Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Nowe pytania przykładowe na egzamin na uprawnienia  (Przeczytany 2548 razy)

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.69 Chrome 30.0.1599.69
  • Zobacz profil
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline GEOTOM

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 24.0 Firefox 24.0
  • Zobacz profil
Odp: Nowe pytania przykładowe na egzamin na uprawnienia
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Październik 2013, 13:27 »
zakres 2

Witam pokuszę się o rozwiązanie przykładowych pytań na zakres II

1.  W  jakich  sytuacjach  można  dokonać  na  wniosek  właścicieli,  podziału  nieruchomości
znajdującej się na terenie osiedla mieszkaniowego jeśli dla obszaru gdzie zlokalizowana jest
ta  nieruchomość  nie  ma  aktualnego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  i  nie  ma
obowiązku sporządzenia takiego planu. Dodatkowo wiadomo że ewidencja gruntów dla tego
obrębu  zakładana  była  40  lat  temu  i  w  związku  z  tym  granice  tej  nieruchomości  (nie
posiadającej  księgi  wieczystej),  uwidocznione  w  ewidencji  gruntów  nie  zgadzają  się                       
z faktycznym ich przebiegiem na gruncie po około 2-3 metrów. (Błędy w ewidencji gruntów).
Co należy zrobić żeby opracowanie to prawidłowo wykonać?


W celu zniesienia współwłasności i dokonania w.w. podziału można powołać się na art.95 1) Ustawy o gospodarce nieruchomościami:
Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu:
1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi
na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych
współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi
do prawidłowego korzystania z tych budynków,

W celu prawidłowego wykonania tego podziału, geodeta powinien w pierwszej kolejności dokonać ustalenia przebiegu granic i poprawić informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Podstawa prawna:
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa o gospodarce nieruchomościami

2.  W  jakiej  sytuacji  geodeta  może  sporządzić  akt  ugody  dotyczący  przebiegu  granic,  jakie
cechy posiada taka ugoda, w jaki sposób może być podważona, i jakie podstawowe zapisy
powinna zawierać a także czy istnieją jakieś wzory zawarcia ugody oraz przez kogo ugoda
powinna być podpisana?


Geodeta może sporządzić akt ugody podczas wykonywania czynności ustalania przebiegu granic na gruncie, będącego elementem postępowania rozgraniczeniowego. Przesłanką jego sporządzenia jest spór co do przebiegu granic. Geodeta nakłania wtedy strony do zaakceptowania zaproponowanego przebiegu granic w celu uniknięcia rozstrzygnięć przedmiotowej sprawy przed sądem. Ugoda zawwarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Może być podważona jedynie przez sąd powszechny w postępowaniu cywilnym.
Ugoda podpisywana jest przez strony postępowania, będące władającymi nieruchomościami,  których sporne odcinki granic są wspólne.
Wzory zawarcia ugody znajdują się w rozporządzeniu MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
ORAZ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
Ugoda ta powinna zawierać:
1) opis przedmiotu sporu z podaniem granic wskazanych przez strony oraz wy ni ka ją cych z dokumentacji,
2) opis wzajemnych ustępstw,
3) szczegółowy opis granicy uznanej za obowiązującą po podpisaniu aktu ugody,
4) informację, że zawarta ugoda posiada moc ugody sądowej.
5) imię i nazwisko geodety oraz numer jego uprawnień zawodowych,
6) numer i datę postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnienia dla 
geo de ty,
7) oznaczenia nieruchomości przez określenie ich położenia, numerów działek ewi den cyj nych, nu me rów
ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów,
8) informacje dotyczące stron i ich pełnomocników,
9) szkic graniczny,
10) opis utrwalenia punktów granicznych,
11) wzmiankę o odczytaniu dokumentu stronom przed podpisaniem,
12) omówienie skreśleń i poprawek,
13) datę sporządzenia dokumentu oraz podpisy stron i geodety.

Podstawa prawna
Oprócz wyżej wymienionego rozporządzenia Ustawa PGiK

3. Jaki jest cel zakładania księgi wieczystej? Jak jest skonstruowana taka księga? Co i w jaki
sposób  chroni?  Jaki  jest  udział  geodezji  w  jej  tworzeniu  i  prowadzeniu?  Czy  istnieje
ustawowy obowiązek zakładania ksiąg wieczystych?


. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.
 Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:
1) pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością,
2) drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
3) trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na
wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych
praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
4) czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.
 Księgi wieczyste prowadzi się według ustalonych wzorów, obejmujących poszczególne działy księgi wie-
czystej.
 W razie niezgodności  między  stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej
a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą
uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg
wieczystych).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego
prawa w księdze wieczystej.
Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, wła-
ściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku, o którym mowa
w ust. 1, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.
Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek
organizacyjnych
z urzędu wprowadza się zmiany wynikające m.in. z:
opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i karto­graficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,
O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in.:
Wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego – w wypadku zmian danych obję­tych działem I ksiąg wieczystych

Podstawy prawne;
Rozporządzenie w sprawie egib
Ustawa o Księgach Wieczystych i hipotece

czekam na ewentualne poprawki, pozdro

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3466
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 24.0 Firefox 24.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Nowe pytania przykładowe na egzamin na uprawnienia
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Październik 2013, 14:24 »
Witam,

Poprzednika proszę o przeczytanie tego wątku:  :rtfm2: https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/przeczytaj-zanim-napiszesz-watek-z-%27klopotliwym%27-pytaniem/ 
Następnie o edycję postu tak by odpowiadał szablonowi.
Chętnych do opracowywania pytań testowych jak i opisowych zachęcam do działania - zachowują formę jak powyżej.
Naprawdę łatwiej będzie się odnaleźć niż jak w jednym wątku opiszemy wszystko - na forum jest wystarczająco miejsca  ;)
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline egb1

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 9.0.1 Firefox 9.0.1
  • Zobacz profil
Odp: Nowe pytania przykładowe na egzamin na uprawnienia
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Październik 2013, 16:24 »
Pytania na 4 z dnia 19 września 2013.....banalne co rzadko się ostatnio zdarzało

« Ostatnia zmiana: 19 Październik 2013, 20:06 wysłana przez Brook »

Offline barrrtosz

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 25
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 24.0 Firefox 24.0
  • Zobacz profil
Odp: Nowe pytania przykładowe na egzamin na uprawnienia
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Październik 2013, 20:29 »
Pytania, w których nie miałem pewności co do poprawnej odpowiedzi pozostawiłem "bez odpowiedzi". Są to: 100, 180, 194, 217, 220.
Pytania dla których nie znalazłem podstawy prawnej: 119, 154, 160, 182, 204, 206, 221.
Pozostałe pytania pozostawiam do weryfikacji.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 21 Październik 2013, 21:00 wysłana przez barrrtosz »

Offline michal83

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 43
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 24.0 Firefox 24.0
  • Zobacz profil
Odp: Nowe pytania przykładowe na egzamin na uprawnienia
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Październik 2013, 22:11 »
Zakres 1
2. Jakie dodatkowe uregulowania przy opracowaniu mapy do celów projektowych dotyczące
oznaczeń i symboli zostały wprowadzone przez obecnie obowiązujące przepisy prawne?


Witam!
Moim zdaniem z samych zmian warto wymienić:

Standardy:

§ 80. 1. Przy redakcji mapy do celów projektowych
stosuje się oznaczenia i symbole ustalone przepisami
wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy.
2. Treścią mapy do celów projektowych mogą być
miary liniowe pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów
terenowych określające w szczególności odległości
między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi
mającymi znaczenie w procesie projektowania.
3. Jeżeli na mapie będą umieszczone inne obiekty
nieobjęte katalogiem obiektów baz danych, o których
mowa w ust. 1, należy na mapie umieścić legendę
z oznaczeniem występujących obiektów.

Rozporządzenie Gesut:

§ 4. 1. Obiekty klas bazy danych GESUT: SUPB przewód benzynowy, SUPC przewód
ciepłowniczy, SUPE przewód elektroenergetyczny, SUPG przewód gazowy, SUPK przewód
kanalizacyjny, SUPN przewód naftowy, SUPT przewód telekomunikacyjny, SUPW przewód
wodociągowy, SUPZ przewód niezidentyfikowany, SUPI przewód inny przedstawia się na
mapie zasadniczej, w przypadku braku czytelności:
1) linią, gdy przewody sąsiadujące należące do tego samego rodzaju sieci i tego samego
typu w obrębie danego rodzaju sieci tworzą pas szerokości poniżej 0,75 m;
2) obrysem, gdy przewody sąsiadujące należące do tego samego rodzaju sieci i tego
samego typu w obrębie danego rodzaju sieci, tworzą pas szerokości nie mniejszej niż
0,75 m

Ponadto rozporządzenie GESUT z nowinek wnosi
Na mapie zasadniczej określono krój czcionki " Arial",
wykaz nowych symboli, skrótów i opisów.

Co byście dodali , nie chce tu lać wody o mapie zasadniczej bo to temat rzeka, a nie jestem pewien czy wyczerpałem temat  ;)


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3466
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Symbian OS 9.4 / Nokia C5-03 Symbian OS 9.4 / Nokia C5-03
 • Przeglądarka:
 • Safari Safari
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Nowe pytania przykładowe na egzamin na uprawnienia
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Październik 2013, 17:09 »
prosić to za mało, proszę treść posta przenieść do odpowiedniego działu
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3466
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Nowe pytania przykładowe na egzamin na uprawnienia
« Odpowiedź #7 dnia: 1 Styczeń 2014, 22:02 »
Może do niedzieli udam mi się dodać testy (będzie ich cztery) do bazy quizowej.
« Ostatnia zmiana: 7 Styczeń 2014, 20:33 wysłana przez Brook »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3466
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Nowe pytania przykładowe na egzamin na uprawnienia
« Odpowiedź #8 dnia: 7 Styczeń 2014, 20:36 »
... cierpliwości, wszystkie pytania są na forum, nasi użytkownicy biorą udział praktycznie w każdym postępowaniu, znajdziesz to w dziele Egzaminy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline ala

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 3
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
Odp: Nowe pytania przykładowe na egzamin na uprawnienia
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Styczeń 2014, 09:35 »
Skoro gugik w wrześniu podał nowe pytania egzaminacyjne to znaczy że teraz korzysta z nowszych do układania pytań?
W bazie Quizów ile jest testów po tej dacie? bo wykupując dostęp bym chciała wiedzieć ile jest nowych pytań?
Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 10 Styczeń 2014, 20:45 wysłana przez Brook »

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3466
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Nowe pytania przykładowe na egzamin na uprawnienia
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Styczeń 2014, 20:21 »
Nie bardzo rozumiem,

jeżeli guguik podał przykładowo 240 nowych pytań testowych co nie jest oczywiście prawdą, lecz pewnie ze 40 nowych oznacza to tylko tyle że dodają je do już istniejących pytań i teraz zamiast mieć standardowy test masz o 10 do 15 pytań lub nie które są nowe.

W Bazie quizowej nie ma nowych pytań po tej dacie.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


e-geo@info-lab.pl

 • Gość
Odp: Nowe pytania przykładowe na egzamin na uprawnienia
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Styczeń 2014, 20:53 »
Nowe pytanie pięknie brzmi. Miałam na egzaminie sytuację pytania testowego bodajże kto powołuje sekretarza gminy i nie było poprawnej odpowiedzi w ramach żartu dopisałam poprawną odpowiedź i ją zakreśliłam. Mój wynik z testu 59/60 i błędną odpowiedzią była ta jedna tak naprawdę poprawna odpowiedź ale klucz do testu był stary. Zaprocentowało to na ustnym.
sYsTEM połączył wiadomości: 10 Styczeń 2014, 20:57
Mój egzamin był 9.10.2013r.
« Ostatnia zmiana: 10 Styczeń 2014, 20:57 wysłana przez ecia »

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Android 4.0.3 Android 4.0.3
 • Przeglądarka:
 • Safari 4.0 Safari 4.0
  • Zobacz profil
Odp: Nowe pytania przykładowe na egzamin na uprawnienia
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Styczeń 2014, 20:49 »
Jak dla mnie GUGiK ośmiesza się ...co to za łaska rzucić pare pytań i mamy być zadowoleni, jakoś wcześniej udostępniali wszystko i było ok, co się zmieniło? Mam wrazenie , że jakiś oszołom dostał za dużo władzy i powiedział ...nie bo nie...nie i chu... Jakbym chciał jałmużne poszedłbym do caritasu. "Czułe" pozdrowienia dla GUGiKu. :tickedoff: :uglystupid2: :2funny:
« Ostatnia zmiana: 11 Styczeń 2014, 20:51 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: Nowe pytania przykładowe na egzamin na uprawnienia
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Styczeń 2014, 14:23 »
Pytania, w których nie miałem pewności co do poprawnej odpowiedzi pozostawiłem "bez odpowiedzi". Są to: 100, 180, 194, 217, 220.
Pytania dla których nie znalazłem podstawy prawnej: 119, 154, 160, 182, 204, 206, 221.
Pozostałe pytania pozostawiam do weryfikacji.
Pozdrawiam.
Na szybko przeglądnąłem i znalazłem :
pyt 100) C - PGiK art.44.2 pkt2
pyt 180) D - KC art.153
pyt 194) A - PGiK art.24a pkt 4 i pkt 8
pyt 217) wg mni błąd w druku GUGiKu
pyt 220) B - Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami art.11.1
pyt 221) C - KPA art 262
pyt 224)  wg mnie poprawna jest D - Rozporzadzenie w sprawie kontroli par 3.5 lit.a + par.5.1
pyt 235)  wg mnie poprawna jest B - PGiK art 11

jak coś jeszcze znajdę napiszę  :D O0
Ps.najwięcej problemów miałem w ostatniej 60 pytań - sporo takich których wcześniej nie spotkałem.
« Ostatnia zmiana: 20 Styczeń 2014, 14:38 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline golombek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Odp: Nowe pytania przykładowe na egzamin na uprawnienia
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Styczeń 2014, 13:19 »
pyt 154 podstawa prawna a) wolno ponieważ Rozp w sprawie zgłaszania prac par. 13 ust1 pkt 3, b) jak nie zgłaszamy to państwowy układ nie jest wymuszony, c)  wolno par. 53 Rozp w sprawie standardów 9.11.2011
pyt 177 wg mnie poprawna jest B PGiK art. 20. ust 1 (np. geoportal wyświetla położenie granice powierzchnie ale właściciela już nie więc chyba bardziej B niż C)
pyt 217 zgadzam się z Jigsem Rozporządzenie z dnia 9.11.2011 weszło w życie 22 grudnia plus okres 36 miesięcy daje 22.12.2014
co do 224 i 235 również uważam tak jak Jigs
« Ostatnia zmiana: 18 Styczeń 2014, 18:48 wysłana przez Brook »