Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

[1] Kto i w którym momencie decyduje o zmianie położenia obiektu na mapie

 • 11 Odpowiedzi
 • 1422 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Kto i w którym momencie decyduje o zmianie położenia obiektu na mapie?

Znalazłam taką odpowiedź: Rozp. MAiC baza danych GESUT

Cytuj
§ 4. 1. Jeżeli do zasobu przyjęto operat techniczny zawierający informacje o obiekcie, stanowiącym brakujący fragment łączący istniejące obiekty w bazie danych, należy zmodyfikować wybrany istniejący obiekt, uwzględniając w geometrii nowo pomierzony fragment obiektu oraz pozostały fragment istniejącego obiektu w bazie danych. Zbędny obiekt należy usunąć (przechodzi do archiwum).
2. Powstały obiekt przyjmuje wartości atrybutów właściwe dla nowo dostarczonej wersji obiektu. Atrybut operat techniczny nowopowstałego obiektu przejmuje jednocześnie wszystkie wartości tego atrybutu pochodzące z tworzących go obiektów.
§ 5. 1. Jeżeli do zasobu przyjęto operat techniczny zawierający informacje o brakującym fragmencie obiektu istniejącego w bazie danych GESUT lub BDOT500, należy:
1)   zmodyfikować przebieg obiektu w bazie danych, uwzględniając dostarczony fragment obiektu, jeżeli posiada on taki sam zestaw atrybutów; zmodyfikowany obiekt przyjmuje wartości atrybutów właściwe dla dostarczonego fragmentu obiektu;
2)   wprowadzić do bazy danych dostarczony fragment obiektu jako nowy obiekt, jeżeli posiada on inne wartości atrybutów.
2. Jeżeli do zasobu przyjęto operat techniczny zawierający informacje o fragmencie obiektu istniejącego w bazie danych GESUT lub BDOT500, należy:
1)   zmodyfikować przebieg obiektu w bazie danych, w zakresie dostarczonego fragmentu obiektu, jeżeli posiada on taki sam zestaw wartości atrybutów; zmodyfikowany obiekt przyjmuje wartości atrybutów właściwe dla dostarczonego fragmentu obiektu;
2)   segmentować obiekt w bazie danych, w zakresie dostarczonego fragmentu obiektu, jeżeli posiada on inne wartości atrybutów; wydzielony fragment obiektu staje się nowym obiektem i przyjmuje wartości atrybutów właściwe dla dostarczonego fragmentu obiektu.
§ 6. 1. Zmiana wartości atrybutu dla całego obiektu skutkuje utworzeniem nowej wersji tego obiektu, w ramach trwającego nadal cyklu życia obiektu.
2. Zmiana wartości atrybutu dla fragmentu obiektu powoduje jego segmentację. W wyniku podziału istniejący obiekt kończy życie i zostaje usunięty (przechodzi do archiwum). Powstają nowe obiekty, które otrzymują właściwe wartości atrybutów. Atrybut operat techniczny dla nowo utworzonych obiektów otrzymuje nową wartość, zachowując jednocześnie wszystkie wartości tego atrybutu dla dotychczas istniejącego obiektu.
3. Modyfikacja geometrii obiektu w zakresie zmiany typu geometrii skutkuje utworzeniem nowej wersji tego obiektu w ramach trwającego nadal cyklu życia obiektu.
§ 7. 1. Obiekty pozostające w zależności topologicznej z innymi obiektami podlegają wzajemnie wymuszonej aktualizacji w granicach błędu położenia punktu obiektu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy. W przypadku zależności topologicznej obiektów należących do różnych grup dokładnościowych lub należących do tej samej grupy dokładnościowej jako nadrzędny przyjmuje się przebieg obiektu, którego położenie określone zostało z wyższą dokładnością. O potrzebie wykonania tej czynności decyduje wykonawca podczas opracowywania wyników pomiarów wprowadzanych do roboczej bazy danych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy.
2. Sąsiedztwo (koincydencja) węzłów nie powinno być mniejsze od 1,0 m dla obiektów klasy OBOP i mniejsze od wartości dwukrotnego błędu dokładności pomiaru, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy dla pozostałych obiektów bazy danych GESUT i BDOT500.
3. W celu zachowania topologii obiektów doprowadzamy do ich współliniowości bez dodawania do innego obiektu dodatkowych punktów (wierzchołków) i tworzenia węzłów.

Moim zdaniem za dużo i skróciłabym pobieżnie opisując te paragrafy i dodałabym Standardy
Cytuj
§ 67. 1. Przy tworzeniu roboczej bazy danych porównuje się wartości współrzędnych punktów granicznych ustalonych na podstawie pomiaru z wartościami współrzędnych tych samych punktów uzyskanych przez wykonawcę z PZGiK.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

e-geo@info-lab.pl

Ja bym się skupiła na tym paragrafie ze standardów ale swoimi słowami szczególnie na podpunkcie 6
§ 67. 1. Przy tworzeniu roboczej bazy danych porównuje się wartości współrzędnych punktów granicznych ustalonych na podstawie pomiaru z wartościami współrzędnych tych samych punktów uzyskanych przez wykonawcę z PZGiK.
2. W roboczej bazie danych ujawnia się współrzędne ustalone na podstawie pomiaru, jeżeli:
1) pomiar punktów granicznych oznaczonych na gruncie wykonany został z większą dokładnością niż pomiar tych samych punktów będący źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych z PZGiK;
2) pomiar punktów granicznych poprzedzony został ustaleniem ich położenia w trybie przepisów rozdziału 6 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.
3. W przypadku gdy współrzędne będące wynikiem pomiaru dotyczą punktów granicznych, w stosunku do których w czynnościach ustalenia ich położenia ujawniony został spór graniczny, współrzędne te ujawnia się w roboczej bazie danych:
1) z informacją, że określają one przebieg granicy będącej przedmiotem sporu, lub
2) jeżeli zostaną one uprzednio ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
4. Informacje o punktach wyznaczających granice będące przedmiotem sporu zamieszcza się w formie opisowej na dokumentach tworzonych na podstawie zbiorów danych zawartych w roboczej bazie danych.
5. Jeżeli pomiar będący przedmiotem opracowania oraz pomiar będący źródłem danych PZGiK wykonane były z tą samą dokładnością, a odchylenie liniowe między matematycznym przedstawieniem tego samego punktu granicznego ustalonym na podstawie danych z pomiaru oraz danych pozyskanych z PZGiK nie przekracza dopuszczalnych wartości określonych w ust. 6, w roboczej bazie danych ujawnia się dane pozyskane z PZGiK.
6. Dopuszczalne wartości odchylenia liniowego wynoszą:
1) dla punktów stabilizowanych — 0,15 m;
2) dla punktów niestabilizowanych — 0,25 m.
7. Faktyczną wartość odchylenia liniowego (dl), o którym mowa w ust. 5, ustala się według wzoru:
w którym:
« Ostatnia zmiana: 18 Listopad 2013, 21:28 wysłana przez Brook »

Offline mateusz80

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Standardy
§ 63. 1. Opracowanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obejmuje:
1) przetworzenie danych obserwacyjnych uzyskanych w wyniku pomiarów do zbiorów współrzędnych
prostokątnych płaskich oraz wysokości punktów w państwowym systemie odniesień przestrzennych;
2) utworzenie, na podstawie zbiorów danych pozyskanych przez wykonawcę z PZGiK oraz z przetworzonych
danych obserwacyjnych, o których mowa w pkt 1, roboczej bazy danych obiektów przestrzennych;
3) edycję, na podstawie danych zawartych w roboczej bazie danych, odpowiednich map lub innych opracowań
kartograficznych oraz raportów w postaci rejestrów, wykazów, zestawień.


Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Czyli wniosek taki, że wykonawca przy tworzeniu roboczej bazy danych  :)
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline saska2

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Może by jeszcze dodać, że także wykonawca w czasie wywiadu terenowego? Na przykład gdy trzeba coś usunąć, to już w terenie się o tym decyduje.

Offline golombek

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Co do § 67 ze standardów chyba najważniejszy ustęp został pominięty.
8. Przepisy ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 5, ust. 6 pkt 1 oraz
ust. 7 stosuje się odpowiednio w  odniesieniu do innych niż punkty graniczne szczegółów terenowych I grupy.
« Ostatnia zmiana: 28 Styczeń 2014, 21:01 wysłana przez Brook »

Offline kokarolcia

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 77
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
Myślę że warto jeszcze dodać paragraf
§ 8. Jeżeli w wyniku wykonania prac nastąpi zmiana treści mapy zasadniczej, przyjęcie dokumentacji do zasobu następuje po aktualizacji treści tej mapy, dokonanej przez:
  1)   wykonawcę - w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej,
  2)   ośrodek - w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie cyfrowej.

z Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. Z dnia 16 lipca 2001r  ;)

Offline mhoryzont

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.107 Chrome 32.0.1700.107
  • Zobacz profil
Jak rozumieć ww. § 67.8 ? Jeżeli pomierzę istniejącą studzienkę kanalizacyjną i jej współrzędne różnią się od tych z PZGiK o 0.15 m to nie zmieniam jej położenia... mam rację? Jak się to ma do dokładności 0,1 m pomiaru szczegółów I grupy?
sYsTEM połączył wiadomości: [time] 1 Kwiecień 2014, 18:15[/time]
aaa chodzi o odchyłkę liniową = 0.15 m. Wszystko się zgadza: 0.1 m po X, 0.1 m po Y daje 0,1414 m odchyłki liniowej ... stąd to magiczne 15 cm :)
« Ostatnia zmiana: 1 Kwiecień 2014, 21:56 wysłana przez Brook »

Offline GeoMaP

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 148
 • reformator
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Ja bym tu jeszcze dodał:
Cytuj
§ 6. 1.Dane zawarte w ewidencji podlegają bieżącej aktualizacji.
2.Osoby i jednostki, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c), zgłaszają właściwemu staroście prowadzącemu ewidencję wszelkie zmiany danych objętych ewidencją, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
3.Zmiana danych objętych ewidencją następuje w wyniku:
1) budowy nowych bądź przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu lub pojedynczych przewodów,
2) wyłączenia przewodu z eksploatacji bądź całkowitej jego likwidacji,
3) zmiany nazwy, siedziby lub adresu właściciela sieci uzbrojenia terenu bądź jednostki organizacyjnej zarządzającej tą siecią,
4) sprostowania błędów.
4.Zmiana danych, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wymaga dołączenia dokumentacji geodezyjnej stanowiącej wynik inwentaryzacji.
R. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej.

//edit by support
jeżeli coś cytujesz sprawdź czy są tam polskie znaki i jeżeli to możliwe sprawdź formatowanie (bawet  po wysłaniu posta - masz możliwość edycji)
« Ostatnia zmiana: 1 Maj 2014, 18:03 wysłana przez GeoMaP »

Offline Alena

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 30
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Myślę że warto jeszcze dodać paragraf
§ 8. Jeżeli w wyniku wykonania prac nastąpi zmiana treści mapy zasadniczej, przyjęcie dokumentacji do zasobu następuje po aktualizacji treści tej mapy, dokonanej przez:
  1)   wykonawcę - w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej,
  2)   ośrodek - w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie cyfrowej.

z Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. Z dnia 16 lipca 2001r  ;)


Radziłabym uważać na kwestię wymogu aktualizowania mapy zasadniczej analogowej przez Wykonawcę.  ;)
Trzeba uważać, powołując się na ten przepis, ponieważ zgodnie z art. 53.b prgik mapa analogowa od 01.01.2014r (teoretycznie) nie obowiązuje. GGK wypowiedział się nawet, że nie można żądać od Wykonawcy aktualizowania mapy zasadniczej analogowej. Może bym powołała, ale koniecznie z przypisem, że jest nieaktualny.

Offline leszekmur

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 33.0 Firefox 33.0
  • Zobacz profil
Ja bym spojrzał na to pytanie trochę z innej strony. W odpowiedzi trzeba napisać kto podejmuje decyzję o zmianie mapy a nie kto ją faktycznie zmienia. Wydaje mi się że właściwą będzie odpowiedź wykonawca prac geodezyjnych, natomiast jeżeli chodzi o moment podjęcia decyzji to: w momencie przeprowadzania wywiadu terenowego.

Podstawa prawna &7 ust.1-2 Standardów.

Pozdrawiam

Offline Przemek Zalewski

 • *
 • *
 • Wiadomości: 176
 • Płeć: Mężczyzna
 • geodeta uprawniony 1,2,4
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 39.0.2171.65 Chrome 39.0.2171.65
  • Zobacz profil
O zmianie obiektów na mapie decyduje pracownik Ośrodka, który wkreśla (często z błędami) na mapę numeryczną dane z operatu (wykonanego czasami  błędami) przyjętego przez inspektora do Zasobu na podstawie protokołu z kontroli (wykonanego często z błędami). O0 Nie mówić tak na egzaminie. :smitten:, chyba, że już po poinformowaniu o pozytywnym wyniku egzaminu.

Co za durne pytanie.  :uglystupid2: O zmianie decyduje Wykonawca, bo tylko on ma do tego prawo jako wykonawca prac geodezyjnych, co wynika wprost w PGiK. Koniec kropka, bo co tu więcej mówić? Kiedy? W momencie porównania wyników swoich pomiarów z danymi z Zasobu i stwierdzenia, że odchyłki są zbyt dużeNa mapę fizycznie wprowadza Ośrodek, bo tylko on ma do tego prawo. Kiedy? Niezwłocznie po przyjęciu operatu do Zasobu (bu ha ha ha ha).

Wykonawca zmienia obiekt, gdy np. stwierdzi, że jego pomiar odbiega od danych z Zasobu o wartości przekraczające te zadane dla danych grup dokładnościowych (np. zasuwa nie siedzi o 20cm i trzeba poprawić, ale góra skarpy może o 20cm nie siedzieć, bo to inna grupa i poprawiać nie trzeba, wręcz nie można). Można podać przykład, że w momencie wykonywania mdcp w zakresie mapy występuje na mapie budynek "z digitalizacji", czyli wkreślony na numerykę graficznie z rastra starej mapy ewidencyjnej, a nie po współrzędnych. Wtedy prawidłowo trzeba taki budynek pomierzyć na nowo.

Kwestia ewentualnej korekty omyłek "z urzędu" - nie wiem, czy takie coś w ogóle istnieje i na jakiej podstawie. Moim zdaniem podstawą zmian na mapie jest tylko i wyłącznie operat przyjęty do Zasobu.

Wszystko zależy od wyników analizy, której dokonuje Wykonawca i takową musi wykazać w operacie.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopad 2014, 20:00 wysłana przez Roland »