Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Proszę wyjaśnić, czy napowietrzna sieć telekomunikacyjna jest budowlą, jakie parametry muszą być spełnione przy jej usytuowaniu wzdłuż pasów drogowych...  (Przeczytany 1501 razy)

Offline kicker

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 22
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Proszę  wyjaśnić,  czy  napowietrzna  sieć  telekomunikacyjna  jest  budowlą,  jakie  parametry muszą  być  spełnione  przy  jej  usytuowaniu  wzdłuż  pasów  drogowych  poza  obszarem zabudowanym i czy uzgodnienie usytuowania takiej sieci w ZUDP jest konieczne.

Prawo budowlane

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
3) budowli – należy przez  to  rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty,  wiadukty,  estakady,  tunele,  przepusty,  sieci  techniczne,  wolno  stojące maszty  antenowe, wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni  jądrowych  i  innych urządzeń) oraz  fundamenty pod maszyny i urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części przedmiotów składających się na całość użytkową;Ustawa o drogach publicznych

Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)  pas  drogowy  – wydzielony  liniami  granicznymi  grunt wraz  z  przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;

Art. 42.
1.  Zabrania  się  umieszczania  nadziemnych  urządzeń  liniowych, w  szczególności linii  energetycznej,  telekomunikacyjnej,  rurociągu,  taśmociągu,  wzdłuż  pasów
drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z potrzebami obronnymi i  zadaniami  na  rzecz  obronności  kraju  oraz  ochrony  środowiska  umieszczenie
urządzenia liniowego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 może nastąpić  za  zgodą  zarządcy  drogi,  którą  zarządca  drogi wydaje  inwestorowi  przed
uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. Urządzenia liniowe, o których mowa w ust. 1, mogą być umieszczane:
1) na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających  jednocześnie  funkcję wałów przeciwpowodziowych, a w przypadku braku takiej możliwości – na krawędzi korony drogi,
2) na  terenach górskich, zalesionych  i w parkach narodowych – w pasie drogowym poza koroną drogi – na warunkach określonych przez zarządcę drogi i za jego zgodą. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Zarządca drogi wydaje zgodę, o której mowa w ust. 3, przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych. 


Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

§ 7. Odległości linii kablowej od powierzchni ziemi poza pasem drogowym nie powinny być mniejsze niż:
1) 3,5 m — dla linii kablowych nadziemnych biegnących wzdłuż ulic i dróg publicznych, w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego;
2) 4 m — dla linii kablowych nadziemnych biegnących przez pola, przy zjazdach na pola uprane oraz nad wjazdami do zabudowań gospodarczych;
3) 3 m — dla linii kablowych nadziemnych biegnących poza miastami i miejscowościami o zwartej zabudowie oraz w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego;
4) 4,5 m — dla linii kablowych nadziemnych w miejscach dostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego.
§ 8. Wymagania techniczne dotyczące ochrony sieci telekomunikacyjnej i urządzeń telekomunikacyjnych przed przepięciami i przeciążeniami powstającymi w torach kablowych i napowietrznych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.ROZPORZĄDZENIE MRRIB
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.


§ 8. 1. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zwanych dalej „uzgodnieniami”, dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Uzgodnienie w pasie drogowym lub liniach rozgraniczających drogi dokonuje się w oparciu o przepisy o drogach publicznych, a także o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
W skrócie: Tak, 5m od pasa + 3 do 5 m nad ziemią i... no właśnie. Gdzie jest jest jednoznacznie napisany obowiązek uzgadniania w ZUDP?
« Ostatnia zmiana: 25 Luty 2014, 19:58 wysłana przez Brook »

e-geo@info-lab.pl

 • Gość
....hmmmm..... w PGiK
Inwentaryzacja i ewidencja sieci uzbrojenia terenu
Art. 27.
1. Sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
2. Inwestorzy są obowiązani:
1) uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami;
2) zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy – dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji.
3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.
Art. 28.
1. Starosta, koordynując usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jest obowiązany jako podstawę do koordynacji przyjmować aktualne informacje zawarte w mapie zasadniczej.
2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania oraz tryb i warunki prowadzenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, koordynacji usytuowania projektowanych sieci, mając na celu bezkolizyjne usytuowanie projektowanych sieci z obiektami budowlanymi.

