Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Proszę wymienić w jakim postępowaniu (trybie postępowania) można dokonać wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne. Podać zasadnicze różnice miedzy tymi trybami...  (Przeczytany 1299 razy)

Offline geodeta85

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 31
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Proszę wymienić w jakim postępowaniu (trybie postępowania) można dokonać wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne. Podać zasadnicze różnice miedzy tymi trybami, w szczególności dotyczące: wnioskowania, prowadzenia postępowania, wydawania decyzji, odwołania od decyzji i skargi na decyzję II instancji.


Jak podchodzicie do tego pytania? czy głównie w kontekście zapisów UOGN, czyli wywłaszczanie z urzędu/na wniosek/nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym itd., a może szerzej... czyli z uwzględnieniem np. "wywłaszczeń" zgodnie ze Specustawą drogową?? Zastanawia mnie szczególnie druga część pytania o różnice między trybami itd.
Może ktoś kto miał takie pytanie potrafi ukierunkować odpowiedź.


Offline geodeta85

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 31
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Dzięki za link, nie zauważyłem tego :) tok rozumowania w odpowiedzi wydaje się słuszny i zwięzły

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
A co tam... poświęce się.... Mam pomysł niech każdy opracuje po jednym trudniejszym pytaniu i je zamieści na forum :idiot2:
Brakuje kilku ustaw, tylko powiem szczerze,że napisanie tej odpowiedzi jest nierealne ze względu na czas.

Wywłaszczanie nieruchomości polega na pozbawianiu prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz innych ograniczonych praw rzeczowych w drodze decyzji odpowiedniego organu publicznoprawnego.
Wywłaszczenie może być dokonane tylko i wyłącznie na cel publiczny i za słusznym odszkodowaniem.
Nieruchomości można wywłaszczyć w trybach:
1.   Ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21-08-1997r.
A)Wywłaszczenie może nastąpić z urzędu (w przypadku wywłaszczania na rzecz SP) lub na wniosek organu wykonawczego JST gdy wywłaszczenie następuje na  rzecz odpowiedniej JST.
Postępowanie można wszcząć także na wniosek podmiotu, który zamierza zrealizować cel publiczny. Obligatoryjną częścia prowadzenia postępowania wywłaszczeniowego jest prowadzenie 2 miesięcznych rokowań z podmiotami, których prawa ulegają wywłaszczeniu, po tym okresie można wszcząć postępowanie wywłaszczeniowe. Organem prowadzącym postępowanie wywłaszczeniowe jest starosta, który wydaje decyzję o wywłaszczeniu nieruchomości. Od decyzji starosty służy odwołanie do wojewody w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku skargi na decyzję wojewody stronie przysługuje skarga do WSA, którą wnosi się w terminie 30 dni od otrzymania decyzji wojewody. W przypadku wniesienia skargi do WSA wojewoda wstrzymuje wykonanie decyzji w drodze postanowienia, na które nie przysługuję zażalenie.

B) Wywłaszczenie części nieruchomości zajętych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych w mpzp, w przypadku dokonywania podziału nieruchomości na wniosek właściciela .. Prowadzone postępowanie administracyjne o podział działki w trybie art., 98 uogn, dokonuje z mocy ustawy wywłaszczenia działek gruntu przeznaczonych na drogi publiczne. Odwołanie od decyzji wnosi się do SKO w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania
W przypadku  decyzji SKO stronie przysługuje skarga do WSA, którą wnosi się w terminie 30 dni od otrzymania decyzji SKO. W przypadku wniesienia skargi do WSA SKO wstrzymuje wykonanie decyzji w drodze postanowienia, na które nie przysługuję zażalenie.

2.   Ustawy o szczególnych zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z 10-04-2003r.
Postępowanie zostaje wszczęte na wniosek właściwego zarządcy drogi. Organem prowadzącym postępowanie jest starosta w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych oraz wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich. Wywłaszczenie następuje z mocy ustawy bez potrzeby prowadzenia obligatoryjnych rokowań. Wywłaszczeniu następuje poprzez wydanie decyzji zrid. Wywłaszczone nieruchomości przechodzą na własność SP lub JST. Decyzję wydaję się w terminie 90 dni od otrzymania wniosku. Odwołanie od decyzji zrid wnosi się do:
- wojewody w przypadku wydania decyzji przez starostę
- ministra właściwego do spraw budownictwa…. w przypadku wydania decyzji przez wojewodę.
Odwołanie rozpatruje się w terminie 30 dni
Skargę na decyzję organów II instancji należy wnieść w terminie 30 dni od otrzymania decyzji,a skargę rozpatruje się w terminie 2 miesięcy.

3.   Ustawy o transporcie kolejowym z 28-03-2003r.
Wywłaszczenie nieruchomości następuje z mocy prawa poprzez wydanie decyzji o ustaleniu linii kolejowej, którą wydaje wojewoda na wniosek PKP PLK S.A. Decyzję wydaje się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wywłaszczenie następuje z mocy ustawy bez potrzeby prowadzenia obligatoryjnych rokowań . Wywłaszczone nieruchomości przechodzą na własność SP a PKP PLK otrzymuję z mocy ustawy prawo użytkowania wieczystego.
Odwołanie od decyzji wojewody wnosi się za jego pośrednictwem w ciągu 14 dni od jej otrzymania do ministra właściwego do spraw budownictwa….
Skargę na decyzję organów II instancji należy wnieść w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rozpatruje się w terminie  21 dni a skargę do WSA w termie 60 dni.

4.   Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu z 24-04-2009r.
Wywłaszczenie nieruchomości następuje z mocy prawa poprzez wydanie  przez wojewodę decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu. Postępowanie wszczyna się na wniosek inwestora wg w/w ustawy. Wojewoda zawiadamia organ wyższego stopnia o  złożeniu wniosku  o wydanie w/w decyzji. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wywłaszczenie następuje z mocy ustawy bez potrzeby prowadzenia obligatoryjnych rokowań.
 Odwołanie  od decyzji wnosi się do ministra właściwego do spraw budownictwa… w terminie 7 dni do dnia doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od publicznego obwieszczenia, rozpatruje się je w terminie 14 dni.
Skargę na organ II instancji wnosi się w terminie 30 dni od otrzymania decyzji do WSA.
« Ostatnia zmiana: 21 Marzec 2014, 13:47 wysłana przez esgeo »

Offline cehania

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
  • Zobacz profil

Offline duna

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Zgodzę się z cehania art. 98 ust. 1 nie jest wywłaszczeniem - postępowanie prowadzone jest na wniosek strony.
Bardziej powiedziałabym, że art. 73 ust. 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną tj. "Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem" ma charakter wywłaszczeniowy, zresztą w kilku wyrokach spotkałam się z takim stanowiskiem.
« Ostatnia zmiana: 6 Maj 2014, 13:10 wysłana przez duna »

Offline gisgo

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Idąc tropem zarysu oraz koncepcji esgeo,dodatkowo do UoGN wszystkie spec ustawy, a w szczególności:

- Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
- Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
- Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
- Ustawa o transporcie kolejowym.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji, drogi publicznej, linii kolejowej, lotniska użytku publicznego oraz  budowli przeciwpowodziowych:

- decyzje wydaje wojewoda (w stosunku do dróg gminnych i powiatowych  - starosta)
- decyzja zawiera min. zatwierdzenie podziału (w liniach rozgraniczających inwestycję) oraz oznaczenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości, które stają się własności Sp lub jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji stała się ostateczna.

- odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
- Odwołanie rozpatruje się w terminie 30 dni, a skargę do sądu administracyjnego w terminie dwóch miesięcy

w przypadku linii kolejowej:
Art. 9r.
1. Odwołanie strony od decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej rozpatruje się w terminie 21 dni, a skargę do sądu administracyjnego – w terminie 60 dni, licząc od dnia wpłynięcia odwołania do właściwego organu lub skargi do sądu.

Tryby wyglądają niemal identycznie.

Offline Przemek Zalewski

 • Moderator Emerytowany
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 176
 • geodeta uprawniony 1,2,4
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
I jeszcze ustawa EURO2012. Decyzja wojewody o lokalizacji celu EURO2012 zatwierdzała projekty podziałów. Na dzień dzisiejszy nowych celów nie będzie (wyrok Trybunału uchylający nowelizację pozwalającą kontynuować działanie ustawy po turnieju), więc nowych inwestycji oraz podziałów z tej ustawy też nie będzie.

