Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Przy tyczeniu budynku okazało się, że geodeta musi wejść na działkę sąsiada. Proszę podać rozwiązanie prawne, które umożliwi geodecie wstęp na tą działkę  (Przeczytany 1783 razy)

Offline tomekbb

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 43
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Na egzaminie 11 grudnia 2013 r. padło pytanie
3. Przy tyczeniu budynku okazało się, że geodeta musi wejść na działkę sąsiada. Proszę podać rozwiązanie prawne, które umożliwi geodecie wstęp na tą działkę? - mniej więcej takie - zapisane jak zapamiętałem

Proponowana przeze mnie odpowiedź:

Z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Cytuj
Art. 13.
1. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:
1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
2) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych;
3) nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpie-czających te znaki;
4) umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyj-nych.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naruszają:
1) przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środo-wiska, o lasach i o drogach publicznych;
2) przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom ich personelu oraz innym osobom korzystającym z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwy-czajów międzynarodowych.
3. Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o za-mknięciu terenu, lub za ich zgodą.

Art. 14.
Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić pod-miotom i jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 11, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych określonych w art. 13 ust. 1.

Art. 16.
1. Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartogra-ficznych podlegają naprawieniu na zasadach prawa cywilnego.
2. W razie ograniczenia korzystania z nieruchomości przy wykonywaniu czynności określonych w art. 13 ust. 1 pkt 3 i 4, właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością przysługuje wynagrodzenie.

Z Ustawy Prawo Budowlane:
Cytuj
Art. 47. 1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
2. Pracami przygotowawczymi są:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
2) wykonanie niwelacji terenu,
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Offline kokarolcia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 77
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
Temat niby prosty, ale myślę że nie jest do końca wyczerpany.
Uważam, że w pytaniu jest mały 'kruczek' - tyczenie budynku.
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, art. 13, zgłoszeniu nie podlega m.in tyczenie budynku.
Jeśli tyczenie budynku nie podlega zgłoszeniu, wykonawca nie ma dokumentu który upoważnia go do wstępu na grunt w myśl Prawa geodezyjnego i kartograficznego, to właśnie na potwierdzonym zgłoszeniu roboty jest klauzula - Niniejsze zgłoszenie, potwierdzone przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, okazuje się właścicielowi lub osobie władającej nieruchomością jako dokument upoważniający wykonawcę prac geodezyjnych do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do wykonywania czynności związanych z wykonaniem polowej sygnalizacji fotogrametrycznej, przewidzianych w art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268)

Reasumując - w przypadku tyczenia budynku, należy stosować zasady obowiązujące w Prawie budowlanym.

Co sądzicie o takiej 'drodze' rozumowania?
« Ostatnia zmiana: 12 Luty 2014, 08:52 wysłana przez Brook »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.107 Chrome 32.0.1700.107
  • Zobacz profil
To, że nie podlega zgłoszeniu nie oznacza iż nie jest to "praca geodezyjna". W PGiK nie jest napisane, że osoby wykonujące "zgłoszone" prace geodezyjne...
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline kokarolcia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 77
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
no tak, ale oficjalnie - nie ma dokumentu potwierdzającego prawo wstępu na grunt (czytaj: zgłoszenia)
Moja wątpliwość wzieła się z komentarza do art. 13 w Lexie:
p.g.k. przewiduje uproszczony tryb postępowania. Osoby przeprowadzające prace geodezyjne i kartograficzne są ustawowo umocowane do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych i dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami. Przepisy ustawy nie wymagają zgody właściciela lub władającego nieruchomością, nie jest konieczne nawet zawiadomienie o planowanych pracach. Należy jednak podkreślić, że to uprawienie nie jest dowolne, ale dotyczy jedynie czynności przeprowadzanych w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy. To oznacza, że wejście na cudzy grunt i do budynku jest uprawnione tylko po zgłoszeniu prac geodezyjnych do właściwego organu oraz uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia prac,

 i przyznam że nie jestem w tej chwili przekonana która odpowiedź powinna być uznana za prawdziwą?
« Ostatnia zmiana: 12 Luty 2014, 09:08 wysłana przez kokarolcia »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.107 Chrome 32.0.1700.107
  • Zobacz profil
Moim zdaniem taka odpowiedź jaka jest w pierwszym poście jest prawidłowa. PGiK mówi o tym co możesz na działce inwestora, gdy musisz wejść na działkę sąsiada, musisz sięgnąć po zapis w PB (w przypadku tyczenia). Gdyby tyczenie budynku było zgłoszone, wystarczyłoby Ci pokazanie kopii zgłoszenia sąsiadowi i nie byłby Ci potrzebny w tym momencie zapis z PB.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline kokarolcia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 77
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
Uważam, tj napisałaś ale w odpowiedzi (tej na samym początku postu) dodałabym wyjaśnienie dlaczego zastosowanie mają przepisy Prawa budowlanego - czyli zacytowałabym artykuł z rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ogólnie odp na pytania na egzaminie nie jest prosta - trzeba się wykazać wiedzą na to 7 pkt i wyczerpać temat ;) jednocześnie nie można 'lać wody'...
Sama nie wiem jak to będzie
« Ostatnia zmiana: 12 Luty 2014, 09:42 wysłana przez Brook »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.107 Chrome 32.0.1700.107
  • Zobacz profil
Piszesz jak uważasz, komisja zweryfikuje. Lanie wody potwierdza tylko, że się nie wie, lub nie umie czytać ze zrozumieniem, co daje komisji do myślenia, czy oby delikwent się "nada".  ;)
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline jancor

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.102 Chrome 32.0.1700.102
  • Zobacz profil
Dodał bym Roz. w sprawie zgłaszania prac
2. Jeżeli w trakcie wykonania prac wymienionych w ust. 1 ich wykonawca stwierdzi zmiany z zakresu danych ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych lub wykona stabilizacji osnowy geodezyjnej, praca taka w odpowiedniej części podlega zgłoszeniu, a powstała z tych prac dokumentacja — przekazaniu do zasobu na zasadach określonych w rozdziale 2 niniejszego rozporządzenia.
sYsTEM połączył wiadomości: [time]15 Marzec 2014, 18:36[/time]
A co do art. 47 Prawo Budowlane -tyczy się inwestora a nie wykonawcy prac. Nas dotyczy PGiK
« Ostatnia zmiana: 15 Marzec 2014, 23:01 wysłana przez Brook »

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Dodał bym Roz. w sprawie zgłaszania prac
2. Jeżeli w trakcie wykonania prac wymienionych w ust. 1 ich wykonawca stwierdzi zmiany z zakresu danych ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych lub wykona stabilizacji osnowy geodezyjnej, praca taka w odpowiedniej części podlega zgłoszeniu, a powstała z tych prac dokumentacja — przekazaniu do zasobu na zasadach określonych w rozdziale 2 niniejszego rozporządzenia.
sYsTEM połączył wiadomości: [time]15 Marzec 2014, 18:36[/time]
A co do art. 47 Prawo Budowlane -tyczy się inwestora a nie wykonawcy prac. Nas dotyczy PGiK

Podstawą do odpowiedzi zależy od dokładnej treści i zakresu na jakim to pytanie padło.
Zakres 1 to wg mnie chodzi tylko o art 13 PGiK
Zakres 4 to PB art 47 - jak słusznie zauważono powyżej obowiązek inwestora a nie geodety z uwzględnieniem że nie odnoszą się do tego przypadku przepisy art 13 PGiK

zresztą poszukacie na forum takie pytanie na pewno już się pojawiło na egzaminach w 2012 lub 2013 roku
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline vanilllia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 10.0 MS Internet Explorer 10.0
  • Zobacz profil
Odpowiedz z pierwszego postu moim zdaniem jest dobra. Geodeci nie są prawnikami i nie rozpatrują aż tak bardzo komentarzy do artykułów. Myślę, że prawo budowlane ma tu zastosowanie.

Offline Boozy84

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 25
 • Jakość nie zna granic.
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil

Offline GeoMaP

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 148
 • reformator
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
ja bym poparł użytkownika "kokarolcia".
Art. 13 PGiK daje możliwość wstępu po zgłoszeniu roboty. na razie na szczęście tycznie się nie zgłasza.
z kolei Art.  47 PB mówi o inwestorze- ale geodeta przecież działa na zlecenie inwestora, więc inwestor musi pogadać z sąsiadem.

Offline aj

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 38
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Temat niby prosty, ale myślę że nie jest do końca wyczerpany.
Uważam, że w pytaniu jest mały 'kruczek' - tyczenie budynku.
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, art. 13, zgłoszeniu nie podlega m.in tyczenie budynku.
Jeśli tyczenie budynku nie podlega zgłoszeniu, wykonawca nie ma dokumentu który upoważnia go do wstępu na grunt w myśl Prawa geodezyjnego i kartograficznego, to właśnie na potwierdzonym zgłoszeniu roboty jest klauzula - Niniejsze zgłoszenie, potwierdzone przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, okazuje się właścicielowi lub osobie władającej nieruchomością jako dokument upoważniający wykonawcę prac geodezyjnych do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do wykonywania czynności związanych z wykonaniem polowej sygnalizacji fotogrametrycznej, przewidzianych w art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268)

Reasumując - w przypadku tyczenia budynku, należy stosować zasady obowiązujące w Prawie budowlanym.

Co sądzicie o takiej 'drodze' rozumowania?


ja też przychylam się do powyższej interpretacji, a jako poparcie tego wspomnę, że na kursie SGP, na zajęciach które prowadził pan Marzec, padło właśnie to pytanie. Odpowiedź prowadzącego brzmiał, że w tej chwili nie pamięta dokładnie przepisu, ale że mówi on o zgodzie od właściciela nieruchomości sąsiedniej, a w razie jej braku o wniosku do organu administracji architektoniczno - budowlanej - czyli dokładnie to o czym mówi ustawa PB w art. 47. I wspominał, że geodeta idzie do sąsiada z inwestorem. To by potwierdzało przypuszczenia, że art 13 pgik działa tylko przy pracach zgłoszonych w ODGiK.

Offline RYCHU

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 4
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.137 Chrome 34.0.1847.137
  • Zobacz profil
Moim zdaniem art.13 PGiK w zupełności wystarcza a dokumentem który upoważnia Geodetę do wejścia na grunt sąsiada jest umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy geodetą a inwestorem.

Offline fresco

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 44
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 34.0 Firefox 34.0
  • Zobacz profil
Aktualnie nie ma najmniejszych wątpliwości, że treść art. 13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest wystarczającym "upoważnieniem" do wejścia geodety na działkę sąsiednią. Znowelizowana definicja prac geodezyjnych w art. 2 lit. a tiret 3 ustawy PGiK uwzględnia wykonywanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa, a ponadto tyczenie budynku wymaga zgłoszenia właściwemu staroście (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. ustawy). No i sprawa jest teraz tak oczywista, że z pewnością nie będzie przedmiotem pytania na egzaminie  :D