 40 letni). Czy w ogóle może zarządzać wspólnotą?

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-skad-komisja-czerpie-inspiracje-na-pytania/

22   Proszę podać, jakie przepisy i wynikające z nich działania zapewnioną aktualność ewidencji gruntów i budynków?   Pytanie nr 1

23   Do kogo należy i w jakim zakresie kontrola dokumentacji z postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości i czynności ustalenia granic nieruchomości? Pytanie nr 7

24   Geodeta uprawniony, w trakcie opracowania projektu podziału nieruchomości zurbanizowanej o powierzchni 1,2500ha, polegającego na wydzieleniu działki o powierzchni 0,3000ha, dokonuje przyjęcia granic. Jak powinien postępować ten geodeta, jeśli w wyniku przeprowadzonego badania stwierdził brak dokumentów określających stan prawny nieruchomości?

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-geodeta-uprawniony-wykonujacy-na-zlecenie-strony-podzial-nieruchomosci-na-te/new/#new

25   Geodeta przeprowadzający rozgraniczenie stwierdził, że granice istniejące na gruncie pokrywają się z dokumentami stanowiącymi podstawę do ich ustalenia, jednak mimo to obydwie strony postępowania pozostawały w sporze, którego nie udało się zakończyć aktem ugody. Jaki winien być dalszy tok postępowania geodety i organu prowadzącego postępowanie rozgraniczeniowe?

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/problem-z-pytaniem-na-zakres-2-czynnosci-formalne-organu-wlasciwego-do-rozgranic/

26   Komu przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego? Proszę uzasadnić odpowiedź.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-komu-przysluguje-uprawnienie-do-wystepowania-z-wnioskiem-o-wszczecie-postepo/

27   W celu wykonania podziału nieruchomości na obszarze zurbanizowanym, geodeta uprawniony powinien dokonać przyjęcia granic tej nieruchomości. Mając na uwadze istniejące i możliwe do wykorzystania materiały, dokonuje tego przyjęcia w wyniku badania danych wykazanych w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków). Proszę opisać, jakie czynności wykonuje geodeta podczas tego przyjęcia granic i jakie tworzy dokumenty.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-w-celu-wykonania-podzialu-nieruchomosci-na-obszarze-zurbanizowanym-geodeta-u/new/#new

28   Proszę opisać w jakich sytuacjach przeprowadza się:

a) rozgraniczenie nieruchomości,
b) wznowienie znaków granicznych,
c) ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
d) przyjęcie granic nieruchomości.


odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/w-jakich-sytuacjach-wykonuje-sie-rozgraniczenie-wznowienie-przyjecie-ustalenie-g/

29   Granica dzielonej nieruchomości została przyjęta wg istniejącego stanu prawnego. Przy utrwalaniu punktów granicznych wyznaczających granice podziału nieruchomości powstał spór, co do położenia tych znaków. Czy zasadnym będzie w tym wypadku przeprowadzenie rozgraniczenia? Proszę uzasadnić odpowiedź.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-ranica-dzielonej-nieruchomosci-zostala-przyjeta-wg-istniejacego-stanu-prawne/msg18011/#msg18011

30   Proszę omówić procedurę zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości przy wykonywaniu prac związanych z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jakie przepisy obowiązują w postępowaniu? W jaki sposób sporządza się projekty podziału?

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-prosze-omowic-procedure-zatwierdzenia-projektu-podzialu-nieruchomosci-przy-w/new/#new

31   Proszę omówić wszystkie znane tryby w jakich następuje ustalenie granic nieruchomości, wymienić kto rozstrzyga o ustaleniu, oraz podać przepisy regulujące.

odp https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/prosze-omowic-wszystkie-znane-tryby-w-jakich-nastepuje-ustalenie-granic-nierucho/new/#new

32   Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa drogowego. Pytanie nr 20

33   Proszę przytoczyć przepisy regulujące podziały nieruchomości w sposób inny niż ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz wskazać odmienność postępowania w stosunku do uregulowań wyżej przywołanej ustawy.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/pytania-opisowe-26-czerwca-2009/

34   Do kogo należy i w jakim zakresie kontrola dokumentacji z postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości i czynności ustalenia granic nieruchomości? Pytanie nr 7

35   W jakich przypadkach o rozgraniczeniu nieruchomości lub ustaleniu położenia punktu załamania istniejącej granicy może orzekać sąd?

