Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Geodeta przystępując do pomiarów terenowych powinien dokonać analizy istniejących materiałów geodezyjno-kartograficznych...  (Przeczytany 1449 razy)

Offline ardgeo

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Witam
Mam pytanie z zakresu pierwszego "Geodeta przystępując do pomiarów terenowych powinien dokonać analizy istniejących materiałów geodezyjno kartograficznych. Proszę wymieni czynniki wpływające na zakres i sposób wykorzystania tych materiałów, a także proszę podać jakie informacje o mierzonym obiekcie trzeba zebrać w czasie wykonywania pomiarów
Czy wystarczy na odpowiedz rozporządzenie o standartach pkt 6.1, 7.1, 7.3,7.4 i 2.10 czy jeszcze trzeba dodać G4 pkt6

//edit by support
Temat wątku poprawiony, proszę się stosować do zasad panujących na forum.
« Ostatnia zmiana: 24 Listopad 2013, 14:58 wysłana przez Brook »


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
oczywiście nie trzeba, lecz jeżeli masz czas możesz dopisać.

//prośba jeżeli piszesz jakiś paragraf lub artykuł z prawa przytocz go, łatwiej czyta się post
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline golombek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Wydaje mi się, że do informacji o mierzonym obiekcie jakie trzeba zebrać w czasie wykonywania pomiarów wypadało by coś dodać.
§ 17. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzic geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.
§ 20. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

§ 3. 1. W bazie danych GESUT gromadzi się dane o obiektach sieci uzbrojenia terenu oraz informacje o podmiotach władających tymi sieciami.
2. W BDOT500 gromadzi się dane o obiektach topograficznych.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują:
1)   lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
2)   charakterystykę obiektów.
4. Lokalizację przestrzenną obiektów, o której mowa w ust. 3 pkt 1, określa się za pomocą:
1)   współrzędnych płaskich prostokątnych:
a)   środków obiektów punktowych,
b)   punktów załamania obiektów liniowych i powierzchniowych;
2)   wysokości określonych punktów obiektów

§ 63. 1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są:
1)  identyfikator budynku o którym mowa w ust. 16–22 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
2)  status budynku określający, że:
a)   budowa budynku została zakończona w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub rozpoczęte zostało jego faktyczne użytkowanie,
b)  budynek jest w trakcie budowy,
c)  budynek został objęty nakazem rozbiórki,
d)   budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale jego budowa nie została rozpoczęta,
3)  numeryczny opis konturu budynku,
4)  rodzaj budynku według KŚT,
5)   klasa budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zwanej dalej „PKOB”, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
6)  główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku,
7)  wartość budynku, jeżeli zostanie ustalona,
8)  data zakończenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku – również data tej przebudowy,
9)  stopień pewności ustalenia dat, o których mowa w pkt 8,
10)  informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku,
11)  informacja o zakresie przebudowy budynku,
12)  liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku,
13)  pole powierzchni zabudowy budynku,
14)  pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie:
a)  obmiarów,
b)  informacji zawartych w projekcie budowlanym,
15)  łączne pole powierzchni użytkowej:
a)  lokali stanowiących odrębne nieruchomości,
b)  lokali niewyodrębnionych,
c)  pomieszczeń przynależnych do lokali,
16)  liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali,
17)  numer w rejestrze zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru,
18)  adres budynku, na który składają się:
a)  miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości,
b)  dzielnica,
c)  ulica i identyfikator TERYT ulicy,
d)  numer porządkowy, jeżeli został nadany budynkowi,
19)  identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek,
20)  informacja, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części,
21)  oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania,
22)  data oddania do użytkowania budynku lub części budynku,
23)  liczba mieszkań według dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym:
a)  1-izbowych,
b)  2-izbowych,
c)  3-izbowych,
d)  4-izbowych,
e)  5-izbowych,
f)  6-izbowych,
g)  7-izbowych,
h)  8-izbowych,
i)  9-izbowych,
j)  10-izbowych,
k)  składających się z więcej niż 10 izb,
24)  łączna liczba izb w budynku mieszkalnym,
25)  data rozbiórki:
a)  całego budynku,
b)  części budynku,
26)  przyczyna rozbiórki budynku lub jego części.”

