Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Jak skonstruowana jest księga wieczysta. Jaki jest udział geodezji w jej tworzeniu i prowadzeniu? Czy istnieje ustawowy obowiązek zakładania księgi wieczystej?  (Przeczytany 456 razy)

Offline manodrum1983

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.110 Chrome 49.0.2623.110
  • Zobacz profil
[2] Jak skonstruowana jest księga wieczysta. Jaki jest udział geodezji w jej tworzeniu i prowadzeniu? Czy istnieje ustawowy obowiązek zakładania księgi wieczystej?

Bardzo proszę o zarys odpowiedzi na wątek udziału geodezji w tworzeniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych.
Pozdrawiam

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Edge 13.10586 Edge 13.10586
  • Zobacz profil
Sam się nad tym zastanawiam ale zacząłbym od art. 26 ust. 1 UoKW. Na tej podstawie można stwierdzić, że geodezja ma swój udział po przez dokonywanie wszelkich aktualizacji operatu EGiB, które są następnie na wniosek właściciela lub z urzędu ujawniane w KW. I odwrotnie-  geodeci poprzez wykazy synchronizacyjne,  podziały (rozdział ciał hipotecznych) doprowadzają do zgodności KW (założonych np. na podstawie danych ze starych katastrów) z EGiB :)

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.110 Chrome 49.0.2623.110
  • Zobacz profil
ja proponuje cos takiego :
Ustawa o KW i Hipotece
Cytuj
Art. 1. 1. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.
2. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu.
3. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Art. 2. Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę.

Art. 3. 1. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.
2. Domniemywa się, że prawo wykreślone nie istnieje.

Art. 25. 1. Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:
1) pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością;
2) drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego;
 3) trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek;
4) czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.
2. Księga wieczysta dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawiera cztery działy, z których:
1) pierwszy obejmuje oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz oznaczenie nieruchomości, z którą jest związany;
2) drugi obejmuje wpisy dotyczące osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
3) trzeci jest przeznaczony na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu prawem oraz wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek;
4) czwarty jest przeznaczony na wpisy dotyczące hipotek.
3. Księgi wieczyste prowadzi się według ustalonych wzorów, obejmujących poszczególne działy księgi wieczystej.
PGiK
Cytuj
Art. 21. 1. Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.
2. Organy i jednostki organizacyjne realizujące zadania, o których mowa w ust. 1, współdziałają z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne.

Art. 37. 1. Wykonanie orzeczeń sądowych o rozgraniczeniu nieruchomości odbywa się z udziałem geodety.
2. Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalające przebieg granic nieruchomości sąd lub organ rozstrzygający przesyła z urzędu w terminie 30 dni do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwych starostów, w celu ujawnienia ich w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Art. 42. 1. Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych.
2. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się:
5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.110 Chrome 49.0.2623.110
  • Zobacz profil
Uzupełniając odpowiedź Jigs

Czy istnieje ustawowy obowiazek zakładania księgi wieczystej ?

Uważam, ze tak gdyż:

Uokwih
Art. 35.
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.
2. Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, bądź na skutek opie-szałości w jego wykonaniu.

KPC
Art. 626 ( 8 )
§ 10. Założenie księgi wieczystej następuje z chwilą dokonania pierwszego wpisu.

Zatem nabycie własnosci aktem notarialnym  zobowiązuje notariusza do dokonania 1 wpisu tym samym założenia KW

Natomaist w przypadku dziedziczenia, uwłaszczenia czy np. zasiedzenia właśniciel jest zobowiazany do założenia KW w związu z Art. 35. UOKWIH.
Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.110 Chrome 49.0.2623.110
  • Zobacz profil
Ja bym powiedział, że nie ma ustawowego obowiązku zakładania KW dopóki nie ma miejsca czynność przenosząca prawo własności/ użytkowanie wieczyste czy ustanowienie innego prawa na nieruchomości. Można dorzucić art. 92 prawa o notariacie ale to już chyba bezsensu bo i tak jest poza wykazem :P

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.110 Chrome 49.0.2623.110
  • Zobacz profil

Offline Marlena

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 24
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 45.0 Firefox 45.0
  • Zobacz profil
A ja uważam, że taki obowiązek istnieje :
Cytuj
Omawiany obowiązek właściciela nie powstaje jedynie w sytuacji, w której do nabycia własności dochodzi przez czynność prawną, wtedy bowiem obowiązek taki zgodnie z art. 92 § 4 pr. o notariacie obciąża notariusza. Obowiązek właściciela dotyczy nabycia własności w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, uwłaszczenia, odzyskania wywłaszczonej nieruchomości.

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.110 Chrome 49.0.2623.110
  • Zobacz profil
Łukasz tego nie wiem nie upieram się, że mam rację. Ale jak by nie patrzeć jak nie masz KW i nic z tym nie robisz to nie musisz jej zakładać, bo nigdzie nie ma zapisu typu: zainteresowani mają obowiązek zgłosić swe prawo w celu założenia KW do dnia xx.xx.2016r. Dopiero gdy dokonujesz jakiejś czynności prawnej taka KW jest zakładana :)

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.110 Chrome 49.0.2623.110
  • Zobacz profil
rozmawiałem z kolegą, podchodził do 2 rok temu i miał to pytanie na ustnym. Odpowiedział tak jak Ja i go uwalili :/ Zdaniem komisji również nie ma takiego obowiązku..

hymmm :) bądź tu mądry

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.110 Chrome 49.0.2623.110
  • Zobacz profil
Aha no ale przynajmniej jeden temat więcej wyjaśniony przez komisję :P Dzięki za info :)

Offline ms

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 29
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 48.0 Firefox 48.0
  • Zobacz profil
dodać jeszcze można
   

§ 49. 1. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia:
2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego – w wypadku zmian danych objętych działem
I ksiąg wieczystych;

§52.7. Wypisy, o których mowa w ust. 2 i 4, oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej organ opatruje klauzulą o treści: „Dokument
niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.

PP: Rozporządzenie MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków: