Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Uwolnione zakresy

 • 12 Odpowiedzi
 • 530 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline kuba12310

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 85
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 50.0 Firefox 50.0
  • Zobacz profil

Uwolnione zakresy

 • dnia: 11 Styczeń 2017, 11:12
Znalazłem uczelnie http://wsie.edu.pl/studia-podyplomowe-2/ gdzie niby po roku podyplomówki i oczywiście praktyce z rozporządzenia można składać wniosek o nadanie uprawnień i będzie bez egzaminu. Ktoś wie coś więcej o tej uczelni?

Offline mateo_17

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 64
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 55.0.2883.87 Chrome 55.0.2883.87
  • Zobacz profil

Odp: Uwolnione zakresy

 • dnia: 12 Styczeń 2017, 09:30
U mnie koledzy ze studiów przyszli na magisterkę, z tytułem inżyniera z tej uczelni. Także co do samej uczelni OK. Jednakże odnośnie uwolnionych zakresów:  jest się zwolnionym z egzaminu, ale musisz mieć wykaz wykonanych prac geodezyjnych (po nowemu dziennik praktyki zawodowej), a po staremu chyba nie istnieje już coś takiego, bo rozporządzenie z 2014 o uprawnieniach, wprowadziło zmiany w tych zakresach, także wg. mnie jeśli ktoś chce uprawniania ze zwolnionych zakresów musi mieć wypełniony dziennik praktyki zawodowej. Mogę się w tej ostatniej kwestii mylić.
Nie mniej jednak, poza tym dziennikiem wymagane jest zdobycie określonej w rozporządzeniu liczny punktów ECTS.

Offline Ecia

 • *
 • *
 • Wiadomości: 76
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 55.0.2883.87 Chrome 55.0.2883.87
  • Zobacz profil

Odp: Uwolnione zakresy

 • dnia: 12 Styczeń 2017, 11:06

Z rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii:

. Osoba zainteresowana oprócz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 44 lub
art. 44a ustawy, oraz potwierdzenia wniesienia opłaty, o którym mowa w art. 45 ust. 3 ustawy, dołącza:
1) dziennik praktyki zawodowej;


§ 9. 1. Warunkami, które powinien spełniać program kształcenia osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych
w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7 ustawy, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności,
o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, są efekty kształcenia wynikające z programu kształcenia odpowiadające
efektom kształcenia określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. Udział zajęć wykładowych i seminaryjnych modułów kształcenia, w których ramach są osiągane efekty kształcenia
określone w załączniku nr  3 do rozporządzenia, w łącznej liczbie godzin dydaktycznych przeznaczonych na kształcenie
nie może przekraczać 50%.
3.  Kształcenie obejmujące zagadnienia merytoryczne, zapewniające osiągnięcie efektów kształcenia określonych
w  załączniku nr  3 do rozporządzenia, ma zapewnić łączną liczbę co najmniej 30  punktów ECTS w  rozumieniu ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.3)).
4. Efekty kształcenia określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia mogą być realizowane w ramach jednego lub wielu
modułów kształcenia.

W dzienniku musisz się wykazać pracami:

ZAKRES 3 – geodezyjne pomiary podstawowe:
1) opracowanie projektów podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej, wysokościowej, grawimetrycznej, magnetycznej
– minimum 1 opracowanie geodezyjne z jednego wymienionego rodzaju osnowy lub minimum 5 opracowań projektów
szczegółowej osnowy geodezyjnej, w tym minimum jedno opracowanie osnowy wysokościowej;
2) zakładanie, pomiar i wyrównanie wyników pomiarów podstawowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych
lub osnów wielofunkcyjnych, w tym pomiarów techniką GNSS – minimum 1 opracowanie geodezyjne;
3) transformacje i  przeliczenia współrzędnych między układami odniesienia i  układami współrzędnych – minimum
2 prace geodezyjne;
4) przygotowywanie danych do zasilania baz danych osnów geodezyjnych (poziomej, wysokościowej) lub osnów magnetycznych
lub grawimetrycznych – minimum 1 opracowanie geodezyjne;
5) modernizacja jednego z rodzajów osnów: geodezyjnych (poziomych lub wysokościowych), magnetycznych, grawimetrycznych
oraz przeglądy i konserwacje – minimum 1 opracowanie geodezyjne;
6) zakładanie geodezyjnych osnów szczegółowych (poziomych lub wysokościowych) – minimum 3 opracowania geodezyjne.
Dla spełnienia wymagań niezbędnych do uznania przez komisję kwalifikacyjną praktyki zawodowej konieczne jest wykazanie
w dzienniku praktyki zawodowej co najmniej 4 różnych prac lub opracowań geodezyjnych wyszczególnionych powyżej,
przy czym w ramach wykonanych prac muszą się znaleźć minimum dwie prace geodezyjne obejmujące pomiary terenowe


No i ECTS trzeba by policzyć

Efekty kształcenia, które powinny wynikać z programu kształcenia, aby komisja
kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, o których mowa w ART. 44a UST. 1 PKT 3
LIT. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji
i kartografii w zakresach, o których mowa w ART. 43 PKT 3, 6 i 7 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
Rozdział 1 – geodezyjne pomiary podstawowe
1. Infrastruktura Informacji Przestrzennej – 2 pkt ECTS
Osoba ma podstawową wiedzę w zakresie baz danych przestrzennych, tworzenia i funkcjonowania geoportali informacji
przestrzennej, a także modeli pojęciowych danych przestrzennych; zna zasady wymiany danych przestrzennych
oraz tworzenia metadanych przestrzennych i posługiwania się tymi metadanymi.
2. Geodezja fizyczna, grawimetria i magnetyzm ziemski – 6 pkt ECTS
Osoba ma wiedzę z zakresu pola siły ciężkości Ziemi oraz zjawisk pływowych, a także podstawową wiedzę z zakresu
pola magnetycznego Ziemi; zna zasady wykonywania absolutnych i względnych pomiarów grawimetrycznych oraz
potrafi wykonać względne pomiary grawimetryczne, obliczać redukcje i anomalie grawimetryczne, a także zna zasady
tworzenia grawimetrycznych modeli geoidy i potrafi z nich korzystać; ma wiedzę z zakresu systemów wysokości oraz
potrafi obliczać systemowe poprawki niwelacyjne i poprawki pływowe do pomiarów geodezyjnych.
3. Geodezja satelitarna i geodynamika – 6 pkt ECTS
Osoba ma podstawową wiedzę z zakresu ruchu obrotowego Ziemi i ruchu płyt litosferycznych; ma uporządkowaną
wiedzę na temat zasad działania systemów nawigacji satelitarnej GNSS oraz zasad wykonywania pomiarów z użyciem
tych systemów, a także wiedzę z zakresu satelitarnych i naziemnych systemów wspomagania pomiarów GNSS;
zna zasady wykorzystania satelitarnych pomiarów laserowych, altimetrycznych i gradiometrycznych; potrafi wykonać
pomiary GNSS na potrzeby zakładania sieci satelitarnych oraz korzystać z serwisów systemów wspomagania pomiarów
GNSS; zna zasady budowy modeli atmosfery i potrafi je wykorzystać w opracowaniu pomiarów satelitarnych;
potrafi wykonać niwelację satelitarną na małych obszarach.
4. Geodezja wyższa – 6 pkt ECTS
Osoba ma podstawową wiedzę z zakresu astronomii i trygonometrii sferycznej oraz zna systemy i skale czasu; ma
wiedzę z zakresu geodezyjnych systemów i układów odniesienia oraz rozumie pojęcia z zakresu geometrii elipsoidy
obrotowej; ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych oraz potrafi wykonać podstawowe obliczenia
na elipsoidzie obrotowej, a także potrafi wykonać transformacje pomiędzy układami współrzędnych, jak również
obliczać współrzędne i redukcje w odwzorowaniach kartograficznych; potrafi wykonywać precyzyjne pomiary
geodezyjne.
5. Opracowanie pomiarów geodezyjnych – 5 pkt ECTS
Osoba ma wiedzę z zakresu rachunku błędów oraz zna statystyczne podstawy opracowania obserwacji; ma wiedzę
z zakresu zaawansowanych metod opracowania obserwacji oraz potrafi wykonać wyrównanie różnych typów osnów
geodezyjnych.
6. Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne – 2 pkt ECTS
Osoba ma wiedzę z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz zakresu norm i standardów technicznych
obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii; zna uregulowania prawne związane z funkcjonowaniem państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego; rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej.
7. Zakładanie i modernizacja osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych – 3 pkt ECTS
Osoba zna podstawowe konstrukcje osnów podstawowych i szczegółowych oraz zasady projektowania i zakładania
osnów zintegrowanych, w tym z wykorzystaniem sieci stacji ASG-EUPOS; ma wiedzę z zakresu badania i komparacji
instrumentów pomiarowych oraz potrafi sprawdzić prawidłowość działania instrumentów pomiarowych; potrafi sporządzić
i skompletować dokumentację geodezyjną założenia lub modernizacji osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych.
« Ostatnia zmiana: 12 Styczeń 2017, 11:08 wysłana przez Ecia »

Offline Ecia

 • *
 • *
 • Wiadomości: 76
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 55.0.2883.87 Chrome 55.0.2883.87
  • Zobacz profil

Odp: Uwolnione zakresy

 • dnia: 12 Styczeń 2017, 11:11
czyli kolejność taka:
 1. Studia po przeliczeniu czy mają wymagane ECTS'y.
2. Dziennik praktyk
3. Praktyka u kogoś żeby spełnić wymagania z rozporządzenia (w sumie nie wiem gdzie by taką praktykę zrobić)
4. Wniosek i uprawnienia

Offline kuba12310

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 85
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 50.0 Firefox 50.0
  • Zobacz profil

Odp: Uwolnione zakresy

 • dnia: 12 Styczeń 2017, 15:50
O dzienniku praktyk oczywiście wiem. Mam chyba 8 robót według starych zasad i 3 w nowym dzienniku praktyk. Wszystkie to założenie lub modernizacja osnowy 3 klasy. Niestety są to małe roboty ale w trybie (z projektem, pomiarem, wyrównaniem, przekazaniem pod ochronę itd). Na mieście Poznaniu od 4 lat po robotach drogowych, przebudowach sieci uzbrojenia idzie urzędnik z gps-em i jak nie ma dostępnego punktu do pomiaru (np. zakryli asf, chodnikiem) to starają się ustalić winowajce i go pociągnąć do odpowiedzialności.
Pytałem o uczelnie bo do Rzeszowa mam prawie 500 km.  Ale wizja bez egzaminu .... :D
Z tego co się orientuje to w momencie wprowadzenia "uwolnienia" tych zakresów żadna uczelnia w kraju nie prowadziła odpowiedniej siatki godzin. Taki bonus od P. Gowina :knuppel2:
« Ostatnia zmiana: 12 Styczeń 2017, 15:53 wysłana przez kuba12310 »

Offline Ecia

 • *
 • *
 • Wiadomości: 76
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 55.0.2883.87 Chrome 55.0.2883.87
  • Zobacz profil

Odp: Uwolnione zakresy

 • dnia: 13 Styczeń 2017, 11:39
ale praktykę możesz zbierać po ukończeniu studiów....

Offline kuba12310

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 85
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 50.0 Firefox 50.0
  • Zobacz profil

Odp: Uwolnione zakresy

 • dnia: 13 Styczeń 2017, 13:40
"4) posiadają rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego wykształcenia geodezyjnego;" ust. PGiK

Ja obroniłem tytuł inż. 6 lat temu i cały czas pracuje w zawodzie, więc moim zdaniem czas liczy się od tamtego momentu. Inaczej, w tym (moim) przypadku wybór byłby taki - albo uznajemy praktykę ale idziemy na egzamin, albo robię podyplomówkę i nie idę na egzamin ale praktykę zbieram od nowa. Niemniej jest to kwestia interpretacji.
« Ostatnia zmiana: 13 Styczeń 2017, 15:52 wysłana przez kuba12310 »

Offline jkbsrwk

 • *
 • *
 • Wiadomości: 637
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 50.0 Firefox 50.0
  • Zobacz profil

Odp: Uwolnione zakresy

 • dnia: 13 Styczeń 2017, 18:33
No wydaje mi się, że nie do końca to Ci przejdzie. To tak jak byś miał inż. z ochrony środowiska, pracował w geodezji, po 10 latach zrobił inż. z geodezji i starał się od razu o uprawnienia. Nie ma szans, żeby to przeszło i stawiam, że sytuacja z podyplomówką ma się podobnie. No i masz rację, to kwestia interpretacji, ale ani mojej ani Twojej, więc najlepiej zadzwoń do GUGiKu :)

Offline Excrucior

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 122
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 42.0.2393.94 Opera 42.0.2393.94
  • Zobacz profil

