Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: egzamin 29 listopad 2013 prośba o uwagi i ocenę mojej pracy  (Przeczytany 1123 razy)

Offline michal83

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 43
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Witam!
Wstawiam treść mojej pracy.
Bardzo Was proszę o ocenę. A szczególnie osoby które tego dnia zdawały na zakres 1 i udało im się    zaliczyć egzamin pisemny. 
 
Za każde pytanie otrzymałem po 4 pkt,

Pytanie nr 2  początkowo oceniono na 3 pkt. Ostatecznie jednak trójka została skreślona i zastąpiona 4 pkt. (rzuciło mi się w oczy podczas przeglądania)
Po egzaminie oczywiście byłem obejrzeć swoja pracę. Tematy dość rozległe, a czasu mało zamiast projekt zagospodarowania działki lub terenu (pełna nazwa występuje przecież w treści pytania 2) używałem skrótu "projekt". Co nie spodobało się komisji
Dodatkowo ogólne uwagi to : "dobrze ale mało szczegółowo"
Pod każdym pytaniem były dopisane przez sprawdzającego 3-4 linijki tekstu jako uzupełnienie.
Niestety byłem w takim szoku że nie zapamiętałem treści :(.
Do egzaminu przygotowywałem się sumiennie i nie liczyłem na szczęście.
Bardzo proszę o uwagi. Niestety sam nie jestem w stanie wyciągnąć z tej porażki wniosków.


1. Analiza materiałów pozyskanych z PODGiK

§ 6. 1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystuje się materiały PZGiK, jeżeli wyniki analizy tych materiałów, przeprowadzone przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej „wykonawcą”, pod względem dokładności, aktualności i kompletności, wskazują
na ich przydatność do wykonania pomiarów.


§ 7. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe poprzedza się wywiadem terenowym, mającym na celu:
1) identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków granicznych;
2) porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym;
3) pozyskanie informacji o terenie, który ma być objęty pomiarem, mających znaczenie dla zakresu planowanych
prac geodezyjnych.
2. Wyniki wywiadu terenowego uwidacznia się kolorem czerwonym na kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.
3. Informacje dotyczące nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz dane adresowe zawarte w dokumentacji sporządzonej w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych muszą być zgodne z danymi zawartymi w:
1) państwowym rejestrze nazw geograficznych;
2) ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

   
Od siebie podkreśliłem raz jeszcze, że to wykonawca ocenia w jakim stopniu pobrane z PZGiK  materiały są zdatne do wykorzystania.  Mapę zasadniczą możemy przeskalować tylko 2* i ten fakt ma  wpływ na określenie przydatności pozyskanych materiałów. Do tego napisałem że w przypadku braku bezpośredniej możliwości  pomiaru szczegółów terenowych na osnowę istnieje możliwość pomiaru szczegółów grupy II i III na szczegóły grupy I. Podczas wywiadu terenowego geodeta może takie pomiary zaplanować. (to ostatnie wrzuciłem z rozpędu, w sumie nie na temat)

Postawy:
PgiK
Rozporządzenie. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego2. Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji i projektu architektoniczno-budowlanego w trakcie geodezyjnego opracowania tego projektu? Jaki winien być tok postępowania geodety w przypadku stwierdzenia rozbieżności?


W trakcie geodezyjnego opracowania projektu obiektu budowlanego należy:
a/ sprawdzić czy projekt nie koliduje z obiektami istniejącymi szczególnie z urządzeniami podziemnymi naniesionymi na mapę zasadniczą lub plan koordynacyjny a także z innymi projektami branżowymi.
b/ sprawdzić jednoznaczność wymiarową i geometryczną projektu.
c/ obliczyć współrzędne punktów charakterystycznych /głównych/ obiektu w układzie osnowy.

(nie dopisałem  niestety pkt d, e z instrukcji G 3.2)


1.Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:
1)geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego,
2)pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu,
3)geodezyjną inwentaryzację powykonawczą


§16.W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami.
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji; zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpieniaPodstawa
Ust. PGiK
Ust. Prawo Budowlane
Rozporządzenie  w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
3. Jaką dokumentację sporządza geodeta po zakończeniu budowy i komu ją przekazuje.§17.Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

§19.
1.Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego.

§20.Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

§21.Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
1)do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji, o której mowa w §20, w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
2)kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.Podstawa
Ust. PGiK
Ust. Prawo Budowlane
Rozporządzenie  w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopad 2013, 22:58 wysłana przez michal83 »

Offline tomekbb

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 43
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 29 listopad 2013 prośba o uwagi i ocenę mojej pracy
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopad 2013, 20:05 »
Jest kilka rzeczy, które można by było dopisać, ale jak wiadomo na egzaminie zbyt wiele czasu nie ma. Egzamin dopiero przede mną, więc na razie wstrzymam się z uwagami. Poczekajmy aż wypowie się osoba, która zaliczyła tą opisówkę.

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 29 listopad 2013 prośba o uwagi i ocenę mojej pracy
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopad 2013, 21:20 »
Ja też dopiero zdaję ale spróbowałabym dodać:
Ad. 1
Geodeta przy analizie, otrzymanych z ODGiK, materiałów geodezyjno - kartograficznych winien zwrócić uwagę na następujące czynniki, mające wpływ na zakres i sposób ich wykorzystania, czyli na:
1) klasę geodezyjnej osnowy poziomej i wysokościowej, jej dokładność i stan znaków na gruncie.
2) ewentualną potrzebę przeliczenia współrzędnych x, y lub wysokości H punktów osnów na układ państwowy,
3) wielkość obszaru pokrytego osnową geodezyjną i istniejącymi mapami,
4) stopień dezaktualizacji treści map w kontekście przeznaczenia wykonywanej pracy geodezyjnej,
5) dokładność map, która została ustalona na podstawie instrukcji technicznych, które były podstawą opracowania map,
6) stan map oraz rodzaj materiałów na jakich zostały one wykonane,
7) znaki umowne jakie przyjęto przy wykonywaniu map,
8 ) możliwość przeniesienia - pośredniego i bezpośredniego -treści istniejących map na nowo opracowywane mapy,
9) możliwości techniczno - organizacyjne wykonawcy, od których zależy wybór procesu technologicznego wykonania określonej pracy geodezyjnej,
10) rachunek ekonomiczny.

Ad.2
Napisałabym
Oprócz projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, źródłem informacji do wytyczenia obiektów w terenie są projekty obiektów budowlanych które zawierają dane liczbowe określające wzajemne położenie elementów obiektów w terenie. Dane z tych projektów powinny zgadzać się z danymi zawartymi w projekcie zagospodarowania działki lub terenu. Szczególnemu sprawdzeniu podlega
- lokalizacja w stosunku do granic nieruchomości i zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
- jednoznaczność wymiarową i geometryczną projektu
Sprawdzenie to doprowadzi do jednoznaczności pod względem zgodności wewnętrznej projektu budowlanego i bezkolizyjności z istniejącymi obiektami i urządzeniami.
Sprawdzeniu podlegają również kolizje obiektów projektowanych z obiektami istniejącymi, szczególnie z urządzeniami podziemnymi nienaniesionymi na mapę zasadniczą lub planie koordynacyjnym.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności zarówno w projekcie budowlanym jak i między projektem zagospodarowania i budowlanym należy zgłosić ten fakt projektantowi, który ma obowiązek wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań. Tyczenie można rozpocząć po uzyskaniu decyzji projektanta usuwającej rozbieżności.
Podstawa standardy 2011
Rozp. z 1995
Prawo budowlane

Ad. 3
Zabrakło moim zdaniem
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu:
1)   ustalenia danych:
a)  określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych,
b)  niezbędnych do wprowadzenia zmian w:
–  bazie danych ewidencji gruntów i budynków - w zakresie użytków gruntowych oraz budynków,
–  bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - w zakresie sieci uzbrojenia terenu,
–  bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy - w zakresie budowli;
2)   sporządzenia operatu geodezyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w szczególności:
a)  mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego,
b)  dokumentacji określającej stan wyjściowy obiektów, które zgodnie z projektem budowlanym podlegają w trakcie ich użytkowania okresowym badaniom przemieszczeń i odkształceń.