Podstawa prawna
Rozporządzenie z 21 lutego 1995 w sprawie czynności geodezyjnych obowiązujacych w budownictwie
Rozporządzenie z 12 lutego 2013 w sprawie BDOT500
Rozporządzenie z 29 marca 2001 w sprawie EGiB
« Ostatnia zmiana: 26 Styczeń 2014, 20:36 wysłana przez Brook »

Offline Piotr86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 51
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
§ 6. 1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystuje się materiały PZGiK, jeżeli wyniki analizy tych materiałów, przeprowadzone przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej „wykonawcą”, pod względem dokładności, aktualności i kompletności, wskazują na ich przydatność do wykonania pomiarów.
...
§ 7. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe poprzedza się wywiadem terenowym, mającym
na celu:
1) identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków granicznych;
2) porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym;
3) pozyskanie informacji o terenie, który ma być objęty pomiarem, mających znaczenie dla zakresu planowanych prac geodezyjnych.
2. Wyniki wywiadu terenowego uwidacznia się kolorem czerwonym na kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.
3. Informacje dotyczące nazw miejscowości obiektów fizjograficznych oraz dane adresowe zawarte w dokumentacji sporządzonej w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych muszą być zgodne z danymi zawartymi w:
1) państwowym rejestrze nazw geograficznych;
2) ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
4. Oznaczenia obiektów uwidacznianych w dokumentacji sporządzonej w wyniku geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych muszą być zgodne z oznaczeniami tych obiektów w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1—6 i 10 oraz ust. 1b ustawy, lub nawiązywać do tych oznaczeń.

§ 2 - uzupełniająco, jeśli wystarczy czasu
6) danych obserwacyjnych — rozumie się przez to wyniki pomiarów: kierunków, kątów, długości,
różnic wysokości oraz przestrzennych wektorów wyznaczanych technikami, o których mowa w pkt 18—21, wolne od błędów grubych lub omyłek oraz błędów systematycznych;
10) geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym — rozumie się przez to identyfikację i określenie położenia geometrycznych środków obiektów punktowych, punktów załamań osi obiektów liniowych oraz punktów załamań obrysów obiektów powierzchniowych, w sposób umożliwiający wyznaczenie współrzędnych tych punktów w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oraz ustalenie kształtu i rodzaju obiektów;
11) geodezyjnym pomiarze wysokościowym — rozumie się przez to pomiar różnic wysokości między punktami obiektów, umożliwiających określenie wysokości punktów lub pomiar wysokości punktów w układzie wysokościowym

Informacje o mierzonym obiekcie:
§ 28. 1. Przedmiotem geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego lub wysokościowego są szczegóły terenowe, będące obiektami przestrzennymi objętymi bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy, oraz inne szczegóły terenowe, których potrzeba usytuowania w państwowym systemie odniesień przestrzennych wynika z innych przepisów prawa.
2. Szczegółowy zakres danych, które pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, dotyczących obiektów objętych bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy, określają modele danych zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 oraz art. 26 ust. 2 ustawy.


Jeśli wystarczy czasu dodałbym jakie bazy danych aktualizujemy na podstawi Rozp. GESUT i BDOT czyli:

§ 15. Mapę zasadniczą tworzy się na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w:
1) bazie danych EGiB;
2) bazie danych GESUT;
3) bazie danych PRG;
4) bazie danych PRPOG;
5) BDOT500;
6) BDSOG.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwiecień 2014, 23:07 wysłana przez Piotr86 »

Offline kicker

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 22
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Ma ktoś pomysł, jakiej odpowiedzi należy udzielić na drugą część pytania?