Odp: Uwolnione zakresy

 • dnia: 13 Styczeń 2017, 20:25
najlepiej TELEFON  do źródła ale według świętej księgi geodezyjnej
2. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych, zwana dalej „osobą zainteresowaną”, może rozpocząć praktykę zawodową:
1) jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3, art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a lub w art. 44a ust. 2 pkt 3, albo
2) po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych...............
a Nas interesujący przepis czyli 44a ust2 pkt3 a to-   
posiadają odpowiednio:
a) dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
więc od tego czasu należy liczyć praktykę,
W rozporządzeniu o uprawnieniach, dotyczącego typowo uwolnionych zakresów - rozdział 4 czytamy
"4. Efekty kształcenia określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia mogą być realizowane w ramach jednego lub wielu
modułów kształcenia
." czyli chyba ten inny moduł to podyplomówki może  :-\
ale w załączniku nr 3 jest zapis który wszystko odwraca :
Punkty ECTS ustalone dla każdej grupy zagadnień merytorycznych określają minimalne nakłady pracy, które należy ponieść, aby zrealizowany
program studiów zapewnił efekty kształcenia, w których wyniku student nabędzie umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 1
pkt 3 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –PGiK, czyli kończąc uczelnie powinny być zdobyte te punkty ECTS po których możesz rozpocząć praktykę, jeżeli ich nie masz to nie możesz rozpocząć praktyki.
Wiec chyba trzeba skończyć studia podyplomowe i wtedy praktyka - ale zadzwoń i DAJ ZNAĆ
« Ostatnia zmiana: 13 Styczeń 2017, 20:27 wysłana przez Excrucior »

Offline Ecia

 • *
 • *
 • Wiadomości: 76
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 55.0.2883.87 Chrome 55.0.2883.87
  • Zobacz profil

Odp: Uwolnione zakresy

 • dnia: 16 Styczeń 2017, 10:37
logicznie myśląc wykształcenie do 3 uzyskasz po skończeniu podyplomowi wtedy pobierasz dziennik i zbierasz praktykę.....albo po staremu udokumentujesz że do dnia 31 stycznia 2014 r. całą praktykę miałeś i po skończeniu podyplomowi (jak uzupełnisz brakujące ECTS'y -różnica między studiami które masz a wymaganymi do 3) czyli praktykę na 3 po staremu udokumentujesz w latach 2011(jak zrobiłeś inżyniera)do 2014 jak weszło nowe rozporządzenie.
Po 2014 do momentu uzyskania wymaganego wykształcenia nie powinni Ci wydać dziennika w którym byś udokumentował 3.
Ja bym to tak rozumiała ale komisją nie jestem :P   

Offline Ecia

 • *
 • *
 • Wiadomości: 76
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 55.0.2883.87 Chrome 55.0.2883.87
  • Zobacz profil

Odp: Uwolnione zakresy

 • dnia: 16 Styczeń 2017, 10:42
A i jeszcze jedno:
3. Praktyka zawodowa jest uznawana, jeżeli w jej przebiegu nie wystąpiła jednorazowa przerwa dłuższa niż 5 lat.

Wiec masz czas do 2014+5= 2019 bo tylko do tego okresu możesz udokumentować praktykę po staremu a skoro nie możesz w dzienniku praktyk po nowemu bo nie masz wykształcenia na 3.
Obecnie jesteś w mojej ocenie w przerwie praktyki :) ale proponuję oficjalne pismo do GUGiK jak udokumentować praktykę w Twoim przypadku.

Offline kuba12310

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 85
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 50.0 Firefox 50.0
  • Zobacz profil

Odp: Uwolnione zakresy

 • dnia: 16 Styczeń 2017, 10:44
Wysłałem pytanie do GUGiKu :). Zobaczymy co wyrocznia odpowie O0. Dziennik wydali bo możesz mieć praktykę i iść na egzamin (brak ETCSów) - tak chciałem zrobić. No ale jak pojawiła się opcja inna to skłaniałem się do uzupełnienia wykształcenia. Raz, że bez egzaminu a dwa to zawsze się czegoś nauczysz :idiot2:

Offline kuba12310

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 85
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 50.0 Firefox 50.0
  • Zobacz profil

Odp: Uwolnione zakresy

 • dnia: 30 Styczeń 2017, 09:16
Zadzwoniłem dzisiaj do GUGiKU. Praktykę można dokumentować zgodnie z art. 44a ustawy PGiK,, a więc na moim przykładzie od uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Jest to zgodne z rozporządzeniem sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii art. 9.4. Wtedy zakończyliśmy pierwszy moduł kształcenia i możemy rozpocząć praktykę. Kolejne moduły możemy realizować w dowolnym czasie i nie kolidują z jednoczesny zdobywaniem praktyki. Więc pozostała decyzja czy iść na egzamin czy na podyplomówkę.