Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Niektóre budowle nie wymagają pozwolenia na budowę. Proszę podać szczegółowe warunki techniczne...  (Przeczytany 1502 razy)

Offline jk311

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 18
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Pytanie:
Niektóre budowle nie wymagają pozwolenia na budowę. Proszę podać szczegółowe warunki techniczne, które powodują, że następujące budowle nie wymagają pozwolenia na budowę:
 • budynki gospodarcze związane z produkcją rolną
 • naziemne silosy na materiały sypkie
Czy ww. budowle podlegają obowiązkowi wyznaczenia i pomiaru powykonawczego? Proszę uzasadnić odpowiedź.

Zarys odpowiedzi:
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
 • parterowych budynków gospodarczych, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m
 • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m.
Budowa ww. obiektów wymaga jednak zgłoszenia budowy.
Starosta może jednak nałożyć obowiązek ich geodezyjnego wyznaczenia w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. Zatem wytyczenie ww. obiektów budowlanych jest uzależnione od decyzji starosty. Pomiar powykonawczy natomiast winien być wykonany w każdym przypadku ponieważ:
Zbiorniki, silosy, a także budynki gospodarcze dla rolnictwa oraz ich powierzchnia zabudowy, rodzaj materiału z jakiego są wykonane stanowią m.in. treść ewidencji budynków.
Właściciele, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, są obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych EGiB, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Do ujawnienia danych, o których mowa wyżej niezbęden jest wykonanie pomiaru powykonawczego.

Podstawy prawne:
 • ustawa Prawo budowlane - art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a, d, art. 30 ust. 1 pkt 1
 • Ustawa PGiK - art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2
 • rozporządzenie ws. EGiB - §  63 i § 65

Offline Seweryn

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 1
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
tutaj bym sie nie zgodził z inwentaryzacją :)

EGiB  § 78. W ewidencji nie wykazuje sie budynków, których budowa, w świetle przepisów prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia na budowe
« Ostatnia zmiana: 7 Grudzień 2013, 20:32 wysłana przez Brook »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • Zobacz profil
Jeśli starosta nałoży obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę tych obiektów (budynek gospodarczy czy silos nie podlegające pozwolenia) w myśl Prawa budowlanego:
Cytuj
Art. 30. 7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
1)   zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2)   pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3)   pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4)   wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
to należy je ujawnić w EGiB.
Poza tym - Prawo budowlane:
Cytuj
Art. 43. 1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.
2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.

Poza tym Rozp. w spr. EGiB
Cytuj
§ 78. W ewidencji nie wykazuje się budynków, których budowa, w świetle przepisów prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia lub zgłoszenia.
« Ostatnia zmiana: 7 Grudzień 2013, 20:37 wysłana przez Brook »
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline kokarolcia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 77
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
EGiB  § 78. W ewidencji nie wykazuje sie budynków, których budowa, w świetle przepisów prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia na budowę – zapis ten jest nieobowiązujący od tego roku gdyż treść tego paragrafu została zmieniona na

§ 78. (103) W ewidencji nie wykazuje się:
1)   altan i budynków gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,
2)   budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy,
3)   tymczasowych budynków stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel.


W związku z powyższym w odpowiedzi na zadane pytanie OBECNIE warto wymienić jako podstawy prawne:
1.   ustawa Prawo budowlane - art. 29 ust. art. 30
2.   Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac – art. 13

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1)   obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a)  parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
[…]
d)  naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:
1)   budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3
[…]
1.   W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
[…]
5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
[…]
7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
1)   zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2)   pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3)   pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4)   wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Wówczas należy taki obiekt uwzględnić w EGIB

Jeżeli starosta nałoży taki obowiązek to wówczas:
Art. 43. 1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.
2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.


Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac:
§ 13. 1. Nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia i przekazywania dokumentacji do zasobu następujące rodzaje prac:
  1)   tyczenie obiektów budowlanych oraz pomiary budowlano-montażowe,
[…]
2. Jeżeli w trakcie wykonania prac wymienionych w ust. 1 ich wykonawca stwierdzi zmiany z zakresu danych ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych lub wykona stabilizację osnowy geodezyjnej, praca taka w odpowiedniej części podlega zgłoszeniu, a powstała z tych prac dokumentacja - przekazaniu do zasobu


Co sądzicie o 'zmodyfikowanej odpowiedzi'?

Offline Vilku

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 26
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
reasumując nie wymaga pozwolenia (ew. organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek),
wymaga zgłoszenia czynności geodety
tyczenie nie wymagają zgłoszenia
obiekty należą do EGIB więc inwentaryzacja powykonawcza

 :))

Offline manio0013

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 53
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.146 Chrome 33.0.1750.146
  • Zobacz profil
Więc jeśli chodzi o inwentaryzację tych obiektów to jeśli starosta nie nałoży obowiązku wyznaczenia i inwentaryzacji to wtedy obiekty te nie podlegają inwentaryzacji. Czy podlegają ze względu na to że mają być wykazane w ewidencji gruntów i budynków
« Ostatnia zmiana: 13 Marzec 2014, 20:18 wysłana przez Brook »

Offline strongmar

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Jeśli budowle nie wymagają pozwolenia na budowę więc nie wymagają tyczenia i inwentaryzacji. Obiekty podlegają zgłoszeniu i właściwy organ może nałożyć obowiązek tyczenia i inwentaryzacji.

