Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Przy opracowaniu mapy pod drogę wojewódzką dla nowej obwodnicy miasta ujawnił się spór graniczny pomiędzy właścicielami dwóch sąsiednich nieruchomości. Jeden z właścicieli nie zgodził się na przyjęcie granic do podziału wg. stanu w ewidencji gruntów (  (Przeczytany 470 razy)

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.112 Chrome 49.0.2623.112
  • Zobacz profil
[2] Przy opracowaniu mapy pod drogę wojewódzką dla nowej obwodnicy miasta ujawnił się spór graniczny pomiędzy właścicielami dwóch sąsiednich nieruchomości. Jeden z właścicieli nie zgodził się na przyjęcie granic do podziału wg. stanu w ewidencji gruntów (stanu prawnego nie udało się ustalić) stwierdzając że w efekcie otrzyma on zbyt małe odszkodowanie za przejęty grunt, a jego sąsiad zbyt wysokie. Jak należ postępować w tej sprawie.

Podstawa Prawna:

-USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
-Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


rozp. ws. podziałów

§ 6.1.Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:
1)księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2)danych wykazanych w katastrze nieruchomości.
2.W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z danymi wykazanymi w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych wykazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3.W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
4.W przypadku, o którym mowa w ust. 3, o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach - osoby władające tymi nieruchomościami.

specustawa drogowa

Art. 11a.
1. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu
do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

Art. 11f.
1. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:
6) oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości,
które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorzą-
du terytorialnego;

Art.12

4. Nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z
mocy prawa:
1) własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,
2) własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu
do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
– z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
stała się ostateczna.

4a. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa
w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej.

5. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a,
stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18.

uogn

Chyba nie ma sensu pisać o odszkodowaniu

Art. 26. 1. Granice między nieruchomościami nabywanymi na własność Skarbu Państwa lub na własność jednostki
samorządu terytorialnego przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego, a jeżeli stanu takiego nie można stwierdzić,
według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
2. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, o których mowa w ust. 1, nie wstrzymuje się czynności związanych z nabyciem nieruchomości, co nie wyłącza roszczeń pomiędzy właścicielami nieruchomości, których granice zostały ustalone w sposób, o którym mowa w ust. 1.
KPA

Art. 129.
§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem
organu, który wydał decyzję.
§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji
stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.
§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.


Pewnie pobłądziłem, ale może ze 4 punkty bym dostał :)


w skrócie: w przypadku braku zgody nie wstrzymuje to czynności geodety, strona może odwołać się od decyzji zarówno o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  jak i tej o odszkodowaniu. Ewentualnie wysuwać jakieś roszczenia w stosunku do sąsiada.  Czy to dobry kierunek myślenia ?

Właściwy minister w sprawie odwołana to chyba Minister właściwy do spraw budownictwa lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Zapraszam do dyskusji
« Ostatnia zmiana: 21 Kwiecień 2016, 13:44 wysłana przez Atol »

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 45.0 Firefox 45.0
  • Zobacz profil
Po przemyśleniu napisałbym tak :
raczej nie mieszałbym postępowania postępowania wg. specustawy z postępowaniem wg. UGN ...ale mogę się mylić
...jak to pewien przewodniczący w komisji kiedyś powiedział...
" na 7 pkt odpowiedź na pytanie znam Ja...na 6 pkt zna osoba , która to pytanie sformułowała , a wy...możecie znać na max 5 pkt ....."
 :D :D :D ;D ;D ;D

W sprawie podziałów
Cytuj
§ 6.1.Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:
1)księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2)danych wykazanych w katastrze nieruchomości.

3.W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

UGN
Cytuj
Art. 26. 1. Granice między nieruchomościami nabywanymi na własność Skarbu Państwa lub na własność jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego, a jeżeli stanu takiego nie można stwierdzić, według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
2. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, o których mowa w ust. 1, nie wstrzymuje się czynności związanych z nabyciem nieruchomości, co nie wyłącza roszczeń pomiędzy właścicielami nieruchomości, których granice zostały ustalone w sposób, o którym mowa w ust. 1.

Standardy
Cytuj

§ 67.3. W przypadku gdy współrzędne będące wynikiem pomiaru dotyczą punktów granicznych, w stosunku do których w czynnościach ustalenia ich położenia ujawniony został spór graniczny, współrzędne te ujawnia się w roboczej bazie danych:
1) z informacją, że określają one przebieg granicy będącej przedmiotem sporu, lub
2) jeżeli zostaną one uprzednio ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
4. Informacje o punktach wyznaczających granice będące przedmiotem sporu zamieszcza się w formie opisowej na dokumentach tworzonych na podstawie zbiorów danych zawartych w roboczej bazie danych.

Ze względu ,że przy pracy ujawnił się spor należy strony poinformować o możliwości wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego na wniosek strony i na ich koszt.
« Ostatnia zmiana: 21 Kwiecień 2016, 15:52 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.112 Chrome 49.0.2623.112
  • Zobacz profil
Zgadzam się z Jigsem. W trybie specustawy nie ma czynności przyjęcia, więc taka sytuacja nie powinna mieć miejsca- napisałbym tak samo. Ale gdyby starczyło czasu to napisał bym, że dwa zdania, ze w przypadku małoprawdopodobnego trybu specustawy,  nie wstrzymuje to dalszych prac, strona może zrobić sobie rozgraniczenie, a w przyszłości odwołać się od decyzji Zrid i decyzji o odszkodowaniu :)

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.112 Chrome 49.0.2623.112
  • Zobacz profil
Odbiegając troszkę od tematu..

