Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: testowe pytania i odpowiedzi cz2  (Przeczytany 763 razy)

Offline bro

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 7
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
testowe pytania i odpowiedzi cz2
« dnia: 16 Luty 2014, 11:52 »


369. Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje między innymi sprawy:
j.w.
370. Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje między innymi sprawy:
j.w.
371. Znak geodezyjny to:
Znak geodezyjny - rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnowy geodezyjnej.
372. Tereny zamknięte z punktu widzenia przepisów geodezyjnych to:
Tereny zamknięte - rozumie się przez to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.
373. Czy projekty osnów podstawowych zatwierdza?
Projekty osnów geodezyjnych są zatwierdzane przez:
1) Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej - w zakresie osnów podstawowych.
374. Czy projekty osnów szczegółowych zatwierdza?
Projekty osnów geodezyjnych są zatwierdzane przez:
2) starostów - w zakresie osnów szczegółowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

375. Koszty jakich opracowań pokrywane są z budżetu Państwa lub ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym?
Środki Funduszu przeznaczane są na (m.in.):
5) zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, a także działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
376. Koszty jakich opracowań pokrywane są z budżetu Państwa lub ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym?
j.w.
377. Koszty jakich opracowań pokrywane są z budżetu Państwa lub ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym?
j.w.
378. Koszty jakich opracowań pokrywane są z budżetu Państwa lub ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym?
j.w.

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

379. Kim jest Główny Geodeta Kraju?
Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju.
380. Kto nadaje statut Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii?
Organizację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii określa statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.
381. Czy organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego między innymi jest?
Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:
1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
a) Główny Geodeta Kraju,
b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie,
382. Czy organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego między innymi jest?
j.w.
383. Czy organem administracji geodezyjnej i kartograficznej jest między innymi?
Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:
2) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:
a) marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,
b) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.
384. Czy organem administracji geodezyjnej i kartograficznej jest między innymi?
j.w.
385. Czy Głównego Geodetę Kraju może odwołać?
Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Geodetę Kraju.
386. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej między innymi należy:
Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
1)  realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii,
2) organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym:
a) rejestracji stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster),
b) pomiarów geodezyjnych i opracowań kartograficznych,
c) fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju i opracowań fotogrametrycznych,
d) wydawania urzędowych map i atlasów terytorium Polski,
e) prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie,
3) administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym i jego aktualizacja,
4) kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,
5) opracowanie wytycznych dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości i jej nadzorowanie,
6) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju,
7) sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadniczej,
8) nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi samorządami zawodowymi,
9) współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów,
10) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie,
11) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej,
12) przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru.
387. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej między innymi należy:
j.w.
388. Kto prowadzi rejestr osób uprawnionych?
Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:
10) nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr osób uprawnionych oraz współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi geodetów i kartografów,
389. Czy uprawnienia zawodowe nadaje?
j.w.
390. Zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne kontroluje:
Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.
391. Czy w rozumieniu KPA organem pierwszej instancji w sprawach określonych w prawie geodezyjnym i kartograficznym jest?
W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:
1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie,
2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
392. Marszałek województwa:
Do zadań marszałka województwa należy w szczególności:
1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także dysponowanie środkami wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
2) zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województw,
3) prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
4) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych,
5) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.
393. Marszałek województwa:
j.w.
394. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej należy do:
Do zadań starosty należy w szczególności:
4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
395. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków należy do:
Do zadań starosty należy w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
396. Kto posiada upoważnienie do prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów?
j.w.
397. Zakładanie osnów szczegółowych należy do:
Do zadań starosty należy w szczególności:
3)    zakładanie osnów szczegółowych,
398. Jaki organ doradczy działa przy Głównym Geodecie Kraju?
Przy Głównym Geodecie Kraju działają:
1) Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna jako organ doradczy i opiniodawczy,
399. Kto określa tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa?
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych określi, w drodze rozporządzenia, tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne.
400. Kto ustala zakres i tryb sprawowania nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych?
Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw architektury i budownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych, a w szczególności określi rodzaje prac, nad którymi sprawowany jest nadzór, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony informacji niejawnych.
401. Kto ma obowiązek zgłosić prace geodezyjne do odpowiednich organów?
Art. 11. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac.
Art. 12. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do organów (prowadzących PZGiK), prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
402. Geodeta wykonujący prace geodezyjne i kartograficzne ma prawo:
Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:
1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami,
2) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych,
3) nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki,
4) umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.
403. Kiedy znaki geodezyjne podlegają ochronie?
1. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.
2. W miarę potrzeby może być wydzielony na gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. Na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności, które zagrażałyby znakowi geodezyjnemu i budowli triangulacyjnej.
Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne
§ 4. Ochrona znaków polega na:
1) doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości, zwanego dalej "zawiadomieniem",
2) wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,
3) ustawianiu urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących położenie znaków.
§ 5. 1. Zawiadomienie doręcza się w przypadku:
1) umieszczenia nowych znaków,
2) stwierdzenia podczas wykonywania prac, o których mowa w § 4 pkt 2, zmiany właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością,
3) wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków,
4) dokonania zmiany znaku na inny rodzaj - typ,
5) umieszczenia nad znakiem budowli triangulacyjnej,
6) wykonywania czynności, o których mowa w § 4 pkt 3.
2. Zawiadomienie doręcza się również wówczas, gdy jako znaki przyjęto trwałe elementy obiektów budowlanych, a w szczególności gałki, maszty na wieżach lub dachach, specjalnie zainstalowane tarcze, obeliski, cylindry, bolce i pręty.
§ 10. Przegląd i konserwację znaków przeprowadza się:
1) podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z zakładaniem i modernizacją osnów: geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej,
2) okresowo lub doraźnie - w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia lub mienia, a także w związku z uszkodzeniem znaku.
§ 12. Nie podlegają ochronie znaki:
1) umieszczone na okres przejściowy, w szczególności w związku z realizowaną inwestycją,
2) stosowane przy zakładaniu osnów pomiarowych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
404. Co właściciel powinien zrobić jeśli stwierdzi, że znak geodezyjny znajdujący się na jego gruncie został uszkodzony?
Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani:
1) nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie,
2) niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia.
405. Jaki zasób geodezyjny i kartograficzny wymaga zezwolenia na rozpowszechnianie?
Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wymaga zezwolenia:
1) Głównego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnego,
2) marszałka województwa - w zakresie zasobu wojewódzkiego,
3) starosty - w zakresie zasobu powiatowego.
406. Kto udziela zezwolenia na rozpowszechnianie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wymaga zezwolenia:
1) Głównego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnego,
407. Kto udziela zezwolenia na rozpowszechnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wymaga zezwolenia:
2) marszałka województwa - w zakresie zasobu wojewódzkiego,
408. Kto udziela zezwolenia na rozpowszechnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wymaga zezwolenia:
3) starosty - w zakresie zasobu powiatowego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

409. Jakie podstawowe elementy obejmuje ewidencja gruntów i budynków?
§ 10. 1. Ewidencja obejmuje:
1) dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów i budynków oraz lokali,
2) dane dotyczące właścicieli nieruchomości.
2. W przypadkach braku danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w ewidencji wykazuje się dane osób i jednostek organizacyjnych, które tymi nieruchomościami władają.
 410. Czy w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się?
W ewidencji oprócz danych, o których mowa w § 10, wykazuje się także:
1) dane dotyczące:
a) użytkowników wieczystych gruntów,
b) jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,
c) państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,
d) organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,
e) użytkowników gruntów państwowych i samorządowych,
2) dane dotyczące osób i jednostek organizacyjnych, które władają gruntami na podstawie umów dzierżawy, zwanych dalej „dzierżawcami”, zgłoszonych do ewidencji stosownie do art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i z 2000 r. Nr 45, poz. 531),
3) opis praw: osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w § 10 ust. 1 pkt 2, do gruntów, budynków i lokali,
4) informacje o dokumentach, które stanowiły podstawę do sporządzenia opisu, o którym mowa w pkt 3,
5) datę i zegarowy czas wpisania danych do bazy danych,
6) datę ostatniej weryfikacji danych.
411. Jakie informacje wykazuje się w ewidencji gruntów i budynków?
j.w.
412. Które dane wykazuje się w ewidencji gruntów i budynków?
j.w.
413. Które grunty podlegają gleboznawczej klasyfikacji gruntów?
Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się grunty rolne oraz grunty pod lasami, a także pod wodozbiorami (wodami zamkniętymi) o powierzchni do 10 ha.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów.