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-w-jakich-przypadkach-o-rozgraniczeniu-nieruchomosci-lub-ustaleniu-polozenia-/

36   Paweł Kowalski i Piotr Kozłowski będący współwłaścicielami, we współwłasności łącznej, nieruchomości zabudowanej trzema budynkami, wystąpili do burmistrza o podział tej nieruchomości, zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu zniesienia współwłasności. Do wniosku dołączyli mapę z projektem podziału nieruchomości wraz z wymaganymi załącznikami. Jakie powinno być dalsze działanie organu administracji w tej sprawie? Proszę uzasadnić odpowiedź.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-2-osoby-bedace-we-wspolwlasnosci-lacznej-wystepuja-o-podzial-nieruchomosci-z/

37   Proszę wymienić geodezyjne czynności techniczne dotyczące opracowania geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonania rejestru stanu dotychczasowego i stanu nowego, po scaleniu i podziale. Czynności geodezyjne należy wymienić według kolejności ich wykonywania w trakcie postępowania.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-prosze-wymienic-geodezyjne-czynnosci-techniczne-dotyczace-opracowania-geodez/new/#new


38   Kto i w jakim trybie rozstrzyga w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości? Należy wymienić, jakich to dotyczy przypadków.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-kto-i-w-jakim-trybie-rozstrzyga-w-sprawach-o-rozgraniczenie-nieruchomosci-na/new/#new

39   Proszę wymienić, w jakim postępowaniu (trybie postępowania) można dokonać wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne. Podać zasadnicze różnice miedzy tymi trybami, w szczególności dotyczące: wnioskowania, prowadzenia postępowania, wydawania decyzji, odwołania od decyzji i skargi na decyzję II instancji. Pytanie nr 8

40   Podziały nieruchomości dokonywane są głównie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (z późn. zmianami). Proszę wymienić przynajmniej cztery inne (oprócz wyżej wymienionej ustawy) przepisy regulujące podziały nieruchomości w sposób szczególny i podać dla każdego z tych przepisów, na czym polegają odmienności uregulowania tego problemu w stosunku do postanowień ustawy o gospodarce nieruchomościami.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-podzialy-nieruchomosci-dokonywane-sa-glownie-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-z-d/new/#new

41   Geodeta przeprowadzający rozgraniczenie stwierdził, że granice istniejące na gruncie pokrywają się z dokumentami stanowiącymi podstawę do ich ustalenia, jednak mimo to obydwie strony postępowania pozostawały w sporze, którego nie udało się zakończyć aktem ugody. Jaki winien być dalszy tok postępowania geodety i organu prowadzącego postępowanie rozgraniczeniowe? Pytanie nr 25

42   Wspólnota gruntowa ma powierzchnię 10 ha. Proszę obliczyć wielkość udziałów w tej wspólnocie dla następujących uprawnionych:

osoba A- posiada 1ha gruntów w tej samej miejscowości
osoba B- posiada 4ha gruntów z czego 2 ha w tej samej miejscowości a 2 ha w gminie sąsiedniej,
osoba C – posiada 10 ha gruntów z czego 3 ha w tej samej miejscowości a 7 ha w odległej o 49 km miejscowości położonej w innym powiecie.
osoba D- posiada 1 ha gruntów w tej samej miejscowości
osoba E- posiada 1 ha gruntów w tej samej miejscowości .


odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-wspolnota-gruntowa-ma-powierzchnie-10-ha-prosze-obliczyc-wielkosc-udzialow-w/

43   Jeden z budynków spółdzielni mieszkaniowej został wybudowany na 3 działkach, z których każda ma różny okres użytkowania wieczystego. Jakie działania należałoby podjąć, aby lokatorzy mogli uzyskać prawo własności lokali w tym budynku?