Offline kjozwik

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 139
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Jakie informacje o mierzonym obiekcie trzeba zebrać w czasie wykonywania pomiarów?Standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
§ 28. 1. Przedmiotem geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego lub wysokościowego są szczegóły terenowe, będące obiektami przestrzennymi objętymi bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy, oraz inne szczegóły terenowe, których potrzeba usytuowania w państwowym systemie odniesień przestrzennych wynika z innych przepisów prawa.
2. Szczegółowy zakres danych, które pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, dotyczących obiektów objętych bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy, określają modele danych zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 oraz art. 26 ust. 2 ustawy.


czyli to co ustawowo podlega pomiarowi i przekazaniu do zasobu, to co uwidacznia się w ewidencji i to co zostanie nam zlecone (np indywidualne, nietypowe zlecenia )
« Ostatnia zmiana: 27 Marzec 2014, 22:09 wysłana przez Brook »

Offline owca261

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
W pierwszej części pytania odpowiedziałabym, że czynniki wpływające na zakres i sposób wykorzystanych materiałów to ich: dokładność, aktualność i kompletność
Cytuj
§ 6. 1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystuje się materiały PZGiK, jeżeli wyniki analizy tych materiałów, przeprowadzone przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej „wykonawcą”, pod względem dokładności, aktualności i kompletności, wskazują na ich przydatność do wykonania pomiarów.

Offline vanilllia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Odnośnie czynników: Instrukcja G4 prf. 6
Jeżeli chodzi o informacje jakie należy zebrać w czasie wykonywania pomiarów:
Z książki Hycnera:
Do zbieranych informacji zalicza się przede wszystkim:
-nazwy jednostek podziału administracyjnego
-nazwy wsi przysiółków, uroczysk
-nazwy ulic placów
-nazwy rzek, potoków, kanałów, jezior
-rodzaje użytków gruntowych
-rodzaj i charakter obiektów budowlanych oraz numery porządkowe budynków lub nieruchomości gruntowych
-rodzaje urządzeń podziemnych lub ich przeznaczenie
podst pr - rozp RM w sprawie TERYT

Offline lesze16

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 50
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
  • F1 Geodezja
Odnośnie zbierania danych to do każdej bazy danych można by pisać multum (odnośnie budynków, przewodów, kanalizacji....). :idiot2:

Dlatego proponuję:
Czynniki wpływające na zakres i sposób wykorzystania materiałów:
•   Dokładność,
•   aktualność,
•   kompletność,

W tym celu należy porównać materiały z PZGiK ze stanem w terenie. Zmiany i uwagi nanoszone są na wywiadzie terenowym (na kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej) w kolorze czerwonym).
Wywiad terenowy ma na celu:
1.   Identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków granicznych
2.   Porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym
3.   Pozyskanie nowych informacji o terenie, który ma być objęty pomiarem, mających znaczenie dla zakresu planowanych prac geodezyjnych.

 Należy także pamiętać o zgodności  nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz danych adresowych z państwowym rejestrem nazw geograficznych oraz ewidencją miejscowości, ulic i adresów.

Jakie informacje trzeba zebrać w czasie wykonywania pomiaru:
•   Lokalizacja przestrzenna:
Geodezyjny pomiar sytuacyjny - identyfikacja i określenie położenia geometrycznych środków obiektów punktowych, punktów załamań osi obiektów liniowych oraz punktów załamań obrysów obiektów powierzchniowych, w sposób umożliwiający wyznaczenie współrzędnych tych punktów w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oraz ustalenie kształtu i rodzaju obiektów.
Geodezyjny pomiar wysokościowy – pomiar różnic wysokości między punktami obiektów, umożliwiających określenie wysokości punktów lub pomiar wysokości punktów w układzie wysokościowym państwowego systemu odniesień przestrzennych.
•   Charakterystyka obiektów
Zależna od bazy danych, do której zalicza się mierzony obiekt (np. GESUT, BDOT500 etc.)