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

414. Czy ewidencję gruntów i budynków prowadzą?
Do zadań starosty należy w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
415. Czy gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą?
Do zadań starosty należy w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
416. Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków należy zgłaszać w okresie:
(Właściciele i władający) są obowiązani zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów.
417. Czy informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków są?
Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Informacji tych udziela się odpłatnie.
418. Kto może korzystać z ewidencji gruntów i budynków bezpłatnie?
Starosta zapewnia nieodpłatnie bezpośredni dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, bez prawa ich udostępniania osobom trzecim:
1) gminom i marszałkom województw - w celu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów,
2) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w celu utworzenia i prowadzenia krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
419. Które instytucje mogą nieodpłatnie korzystać z ewidencji gruntów i budynków?
j.w.
420. Czy krajowe zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków sporządza?
1. Na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków sporządza się terenowe i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych tą ewidencją.
2. Starostowie sporządzają gminne i powiatowe, a marszałkowie województw wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
3. Główny Geodeta Kraju sporządza, na podstawie zestawień wojewódzkich, krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
421. Sporządzenie urzędowej tabeli klas gruntów należy do:
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) urzędową tabelę klas gruntów
422. Kto ustala sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów i rodzaje gruntów wyłączanych z klasyfikacji?
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
423. Kto ustala sposób zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Polsce?
Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, określi, w drodze rozporządzenia, sposób zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowy zakres informacji objętych tą ewidencją, sposób i terminy sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych tą ewidencją, a także rodzaje budynków i lokali, które nie będą wykazywane w ewidencji, oraz zakres informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości, zapewniając informację o gruntach, budynkach, lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych, władających tymi gruntami, budynkami i lokalami, a także szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych.
424. Kto ustala sposób ewidencjonowania przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa?
Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa, mając na uwadze konieczność zapewnienia aktualnych urzędowych informacji o przebiegu granic i powierzchni tych jednostek.
425. Kto określa sposób wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych?
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych, a w szczególności wskaże dane przekazywane do ewidencji gruntów i budynków, tryb przekazywania zmian oraz sposób postępowania z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną w przypadku ustalenia terenu zamkniętego lub utraty przez teren charakteru zamkniętego, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa lub potrzeby administracji publicznej.
426. Kto ustala niezbędne kwalifikacje zawodowe jakie powinny posiadać osoby wykonujące klasyfikację gruntów?
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
5) niezbędne kwalifikacje zawodowe osób wykonujących klasyfikację,
427. Z kim inwestorzy muszą uzgadniać przebieg projektowanej infrastruktury?
Inwestorzy są obowiązani:
1) uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami,
2) zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji.
428. Kiedy należy wykonać pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu?
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.
429. Jakiego rodzaju ewidencje sieci uzbrojenia terenu wykonujemy?
Wykonujemy geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu.
430. Kto zakłada i prowadzi ewidencję geodezyjną sieci uzbrojenia terenu?
Do zadań starosty należy w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
431. Co można rozgraniczać?
Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.
432. Kiedy można rozgraniczać nieruchomości lokalowe?
Wg USTAWY z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne:
1. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
2. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.
Wg USTAWY z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali:
1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości.
2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia.
4. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.
5. Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu.
Rozgraniczać można tylko nieruchomości gruntowe, co nie wprost określa zacytowany 1. punkt Prawa g i k. Ustawa o własności lokali mówi, że granice nieruchomości lokalowej są ściśle określone w dostępnej dokumentacji, zatem nie ma takiego postępowania jak rozgraniczenie nieruchomości lokalowej.
433. Kiedy można dokonać rozgraniczenia z urzędu?
Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzędu przy scaleniu gruntów, a także jeżeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia.
434. Do kogo można złożyć zażalenie na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości?
Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie.
435. Kto w trybie administracyjnym przeprowadza postępowanie rozgraniczeniowe?
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.
436. Czy geodeta oprócz uprawnień zawodowych musi posiadać inny dokument do przeprowadzenia rozgraniczenia, i jaki?
Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – upoważnienie.
437. Jaką moc posiada ugoda dotycząca przebiegu granic zawarta przed geodetą?
Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
438. Jaką formę powinno posiadać zawiadomienie wysyłane przez geodetę do stron, dotyczące rozgraniczenia nieruchomości?
1. Wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.
2. W wezwaniu należy poinformować strony o skutkach niestawiennictwa.
439. Na ile dni przed wyznaczonym terminem rozgraniczenia geodeta musi wysłać wezwanie do stron?
Wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.
440. W jakiej formie zatwierdzane jest administracyjne rozgraniczenie nieruchomości?
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.
441. W jaki sposób można podważyć decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości?
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.
442. Czy ugoda dotycząca rozgraniczenia nieruchomości zawarta przed geodetą może być uchylona w trybie administracyjnym?
Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. (nie może być uchylona w trybie administracyjnym)
443. W jakim trybie oprócz administracyjnego może być przeprowadzane rozgraniczenie?
Sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy. W tym wypadku sąd w orzeczeniu zamieszcza również rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu nieruchomości.
444. Prawomocne orzeczenia sądów lub decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości przesyłane są do:
Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalające przebieg granic nieruchomości sąd lub organ rozstrzygający przesyła z urzędu w terminie 30 dni do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwych starostów, w celu ujawnienia ich w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.
445. Prawomocne orzeczenia sądów dotyczące rozgraniczenia nieruchomości przesyłane są do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków w terminie:
Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalające przebieg granic nieruchomości sąd lub organ rozstrzygający przesyła z urzędu w terminie 30 dni do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwych starostów, w celu ujawnienia ich w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.
446. Ostateczne decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości przesyłane są do starosty w terminie:
j.w.
447. Jeśli znaki graniczne zostaną przesunięte lub uszkodzone to w jaki sposób można je wznowić?
Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.
448. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony jest między innymi przez:
Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy do:
1)    Głównego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnego,
2)    marszałków województw - w zakresie zasobów wojewódzkich,
3) starostów - w zakresie zasobów powiatowych.
449. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny dzieli się między innymi na:
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z zasobu centralnego, zasobów wojewódzkich i zasobów powiatowych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
450. Na jakich szczeblach tworzy się Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodetów i Kartografów?
j.w.
451. Z jakich części składa się między innymi Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym?
Tworzy się Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zwany dalej "Funduszem", składający się z funduszy centralnego, wojewódzkich i powiatowych.
452. Czy wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii to?
Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się:
1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru,
2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii,
4) wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,
5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
453. Czy wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii to:
j.w.
454. Czy wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii to:
j.w.
455. Czy takie są zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii?
Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
3) geodezyjne pomiary podstawowe,
4) geodezyjna obsługa inwestycji,
5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,
6) redakcja map,
7) fotogrametria i teledetekcja,
456. Czy takie są zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii?
j.w.
457. Czy takie są zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii?
j.w.
458. Czy takie są zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii?
j.w.
459. Czy takie są zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii?
j.w.
460. Czy takie są zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii?
j.w.
461. Uprawnienia zawodowe może otrzymać osoba, która między innymi posiada:
1. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii mogą otrzymać osoby, które:
1) posiadają wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne,
2) posiadają 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia wyższego i 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia średniego,
3) wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii,
4) posiadają nienaganną opinię zawodową.
2. Uprawnienia zawodowe w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 6 i 7, mogą otrzymać również osoby posiadające wyższe wykształcenie geograficzne o specjalności kartografia albo innej specjalności, po ukończeniu podyplomowego studium w zakresie kartografii.
3. Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów, są zwolnione z wymogów określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.
462. Uprawnienia zawodowe może otrzymać osoba, która między innymi posiada:
j.w.
463. Uprawnienia zawodowe może otrzymać osoba, która między innymi spełnia następujące warunki:
j.w.
464. Czy uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje?
Uprawnienia zawodowe nadaje Główny Geodeta Kraju na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną do spraw uprawnień zawodowych.
465. Jakie kary miedzy innymi można stosować w stosunku do geodetów uprawnionych?
(Geodetom uprawnionym) można:
1) udzielić upomnienia,
2) udzielić nagany z wpisem do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe,
3) zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do jednego roku,
4) zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym,
5) odebrać uprawnienia zawodowe, z możliwością ubiegania się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania.
466. Jakie kary miedzy innymi można stosować w stosunku do geodetów uprawnionych?
j.w.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