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-jeden-z-budynkow-spoldzielni-mieszkaniowej-zostal-wybudowany-na-3-dzialkach-/

44   Podziały nieruchomości dokonywane są głównie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (z późn. zmianami). Proszę wymienić przynajmniej cztery inne (oprócz wyżej wymienionej ustawy) przepisy regulujące podziały nieruchomości w sposób szczególny i podać dla każdego z tych przepisów na czym polegają odmienności uregulowania tego problemu w stosunku do postanowień ustawy o gospodarce nieruchomościami. Pytanie nr 40

45   Czy decyzji o podziale może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności? Proszę uzasadnić odpowiedź.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-czy-decyzji-o-podziale-moze-byc-nadany-rygor-natychmiastowej-wykonalnosci-pr/new/#new

46   Proszę podać, jakie Pani/Pana zdaniem, występują różnice w opłacie adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości i scaleniem i podziałem nieruchomości. Należy wymienić minimum trzy różnice.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-prosze-podac-trzy-roznice-miedzy-oplata-adiacencka-pobiertana-w-wyniku-podzi/

47   Proszę zdefiniować pojęcie zasiedzenia, podać terminy, przedmiot zasiedzenia. Kto może nabyć własność przez zasiedzenie, kto może być wnioskodawcą i kto orzeka o zasiedzeniu? Podać i opisać przypadki szczególne. W/g jakich zasad wykonuje się mapy do zasiedzenia?
Pytanie nr 10

48   Proszę określić, w jakich przypadkach o rozgraniczeniu nieruchomości decyduje sąd, wymienić w kolejności ważności kryteria, jakie zastosuje sąd przy ustalaniu granicy oraz podać, jakie warunki może lub musi uwzględnić sąd przy rozstrzygnięciach o rozgraniczeniu nieruchomości. Proszę podać podstawy prawne udzielonych odpowiedzi. Pytanie nr 16

49   Komu przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego. Proszę uzasadnić odpowiedź. Pytanie 26

50   Proszę podać, w jakim postępowaniu administracyjnym dochodzi do zawarcia aktu ugody granicznej przed geodetą oraz w jakiej tylko sytuacji może dojść do zawarcia tej ugody. W jakiej sytuacji geodeta ma obowiązek odmówić spisania aktu ugody granicznej.

1.odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-prosze-podac-w-jakim-postepowaniu-administracyjnym-dochodzi-do-zawarcia-aktu/new/#new

2.odp częściowa https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-2-w-jakiej-sytuacji-geodeta-moze-sporzadzic-akt-ugody-dotyczacy-przebiegu-gr/
3. odp częściowa  https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/problem-z-pytaniem-na-zakres-2-czynnosci-formalne-organu-wlasciwego-do-rozgranic/

51   Jaką treść powinna zawierać mapa z projektem podziału nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe? Kto i jakim dokumentem zatwierdza podział w oparciu o taką mapę? Kiedy i na czyj wniosek wyznacza się i utrwala na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi? Pytanie nr

52   Do kogo należy i w jakim zakresie kontrola dokumentacji z postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości i czynności ustalenia granic nieruchomości? Pytanie nr 7

53   W celu wykonania podziału nieruchomości na obszarze zurbanizowanym, geodeta uprawniony powinien dokonać przyjęcia granic tej nieruchomości. Mając na uwadze istniejące i możliwe do wykorzystania materiały, dokonuje tego przyjęcia w wyniku badania danych wykazanych w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków). Proszę opisać, jakie czynności wykonuje geodeta podczas tego przyjęcia granic i jakie tworzy dokumenty. Pytanie 27

54   W celu zachowania aktualności danych objętych ewidencją gruntów i budynków (katastrem nieruchomości) istnieje obowiązek zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w tej ewidencji. Proszę wymienić osoby, organy i jednostki, na wniosek których dokonywana jest aktualizacja tych danych.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/w-celu-zachowania-aktualnosci-danych-objetych-ewidencja-gruntow-i-budynkow-(kata/

55   Geodeta uprawniony, w trakcie opracowania projektu podziału nieruchomości zurbanizowanej o powierzchni 1,2500ha, polegającego na wydzieleniu działki o powierzchni 0,3000ha, dokonuje przyjęcia granic. Jak powinien postępować ten geodeta, jeśli w wyniku przeprowadzonego badania stwierdził brak dokumentów określających stan prawny nieruchomości. Pytanie nr 24

56   Jakie dokumenty powinna załączyć do wniosku osoba występująca do wójta (burmistrza, prezydenta) o podział nieruchomości, którego celem jest wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-jakie-dokumenty-powinna-zalaczyc-do-wniosku-osoba-wystepujaca-do-w-3061/new/#new

