Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Geodeta otrzymał zlecenie na ustalenie granicy nieruchomości nabywanej przez Gminę. W trakcie ustalenia granicy między sąsiadami powstał spór co do jej przebiegu. Jakie powinno być dalsze działanie Geodety? Czy możliwe jest rozgraniczenie spornych nie  (Przeczytany 344 razy)

Offline GeoKart

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 136
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.110 Chrome 49.0.2623.110
  • Zobacz profil
[2] Geodeta otrzymał zlecenie na ustalenie granicy nieruchomości nabywanej przez Gminę. W trakcie ustalenia granicy między sąsiadami powstał spór co do jej przebiegu. Jakie powinno być dalsze działanie Geodety? Czy możliwe jest rozgraniczenie spornych nieruchomości?

Pytanie dosyć proste tylko czy można się tutaj doszukiwać jakiegoś drugiego dna ?? Czy jeżeli gmina jest zleceniodawcą to zmienia postać rzeczy - według mnie NIE.

Moja propozycja"
Prawo GiK Art 29. 1.2.3 , Art 30, Art 31.1 Art 33.1 Art 334.1.3 Art 36.
Rozp w sprawie rozgr nieruchomości par 13.

Ogólnie jeżeli między właścicielami nieruchomości nie dojdzie na żadnej  linii granicznej do ugody to cała sprawa trafia do sądu, a jeżeli dojdzie między nimi na jakiejś linii granicznej do ugody to geodeta wykonuje odpowiednią dokumentację.

Proszę o pomoc jeśli się mylę.Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.110 Chrome 49.0.2623.110
  • Zobacz profil
...wg mnie bardzo ważne jest tu informacja że Gmina nabywa ...w rozgraniczeniu będzie stroną i organem decyzyjnym....
to na pewno powinno być ujęte w odpowiedzi
KPA 
Cytuj
Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
Art. 26. § 1. W przypadku wyłączenia pracownika (art. 24) jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy.
§ 2. W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia:
1) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 – organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę;
2) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 2 – organ wyższego stopnia nad organem, w którym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.
Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ. W razie gdy osobą wymienioną w art. 25 § 1 pkt 2 jest minister albo prezes samorządowego kolegium odwoławczego, organ właściwy do załatwienia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów.
§ 3. Jeżeli wskutek wyłączenia pracowników organu administracji publicznej organ ten stał się niezdolny do załatwienia sprawy, stosuje się odpowiednio § 2.
III SA/Lu 125/08 - Wyrok WSA w Lublinie
Cytuj
Wojewódzki Sąd Administracyjny w składzie orzekającym podziela prezentowany w doktrynie i orzecznictwie administracyjnym pogląd, iż z uwagi na zasadę prawdy obiektywnej oraz pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa nie powinno się dopuszczać do sytuacji, w której mogłyby występować wątpliwości co do bezstronności – zainteresowania w rozstrzygnięciu sprawy – zarówno pracowników organu administracji jak i samego organu, którzy orzekają w konkretnej spawie.
Oznacza to, że niedopuszczalne jest prowadzenie przez organ administracji publicznej postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji administracyjnej w przypadku gdy stroną tego postępowania, a więc adresatem decyzji, jest dany organ administracyjny lub jednostka samorządu terytorialnego, którą ów organ reprezentuje. Dlatego organ jednostki samorządu terytorialnego jest wyłączony od załatwienia sprawy, w której występuje w charakterze strony lub jej reprezentanta (por. W. Chróścielewski "Jednostka samorządu terytorialnego jako strona postępowania administracyjnego prowadzonego przez jej organ" P i P Nr 4/2003 r. str. 32, Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 19 maja 2003 r. OPS 1/03 i glosa JK .Antkowiaka publ. OSP 4/2004, wyrok z dnia 20 czerwca 2006 r. sygn. VIISA/Wa 276/06 pub. LEX 214075, wyrok z dnia 2 lutego 2005 r. sygn. akt I SA 2685/03 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).
…organ pierwszoinstancyjny na mocy art. 24 §1 pkt 1 kpa wyłączy się od prowadzenia niniejszego postępowania, w którym Gmina Miejska W. jako właściciel nieruchomości oznaczonej nr [...], jest stroną postępowania. Następnie przedstawi akta organowi wyższego stopnia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w C., celem załatwienia sprawy – art. 26 § 2 i 3 kpa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. zaś będzie mogło do merytorycznego załatwienia żądania M. B. wyznaczyć inny podległy sobie organ.
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan


Offline GeoKart

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 136
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.110 Chrome 49.0.2623.110
  • Zobacz profil

Offline zurek86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 128
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 54.0.2840.59 Chrome 54.0.2840.59
  • Zobacz profil
zgodnie z art 26 ustawy o gospodarce nieruchomościami przyjąć stan z ewidencji gruntów ( dokumentów) natomiast w przypadku zaistnienia sporu geodeta może poinformować strony o możliwości jego rozstrzygnięcia np poprzez rozgraniczenie ale jego nie może w tym samym czasie dokonać bo może to zrobić dopoiero po wypełnieniu wymagań dodatkowych określonych w Pgik.

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 49.0 Firefox 49.0
  • Zobacz profil