Dziękuję ninia_2009 za zwrócenie uwagi na temat wyroku Trybunału.
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwiec 2014, 10:48 wysłana przez Roland »

Offline mała mi

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 150
 • "(...) z wiatrem, co poniesie mnie do wyspy..."
 • System:
 • Android 4.1.2 Android 4.1.2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 18.0.1025.166 Chrome 18.0.1025.166
  • Zobacz profil
Moja rada: jedź dzień wcześniej. Wyjeżdżając autem o 4 rano około 10 będziesz miał wszystkiego dosyć. Sprawdzone.
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwiec 2014, 10:27 wysłana przez Brook »

Offline daniel1615

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 65
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 42.0 Firefox 42.0
  • Zobacz profil
Dodał bym jeszcze że decyzji na podstawie specustaw nie można uchylić w całości jeżeli wada dotyczy tylko części

Offline zurek86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 128
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
  • Zobacz profil

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
  • Zobacz profil
Proszę wymienić w jakim postępowaniu (trybie postępowania) można dokonać wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne. Podać zasadnicze różnice między tymi trybami, w szczególności dotyczące: wnioskowania, prowadzenia postępowania, wydawania decyzji, odwołania od decyzji i skargi na decyzję II instancji.

Może coś takiego ???

UGN
Cytuj
Art. 112. 2. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

TRYB WG.UGN
Cytuj
Art. 112. 4. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.
Art. 115. 1. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – na wniosek jej organu wykonawczego. Wszczęcie postępowania z urzędu może także nastąpić na skutek zawiadomienia złożonego przez podmiot, który zamierza realizować cel publiczny.

TRYB WG.SPECUSTAWY DROGOWEJ
Kto prowadzi i na czyj wniosek:
Cytuj
Art. 11a.
1. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.
 3. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
Art. 11c.
Do postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
Odwołanie/Skarga:
Art. 11g. 1. Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest:
1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę;
2) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w przypadku wydania decyzji przez wojewodę.

2. Odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozpatruje się w terminie 30 dni, a skargę do sądu administracyjnego w terminie dwóch miesięcy.

TRYB WG. …LOTNISK UŻYTKU PUBLICZNEGO
Kto prowadzi i na czyj wniosek:
Cytuj
Art. 3.
Właściwy wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego nie później niż w terminie 3 miesięcy na wniosek zakładającego lotnisko, zarządzającego lotniskiem lub Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.
Art. 4.
Wniosek, o którym mowa w art. 3, można złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
Odwołanie/Skarga:
Art. 12.
1. Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego stronie służy odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2. Odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego rozpatruje się w terminie 30 dni, a skargę do sądu administracyjnego w terminie dwóch miesięcy.
3. W postępowaniu odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca nieruchomości lub działki.

TRYB WG.BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH
Kto prowadzi i na czyj wniosek:
Cytuj
Art. 4.
1. Decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji wydaje wojewoda na wniosek inwestora.
Art. 12.
1. Decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1.
2. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Odwołanie/Skarga:
Art. 5.
1. Do postępowania w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewody, w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji jest minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Art. 11.
1. Od decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia.
2. Odwołanie strony od decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji rozpatruje się w terminie 30 dni.
3. W postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część tej decyzji.

TRYB WG.TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Kto prowadzi i na czyj wniosek:
Cytuj
Art. 9o.
1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje wojewoda, na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, zwanych dalej „PLK S.A.”.
2. Do postępowania w sprawach o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii ko-lejowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.5)), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
7. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
KPA
Art. 17. Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:
2) w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie;
Odwołanie/Skarga:
Art. 9r.
1. Odwołanie strony od decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej rozpatruje się w terminie 21 dni ( wg.KPA odwołanie od decyzji wojewody do właściwego ministra), a skargę do sądu administracyjnego – w terminie 60 dni, licząc od dnia wpłynięcia odwołania do właściwego organu lub skargi do sądu.
2. W postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca odcinka linii kolejowej, nieruchomości lub działki.

TRYB WG.ELEKTROWNI JĄDROWEJ
Kto prowadzi i na czyj wniosek:
Cytuj
Art. 4. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej może być wydana na wniosek inwestora, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 i 2.
2. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje właściwy miejscowo wojewoda.
Art. 35. 1. Właściwe organy wydają decyzję, o której mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 oraz art. 18- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej-, w pierwszej instancji, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1 oraz art. 20 ust. 3. Przepis art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.
Art. 19. 1. Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego, odpowiednio, marszałek województwa albo starosta wydają pozwolenie w terminie nie dłuższym niż 65 dni od dnia złożenia wniosku.
Art. 20. 1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
3. Termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wynosi 45 dni od dnia złożenia wniosku.

KC
Cytuj
Art. 35 § 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Odwołanie/Skarga:
Cytuj
Art. 4.4. Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Art. 37. 1. Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, z zastrzeżeniem decyzji, o której mowa w art. 20 ust. 1, wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o wydaniu decyzji.
4. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji…
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline zurek86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 128
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
  • Zobacz profil

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
  • Zobacz profil
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan