Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Proszę wyjaśnić dlaczego i jaką powierzchnię oraz nr działki należy przyjąć do podziału nierucho  (Przeczytany 656 razy)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.137 Chrome 34.0.1847.137
  • Zobacz profil
[2] Proszę wyjaśnić dlaczego i jaką powierzchnię oraz nr działki należy przyjąć do podziału nieruchomości jeśli w księdze wieczystej, powierzchnia i nr działki Jana Nowaka jest inna niż w operacie ewidencji gruntów i budynków? Jakie czynności należałoby podjąć aby tę rozbieżność wyeliminować ?
Zarys odpowiedzi z 19-08-2011
Powierzchnię i nr działki przyjmuje się wg zapisu w ewidencji gruntów i budynków. Wynika to jednoznacznie z uregulowań prawnych, zawartych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, jak i w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne – „Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane z ewidencji gruntów i budynków”.
W razie niezgodności danych z ewidencji gruntów z danymi w księdze wieczystej, sąd rejonowy – wydział ksiąg wieczystych dokonuje na wniosek właściciela, użytkownika wieczystego, lub z urzędu (na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości), sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych z ewidencji (art. 27 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 1982r.)
1. Do zmiany nr działki w księdze wieczystej wystarczy, dołączony do wniosku, wypis z rejestru gruntów i budynków (§ 28 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych). zaopatrzony stosowną klauzulą(§ 76 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zakładani i prowadzenia....)
2. Do zmiany powierzchni działki (nieruchomości) w księdze wieczystej, do wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, ? ? sądy wymagają odpowiedniego udokumentowania. ? ? (§ 76.1)
Obecnie dla KW prowadzonych w systemie informatycznym w dziale I-O w rubryce 1.4 "oznaczenie" i podrubryce 1.4.1 "działka ewidencyjna" nie wykazuje się pola powierzchni działki ewidencyjnej (§ 22)
wypełniana jest za to rubryka 1.5 "obszar" (§ 23) w której wpisuje się sumę pow. pól działek ewidencyjnych. Powinna zostać wypełniona rubryka 1.6 oraz 1.7

Takimi dokumentami mogą być:
- decyzje administracyjne lub postanowienia (uwłaszczenia, scalenia, wymiany, ustalenia linii brzegu, modernizacja ewidencji gruntów, sprostowania błędów),
- postanowienia sądowe (np. o uregulowaniu stanu prawnego),
- inne dokumenty nie złożone do księgi wieczystej – np. umowa zamiany.
Różnice powierzchni wynikające nie ze zmiany granic lecz z nowych dokładniejszych pomiarów i obliczeń, należy opisać na dokumentach składanych do sądu (na mapach, wyrysach, wypisach, bądź wykazach zmian).
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1997 r.:
„jeżeli niezgodność powierzchni nieruchomości podanej w księdze wieczystej z danymi z ewidencji gruntów i budynków wynika nie ze zmiany granic nieruchomości lecz z nowych, dokładniejszych, jej pomiarów, wystarczającą podstawą sprostowania oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane z ewidencji gruntów”.
Podstawa prawna
1. Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z 1989 r.
2. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z 1982 r.
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i
zbiorów dokumentów z 2001 r. (§ 28 ust. 2).

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informacyjnym z 29-11-2013r
sYsTEM połączył wiadomości: [time]21 Maj 2014, 18:34[/time]
Nie umiem powiedzieć czy zawiadomienia z par.8.5.2 Rozp. w sprawie ZSIN są podstawa do dokonania zmian w KW z urzędu? Jeśli tak, to należny dopisać ten wątek. Kieruje się sformułowaniem, że tak w myśl par. 95, ale nie jestem pewna. Może ktoś ma inną odpowiedź co do tej powierzchni działki.
« Ostatnia zmiana: 21 Maj 2014, 20:24 wysłana przez Brook »

Offline Alena

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 30
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
[2] Proszę wyjaśnić dlaczego i jaką powierzchnię oraz nr działki należy przyjąć do podziału nieruchomości jeśli w księdze wieczystej, powierzchnia i nr działki Jana Nowaka jest inna niż w operacie ewidencji gruntów i budynków? Jakie czynności należałoby podjąć aby tę rozbieżność wyeliminować ?

Z praktyki: Powierzchnia w KW nie jest wiążąca. Księgi zajmują się własnością i prawami do nieruchomości, a EGiB zajmuje się powierzchnią i oznaczeniem nieruchomości. Przed podziałem, jeżeli granice nie zostały wcześniej ustalone, należy je ustalić, pomierzyć, sporządzić dokument jakim jest "Wykaz zmian danych ewidencyjnych działki" w zakresie pola powierzchni działki i sprostować powierzchnię w ewidencji gruntów. Sprostowanie powierzchni w KW odbywa się na podstawie zaktualizowanych danych w ewidencji gruntów. W zasadzie odbywa się to jednocześnie z podziałem i przyjęciem granic. (Sporządza się protokół z czynności ustalenia granic, osobno z przyjęcia, a czasem dochodzi jeszcze protokół wznowienia przy podziale). Mając sprostowaną powierzchnię, opracowujemy "Wykaz zmian danych gruntowych" z podziałem.  8)

