Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Jakie dodatkowe informacje, poza wynikającymi z Rozp. MGPiB z 21.02.1995 r ... powinna zawierać mapa do celów projektowych.  (Przeczytany 1216 razy)

Offline kicker

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 22
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Pytanie:

Jakie  dodatkowe  informacje,  poza  wynikającymi  z  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  21  lutego  1995 r  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjnych, powinna zawierać mapa do celów projektowych.ODP. Jedyne co przychodzi mi do głowy:

Roz. MAiC w sprawie standardów.

§ 79
. 1. Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas  gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.
2. Aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna na obszarze otaczającym teren planowanej  kubaturowej inwestycji budowlanej, a także na obszarze planowanym wyłącznie pod działania inwestycyjne, mające na celu przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji.
3. Informacje określające rodzaj aktualnych użytków gruntowych, o których mowa w ust. 2, jeżeli mają  znaczenie dla projektanta, mogą być dodatkowo wykazane na mapie do celów projektowych, oprócz informacji zgodnych z  operatem ewidencyjnym, bez uprzedniej aktualizacji baz danych, o  których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy.
4. W przypadku wykazania na mapie do celów projektowych konturów użytków gruntowych nieujawnionych w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt  2  ustawy, na mapie zamieszcza się informację
o treści: „kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków”.
5. W przypadku gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości, a jednocześnie w PZGiK brak jest danych określających położenie
punktów granicznych z wymaganą dokładnością, wykonawca pozyskuje niezbędne dane dotyczące tych punktów w drodze pomiaru.
6. Pomiar punktów granicznych, które nie są na gruncie oznaczone w postaci znaków granicznych, poprzedzają czynności mające na celu ustalenie położenia tych punktów na gruncie w  trybie przepisów wy-
danych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy lub w trybie przepisów art. 39 ustawy.


§ 80
. 1. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole ustalone przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy – czyli katalog obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej
2. Treścią mapy do celów projektowych mogą być miary liniowe pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych określające w szczególności odległości między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi mającymi znaczenie w procesie projektowania.
3. Jeżeli na mapie będą umieszczone inne obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych, o których mowa w ust. 1, należy na mapie umieścić legendę z oznaczeniem występujących obiektów.
4. Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, wyróżnia się linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieszcza się skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, gdy charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą do celów projektowych.
6. W przypadku gdy mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa w ust. 4, wykonawca zamieszcza na tej mapie stosowną informację w tej sprawie.


§ 81. Treść opisu mapy do celów projektowych stanowią:
  1)   tytuł mapy "Mapa do celów projektowych";
  2)   skala mapy;
  3)   nazwa miejscowości;
  4)   identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej;
  5)   identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego;
  6)   imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę, oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot;
  7)   imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę, oraz jego podpis;
  8)   oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej;
  9)   nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości;
  10)  oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji;
  11)  data opracowania mapy.


Myślicie, że te informacje wyczerpują temat?
« Ostatnia zmiana: 24 Luty 2014, 08:03 wysłana przez Brook »

Offline mario75

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Jeśli się powoływać na Rozporządzenie w sprawie standardów dodałbym jeszcze par. 78 oraz par 7.3, 7.4.

Offline sfl

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.76 Chrome 32.0.1700.76
  • Zobacz profil
Nie wiem czy nie warto dopisać tutaj uzgodnionych projektowanych sieci uzbrojenia terenu?
A powołać się dodatkowo na rozporządzenie w sprawie GESUT oraz ZUDP

Offline Piotr86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 51
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Nie wiem czy nie warto dopisać tutaj uzgodnionych projektowanych sieci uzbrojenia terenu?
A powołać się dodatkowo na rozporządzenie w sprawie GESUT oraz ZUDP

Warto, ale jako podstawę prawną wprowadzania uzgodnionych projektów na mdcp wymusza na nas Rozp. ws. Standardów, więc nie ma potrzeby przytaczania Rozp. ws GESUT:

§ 78. Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje:
...
3) opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, przechowywane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczące terenu projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich.
« Ostatnia zmiana: 12 Marzec 2014, 17:55 wysłana przez Brook »

Offline RYCHU

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 4
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
ja bym dołożył jeszcze to
§ 82. 1. Mapę do celów projektowych edytuje się na arkuszu formatu A4 lub jego wielokrotności.
2. W zależności od rodzaju i wielkości inwestycji mapę sporządza się w układzie:
1) sekcyjnym — w tym przypadku na mapie należy zaznaczyć i podać właściwy numer sekcji;
2) jednostkowym (w jednym arkuszu) — w tym przypadku na mapie należy zaznaczyć zasięg arkusza na szkicu orientacyjnym zorientowanym do północy;
3) wieloarkuszowym — w tym przypadku na mapie należy podać numer arkusza i w nawiasie ogólną liczbę arkuszy, z zaznaczeniem właściwego arkusza na szkicu orientacyjnym, zorientowanym do północy, i przedstawieniem arkuszy sąsiednich.

Offline Ksieciuniu81

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 76
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Warto, ale jako podstawę prawną wprowadzania uzgodnionych projektów na mdcp wymusza na nas Rozp. ws. Standardów, więc nie ma potrzeby przytaczania Rozp. ws GESUT:

§ 78. Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje:
...
3) opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, przechowywane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczące terenu projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich.
Mimo wszystko umieściłbym tą podstawę z rozp. GESUT:
Cytuj
§ 11. 5. Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na mapę zasadniczą lub jej kopię.
tym samym staje się to treścią MDCP
« Ostatnia zmiana: 3 Kwiecień 2014, 19:45 wysłana przez Brook »
Pwt27,17 "Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego"

Offline shrekdance

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 25
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Należałoby dodać, że:

Cytuj
4. Projekt sporządza się na aktualnej mapie, wykonanej według zasad określonych w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133), zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez starostę oraz położenie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Tak więc jako podstawę prawną trzeba wymienić:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.( § 9.4)
« Ostatnia zmiana: 12 Kwiecień 2014, 20:59 wysłana przez Brook »

Offline digne

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
tylko pytanie jak komisja odnosi się do kwestii "POZA wynikajacymi z ..."

wychodzi na to że powinno się wypisać tylko te nie uwzględnione w rozporządzeniu z pytania


Offline kuropatwa22

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 7
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.137 Chrome 34.0.1847.137
  • Zobacz profil
ja bym dodał rozp. w szegulowego zakresu i formy proj budowlanego

Offline podrygi

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 20
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.137 Chrome 34.0.1847.137
  • Zobacz profil
jeśliby się powołać "pomocniczo" na g3.1 2007 to:

8. Jeżeli projektowany obiekt będzie wpasowywany w istniejące zagospodarowanie działki, a mapa będzie wykonywana w postaci klasycznej zaleca się pomierzenie odległości między istniejącymi budynkami oraz odległości budynków do granic i wykazanie tych miar na mapie.
9. Jeżeli w wyniku badania zapisów ksiąg wieczystych stwierdzono istnienie służebności gruntowych przejścia lub przejazdu (drogi koniecznej) fakt ten należy
nanieść na opracowywaną mapę, linią przerywaną w kolorze zielonym wraz z opisem.

10. Mapa do celów projektowych w postaci numerycznej powinna być uwierzytelniona podpisem elektronicznym oraz elektroniczną klauzulą właściwego urzędu albo posiadać wydrukowaną kopię z podpisem i klauzulą.

w tych wytycznych było też:

3. W przypadku rozbieżności między ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków przebiegiem granicy nieruchomości a spokojnym posiadaniem należy:
- wykazać na mapie przebieg obu granic, jeżeli projektowany obiekt będzie posadowiony w takiej odległości od granicy, że rozbieżność pomiędzy stanem ewidencyjnym a stanem faktycznym nie ma istotnego znaczenia dla jego posadowienia,
- wykonać czynności geodezyjno-prawne w celu jednoznacznego ustalenia granicy nieruchomości w pozostałych przypadkach.
« Ostatnia zmiana: 19 Maj 2014, 23:15 wysłana przez Brook »

Offline GeoMaP

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 148
 • reformator
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.137 Chrome 34.0.1847.137
  • Zobacz profil
jeśliby się powołać "pomocniczo" na g3.1 2007 to:

8. Jeżeli projektowany obiekt będzie wpasowywany w istniejące zagospodarowanie działki, a mapa będzie wykonywana w postaci klasycznej zaleca się pomierzenie odległości między istniejącymi budynkami oraz odległości budynków do granic i wykazanie tych miar na mapie.
9. Jeżeli w wyniku badania zapisów ksiąg wieczystych stwierdzono istnienie służebności gruntowych przejścia lub przejazdu (drogi koniecznej) fakt ten należy
nanieść na opracowywaną mapę, linią przerywaną w kolorze zielonym wraz z opisem.

10. Mapa do celów projektowych w postaci numerycznej powinna być uwierzytelniona podpisem elektronicznym oraz elektroniczną klauzulą właściwego urzędu albo posiadać wydrukowaną kopię z podpisem i klauzulą.

w tych wytycznych było też:

3. W przypadku rozbieżności między ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków przebiegiem granicy nieruchomości a spokojnym posiadaniem należy:
- wykazać na mapie przebieg obu granic, jeżeli projektowany obiekt będzie posadowiony w takiej odległości od granicy, że rozbieżność pomiędzy stanem ewidencyjnym a stanem faktycznym nie ma istotnego znaczenia dla jego posadowienia,
- wykonać czynności geodezyjno-prawne w celu jednoznacznego ustalenia granicy nieruchomości w pozostałych przypadkach.

przytoczenie tego mija się z celem bo raz że G 3.1. nie obowiązuje, a dwa, że o służebnościach i granicach jest napisane co nie co w Rozporządzeniu ws. Standardów (służebności brązowe, granice ustalamy dla budynków do 4 m)
« Ostatnia zmiana: 20 Maj 2014, 20:06 wysłana przez Brook »