Podstawa prawna:
(68) Rozporządzenie o standardach Par. 6-7 i 2.10-11
(35) Rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013 r. Par. 3.3


Offline podrygi

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 20
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
g3.1 2007:

§ 8 Analiza i ocena istniejących materiałów
1. Z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej otrzymuje się, na podstawie zgłoszenia prac, materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które poddaje się analizie w celu ustalenia:
1) granic nieruchomości, z uwzględnieniem ich stanu prawnego i dokładności pomiaru, dokładności pomiaru budynków, użytków gruntowych i ich aktualności; na podstawie dokumentacji ewidencji gruntów i budynków;
2) stanu ewidencji sieci uzbrojenia terenu, uzgodnień z gestorami sieci oraz rozróżnienia sieci zamierzonych przed zasypaniem, w odkrywkach lub po zasypaniu, na podstawie dokumentacji sieci uzbrojenia terenu oraz nakładki realizacyjnej, zawierającej aktualne uzgodnienia;
3) stopnia zagęszczenia osnowy geodezyjnej, na podstawie map przeglądowych osnów szczegółowych i pomiarowych;
4) stopnia dezaktualizacji mapy zasadniczej;
5) dokładności i stanu opracowań jednostkowych.
2. Przy badaniu ksiąg wieczystych lub dostarczonych przez inwestora aktualnych wypisów zwraca się uwagę na wpisy dotyczące służebności gruntowych.
§ 9 Wywiad terenowy
1. Przed przystąpieniem do sporządzenia warunków technicznych przeprowadza się wywiad terenowy, mając na celu:
1) ogólne rozpoznanie terenu;
2) ustalenie stanu technicznego punktów istniejącej osnowy geodezyjnej;
3) ustalenie faktycznego stopnia aktualności map przeznaczonych do wykorzystania, poprzez ich porównanie z terenem, w szczególności:
- znaków granicznych, jeżeli granice były stabilizowane,
- armatury naziemnej sieci uzbrojenia terenu,
- kontrolę miejsc wejścia przyłączy domowych do budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu,
- ustalenie potrzeby wykonania pomiaru wysokościowego.
2. W czasie wywiadu terenowego na kopii mapy zasadniczej sporządza się mapę wywiadu, na której wykazuje się:
- szczegóły terenowe wymagające pomiaru (lub pomiaru kontrolnego), w szczególności wszystkie ustalone sieci uzbrojenia terenu, które nie występują na mapie lub wymagają kontroli,
- zasięg i rodzaj istniejącej osnowy.
Jeżeli obszar pomiaru swoim zasięgiem obejmuje kilka sekcji i część obszaru wymaga nowego pomiaru, a część pomiaru uzupełniającego, to na mapie topograficznej lub kompilacji przeskalowanych sekcji mapy zasadniczej wprowadza się podział sekcyjny mapy zasadniczej, z rozróżnieniem sekcji nowo zakładanych i aktualizowanych dla mapy prowadzonej w formie klasycznej lub z rozróżnieniem obrębów, dla których będzie zakładana i aktualizowana mapa numeryczna,
3. Przy sprawdzaniu aktualności mapy zasadniczej zmiany wnosi się szkicowo na kopii tej mapy kolorem czerwonym stosując znaki umowne, natomiast nie aktualne elementy liniowe przekreśla się dwiema skośnymi kreskami o długości około 2 mm, a napisy – jedną linią ciągłą.
4. Na dodatkowej kopii mapy zasadniczej podkolorowuje się istniejące sieci uzbrojenia terenu (kolorami zgodnie z zapisami instrukcji K-1). Jeżeli dotychczas na danym terenie nie wykonano kompleksowego uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu z gestorami sieci (podczas zakładania mapy zasadniczej lub przy zakładaniu GESUT), należy takich uzgodnień dokonać, a także wówczas, gdy istnieją wątpliwości co do prawidłowości przebiegu sieci.
« Ostatnia zmiana: 8 Maj 2014, 20:29 wysłana przez Brook »

Offline BARBARA

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Zgadzam się z przedmówcą; jak najbardziej Rozp. o EGIB tyle, że zmieniające z grudnia 2013 i np danych dotyczących budynku jest więcej np. rodzaj budynku wg PKOB .... ; również co do sieci to Rozp. o GESUT, BDOT i MZ : liczba przewodów czy zewnętrzna średnica przewodów
« Ostatnia zmiana: 13 Maj 2014, 22:34 wysłana przez Brook »