Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2]23. Geodeta otrzymał zlecenie na ustalenie granicy nieruchomości nabywanej przez Gminę. W trakcie ustalenia granicy między sąsiadami powstał spór co do jej przebiegu. Jakie powinno być dalsze działanie geodety. Czy możliwe jest rozgraniczenie spornych  (Przeczytany 753 razy)

Offline zurek86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 128
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
  • Zobacz profil
23. Geodeta otrzymał zlecenie na ustalenie granicy nieruchomości nabywanej przez Gminę. W trakcie ustalenia granicy między sąsiadami powstał spór co do jej przebiegu. Jakie powinno być dalsze działanie geodety. Czy możliwe jest rozgraniczenie spornych nieruchomości?
1.W związku z powyższym należy nadmienić, że jest wykonane ustalenie granic w pierwszej kolejności:
Protokół graniczny +szkic (integralna część)– opis na szkicu granicy spornej jako ,,sporna czyli S” przekazanie operatu do ośrodka i ten etap pracy zakończony.
Podstawa prawna  rozporządzenie egib
2.Natomiast odnośnie drugiej części pytania tj:
Rozgraniczenie jest możliwe ale z urzędu lub na wniosek strony wtedy następuje wszczęcie postępowania administracyjnego(wójt, burmistrz, prezydent miasta) i resztę czynności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rozgraniczenia nieruchomości czy też KPA i ustawy gik.
« Ostatnia zmiana: 24 Listopad 2015, 19:36 wysłana przez zurek86 »

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 42.0 Firefox 42.0
  • Zobacz profil
No chyba nie bardzo...

Rozporządzenie ws EGiB nie przewiduje "granicy spornej" w procesie ustalania.

§ 39.
1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych,
dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo
osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym
do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je
punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest
sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych
działek.
3. W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny
z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych
obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po
zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających
informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków.


Chociaż moim zdaniem- robota zlecona albo przez stronę, albo ewentualnie przez gminę, więc rozgraniczenie albo na wniosek strony albo z urzędu i przeprowadzamy pełną procedurę rozgraniczeniową.

Inaczej ma się sprawa w przypadku rozgraniczenia gdyby stroną była gmina, bo chyba nie może sobie sama wydać decyzji?
Ale tu jest mowa o nieruchomości nabywanej, a nie nabytej, więc chyba tego problemu nie ma? Chociaż z drugiej strony to pytanie wydaje się wtedy trochę za proste:P

Offline zurek86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 128
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
  • Zobacz profil
Tylko co z tym ustaleniem ? dziękuję do widzenia nie da się:P czy wykonuje operat w nim protokół z odpowiednią adnotacją stron  i szkic oddaje do PODGIKU

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 42.0 Firefox 42.0
  • Zobacz profil
Teoretycznie paragraf 39 wyjaśnia sprawę co zrobić, ale ja bym poinformował strony, że w takim razie jak nie ma możliwości żadnego porozumienia to właśnie dziękuję nie da się i zostaną Państwo wezwani na rozprawę graniczną :P

A swoją drogą co w sytuacji gdy przy rozgraniczeniu gmina jest także stroną?

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
  • Zobacz profil
to chyba nie ma znaczenia. Gdyby Wójt był właścicielem jednej z rozgraniczanych nieruchomości to wtedy .... no właśnie co wtedy :) tak chyba jeszcze nigdzie nie było.

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
  • Zobacz profil

Offline zurek86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 128
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
  • Zobacz profil
może właściwym organem do kontroli takiego operatu rozgraniczeniowego jest ,,sąsiednia gmina"?
sYsTEM połączył wiadomości:  3 Grudzień 2015, 09:14
lub wyniku przetargu ogłoszonego geodeta uprawniony, który ma doświadczenie w administracji rządowej bądź samorządowej i doświadczenie w kontroli.
« Ostatnia zmiana: 3 Grudzień 2015, 09:14 wysłana przez zurek86 »

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
  • Zobacz profil
Zacznę od tego ,że w pytaniu jest mowa o "ustaleniu granic nieruchomości" a nie "ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej" .
I jak dla mnie chodzi przede wszystkim o PGiK :
Cytuj
Art. 31. 1. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
2. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.
3. Jeżeli jest brak danych, o których mowa w ust. 2, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy.
4. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
Art. 33. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.
2. Wydanie decyzji poprzedza:
1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia;
2) włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.
Art. 34. 1. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa w art. 33 ust.1, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.
3. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego.
4. Przepisów ust. 1–3 i art. 31 ust. 4 nie stosuje się do sporów wynikłych przy wyznaczaniu granic nowo tworzonych nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 36. Sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy. W tym wypadku sąd w orzeczeniu zamieszcza również rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu nieruchomości.
Art. 37. 1. Wykonanie orzeczeń sądowych o rozgraniczeniu nieruchomości odbywa się z udziałem geodety.
2. Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalające przebieg granic nieruchomości sąd lub organ rozstrzygający przesyła z urzędu w terminie 30 dni do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwych starostów, w celu ujawnienia ich w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.
oraz  Rozporządzenie w sprawie rozgraniczenia  nieruchomości
Cytuj
§ 3. Podstawę ustalania przebiegu granic nieruchomości stanowią dokumenty:
1) stwierdzające stan prawny nieruchomości,
2) określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości.

§ 4. Dokumentami, o których mowa w § 3 pkt 1, są:
1) odpisy z ksiąg wieczystych lub odpisy dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentów,
2) wypisy aktów notarialnych,
3) prawomocne orzeczenia sądu i ugody sądowe,
4) ostateczne decyzje administracyjne.

§ 5. 1. Dokumentami, o których mowa w § 3 pkt 2, są:
1) dokumenty geodezyjne zawierające dane liczbowe do ustalenia przebiegu granic:
a) szkice graniczne, protokoły graniczne, akty ugody,
b) zarysy pomiarowe z pomiaru granic,
c) szkice wyznaczenia granic działek wydzielonych w wyniku scalenia, wymiany gruntów lub w wyniku podziału nieruchomości,
d) inne dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i opisowe pozwalające na ustalenie przebiegu granic,
2) w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 1, mapy i plany obejmujące granice albo inne elementy pozwalające na odtworzenie lub analizę przebiegu granic, w szczególności:
a) mapy jednostkowe nieruchomości,
b) mapy katastralne,
c) mapy scalenia i wymiany gruntów,
d) plany parcelacyjne,
e) mapa ewidencji gruntów,
f) mapa zasadnicza.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę ustalania przebiegu granic nieruchomości, jeżeli zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwzględnieniem § 6 ust. 1.
3. Za podstawę ustalania przebiegu granic nieruchomości mogą służyć uwierzytelnione przez ośrodek
dokumentacji kopie, wyrysy, odrysy, wypisy lub odpisy dokumentów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli zawierają dane o ich rodzaju, dacie powstania i wykonawcy.
§ 13. W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Podczas negocjacji geodeta przedstawia stronom wszystkie dowody i argumenty za proponowanym przebiegiem granicy, a także informuje, że w razie braku ugody do rozpatrzenia sprawy właściwy jest sąd.

§ 15. Jeżeli przebieg granicy nie może być ustalony na postawie zebranych dowodów lub zgodnego
oświadczenia stron, a strony nie zawarły ugody, geodeta:
1) wykonuje tymczasowe utrwalenie i pomiar granic:
a) wskazanych przez strony,
b) określonych na podstawie dokumentów,
c) przebiegających według ostatniego spokojnego stanu posiadania, a w razie braku możliwości jego określenia - zgodnie ze stanem istniejącym na gruncie,
2) sporządza protokół graniczny,
3) opracowuje opinię dotyczącą przebiegu granic.
KPA
Cytuj
Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
Art. 26. § 1. W przypadku wyłączenia pracownika (art. 24) jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy.
§ 2. W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia:
1) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 – organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę;
2) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 2 – organ wyższego stopnia nad organem, w którym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.
Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ. W razie gdy osobą wymienioną w art. 25 § 1 pkt 2 jest minister albo prezes samorządowego kolegium odwoławczego, organ właściwy do załatwienia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów.
§ 3. Jeżeli wskutek wyłączenia pracowników organu administracji publicznej organ ten stał się niezdolny do załatwienia sprawy, stosuje się odpowiednio § 2.
oraz III SA/Lu 125/08 - Wyrok WSA w Lublinie
Cytuj
Wojewódzki Sąd Administracyjny w składzie orzekającym podziela prezentowany w doktrynie i orzecznictwie administracyjnym pogląd, iż z uwagi na zasadę prawdy obiektywnej oraz pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa nie powinno się dopuszczać do sytuacji, w której mogłyby występować wątpliwości co do bezstronności – zainteresowania w rozstrzygnięciu sprawy – zarówno pracowników organu administracji jak i samego organu, którzy orzekają w konkretnej spawie.
Oznacza to, że niedopuszczalne jest prowadzenie przez organ administracji publicznej postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji administracyjnej w przypadku gdy stroną tego postępowania, a więc adresatem decyzji, jest dany organ administracyjny lub jednostka samorządu terytorialnego, którą ów organ reprezentuje. Dlatego organ jednostki samorządu terytorialnego jest wyłączony od załatwienia sprawy, w której występuje w charakterze strony lub jej reprezentanta (por. W. Chróścielewski "Jednostka samorządu terytorialnego jako strona postępowania administracyjnego prowadzonego przez jej organ" P i P Nr 4/2003 r. str. 32, Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 19 maja 2003 r. OPS 1/03 i glosa JK .Antkowiaka publ. OSP 4/2004, wyrok z dnia 20 czerwca 2006 r. sygn. VIISA/Wa 276/06 pub. LEX 214075, wyrok z dnia 2 lutego 2005 r. sygn. akt I SA 2685/03 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).