Offline aj

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 38
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Proszę  wyjaśnić,  czy  napowietrzna  sieć  telekomunikacyjna  jest  budowlą,  jakie  parametry muszą  być  spełnione  przy  jej  usytuowaniu  wzdłuż  pasów  drogowych  poza  obszarem zabudowanym i czy uzgodnienie usytuowania takiej sieci w ZUDP jest konieczne.

ROZPORZĄDZENIE MRRIB
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.


§ 8. 1. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zwanych dalej „uzgodnieniami”, dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Uzgodnienie w pasie drogowym lub liniach rozgraniczających drogi dokonuje się w oparciu o przepisy o drogach publicznych, a także o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
W skrócie: Tak, 5m od pasa + 3 do 5 m nad ziemią i... no właśnie. Gdzie jest jest jednoznacznie napisany obowiązek uzgadniania w ZUDP?

Jeśli chodzi o § 8. 2 to  sieć musi być poza pasem drogowym, czyli przepis nie ma zastosowania.
Natomiast dla uzasadnienia konieczności uzgodnienia w ZUDP oprócz przywołanego PGiK wspomniałabym o tym, że budowla będzie wymagała pozwolenia na budowę, a do wniosku o takie pozwolenie należy dołączyć odpowiednie opinie i uzgodnienia - art. 33 ust 2 pkt. 1 PB
« Ostatnia zmiana: 16 Marzec 2014, 19:53 wysłana przez Brook »

Offline saska2

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Mała dygresja:
Na przykładzie tego pytania widać, jak GUGiK przejmuje się swoim wykazem aktów prawnych na uprawnienia. Wg niego ustawa o drogach obowiązuje do art.40, natomiast odpwiedź na to pytanie jest w art. 42.
Dobrze, że jest to forum  :), bo wydukowałam sobie tylko do 40 i dalej nawet nie czytałam
« Ostatnia zmiana: 18 Marzec 2014, 18:55 wysłana przez Brook »

Offline mhoryzont

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.107 Chrome 32.0.1700.107
  • Zobacz profil
§ 8.2 z ROZPORZĄDZENIA MRRIB w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ma zastosowanie i dot. Art. 32 USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

Offline Ksieciuniu81

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 76
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Mała dygresja:
Na przykładzie tego pytania widać, jak GUGiK przejmuje się swoim wykazem aktów prawnych na uprawnienia. Wg niego ustawa o drogach obowiązuje do art.40, natomiast odpwiedź na to pytanie jest w art. 42.
Dobrze, że jest to forum  :), bo wydukowałam sobie tylko do 40 i dalej nawet nie czytałam
Zastanawiam się czy zarys odpowiedzi z art. 42 nie wchodzi już w zakres "4", do "1" w wykazie GUGIKu wymagana jest znajomość art. 1-10, art. 34 - 40 ust. 1 i 2, do "4" w wykazie wymieniono dodatkowo art. 42, 43, 51
Pwt27,17 "Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego"

Offline Wojesz

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 14
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Jeśli chodzi o § 8. 2 to  sieć musi być poza pasem drogowym, czyli przepis nie ma zastosowania.
Natomiast dla uzasadnienia konieczności uzgodnienia w ZUDP oprócz przywołanego PGiK wspomniałabym o tym, że budowla będzie wymagała pozwolenia na budowę, a do wniosku o takie pozwolenie należy dołączyć odpowiednie opinie i uzgodnienia - art. 33 ust 2 pkt. 1 PB

Chciałbym zauważyć, że telekomunikacyjne linie kablowe, nie wymagają pozwolenia na budowę (Prawo Budowlane Art. 29.1 pkt 20a), należy chęć budowy zgłosić.
Myślę, że uzgodnienie będzie konieczne, tak jak pisaliście według PGiK:
Art. 2 pkt 11
sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.;
Art.27.2 pkt 2)
Inwestorzy są obowiązani:
uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami;
« Ostatnia zmiana: 5 Kwiecień 2014, 19:49 wysłana przez Brook »

