Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Podaj jakie organy administracji i jakie akty administracyjne wydają te organy w I instancji w sprawach  (Przeczytany 1316 razy)

Offline Niwelator1983

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 15
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
Podaj jakie organy administracji i jakie akty administracyjne wydają te organy
w I instancji w sprawach :
rozgraniczeń ,
- podziałów,
- scaleń,
- wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków,
oraz wymień organy odwoławcze w tych spawach.

Dawno, dawno temu było takie pytanie, z zarysem odpowiedzi, może warto zaktualizować ten zarys.
Zarys odpowiedzi, trochę już zmieniony, ale kilku odpowiedzi brakuje.

Organem I instancji właściwym w sprawach rozgraniczeń i podziałów jest: wójt (burmistrz, prezydent), z następującymi wyjątkami:
a) przy rozgraniczeniach:
- terenów objętych scaleniem i wymianą gruntów - starosta,
- terenów objętych scaleniem i podziałem nieruchomości - rada gminy,- -wg PGiK art 35.1???
- rozgraniczenie z wodami:
•   właściwy terenowy organ administracji morskiej – dla morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi      Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego;
•   właściwy marszałek województwa – dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych;
•   właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej – dla pozostałych wód.
- w postępowaniu sądowym ,

b) przy podziałach:
- terenów objętych scaleniem gruntów - starosta,
- terenów objętych scaleniem i podziałem - rada gminy,
- orzeczeń sądowych.
Organem I instancji właściwym w sprawie scaleń gruntów oraz w sprawie wprowadzania zmian w ewidencji gruntów jest starosta.
Aktami administracyjnym i są:
- postanowienia (o wszczęciu postępowania, sprostowania pomyłek, opinie w formie postanowienia),
- decyzje,
- uchwały (rada gminy).
Organami odwoławczymi są:
- w sprawach rozgraniczeń (za wyjątkiem ustalenia linii brzegu), podziałów i scalenia
gruntów - samorządowe kolegia odwoławcze (nie dotyczy postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego),
- w sprawach wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków -WINGiK,
-w odwołaniu od decyzji starosty  w sprawie rozgraniczenia wód- dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
a co z pozostałymi wodami????
- każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwalę do sądu administracyjnego

Podstaw a prawna:
Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z 1960 r
Ustawa o samorządzie gminnym z 1990 r.,
Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne 1989r.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997 r.
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów z 1982 r.
Ustawa prawo wodne z 2001r.
Jak macie jakieś propozycję to proszę uzupełnijcie odpowiedź.

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
Organami odwoławczymi są:
- w sprawach rozgraniczeń

Rozgraniczenie to szczególny rodzaj postępowania administracyjnego, bo jest jednoinstancyjne......
Cytuj
Art. 33 ust. 3 "Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w swojej sprawie przekazania sprawy sądowi.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline Niwelator1983

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 15
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
Zgadza się ale...
"Samorządowe kolegia odwoławcze natomiast, będące -  w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego organami wyższego stopnia, rozstrzygają kwestie proceduralne wynikające w trakcie toczących się postępowań administracyjnych, dotyczące przewlekłego prowadzenia postępowania (art. 37 Kpa), a także dotyczące wydanej przez organ decyzji ostatecznej; nie rozstrzygają jednak o istocie sprawy, a więc o rozgraniczeniu nieruchomości"

Offline b1111

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 7
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
w odwołaniu od decyzji marszałka województwa w sprawie ustalenia linii brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
Moje uzupełnienie
Organami odwoławczymi są:
- w sprawach rozgraniczeń (nie dotyczy postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego;  tylko w myśl Art. 37 – na niezałatwienie sprawy w terminie, przewlekłe prowadzenie postępowania), podziałów gruntów, scalenia i podziału gruntów - samorządowe kolegia odwoławcze [Art. 39 ustawa o samorządzie gminnym]
- W sprawach scalenia i wymianie gruntów – wojewoda [Art. 3 ust. 1 ustawa o scalaniu i wymianie gruntów]
- w sprawach wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków -WINGiK,
-w odwołaniu od decyzji starosty  w sprawie rozgraniczenia wód- właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej [Art. 4 ust.4 PW]
- w odwołaniu od decyzji marszałka województwa – dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej [Art. 4 ust. 3 PW]
- w odwołaniu od decyzji  właściwy terenowy organ administracji morskiej  właściwy terenowy organ administracji morskiej – minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
Cytuj
Prawo wodne Art. 4.
3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do marszałków województw i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w sprawach określonych ustawą.
4. Właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starostów realizujących:
1)   zadania z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie;
2)   kompetencje organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego.
4a. Odwołania od decyzji starostów realizujących zadania, o których mowa w ust. 4, wnosi się do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na którego obszarze właściwości następuje szczególne korzystanie z wód lub są podejmowane czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego albo czynności wymagające decyzji starosty w zakresie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1.
Cytuj
Ustawa o samorządzie gminnym
Art. 39. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
5. Od decyzji wydanej przez wójta lub organ, o którym mowa w ust. 4, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Cytuj
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów
Art. 3. 1. Postępowanie scaleniowe , postępowanie wymienne oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline naral

