Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Czy inwestor winien dokonywać uzgodnień usytuowania projektowanych przyłączy, instalacji wewnętrznych zlokalizowanych na działce inwestora z właściwymi starostami? Proszę uzasadnić odpowiedź.  (Przeczytany 994 razy)

Offline kbx

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 52
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 24.0 Firefox 24.0
  • Zobacz profil
[1] Czy    inwestor  winien  dokonywać  uzgodnień  usytuowania  projektowanych    przyłączy, instalacji  wewnętrznych  zlokalizowanych  na  działce  inwestora  z  właściwymi  starostami? Proszę uzasadnić odpowiedź.

TAK (jeśli chodzi o przyłącza i nie wiem co z tymi instalacjami wewnętrznymi)

11) sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne,  gazowe,  cieplne,  telekomunikacyjne,  elektroenergetyczne  i  inne,  z wyłączeniem  urządzeń  melioracji  szczegółowych,  a  także  podziemne  budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.;

Art. 27.
1. Sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
2. Inwestorzy są obowiązani:
1)  uzgadniać  usytuowanie  projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu  z  właściwymi starostami;
2) zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy – dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji.
3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.
Art. 28.
1. Starosta, koordynując usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jest obowiązany jako podstawę do koordynacji przyjmować aktualne informacje zawarte w mapie zasadniczej.

§ 12. 1. Uzgodnieniu przez zespół nie podlega usytuowanie  projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu  na terenach zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy, z wyjątkiem sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granice tych terenów.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Offline Sikor

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
Dodałbym jeszcze
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

§ 10. 1.Wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 1, rozpatrywany jest, z zastrzeżeniem ust. 2, na posiedzeniach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, zwanego dalej "zespołem".

2.Uzgadnianie sieci będących przyłączami do budynku lub budowli, w części usytuowanej na nieruchomości, w stosunku do której prawo do dysponowania na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42), przysługuje wnioskodawcy, nie wymaga przedłożenia wniosku na posiedzeniu zespołu i zasięgania opinii jego członków.

Ale uzgodnienie jest wydane prze przewodniczącego

Offline DAREK

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 29
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
W tamtym roku GGK opublikowała wyjaśnienie właśnie w tej sprawie. Jak zawsze na końcu wyjaśnienia stoi napisane, że GGK nie ma prawa do podawania prawidłowych wykładni i zlecania takiego trybu prac ale myślę że się przyda przeczytać. Jak tylko znajdę czas w domu to udostępnię. Chyba że jest gdzieś na forum.  :)
OT i jest.
« Ostatnia zmiana: 21 Marzec 2014, 07:25 wysłana przez DAREK »

Offline marcinos4444

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 7
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
Powyższe pytanie brzmi jakby układał je projektant, ponieważ zdążyłem zauważyć że takowi nazywają przyłącz tym czym dla geodety jest sieć, a instalacja wewnętrzna to przyłącz.

Offline eliza86

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
Odpowiada dr Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju.

Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne w art. 2  pkt 11 stanowi, że sieci uzbrojenia terenu to wszelkiego rodzaju przewody i urządzenia, które mogą być nadziemne, naziemne i podziemne. Ustawodawca stwierdza, że do sieci uzbrojenia terenu zalicza się wszelkiego rodzaju przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a więc również przewody, które stanowią przyłącza skierowane od poszczególnych rodzajów sieci do budynków lub budowli.
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o których mowa powyżej, zgodnie z art. 7d ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne została powierzona starostom, bez względu na to, czy ich lokalizacja znajduje się na nieruchomości inwestora, czy poza nią.
Zauważyć przy tym należy, że forma organizacyjna realizowania przez starostę koordynacji nie została określona w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jednak w zakresie niesprzecznym z powołaną ustawą pozostają obowiązujące przepisy rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.
Odnosząc się do zgłoszonych przez Czytelnika kwestii, należy przywołać brzmienie § 10 ust. 1 i 2 oraz § 11 ust. 1 tego rozporządzenia, które stanowią, że wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 1, rozpatrywany jest, z zastrzeżeniem ust. 2, na posiedzeniach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej (...), natomiast uzgadnianie sieci będących przyłączami do budynku lub budowli, w części usytuowanej na nieruchomości, w stosunku do której prawo do dysponowania na cele budowlane (...) przysługuje wnioskodawcy, nie wymaga przedłożenia wniosku na posiedzeniu zespołu i zasięgania opinii jego członków oraz że treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii, wydawanej z upoważnienia starosty przez przewodniczącego zespołu.
Wynika z tego, że w przypadku uzgadniania sieci będących przyłączami może być mowa jedynie o zwolnieniu z konieczności przedłożenia wniosku na posiedzenie zespołu i zasięgania opinii jego członków, a nie o zwolnieniu inwestora z obowiązku uzgadniania.
Z postanowień art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wynika bowiem, że na inwestorów został nałożony obowiązek dokonywania z właściwymi starostami uzgodnień projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, co dotyczy również konieczności uzgadniania sieci będących przyłączami.
Przepisy rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej decydują, że inwestor powinien otrzymać opinię w zakresie stwierdzenia bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku do organu, przy czym wskazany termin dotyczy dopełnienia tzw. pełnej procedury, czyli zwołania przez starostę posiedzenia całego zespołu i zasięgania opinii jego członków.

W przypadku zaś uzgadniania sieci będących przyłączami do budynku lub budowli inwestor powinien również złożyć wniosek o uzgodnienie. W ramach realizowanej koordynacji do rozpatrzenia tego wniosku organ nie zwołuje posiedzenia zespołu i nie zasięga opinii jego członków. Determinuje to przeprowadzenie tego uzgodnienia w tzw. procedurze uproszczonej i skraca okres oczekiwania inwestora na opinię z 14 dni do kilku, w zależności od stopnia trudności przedstawionego wniosku. Mamy więc do czynienia z tzw. procedurą uproszczoną oraz skróconą, jeśli chodzi o termin jej przeprowadzania.[...]

Offline Piotr86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 51
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 30.0 Firefox 30.0
  • Zobacz profil
Na temat co to jest instalacja wewnętrzna to chyba powinien się budowlaniec wypowiedzieć.

Dla mnie jako geodety tj. pojęcie względne. I moja odp brzmiałaby następująco:
jeśli owa "instalacja wewnętrzna" nie jest budowlą podlegającą pozwoleniu na budowę ani zgłoszeniu do właściwego organu to inwestor nie musi uzgadniać, jeśli podlega to musi... i tyle.
Art. 29 i 30 PB
Art. 27 PGiK

Offline Ksieciuniu81

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 76
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Opera 23.0.1522.60 Opera 23.0.1522.60
  • Zobacz profil
Moim zdaniem po nowelizacji trzeba przeredagować treść odpowiedzi na to pytanie.
Ustawa o zmianie ustawy PGiK
Cytuj
Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej
zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) przyłączy;
2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.
a więc nie trzeba, przed 12 lipca za taką odpowiedź oblewało się egzamin gdyż prawidłowa była interpretacja po linii pisma GGK, teraz mamy czarno na białym że nie trzeba przyłączy uzgadniać. Poprawcie mnie jak się mylę
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpień 2014, 19:26 wysłana przez Brook »
Pwt27,17 "Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego"

Offline Fido

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 20
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
  • Zobacz profil
Nie mylisz się kolego nie mylisz po nowelizacji PGiK trzeba mocno uważać bo odp są całkiem ale to całkiem zmienione