Offline lesze16

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 50
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
  • F1 Geodezja
Moja propozycja odpowiedzi:

Tak, jest budowlą na podstawie art. 3 Prawo budowlane, który stanowi, że do budowli zaliczamy sieci uzbrojenia terenu czyli (zgodnie z definicją PGiK) wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia m.in. telekomunikacyjne
Parametry usytuowania:
 Odległości linii kablowej od powierzchni ziemi poza pasem drogowym nie powinny być mniejsze niż:
1) 3,5 m — dla linii kablowych nadziemnych biegnących wzdłuż ulic i dróg publicznych, w miejscach niedostępnych dla pojazdow i ciężkiego sprzętu rolniczego;
2) 4 m — dla linii kablowych nadziemnych biegnących przez pola, przy zjazdach na pola uprawne oraz nad wjazdami do zabudowań gospodarczych;
3) 3 m — dla linii kablowych nadziemnych biegnących poza miastami i miejscowościami o zwartej zabudowie oraz w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego;
4) 4,5 m — dla linii kablowych nadziemnych w miejscach dostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego.
Zabrania się umieszczania nadziemnych urządzeń liniowych, w szczególności linii telekomunikacyjnej wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie urządzenia liniowego w odległości mniejszej może nastąpić za zgodą zarządcy drogi
Ponadto urządzenia liniowe mogą być umieszczane:
1) na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających jednocześnie funkcję wałów przeciwpowodziowych, a w przypadku braku takiej możliwości – na krawędzi korony drogi,
2) na terenach górskich, zalesionych i w parkach narodowych – w pasie drogowym poza koroną drogi – na warunkach określonych przez zarządcę drogi i za jego zgodą
Obiekty budowlane (czyli także budowle) przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.
Uzgodnienie usytuowania takiej sieci w ZUDP jest konieczne, chyba że przebiega ona na terenie zamkniętym i nie jest ona wyprowadzona poza ten teren.

Przepisy prawne:
Ustawa Prawo Budowlane  art.3.3
Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. Art. 2.11, art.27.1
Ustawa o drogach publicznych Par. 42-43
Rozporządzenie MRRiB z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej Par. 12
Rozporządzenie MI z dnia 2 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne… Par. 7
« Ostatnia zmiana: 26 Kwiecień 2014, 16:29 wysłana przez lesze16 »

Offline GeoMaP

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 148
 • reformator
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Odległości linii kablowej od powierzchni ziemi poza pasem drogowym nie powinny być mniejsze niż:
1) 3,5 m — dla linii kablowych nadziemnych biegnących wzdłuż ulic i dróg publicznych, w miejscach niedostępnych dla pojazdow i ciężkiego sprzętu rolniczego;
2) 4 m — dla linii kablowych nadziemnych biegnących przez pola, przy zjazdach na pola uprawne oraz nad wjazdami do zabudowań gospodarczych;
3) 3 m — dla linii kablowych nadziemnych biegnących poza miastami i miejscowościami o zwartej zabudowie oraz w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego;
4) 4,5 m — dla linii kablowych nadziemnych w miejscach dostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego.
Przepisy prawne:
Rozporządzenie MI z dnia 2 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne… Par. 7


Chyba ta odpowiedź bezpośrednio nie dotyczy pytania.
sYsTEM połączył wiadomości:  1 Maj 2014, 17:24
Chyba ta odpowiedź bezpośrednio nie dotyczy pytania.

Nie- jednak się poprawiam- wzdłuż pasa może oznaczać w pasie i poza nim- mój błąd- chyba muszę sobie zrobić przerwę w nauce  :crazy2:
« Ostatnia zmiana: 1 Maj 2014, 17:24 wysłana przez GeoMaP »

Offline pawel87

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil

Offline fresco

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 44
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 34.0 Firefox 34.0
  • Zobacz profil
Po nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (czyli od 12.07.2014 r.) w takim przypadku nie jest wymagane uzgodnienie usytuowania takiej sieci

Art. 28b. ust 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.