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 1
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Czy na pewno przy scaleniu i podziale organem odwoławczym jest SKO?
Scalenia i podziału dokonuje się w drodze uchwały rady gminy, a art. 39 dotyczy decyzji wójta.

"Art. 39. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
5. Od decyzji wydanej przez wójta lub organ, o którym mowa w ust. 4, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej."


Czy nie powinno się tu  zastosować art. 101 Ustawy o samorządzie gminnym

"Art. 101 Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwalę do sądu administracyjnego"

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
W zarysie jest SKO...
Szukam i szukam i bardziej mi pasuje SA
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline aneczka843

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 34
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.14 Opera 12.14
  • Zobacz profil
Od uchwały rady gminy w sprawie scalenia i podziału odowłanie do Sądu Administracyjnego.
Tak przynajmniej pisze w "Geodezja Katastralna" i uważam że słuszny tok rozumowania.
O samorządzie gminnym art 101

Offline rzymianka

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 2
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 23.0 Firefox 23.0
  • Zobacz profil
Od uchwały rady gminy w sprawie scalenia i podziału odowłanie do Sądu Administracyjnego.
Tak przynajmniej pisze w "Geodezja Katastralna" i uważam że słuszny tok rozumowania.
O samorządzie gminnym art 101

też tak uważam i w książce Wolanina - Podziały i scalenia nieruchomości - też jest tak zapisane w z tym, że wniesienie skargi do SA powinno być poprzedzone wezwaniem rady gminy do usunięcia naruszenia prawa kwestionowaną uchwałą. jeżeli rada gminy udzieli odpowiedzi na wezwanie przed upływem terminu 60 dni od dnia doręczenia, można złożyć skargę do SA w terminie 30 dni, jeżeli rada gminy nie udzieli odpowiedzi na wezwanie w wskazanym terminie, skargę należy złożyć przed upływem 60 dni.  (NSA z 2.4.2007 II OPS 2/07).

a jeśli chodzi o scalenie i wymianę gruntów to organem odwoławczym jest wojewoda czy SKO - art. 3 ust1. ustawy o scaleniu i wymianie gruntów  : Postępowanie scaleniowe, postępowanie wymienne oraz zagospodarowanie
poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5–7 oraz art. 4 ust. 2.


jeśli starosta prowadzi to postępowanie to raczej SKO - art. 17 kpa - organem odwoławczym wyższego stopnia w stosunku do organów jedn. sam. teryt. są samorządowe kolegia odwoławcze.

pozdrawiam :)

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 23.0 Firefox 23.0
  • Zobacz profil
rzymianka, ale jeżeli sama piszesz, że starosta prowadzi i wykonuje jako zadanie z zakresu administracji rządowej to organem odwoławczym jest wojewoda.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka


Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 29.0.1547.66 Chrome 29.0.1547.66
  • Zobacz profil
faktycznie, zwracam honor, bo zagłębiłam się i znalazłam jeszcze Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2012 r. II OW 113/12
Cytuj
W uzasadnieniu wniosku Wojewoda wskazał, że zgodnie z art. 127 § 2 k.p.a. właściwym do rozpoznania odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Organ wyższego stopnia w stosunku do starosty należy ustalić w oparciu o art. 17 pkt 1 k.p.a., zgodnie z którym takim organem jest samorządowe kolegium odwoławcze. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w swoim zawiadomieniu wskazuje, że skoro kompetencje dawnych organów stopnia powiatowego w sprawach związanych ze scalaniem i wymianą gruntów przeszły obecnie na starostów, jako zadania z zakresu administracji rządowej, to organem właściwym do prowadzenia postępowania nadzorczego w tych sprawach należy poszukiwać w strukturze organów administracji rządowej w województwie. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z dnia 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt II OPS 1/12 stwierdził, iż "to, że samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej, oznacza, iż samorządowe kolegia odwoławcze są organem odwoławczym, gdy decyzję w pierwszej instancji wydał organ jednostki samorządu terytorialnego oraz organem nadzoru, gdy decyzję kwestionowaną w postępowaniu nadzwyczajnym wydał organ jednostki samorządu terytorialnego. Taki zakres działalności samorządowych kolegiów odwoławczych wyznacza właściwość rzeczową kolegiów w rozumieniu art. 20 k.p.a. Nie ma więc podstaw do przyjęcia, iż samorządowe kolegium odwoławcze może być, z uwagi na właściwość rzeczową, organem wyższego stopnia, a więc organem odwoławczym lub organem nadzoru w stosunku do organów administracji publicznej, innych niż organy jednostek samorządu terytorialnego. To, że ustawa powierza określonemu organowi jednostki samorządu terytorialnego wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, nie oznacza, że tym samym samorządowe kolegium odwoławcze staje się organem wyższego stopnia (organem odwoławczym i organem nadzoru) w stosunku do innych organów niż organ jednostki samorządu terytorialnego." W dalszej części uzasadnienia Naczelny Sąd Administracyjny pisze: "... gdy kwestionowana... decyzja w sprawie scalenia została wydana została przed 1 sierpnia 2009 r. przez ministra w wyniku rozpoznania odwołania od decyzji wojewody, przyjęcie, iż ustalenie po 1 sierpnia 2009 r. organu właściwego do stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie scalenia gruntów rolnych, wydanych przed tą datą wymaga uwzględnienia aktualnych przepisów, na podstawie których ustala się właściwość organów w zwykłym toku instancji nakazywałoby konsekwentnie przyjąć, że właściwość tą posiada samorządowe kolegium odwoławcze."
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline kaskagra

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
Komunikat ze strony WINGiK Województwa Wielkopolskiego (http://geo.bip-i.pl/zmiany-w-ustawie-o-scalaniu-i-wymianie-gruntow-0)

"Zmiany w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1157 została opublikowana ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Ustawą dokonano zmian w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.), w tym między innymi zmieniono brzmienie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z nowymi przepisami postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda (według przepisów przed zmianą – samorządowe kolegium odwoławcze).

Ustawa wchodzi w życie 16 października 2013 r."

Od 16 października 2013 r. należy odpowiadać, że organem odwoławczym w sprawach scalenia i wymiany gruntów jest wojewoda [Art. 3 ust. 1 ustawa o scalaniu i wymianie gruntów].

Offline kkraq

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Czy nie uważacie, że należałoby jeszcze wymienić zatwierdzanie podziałów przez wojewodę w decyzjach wydawanych na podstawie ustaw:
- o transporcie kolejowym,
- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk,
- o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
- o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
- o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej,

Organ odwoławczy o ile się nie mylę to w każdej sytuacji minister d.s. budownictwa .... lub skarga do Sądu administracyjnego
sYsTEM połączył wiadomości: [time]11 Kwiecień 2014, 20:03[/time]
Aha no i najważniejsze:

Podział nieruchomości w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (art. 11a, art. 11g, Art. 12)
Projekt podziału nieruchomości zatwierdza:
- wojewoda decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( krajowe i wojewódzkie), - organ odwoławczy minister właściwy d.s. budownictwa lub skarga do Sądu administracyjnego,
- starosta ( gminne i powiatowe) - organ odwoławczy wojewoda lub skarga do Sądu administracyjnego.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwiecień 2014, 20:04 wysłana przez kkraq »

Offline kul

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 8
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.14 Opera 12.14
  • Zobacz profil
Jeśli tak to może również podziały wykonane na podstawie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ostateczną decyzją wojewody

Art. 73.1.Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.
3.Podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jest ostateczna decyzja wojewody.

tylko co z odwołaniem? zgodnie z Kodeksem postępowania administracjnego
Art. 17. Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:
2) w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie;