Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Kiedy i jak stabilizujemy osnowę pomiarową oraz jakie dokumenty się przy tym sporządza?  (Przeczytany 1227 razy)

Offline rafal87301

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 29
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • Zobacz profil
Kiedy i jak stabilizujemy osnowę pomiarową oraz jakie dokumenty się przy tym sporządza?

Osnowę pomiarową stabilizujemy gdy wykorzystywana będzie w rozpoczętym lub przewidywanym procesie inwestycyjnym bądź do przekształcenia struktury własnościowej. Punkty osnowy pomiarowej o ile nie stanowią trwałych jednoznacznych elementów sytuacyjnych stabilizuje się w sposób zapewniający jednoznaczne ich oznaczenie w terenie za pomocą: znaków z kamienia, tworzyw sztucznych, a w przypadku nawierzchni utwardzonych – bolców, trzpieni lub prętów o długości zapewniającej trwałość stabilizacji. Po założeniu i stabilizacji punktów osnowy pomiarowej sporządzamy opisy topograficzne  punktów w których wpisujemy informację o ich położeniu oraz stabilizacji które umożliwiają ich odszukanie i zidentyfikowanie w terenie.
Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych…. z dnia 9 listopada 2011 r.
« Ostatnia zmiana: 27 Styczeń 2014, 20:27 wysłana przez Brook »

wiedzmy23

 • Gość
§ 4. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się w oparciu o punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej.
2. W przypadku gdy gęstość punktów osnów geodezyjnych jest niewystarczająca do wykonania geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego lub wysokościowego, osnowy te uzupełnia się punktami osnów pomiarowych.

§ 19. 1. Punkty pomiarowej osnowy sytuacyjnej,o ile nie stanowią trwałych, jednoznacznych elementów sytuacyjnych, markuje się na gruncie w sposób zapewniający jednoznaczne oznaczenie tych punktów w terenie, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pomiarów.
2. Do markowania można użyć w szczególności: pali drewnianych, rurek metalowych lub ceramicznych, bolców, trzpieni metalowych, znaków z tworzyw sztucznych oraz znaków wyrytych lub namalowanych.
3. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, których rezultaty wykorzystywane będą w rozpoczętym lub przewidywanym procesie inwestycyjnym albo do przekształcenia struktury własnościowej, punkty pomiarowej osnowy sytuacyjnej, o ile nie stanowią trwałych, jednoznacznych elementów sytuacyjnych, podlegają stabilizacji w sposób zapewniający jednoznaczne ich oznaczenie w terenie w okresie tych przedsięwzięć.
4. Do stabilizacji można użyć: znaków z kamienia, betonu lub tworzyw sztucznych, a w przypadku nawierzchni utwardzonych — bolców, trzpieni lub prętów,o długości zapewniającej trwałość stabilizacji.
5. Informacje o położeniu i sposobie stabilizacji punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej, o których mowa w ust. 3, przedstawia się na opisach topograficznych, umożliwiających odszukanie i zidentyfikowanie tych punktów.

Można ewentualnie jako info dodatkowe opisać stabilizację osnowy pomiarowej wg instrukcji G4:
stabilizacja na obszarach zabudowanych:  wieloznakowo - co najmniej 3 znaki ścienne dla punktu lub znaki z kamienia stabilizacja na obszarach niezabudowanych: znaki z tworzyw sztucznych, w uzasadnionych warunkach terenowych   z kamienia lub betonu
Rozdział 9
9. Opis topograficzny punktu powinien zawierać co najmniej:
1) numer punktu
2) godło arkusza mapy
3) nazwę gminy i miejscowości
4) współrzędne geodezyjne punktów
5) szkic lokalizacyjny
6) dane dotyczące stabilizacji
7) dane pomiaru osnowy
10. Podstawowym elementem opisu topograficznego jest szkic umożliwiający odnalezienie punktu.
Opis powinien również zawierać  datę jego sporządzenia lub aktualizacji, nazwę wykonawcy,  imię, nazwisko osoby, która go wykonała. Zmiany na opisie – kolor czerwony.


§ 64. Na treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów osnowy pomiarowej składają się:
1) dane obserwacyjne oraz ich błędy średnie po wyrównaniu;
2) wykazy punktów osnowy pomiarowej zawierające współrzędne prostokątne płaskie lub wysokości punktów osnowy pomiarowej oraz błędy średnie punktów tej osnowy po wyrównaniu;
3) mapa przeglądowa osnowy pomiarowej zawierająca:
a) oznaczenia punktów osnowy pomiarowej i punktów nawiązania,
b) elementy konstrukcyjne sieci,
c) skalę mapy;
4) data i podpis osoby, która sporządziła dokumentację.

Podstawa prawna :
RMSWiA w sprawie standardów
RMAiC w sprawie osnów
« Ostatnia zmiana: 27 Styczeń 2014, 20:31 wysłana przez Brook »

Offline aj

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 38
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Jeszcze dodałabym paragraf 4.3 z Rozporządzenia Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficnych.....

§ 4.3 W razie budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości, dopuszcza się wykonanie mapy jednostkowej, o której mowa w ust. 2, w układzie lokalnym dla danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na których będzie oparty pomiar, należy utrwalić znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opisy topograficzne w nawiązaniu do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.


Offline wks

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 24
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.107 Chrome 32.0.1700.107
  • Zobacz profil
można jeszcze coś wykorzystać  z  "Normy ISO 4463-2 Metody pomiarowe w budownictwie - tyczenie i pomiar.Część 2:Cele i stanowiska pomiarowe"

Offline djaworek

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 97
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
No właśnie. Kiedy stabilizujemy osnowę pomiarową?
Możecie zinterpretować § 19 rozporządzenia w sprawie standardów?
Czy przy mdcp trzeba stabilizować czy wystarczy markowanie i tak samo z innymi pracami?

P.S
Mój ODGiK uważa, że zawsze trzeba stabilizować i co się z tym wiąże robić opisy topograficzne do tych punktów.
Nie zgadzam się z tym stanowczo więc wykorzystując tego posta proszę także o podpowiedz jak wygląda procedura odwołania się do wojewódzkiego inspektora. Ewentualne pisma mile widziane.

Pozdrawiam

Offline jerro

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 104
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
P.S
Mój ODGiK uważa, że zawsze trzeba stabilizować i co się z tym wiąże robić opisy topograficzne do tych punktów.
Nie zgadzam się z tym stanowczo więc wykorzystując tego posta proszę także o podpowiedz jak wygląda procedura odwołania się do wojewódzkiego inspektora. Ewentualne pisma mile widziane.

Pozdrawiam

jaką podaje podstawę prawną??
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi." - A. Einstein

Offline djaworek

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 97
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Napisałem przecież: § 19 rozporządzenia w sprawie standardów ...

Offline Michcio

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 8
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
a co sądzicie o art.12 w instrukcji g4.1??

Offline LukaszSZ

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 31
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Wyjasnienia GUGIK dot. Standardów par. 19 :Pytanie/problem do § 19:
Czy dane dotyczące osnowy pomiarowej niestabilizowanej mogą być udostępniane wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych? W jakich przypadkach należy stabilizować osnowę pomiarową?
Poroszę o wyjaśnienie terminu „proces inwestycyjny” czy dotyczy to np. inwestycji o dużym zasięgu: drogowych, kolejowych? Czy w ODGiK ma być prowadzony bank osnów dotyczący osnowy pomiarowej?
Czy zasadne jest sporządzanie opisów topograficznych dla punktów stabilizowanej osnowy pomiarowej?
W jakich przypadkach punkty sytuacyjnej osnowy pomiarowej nie podlegają zarówno stabilizacji jak i markowaniu?
Czy w przypadku, gdy osnowę pomiarową stanowią pojedyncze punkty wyznaczane metodą wcięć stosuje się przepisy§ 64 i § 74 rozporządzenia?
Wyjaśnienia GUGiK
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopi zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 poz. 837), organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest zobowiązany udostępnić wykonawcy wszystkie materiały niezbędne do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej i kartograficznej, w tym również dane dotyczące osnów pomiarowych.
Przypadki, w których osnowa pomiarowa powinna być stabilizowana określa § 19 ust. 3 rozporządzenia.
Przez proces inwestycyjny, o którym mowa w przepisach rozporządzenia, należy rozumieć jako proces budowlany, o którym mowa w przepisach Prawa budowlanego.
Wykonawca może odstąpić od markowania i stabilizacji punktów sytuacyjnej osnowy pomiarowej w przypadku, gdy są nimi pojedyncze punkty nawiązane bezpośrednio do punktów poziomej osnowy geodezyjnej (np. punkty wcinane), będące jednocześnie stanowiskiem tachimetru a niewykorzystywane jako punkty nawiązania.
Przepisy rozdziału 3 oraz rozdziału 5 dotyczące opracowania wyników pomiaru osnowy pomiarowej odnoszą się do wszystkich postaci osnowy pomiarowej.
Jednocześnie wyjaśnia się, że pod pojęciem „przekształcenie struktury własnościowej”, użytym w § 19 ust. 3 rozporządzenia, rozumie się proces, w wyniku którego może ulec zmianie położenie nieruchomości oraz przebieg ich granic, taki jak scalenie gruntów, wymiana gruntów lub scalenie i podział nieruchomości.