467. Czy jednostkę powierzchniową podziału kraju w ewidencji gruntów stanowią?
Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są:
1) jednostka ewidencyjna,
2) obręb ewidencyjny,
3) działka ewidencyjna.
468. Czy jednostkę powierzchniową podziału kraju w ewidencji gruntów stanowią?
j.w.
469. Czy jednostkę powierzchniową podziału kraju w ewidencji gruntów stanowią?
j.w.
470. Czy podziału jednostek ewidencyjnych na obręby dokonuje?
Podziału na obręby i określenia ich granic dokonuje starosta, po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo organu do spraw zagospodarowania przestrzennego oraz właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej.
471. Czy w ewidencji gruntów wykazuje się także dane?
W ewidencji oprócz danych, o których mowa w § 10, wykazuje się także:
1) dane dotyczące:
a) użytkowników wieczystych gruntów,
b) jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,
c) państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,
d) organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,
e) użytkowników gruntów państwowych i samorządowych,
2) dane dotyczące osób i jednostek organizacyjnych, które władają gruntami na podstawie umów dzierżawy, zwanych dalej „dzierżawcami”, zgłoszonych do ewidencji stosownie do art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i z 2000 r. Nr 45, poz. 531),
3) opis praw: osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w § 10 ust. 1 pkt 2, do gruntów, budynków i lokali,
4) informacje o dokumentach, które stanowiły podstawę do sporządzenia opisu, o którym mowa w pkt 3,
5) datę i zegarowy czas wpisania danych do bazy danych,
6) datę ostatniej weryfikacji danych.
472. Czy prawa osób do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji gruntów miedzy innymi na podstawie?
Prawa osób i jednostek organizacyjnych (…) do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie:
1) wpisów dokonanych w księgach wieczystych,
2) prawomocnych orzeczeń sądowych,
3) umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, z wyłączeniem umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali,
4) ostatecznych decyzji administracyjnych,
5) dyspozycji zawartych w aktach normatywnych,
6) umów dzierżawy.
473. Czy jednostkę rejestrową gruntów tworzą między innymi?
1. Działki położone w granicach jednego obrębu, wchodzące w skład jednej nieruchomości, tworzą jednostkę rejestrową gruntów.
2. Odrębną jednostkę rejestrową gruntów tworzą również położone w granicach jednego obrębu:
1) działki stanowiące część nieruchomości, jeżeli:
a) związane jest z nimi inne niż własność prawo rzeczowe,
b) zostały przekazane w zarząd lub trwały zarząd,
c) wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) działki o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiące przedmiot odrębnego władania,
3) działki stanowiące część nieruchomości, będące przedmiotem umowy dzierżawy.
474. Czy grupę rejestrową jednoosobowych spółek Skarbu Państwa stanowi?
Ustala się następujące grupy rejestrowe właścicieli nieruchomości i władających (…) zwanych dalej "podmiotami ewidencyjnymi":
1) grupa 1 - Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,
2) grupa 2 - Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,
3) grupa 3 - jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne,
4) grupa 4 - gminy i związki międzygminne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,
5) grupa 5 - gminy i związki międzygminne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,
6) grupa 6 - jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego,
7) grupa 7 - osoby fizyczne,
8) grupa 8 - spółdzielnie,
9) grupa 9 - kościoły i związki wyznaniowe,
10) grupa 10 - wspólnoty gruntowe,
11) grupa 11 - powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,
12) grupa 12 - powiaty i związki powiatów, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,
13) grupa 13 - województwa, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,
14) grupa 14 - województwa, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,
15) grupa 15 - spółki prawa handlowego i inne podmioty ewidencyjne niewymienione w pkt 1-14.
475. Czy grupę rejestrową „wspólnoty gruntowe” stanowi?
j.w.
476. Czy częściami składowymi operatu ewidencyjnego są?
Częściami składowymi operatu ewidencyjnego są:
1) operat geodezyjno-prawny,
2) operat opisowo-kartograficzny.
477. Jakie podstawowe raporty tworzy się między innymi dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych?
Na podstawie baz danych ewidencyjnych przy wykorzystaniu informatycznego systemu komputerowego tworzy się dla poszczególnych obrębów następujące podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne:
1) rejestr gruntów,
2) rejestr budynków,
3) rejestr lokali,
4) kartotekę budynków,
5) kartotekę lokali,
6) mapę ewidencyjną.
478. Jakie podstawowe raporty tworzy się między innymi dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych?
j.w.
479. W jakich skalach między innymi sporządzać można mapę ewidencyjną?
Mapę ewidencyjną, w zależności od stopnia zurbanizowania terenu i struktury władania gruntów, sporządza się w skalach: 1:500, 1:1.000, 1:2.000 lub 1:5.000. Jej edycję stanowią mapy obrębowe.
480. Jakie pomocnicze raporty sporządza się między innymi na podstawie bazy danych ewidencji gruntów?
Pomocniczymi raportami tworzonymi na podstawie bazy danych ewidencyjnych są:
1) zestawienie gruntów,
2) wykaz gruntów,
3) wykaz budynków,
4) wykaz lokali,
5) skorowidz działek,
6) wykazy:
a) podmiotów ewidencyjnych,
b) osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1,
c) dzierżawców gruntów.
481. Jakie pomocnicze raporty sporządza się między innymi na podstawie bazy danych ewidencji gruntów?
j.w.
482. Jakie granice działek między innymi wykazuje się w ewidencji gruntów?
Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:
1) w postępowaniu rozgraniczeniowym,
2) w celu podziału nieruchomości,
3) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów,
4) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości,
5) na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej,
6) przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków.
483. Jakie granice działek między innymi wykazuje się w ewidencji gruntów?
j.w.
484. W oparciu o jakie dokumenty wprowadza się między innymi z urzędu zmiany w ewidencji gruntów?
Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z:
1) prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,
2) opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,
3) dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,
4) ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów.
485. W oparciu o jakie dokumenty wprowadza się między innymi z urzędu zmiany w ewidencji gruntów?
j.w.
486. Kogo zawiadamia starosta o zmianach danych w ewidencji gruntów?
O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia:
1) organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego,
2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych,
3) właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków,
4) osoby i jednostki organizacyjne, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych

487. Czy zarządzający terenem zamkniętym, jeśli danym i materiałom nie nadano klauzuli tajności przekazuje je staroście w terminie?
Dane (…) zarządzający terenem zamkniętym przekazuje w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku starosty.
488. W jakim terminie starosta dostosowuje prowadzoną ewidencję gruntów do przepisów o ochronie informacji niejawnych jeśli ustalono teren zamknięty?
W przypadku ustalenia terenu zamkniętego, na obszarze, na którym dotychczas była prowadzona ewidencja, starosta po otrzymaniu dokumentacji, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy, niezwłocznie dostosowuje tę ewidencję do przepisów o ochronie informacji niejawnych.
489. Jeśli starosta założy ewidencję gruntów i budynków dla terenu zamkniętego to co ma obowiązek nieodpłatnie przekazać zarządzającym tym terenem?
Po założeniu ewidencji dla terenu zamkniętego starosta niezwłocznie przekazuje nieodpłatnie zarządzającemu terenem zamkniętym:
1) kopię mapy ewidencyjnej obszaru terenu zamkniętego,
2) wypisy z ewidencji dla działek, budynków i lokali znajdujących się na terenie zamkniętym,
3) inną dokumentację geodezyjną i kartograficzną dotyczącą obszaru terenu zamkniętego, znajdującą się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, według zapotrzebowania zarządzającego terenem zamkniętym.
490. Jeśli starosta założy ewidencję gruntów i budynków dla terenu zamkniętego to co ma obowiązek nieodpłatnie przekazać zarządzającym tym terenem?
j.w.
491. Jeśli starosta założy ewidencję gruntów i budynków dla terenu zamkniętego to co ma obowiązek nieodpłatnie przekazać zarządzającym tym terenem?
j.w.
492. Co rozumie się z punktu widzenia geodezji przez tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa?
1. Tereny zamknięte - rozumie się przez to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.
2. Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się odrębne mapy zawierające w swojej treści również sieć podziemnego uzbrojenia terenu. Sporządzanie i aktualizowanie tych map oraz ustalanie granic terenów zamkniętych należy do właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.
3. Tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są również granice terenu zamkniętego. Dokumentacja geodezyjna określająca przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego przekazywana jest przez organy wydające decyzje o zamknięciu terenu właściwym terytorialnie starostom.
USTAWA – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa

493. Jako tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje się:
Za tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje się:
1) tereny zajęte pod:
a) stanowiska kierowania państwem i stanowiska dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w stanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
b) obiekty rozpoznania i walki radioelektronicznej oraz obrony powietrznej i przeciwlotniczej kraju,
c) obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową,
d) porty wojenne i urządzenia Marynarki Wojennej,
e) lotniska wojskowe,
f) składy i magazyny amunicji, uzbrojenia oraz materiałów pędnych i smarów,
g) obiekty przeznaczone do produkcji materiałów i środków służących do celów obrony kraju;
2) tereny zamknięte przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele, o których mowa w pkt 1.
494. Przez tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje się:
j.w.
495. Przez tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje się:
j.w.
496. Przez tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje się:
j.w.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych

497. Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi?
Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
1) zakładanie i modernizowanie podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych;
2) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki przekazywane są właściwym starostom w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów i budynków;
3) wykonywanie i aktualizowanie map zawierających w swojej treści położenie sieci uzbrojenia terenu i innych elementów zagospodarowania terenu;
4) przedstawianie na mapach topograficznych terenów zamkniętych oraz wykonywanie map specjalnych tych terenów w skalach 1:50.000 i większych;
5) przedstawianie terenów zamkniętych w opracowaniach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych wykonanych na podstawie zdjęć lotniczych i przetworzonych zobrazowań satelitarnych;
6) tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie;
7) wykonywanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów określonych w przepisach prawnych;
8) ochrona znaków geodezyjnych.
498. Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi?
j.w.
499. Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi?
j.w.
500. Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi?
j.w.
501. Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi?
j.w.
502. Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi?
j.w.
503. Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi?
j.w.
504. Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi?
j.w.
505. Na czym między innymi polega nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych?
§ 4. 1. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych polega na ocenie:
1) zgodności wykonywanych map terenu zamkniętego zawierających w swojej treści położenie sieci uzbrojenia terenu i innych elementów zagospodarowania terenu z wymogami dotyczącymi opracowania mapy zasadniczej, określonymi w odrębnych przepisach;
2) zgodności wykonywanych pomiarów i opracowań geodezyjnych terenu zamkniętego z wymogami dotyczącymi pomiarów i opracowań geodezyjnych, określonych w odrębnych przepisach;
3) przekazywania i przyjmowania w odpowiednich terminach i w odpowiedniej postaci, do ewidencji gruntów i budynków, danych odnoszących się do terenu zamkniętego, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;
4) zgodności wykonywania, udostępniania i rozpowszechniania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych terenu zamkniętego z wymogami określonymi w odrębnych przepisach;
5) posiadania przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zezwoleń na wykonywanie tych prac, określonych w odrębnych przepisach;
6) przestrzegania przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu prac, o których mowa w ust. 1, jednostka nadzorująca kieruje do właściwego ministra lub kierownika urzędu centralnego wystąpienie pokontrolne z wnioskami i zaleceniami.
3. Kopie wystąpień pokontrolnych, o których mowa w ust. 2, jednostka nadzorująca przekazuje Głównemu Geodecie Kraju.
4. Jednostką nadzorującą jest jednostka organizacyjna ministerstwa lub urzędu centralnego właściwa w sprawach geodezji i kartografii.
§ 5. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych jest wykonywany poprzez:
1) rozpatrywanie sprawozdań z realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz rozliczanie tych prac;
2) podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
506. Jakie jednostki nadzorują prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych?
Jednostką nadzorującą jest jednostka organizacyjna ministerstwa lub urzędu centralnego właściwa w sprawach geodezji i kartografii.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