Offline kjozwik

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 139
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
w rozporządzeniu o ewidencji
§ 63.1 Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są:
[...]
2) status budynku określający, że
[...]
d) budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale jego budowa nie została rozpoczęta.

budynek gospodarczy związany z produkcją to zgodnie z nazwą budynek
silosy to też budynki? ojjj chyba nie, ale niech mądrzejsze głowy się wypowiedzą

« Ostatnia zmiana: 25 Marzec 2014, 23:04 wysłana przez Brook »

Offline GeoMaP

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 148
 • reformator
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
W Art. 57 Prawa budowlanego mamy:
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy... inwestor jest zobowiązany dołączyć:
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
Takie zawiadomienie składa się przy pozwoleniu na budowę.
Czyli ja też bym pisał, że nie trzeba ich tyczyć.
Co do inwentaryzacji to wydaje mi się, że jest ona konieczna nie dla celów budowlanych (odbiór), ale ewidencyjnych, więc należałoby ją wykonać.
« Ostatnia zmiana: 4 Maj 2014, 10:55 wysłana przez GeoMaP »

Offline geoAdam87

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Moja wersja odpowiedzi na drugą czeć pytania:
Budowle te nie wymagają geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponieważ nie wymagaja pozwolenia na budowę (par. 43. Prawo Budowlane) oraz co jest istotne w przypadku inwentaryzacji - nie są treścią EGiB( par. 78 EGiB )
§ 78. (103) W ewidencji nie wykazuje się:
1)   altan i budynków gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,

Właściwy organ może jednak nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu. W takim wypadku należy dokonać geod. wytyczenia obiektu oraz inwentaryzacji powykonawczej (aktualizacja treści mapy zasadniczej - konkretnie obiektów BDOT500).
Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac:
§ 13. 1. Nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia i przekazywania dokumentacji do zasobu następujące rodzaje prac:
  1)   tyczenie obiektów budowlanych oraz pomiary budowlano-montażowe,
[…]
2. Jeżeli w trakcie wykonania prac wymienionych w ust. 1 ich wykonawca stwierdzi zmiany z zakresu danych ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych lub wykona stabilizację osnowy geodezyjnej, praca taka w odpowiedniej części podlega zgłoszeniu, a powstała z tych prac dokumentacja - przekazaniu do zasobu
« Ostatnia zmiana: 13 Kwiecień 2014, 19:14 wysłana przez Brook »

Offline oczko

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 8
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
Wypadałoby przy tym pytaniu sięgnąć wpierw do definicji - co to jest budowla?
budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej  architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, jak tez wynika z definicji budynek nie jest budowlą i taka powinna być odpowiedź na podpunkt 1,
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
naziemnych  silosów  na  materiały  sypkie  o  pojemności  do  30  m 3   i  wysokości  nie  większej  niż 4,50 m.
Art. 43. 1. obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 
ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.
2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.
3. obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

« Ostatnia zmiana: 4 Maj 2014, 22:14 wysłana przez Brook »

Offline lesze16

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 50
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
  • F1 Geodezja
Tylko, że silos na materiały sypkie może też być wykorzystywany na budowie. Dlatego tez proponuję następującą odpowiedź:


Budynki gospodarcze związane z produkcją rolną i zapełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej nie wymagają pozwolenia na budowę dla:
•   Parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
•   płyt do składowania obornika,
•   szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
•   naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
•   suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
i o ile dane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000

Naziemne silosy na materiały sypkie nie wymagają pozwolenia na budowę jeśli są:
•   obiektami gospodarczymi związanymi z produkcją rolną i uzupełniającą zabudową zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej przy czym ich pojemność nie przekracza 30m3,a wysokość 4,50m
•   tymczasowymi obiektami budowlanymi, niepołączonymi trwale z gruntem i przewidzianymi do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
•   gospodarczymi obiektami budowlanymi o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonymi wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonymi na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
•   obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy,
i o ile dane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000

Wyżej wymienione budowle (poza 2 ostatnimi) podlegają zgłoszeniu do właściwych organów. W związku z tym właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia w przypadku:
1.   zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2.   pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3.   pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4.   wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę wymagają geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej. Taki obowiązek może właściwy organ narzucić również w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.

Podstawa prawna:
(30) Ustawa prawo budowlane 7 lipca 1994 r - art. 29 ust.1 pkt.1)a),d), art. 30,ust.1,7, art. 43


Offline kjozwik

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 139
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
silosy i budynek gospodarstwa rolnego są obiektami bazy danych EGiB (zgodnie z załącznikiem 5 Wykaz obiektów stanowiących treść may zasadniczej do rozporządzenie MAiC  z 12.02.2013), wobec czego należy je wprowadzić w ciągu 30 dni od chwili zaistnienia zmiany. Wprowadzić można na podstawie operatu technicznego z inwentaryzacji powykonawczej.

Offline lesze16

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 50
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
  • F1 Geodezja
Ale przecież nikt nie pyta o to czy podlegają wprowadzeniu do bazy EGiB.  :)

Offline strongmar

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Uważam że § 78 z rozp o Egib nie ma tu zastosowania gdyż mowa w nim o rodzinnych ogrodach działkowych. Wynika z tego że jeśli budynki są położone na terenach innych niż określone w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych to wymagają ujawnienia w EGiB. A co za tym idzie wymagają inwentaryzacji.