57   Komu przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego? Proszę uzasadnić odpowiedź. Pytanie 26

58   W jaki sposób przy modernizacji ewidencji ustalana jest linia brzegowa wód śródlądowych nie będących drogami wodnymi.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-w-jaki-sposob-przy-modernizacji-ewidencji-ustalana-jest-linia-brzegowa-wod-s/new/#new

59   Proszę opisać, w jakich sytuacjach przeprowadza się:

a) rozgraniczenie nieruchomości
b) wznowienie znaków granicznych
c) ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
d) przyjęcie granic nieruchomości
Pytanie 28

60   Proszę podać zasady i warunki ustanawiania i wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego, organy właściwe w tych sprawach oraz opłaty ponoszone z tego tytułu. Pytanie nr 14

61   W trakcie regulowania stanu prawnego gruntów zajętych przed 01 stycznia 1999r pod drogę publiczną okazało się, że w liniach rozgraniczających drogi znalazła się jedynie część dotychczasowej działki ewidencyjnej, a zatem nastąpił jej podział. Proszę wyjaśnić, kto i dla kogo wykonuje taki podział oraz kto i w jakim dokumencie ten podział zatwierdza?

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-w-trakcie-regulowania-stanu-prawnego-gruntow-zajetych-pod-drogi-publiczne-(n/

62   Proszę wymienić geodezyjne czynności techniczne dotyczące opracowania geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonania rejestru stanu dotychczasowego i stanu nowego, po scaleniu i podziale. Czynności geodezyjne należy wymienić według kolejności ich wykonywania w trakcie postępowania. Pytanie nr 37

63   Komu przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego. Proszę uzasadnić odpowiedź. Pytanie 26

64   Proszę wyjaśnić, dlaczego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. z dnia 29 marca 2001 r. wprowadzono zapis w §12 ust. 1 pkt 3, że umowa w formie aktu notarialnego dotycząca użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali nie stanowi podstawy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-prosze-wyjasnic-dlaczego-w-rozporzadzeniu-ministra-rozwoju-regionalnego-i-bu/

65   Kto i w jakim trybie rozstrzyga w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości ? Należy wymienić jakich to dotyczy przypadków. Pytanie nr 65

66   Proszę podać jakie przepisy i wynikające z nich działania mają zapewnić aktualność ewidencji gruntów i budynków?  Pytanie nr 1

67   W jakich przypadkach i na jakich zasadach może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-w-jakich-przypadkach-i-na-jakich-zasadach-moze-byc-dokonany-podzial-nierucho/new/#new

68   Geodeta przeprowadzający rozgraniczenie stwierdził, że granice istniejące na gruncie pokrywają się z dokumentami stanowiącymi podstawę do ich ustalenia, jednak mimo to obydwie strony postępowania pozostawały w sporze, którego nie udało się zakończyć aktem ugody. Jaki winien być dalszy tok postępowania geodety i organu prowadzącego postępowanie rozgraniczeniowe? Pytanie 25

69   Jaką treść powinna zawierać mapa do ustalenia służebności gruntowych? Uzasadnij swoją odpowiedź. Pytanie nr 2

70   Proszę wymienić, w jakim postępowania (trybie postępowania) można dokonać wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne. Podać zasadnicze różnice miedzy tymi trybami, w szczególności dotyczące: wnioskowania, prowadzenia postępowania, wydawania decyzji, odwołania od decyzji i skargi na decyzję II instancji. Pytanie nr 8

71   Działka wchodzi w skład wspólnoty gruntowej, dla której utworzono spółkę. Część przedmiotowej działki ma zostać wydzielona i zbyta na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej w celu jej powiększenia, przy czym osoba ta jest również udziałowcem we wspólnocie. Czy jest możliwość dokonania podziału działki stanowiącej wspólnotę gruntową w celu jej zbycia na rzecz osoby fizycznej, będącej lub niebędącej udziałowcem? Czy zbycie może dotyczyć części wspólnoty, a tym samym wcześniej dokonania podziału? Odpowiedź uzasadnij. Pytanie nr 19

źródło  Zestaw w/w pytań z GUGiK-u formie doc w załączniku.
dodatkowe:
Postępowanie kwalifikacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych z zakresu drugiego.Przykładowe pytania egzaminacyjne.
 