507. Jak w przepisach nazwany jest krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju?
Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, zwany dalej "rejestrem terytorialnym", obejmujący systemy:
1) identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,
2) identyfikatorów i nazw miejscowości,
3) rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
4) identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań
jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sposób zinformatyzowany i nosi skróconą nazwę TERYT.
508. Czy krajowy rejestr terytorialny, prowadzony jest przez?
j.w.
509. Jaką skróconą nazwę nosi krajowy rejestr terytorialny?
j.w.
510. Jakie systemy obejmuje krajowy rejestr terytorialny?
j.w.
511. Jakie systemy obejmuje krajowy rejestr terytorialny?
j.w.
512. Jakie systemy obejmuje krajowy rejestr terytorialny?
j.w.
513. Jakie systemy obejmuje krajowy rejestr terytorialny?
j.w.
514. W jakich terminach aktualizowany jest system identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego?
System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego jest aktualizowany po każdej zmianie w podziale terytorialnym według następujących zasad:
1) nowo utworzonym jednostkom podziału terytorialnego nadaje się symbol w kolejności po ostatnim w ramach liczb przewidzianych dla danego szczebla podziału i rodzaju jednostki,
2) identyfikatory jednostek likwidowanych wyłącza się z systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego i nie mogą być one powtórnie użyte,
3) zmiana nazwy i granic jednostki podziału terytorialnego nie powoduje zmiany identyfikatora,
4) przeniesienie miasta lub gminy do innego powiatu oraz przeniesienie powiatu lub miasta na prawach powiatu do innego województwa wymaga zmiany identyfikatora,
5) zmiana rodzaju gminy powoduje zmianę identyfikatora w ostatniej cyfrze trzeciego członu.
515. Co obejmuje między innymi system identyfikatorów i nazw miejscowości?
1. System identyfikatorów i nazw miejscowości obejmuje:
1) urzędową nazwę miejscowości,
2) identyfikator miejscowości nadany zgodnie z ust. 2,
3) rodzaj miejscowości,
4) województwo, powiat i gminę, na terenie których jest położona miejscowość.
2. Identyfikator miejscowości jest stały, niepowtarzalny i składa się z siedmiu cyfr.
3. System identyfikatorów i nazw miejscowości jest aktualizowany po wprowadzeniu zmian urzędowych nazw miejscowości oraz zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa.
516. Co obejmuje system identyfikatorów i nazw miejscowości?
j.w.
517. Z ilu cyfr składa się identyfikator rejonu statystycznego?
Każdy rejon statystyczny otrzymuje niepowtarzalny sześciocyfrowy identyfikator nadany przy tworzeniu rejonu statystycznego.
518. Z ilu cyfr składa się identyfikator obwodu spisowego?
Identyfikatory obwodów spisowych są jednocyfrowe w przedziale liczb od 1 do 9 w ramach jednego rejonu statystycznego; przekroczenie maksymalnej liczby obwodów powoduje konieczność dokonania nowego podziału.
519. Jakie są kryteria wielkości rejonu statystycznego?
System rejonów statystycznych i obwodów spisowych obejmuje identyfikatory podziału dokonanego dla celów statystycznych według następujących zasad:
1) obszar każdej jednostki podziału terytorialnego jest podzielony na rejony statystyczne i obwody spisowe,
2) granice rejonów statystycznych i obwodów spisowych są zawsze dostosowane do granic jednostek podziału terytorialnego oraz spójne z granicami obrębów, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków, a na wsi - z granicami miejscowości,
3) kryterium wielkości obwodu spisowego i rejonu statystycznego jest liczba mieszkań i ludności odpowiednio dla rejonu statystycznego nie więcej niż 2.700 osób i 999 mieszkań, a dla obwodu spisowego 500 osób i 200 mieszkań,
4) każdy budynek mieszkalny lub budynek, w którym znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie, wchodzi w całości do jednego obwodu spisowego bądź jest dzielony na dwa (lub więcej) obwody spisowe; budynek, o którym mowa wyżej, nie może być dzielony między dwa lub więcej rejony statystyczne i w całości wchodzi do jednego rejonu statystycznego, niezależnie od tego, czy w nim mieszka więcej niż 2.700 osób lub znajduje się więcej niż 999 mieszkań,
5) w skład jednego obwodu spisowego lub rejonu statystycznego może wchodzić jedna lub więcej całych miejscowości lub część miejscowości, natomiast zarówno obwód spisowy, jak i rejon statystyczny nie może stanowić połączenia całej (całych) miejscowości z częścią (częściami) innej (innych) miejscowości,
6) przy określaniu granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych dodatkowo uwzględnia się miejscowe warunki ukształtowania terenu (np. jeziora, bagna, nierówności, charakter zabudowy, warunki dojścia i dojazdu do poszczególnych zabudowań mieszkalnych).
520. Jakie są kryteria wielkości obwodu spisowego?
j.w.
521. Jakie dane gminy przekazują urzędom statystycznym?
1. Gminy na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym (…):
1) sporządzone, z udziałem urzędu statystycznego, załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym, o którym mowa w § 5 ust. 4 - w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym,
2) informacje o nadaniu i zmianie nazw ulic - w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały,
3) informacje o zmianach numeracji porządkowej nieruchomości i budynków - raz w miesiącu,
4) kopie planów ogólnych i szczegółowych nowych osiedli oraz kopie map zawierających nazwy ulic i placów oraz numerację porządkową nieruchomości i budynków - w ciągu 7 dni po opracowaniu lub wniesieniu zmian.
2. Gminy uzgadniają z urzędem statystycznym poprawność wprowadzonych do rejestru terytorialnego informacji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy zwróci się o to urząd statystyczny.
522. Jakie dane gminy przekazują urzędom statystycznym?
j.w.
523. Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego między innymi należy:
Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:
1) przygotowywanie zasad metodologicznych i organizacyjnych prowadzenia rejestru terytorialnego,
2) opracowywanie zasad budowy identyfikatorów stanowiących standard identyfikacji terytorialnej,
3) prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego oraz wydawanie wykazu identyfikatorów jednostek podziału terytorialnego państwa,
4) prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw miejscowości, w tym nadawanie identyfikatorów miejscowościom,
5) analizowanie załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym,
6) współdziałanie z Komisją Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającą przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej,
7) nadzór merytoryczny i kontrola prac aktualizacyjnych wykonywanych w urzędach statystycznych,
8) współpraca z naczelnymi i centralnymi organami administracji publicznej prowadz