Wytłumaczcie mi koledzy sprawę tego przyjęcia.

Art. 11d. 1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:
3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;

Gdyby to był podział z uogn to protokół z przyjęcia byłby potrzebny do wydania decyzji. Natomiast specustawa do wydania decyzji wymienia tylko mapy z proj. podziału ale odwołuje sie do przepisów odrębnych (uogn). Do wydania decyzji w trybie specustawy nie będzie potrzebny ten protokół (czyli przyjęcie) ale do zachowania przepisów uogn już chyba byłby potrzebny by "cholera wie po co" miał go jakiś ODGiK.  ???

Może już głupieję :)

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.112 Chrome 49.0.2623.112
  • Zobacz profil
Długo się zastanawiałem czy podział w trybie specustawy to UoGN czy standardy, teraz oceniam, że sporządzamy mapę do celów prawnych wg. rozporządzenia w sprawie standardów. Natomiast dalej mam wątpliwość jak traktować podział w trybie art. 73 i Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Założę osobny wątek, żeby nie robić bałaganu to podyskutujemy nad tym :)

RoBoCIK połączył wiadomości: 21 Kwiecień 2016, 22:52
https://ewmapa.pl/ogolna-dyskusja-o-geodezji-i-kartografii/mapy-podzialowe-podzialy-w-innym-trybie-niz-uogn/new/#new
« Ostatnia zmiana: 21 Kwiecień 2016, 22:52 wysłana przez jkbsrwk »

Offline chacek88

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 50.0 Firefox 50.0
  • Zobacz profil
Podział wykonywany w trybie ustawy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oznacza podział wg UoGN art.95 pkt.6. który brzmi wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;
Nazwa tej decyzji jest myląca bo wywodzi się ze starej jeszcze ustawy i jak zmieniła się nazwa tej decyzji na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w UoGN juz tego nie zmienili. Projekty takich podziałów (zrid) należy sporządzić zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. ;)

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 50.0 Firefox 50.0
  • Zobacz profil
To nie kwestia nazwy tylko trybu w jakim podział jest realizowany. Zleca nie właściciel, decyzje wydaje nie wójt tylko starosta. Więc to podział nie w trybie UoGN, a to że art. 95 mówi, kiedy podział jest realizowany poza MPZP, to inna kwestia ale na pewno nie argument, że taki podział realizowany jest w trybie UoGN.
Podaj jakieś argumenty do tego co napisałeś to podyskutujemy :)

Offline chacek88

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 50.0 Firefox 50.0
  • Zobacz profil
Tak przynajmniej trzeba robić w mieście Krakowie, czyli musi być protokół przyjęcia granic (to nie musi być argument). Poza tym z treści pytania już wynika że protokół się sporządza  a jak tak to Rozporządzenie o podz. a jak rozporządzenie to UoGN. Poniżej artykuł z Geodety. Nie chodzi mi kto wydaje decyzję tylko jak się sporządza mapę i protokoły.
« Ostatnia zmiana: 27 Listopad 2016, 18:44 wysłana przez chacek88 »

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 54.0.2840.99 Chrome 54.0.2840.99
  • Zobacz profil
Dla mnie to nie jest argument, bo co ośrodek to inne praktyki (u nas protokół przyjęcia musimy robić do podziału rolnego :D )

Natomiast co do pojęcia przyjęcia granic to zauważ przy podziale rolnym czy jakimkolwiek innym "przyjmujesz" granice również, bo przecież jakoś musisz oprzeć podział o granice zewnętrzne nieruchomości, więc nie utożsamiałbym pojęcia przyjęcia granic z obowiązkiem sporządzenia protokołu z tej czynności :)

P.S. Artykuł też nie stanowi dla mnie przekonującego dowodu, b z kolei B. Grzechnik i Z. Marzec w swojej książce opisują ten podział w oparciu o standardy.
To dalej są interpretacje poszczególnych osób (tyle, że bardziej kompententnych przynajmniej ode mnie :P ) Ale dalej nie wyjaśnione jest dlaczego jedni sądzą tak a drudzy inaczej :) Tak czy siak chodzi mi oto, że to nie jest takie oczywiste jak się wydaje, ale nie zamierzam przekonywać, że akurat ja mam racje :)

P.S. 2. AAA no i zwróć uwagę, że artykuł został opublikowany zanim wyszło rozporządzenie ws standardów :D
« Ostatnia zmiana: 27 Listopad 2016, 19:57 wysłana przez jkbsrwk »

Offline chacek88

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 50.0 Firefox 50.0
  • Zobacz profil
Praktyka w każdym ośrodku będzie inna wiadomo. Co kraj to obyczaj. Na potrzeby egzaminu może bezpieczniej oprzeć się na standardach a co na to komisja pokaże wynik końcowy :)