72.1. W jakich sytuacjach można dokonać na wniosek właścicieli, podziału nieruchomości znajdującej się na terenie osiedla mieszkaniowego jeśli dla obszaru gdzie zlokalizowana jest ta nieruchomość nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu. Dodatkowo wiadomo że ewidencja gruntów dla tego obrębu zakładana była 40 lat temu i w związku z tym granice tej nieruchomości (nie posiadającej księgi wieczystej), uwidocznione w ewidencji gruntów nie zgadzają się
z faktycznym ich przebiegiem na gruncie po około 2-3 metrów. (Błędy w ewidencji gruntów). Co należy zrobić żeby opracowanie to prawidłowo wykonać?
 
72.2. W jakiej sytuacji geodeta może sporządzić akt ugody dotyczący przebiegu granic, jakie cechy posiada taka ugoda, w jaki sposób może być podważona, i jakie podstawowe zapisy powinna zawierać a także czy istnieją jakieś wzory zawarcia ugody oraz przez kogo ugoda powinna być podpisana?
 


72.3. Jaki jest cel zakładania księgi wieczystej? Jak jest skonstruowana taka księga? Co i w jaki sposób chroni? Jaki jest udział geodezji w jej tworzeniu i prowadzeniu? Czy istnieje ustawowy obowiązek zakładania ksiąg wieczystych?

odp. https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/%282%29-3-jaki-jest-cel-zakladania-ksiegi-wieczystej-jak-jest-skonstruowana-taka-ksi/
źródło
« Ostatnia zmiana: 5 Czerwiec 2014, 19:14 wysłana przez ninia_2009 »

Offline Misiek

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 11.0 MS Internet Explorer 11.0
  • Zobacz profil
@ ninia_2009
W załączniku znalazłem nieścisłość w odnośnikach do pytań. Pytaniu 59 odpowiada pytanie 28 a nie 14 jak podałaś oraz pytaniu 60 odpowiada pytanie właśnie 14. Poza tym dzięki za ten zbiór, bardzo ułatwia pracę.  O0

Offline ninia_2009

 • *
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil

Offline mistrall

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
Pytanie dla osób które już zdawały egzamin - czy rzeczywiście pod pytaniami opisowymi trzeba w podstawie prawnej wymieniać również Dz.U. poz , ostatnie zmiany i t.d. , jakie są wasze doświadczenia w tej sprawie?

Offline ninia_2009

 • *
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Android 2.1 / Sony Ericsson U20i Android 2.1 / Sony Ericsson U20i
 • Przeglądarka:
 • Safari 4.0 Safari 4.0
  • Zobacz profil
Pytanie dla osób które już zdawały egzamin - czy rzeczywiście pod pytaniami opisowymi trzeba w podstawie prawnej wymieniać również Dz.U. poz , ostatnie zmiany i t.d. , jakie są wasze doświadczenia w tej sprawie?

każda komisja ma swoje sugestie w sprawie opisu podstawy prawnej i informuje o sposobie zapisu na początku egzaminu ewentualnie należy o to zapytać przewodniczącego. Nie spotkałam się nigdy aby wymagany był zapis dziennik ustaw nr pozycja. Jeśli była podstawa prawna zmieniana a nie zna się zmiany lub było jej bardzo dużo jak np. dla KPA, KC należy wpisać ''ze zmianami''. Ucząc się do egzaminu sprawdźcie podstawę prawną z zarysami odpowiedzi na szczególną uwagę zasługują pytania dotyczące art. 73 i pytań z ustawy o Kw I Hip (obie zmienione zostały przez inne ustawy które należy dopisać do podstawy prawnej).
« Ostatnia zmiana: 8 Lipiec 2014, 20:12 wysłana przez Brook »

Offline Benek7

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 32.0 Firefox 32.0
  • Zobacz profil
świeże pytanie na zakres 2 z egzaminu:
Jakie podziały zatwierdza wojewoda?

Offline ninia_2009

 • *
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Temat na nowy wątek, chętnie podyskutujemy.
Ps. to moje pytanie egzaminacyjne z czerwca 2014.