Offline ms

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 29
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Odp: testowe pytania i odpowiedzi cz2
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwiecień 2014, 10:36 »
Mam wątpliwości co do poniższego pytania.

która odpowiedź wg. was jest prawidłowa?


Sposób ewidencjonowania przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa ustala:
a) Prezes Rady Ministrów,
b) Minister właściwy do spraw rozwoju wsi,
c) Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi,
d) Minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Proszę podajcie aktualną podstawę prawną

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
Odp: testowe pytania i odpowiedzi cz2
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwiecień 2014, 19:43 »
Przed wejściem ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, prawidłową odpowiedzią byłoby:
Minister Infrastruktury (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa - uchylone z dniem 08.06.2012)

Obecnie moim zdaniem odpowiedzią jest
d) Minister właściwy do spraw administracji publicznej.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline arktos

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 53
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Odp: testowe pytania i odpowiedzi cz2
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwiecień 2014, 14:03 »
Według mnie prawidłowa odpowiedź to A

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Offline ms

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 29
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Odp: testowe pytania i odpowiedzi cz2
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Kwiecień 2014, 15:56 »
No właśnie z tym bardziej się zgodzę :). Rozporządzenie Rady Ministrów - podpisane przez Prezesa RM.
Dzięki.

Offline szykub

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 25
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Odp: testowe pytania i odpowiedzi cz2
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwiecień 2014, 23:05 »
Ja bardziej skłaniałbym się ku odpowiedzi Brook. Być może jest to pytanie, które nie zostało zaktualizowane do nowych przepisów. Treść pytania idealnie pasuje do powołanych przez Brook przepisów.

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Odp: testowe pytania i odpowiedzi cz2
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwiecień 2014, 20:26 »
Według mnie prawidłowa odpowiedź to A

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

owszem czytałam i nic nie było napisane o ewidencjonowaniu przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa.

Nie upieram się przy mojej odpowiedzi, ja zaznaczyłabym d.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline szykub

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 25
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Odp: testowe pytania i odpowiedzi cz2
« Odpowiedź #7 dnia: 4 Maj 2014, 22:44 »
Podaję treść uchylonego art. 26.2a z ustawy prawo GiK:
Cytuj
2a. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa, mając na uwadze konieczność zapewnienia aktualnych urzędowych informacji o przebiegu granic i powierzchni tych jednostek.
Co tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że jest to pytanie "stare" i nie dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów.
W związku z powyższym, zaznaczyłbym d.