Offline sfl

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 38.0.2125.111 Chrome 38.0.2125.111
  • Zobacz profil
A jak się do tego mają zapisy rozporządzenie ws sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości:

Cytuj
§ 6.1.Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:
1)księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2)danych wykazanych w katastrze nieruchomości.
2.W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z danymi wykazanymi w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych wykazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

zgodnie z powyższym w przypadku niezgodności KW i EGiB granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się zgodnie z danymi wykazanymi w KW

i dalej

Cytuj
§ 9.1.Mapa z projektem podziału nieruchomości zawiera w szczególności:
....
12)wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości;

W zarysie odpowiedzi nie ma w ogóle wzmianki o wykazie synchronizacyjnym, który przecież zgodnie z rozporządzeniem sporządza się własnie w takich przypadkach niezgodności KW i EGiB.

Dlaczego zapisy rozporządzenia ws sposobu i trybu podziałów nieruchomości zostały pominięte w zarysie odpowiedzi, przecież pytanie brzmi: "Proszę wyjaśnić dlaczego i jaką powierzchnię oraz nr działki należy przyjąć do podziału nieruchomości jeśli w księdze wieczystej, powierzchnia i nr działki Jana Nowaka jest inna niż w operacie ewidencji gruntów i budynków? Jakie czynności należałoby podjąć aby tę rozbieżność wyeliminować ? "

Offline Ksieciuniu81

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 76
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 33.0 Firefox 33.0
  • Zobacz profil
Myślę, że cytowany przepis:
Cytuj
§ 6.1.Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:
1)księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2)danych wykazanych w katastrze nieruchomości.
2.W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z danymi wykazanymi w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych wykazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
dotyczy niezgodności danych o właścicielu lub użytkownika wieczystego.

W przypadku niezgodności oznaczenia nieruchomości ma zastosowanie przepis z Ustawy o KW i hipotece
Cytuj
Art. 27.
1. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości4) z oznaczeniem nieru-chomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje – na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika – sprostowania oznaczenia nieru-chomości na podstawie danych katastru nieruchomości5).
Pwt27,17 "Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego"

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 49.0 Firefox 49.0
  • Zobacz profil
Zatrzymałem się na tym pytaniu podczas nauki do egzaminu.

Mam duże wątpliwości co do zarysu odpowiedzi i tak jak stwierdził sfl brakuje mi tu Rozp ws podziałów :


    § 6.1.Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:
    1)księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
    2)danych wykazanych w katastrze nieruchomości.
    2.W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z danymi wykazanymi w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych wykazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.


Nie powinno być tak, że przyjęcie na podstawie kw a wraz z dokumentacją do zasobu (później do wniosku o podział) wykaz synchronizacyjny ?
Oczywiście zgadzam się z tym, że podstawą oznaczenia nieruchomości w KW są dane z egib (no i będą - na podstawie wykazu synchronizacyjnego).

Przyjęło się, że takie sprostowania robi się przed podziałem, ale prawo pozwala w trakcie.


proszę o komentrz

Offline zurek86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 128
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 54.0.2840.99 Chrome 54.0.2840.99
  • Zobacz profil
Moim zdaniem przed podziałem należy sprostować błąd między KW a Egib, a następnie dokonać podziału.

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 54.0.2840.87 Chrome 54.0.2840.87
  • Zobacz profil
już sam nie wiem jak na to odpowiedzieć, mimo iż paragrafy mam przed nosem :/

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 49.0 Firefox 49.0
  • Zobacz profil
Istotą tego pytania jest to, że tak jak ktoś wyżej wspomniał przyjęcie granic z KW dotyczy tylko podmiotu ( właściciel, użytkownik wieczysty). Dane dotyczące przebiegu granic mamy tylko w EGiB i to one są podstawą przyjęcia PRZEBIEGU granic.

"Moim zdaniem przed podziałem należy sprostować błąd między KW a Egib, a następnie dokonać podziału"

Geodeta nie dokonuje podziału tylko sporządza mapę z projektem podziału.

Nie widzę potrzeby składać dwóch wniosków do sądu rejonowego, szczególnie, że po zatwierdzeniu podziału decyzją i zawiadomieniu przez wójta starosty, starosta ma w tym momencie obowiązek zawiadomić o zmianach odpowiedni wydział sądu rejonowego w celu ujawnienia zmian z EGiB w KW z urzędu i przesłać odpowiedni wyrys i wypis z EGiB:)

Łukasz przejrzyj sobie mój artykuł w bazie wiedzy nt. przyjęcia granic, starałem się tam w miarę opisać o co chodzi z przyjmowaniem granic z KW (co prawda jednym zdaniem :P )
« Ostatnia zmiana: 14 Listopad 2016, 17:37 wysłana przez jkbsrwk »

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 54.0.2840.71 Chrome 54.0.2840.71
  • Zobacz profil
dziękuję zurek86 i Jakub. Rejestruje już to w mojej pamięci