…organ pierwszoinstancyjny na mocy art. 24 §1 pkt 1 kpa wyłączy się od prowadzenia niniejszego postępowania, w którym Gmina Miejska W. jako właściciel nieruchomości oznaczonej nr [...], jest stroną postępowania. Następnie przedstawi akta organowi wyższego stopnia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w C., celem załatwienia sprawy – art. 26 § 2 i 3 kpa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. zaś będzie mogło do merytorycznego załatwienia żądania M. B. wyznaczyć inny podległy sobie organ.
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
  • Zobacz profil
Ok, opisałeś tok czynności geodety przy rozgraniczeniu, ale z pytania nie wynika w jakim trybie granica była ustalana ( czy rozgraniczenie czy w trybie Rozp. ws EGiB). Druga część (czy możliwe jest rozgraniczenie) sugeruje, że trybie Rozporządzenia (tak mi się wydaje :P)

Chociaż teraz się zastanawiam czy dobrze myślę...

Tak czy siak albo opisać procedurę z Rozporządzenia albo rozgraniczenia zależnie jak kto interpretuje pytanie ale to jest temat prosty.

Natomiast w drugiej części pytania proponuję zacząć od tego:

PGiK:
Art. 30. 1. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają
rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.
2. Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzędu
przy scaleniu gruntów, a także jeżeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki
narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia.


A później tak jak podałeś KPA i podeprzeć się wyrokiem chociaż na egzaminie pewnie go mieć nie będziemy :P (zakładając, że gmina jest stroną)

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
  • Zobacz profil
wg mnie czynność ustalenia granic nieruchomości jest tylko w procedurze rozgraniczenia , natomiast ustalenie przebiegu działki ewidencyjnej jest zgodne z trybem EGiB par 37-39, a pytanie jest o granice nieruchomości
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
  • Zobacz profil
Chyba masz rację, ale w takim wypadku pytanie sprowadza się do tego jakie czynności wykonuje geodeta, gdy strony pozostają w sporze?
(opisujemy ze nakłania do ugody, opisujemy czynności geodety gdy są dokumenty pozwalające określić przebieg granic oraz czynności gdy nie ma takich dokumentów, a z tego automatycznie odpowiadamy na pytanie, że jest możliwość rozgraniczenia gdy jest spór:P)

Offline daniel1615

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 65
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 42.0 Firefox 42.0
  • Zobacz profil
Geodeta sam nie może zdecydować o przeprowadzeniu rozgraniczenia, ponieważ rozgraniczenie przeprowadza wójt, burmistrz prezydent, miasta.
Ale na samym początku zaczął bym od Ustawy o Gospodarce nieruchomościami bo chyba właśnie w tym pytaniu o to chodzi

Art. 26. 1. Granice między nieruchomościami nabywanymi na własność Skarbu Państwa lub na własność jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego, a jeżeli stanu takiego nie można stwierdzić, według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
2. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, o których mowa w ust. 1, nie wstrzymuje się czynności związanych z nabyciem nieruchomości, co nie wyłącza roszczeń pomiędzy właścicielami nieruchomości, których granice zostały ustalone w sposób, o którym mowa w ust. 1.

Offline zurek86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 128
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
  • Zobacz profil

Offline daniel1615

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 65
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 42.0 Firefox 42.0
  • Zobacz profil
W książce Pana Marca spotkałem nawet stwierdzenie, że na podstawie Art. 26 ustawy o GN w przypadku sporu granice nieruchomości przyjmuje się na podstawie ewidencji, późniejsze roszczenia nie mogą już zmienić tej granicy. Jest możliwość tylko roszczeń pieniężnych. Wydaje się to być logicznie bo jeżeli np gmina kupi nieruchomość w granicach ewidencyjnych to roszczenia mogą być między byłym właścicielem i sąsiadem i wtedy tylko roszczenia pieniężne. Myśle że podstawa prawna tego może być w Kodeksie Cywilnym. Może ktoś pomoże mi znaleźć na to artykuł.
« Ostatnia zmiana: 3 Grudzień 2015, 18:45 wysłana przez daniel1615 »

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 42.0 Firefox 42.0
  • Zobacz profil
Geodeta sam nie może ale na wniosek strony. Druga opcja wszczęcia rozgraniczenia- z urzędu jeśli gmina uzna za stosowne.

Zastanawia się nad dwoma opcjami teraz:
1. Z pytania wynika, że rozgraniczenie jest w toku, więc trzeba je doprowadzić do końca. (opisać przypadki rozgraniczenia gdy jest spór, ewentualnie napisać, że gmina nie może sama sobie wydać decyzji)
2. Z pytania wynika ze ma ustalić ale nie wiadomo jakim trybem i wtedy należało by przywołać art. 26 UoGN(ten artykuł nie przewiduje chyba trybu rozgraniczeniowego?), a później opisać że rozgraniczenie jest możliwe, przypadki rozgraniczenia gdy jest spór i ta będzie poprawna odpowiedź? Co myślicie?