Podstawa
Rozp. MRRiB z 2001 w sprawie GESUT i ZUD
Standardy
« Ostatnia zmiana: 30 Listopad 2013, 21:22 wysłana przez Brook »
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline geoserwis

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 29 listopad 2013 prośba o uwagi i ocenę mojej pracy
« Odpowiedź #3 dnia: 1 Grudzień 2013, 10:34 »
Na bank zabrakło tego :

- lokalizacja w stosunku do granic nieruchomości i zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
- jednoznaczność wymiarową i geometryczną projektu

Miałem to pytanie pół roku temu, też tego nie dodałem i skutek był ten sam. Przewodniczący komisji był ten sam.

Podobnie, zwrócono mi uwagę, że przy pytaniu dotyczącym wyrównania osnowy, nie dodałem magicznego słowa "geonet"...

K

Offline Vilku

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 26
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 29 listopad 2013 prośba o uwagi i ocenę mojej pracy
« Odpowiedź #4 dnia: 1 Grudzień 2013, 11:14 »
1.Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:
1)geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego,
2)pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu,
3)geodezyjną inwentaryzację powykonawczą


§16.W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami.
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji; zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia


czy się mylę pisząc ze to jest w ogóle zbędne i nie na temat?
Czy odpowiedz Brook w takim razie jest kompletna?

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 29 listopad 2013 prośba o uwagi i ocenę mojej pracy
« Odpowiedź #5 dnia: 1 Grudzień 2013, 14:00 »
Do pytania 2 można jeszcze dodać, że istotne rozbieżności wymagają zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline michal83

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 43
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 29 listopad 2013 prośba o uwagi i ocenę mojej pracy
« Odpowiedź #6 dnia: 1 Grudzień 2013, 15:40 »
Na bank zabrakło tego :

- lokalizacja w stosunku do granic nieruchomości i zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
- jednoznaczność wymiarową i geometryczną projektu

Miałem to pytanie pół roku temu, też tego nie dodałem i skutek był ten sam. Przewodniczący komisji był ten sam.

Podobnie, zwrócono mi uwagę, że przy pytaniu dotyczącym wyrównania osnowy, nie dodałem magicznego słowa "geonet"...

K

Cytuj
b/ sprawdzić jednoznaczność wymiarową i geometryczną projektu.
Było w odpowiedzi.

Odnośnie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego napisałem w kontekście rzeczy kwalifikujących zmianę jako istotną do zmiany pozwolenia decyzji na budowę.


Offline Krystian

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 29 listopad 2013 prośba o uwagi i ocenę mojej pracy
« Odpowiedź #7 dnia: 1 Grudzień 2013, 15:57 »
tak Brook jak napisalem ze zmiany istotne wymagaja zmiany pozw na budowe.

Offline michal83

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 43
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 29 listopad 2013 prośba o uwagi i ocenę mojej pracy
« Odpowiedź #8 dnia: 1 Grudzień 2013, 16:03 »
Faktycznie Widzę że w pytaniu drugim bardziej chodziło o porównanie "projektu wykonawczego"  z "projektem szczegółowym" i być może wystarczyło napisać krócej swoimi słowami.

Śledząc jednak forum i obserwując odpowiedzi te wspólnie proponowane i te którymi się dzielą ludzie po egzaminach, nie widzę tu nadal ze swojej strony jakiegoś wielkiego uchybienia.

Dużo można by jeszcze dopisać , ale 1 godz tam to naprawdę nie wiele. Skończyłem pisać 5 minut przed czasem. ( Nie traciłem czasu na szukanie odpowiedzi - wiedziałem  gdzie były). wyszedłem jako 2 osoba

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 29 listopad 2013 prośba o uwagi i ocenę mojej pracy
« Odpowiedź #9 dnia: 1 Grudzień 2013, 18:17 »
Patrząc na Twoją odpowiedz i mając na uwadze fakt, że dostałes 4 pkt wydaje mi się że w "kluczu" komisja ma coś więcej. Ja też jestem przed egzaminem i nie wiem dokładnie o co chodzi ale może np. o kwestię jaką w wyjaśnieniach GUGUiK-u z dnia 29 kwietnia 2012 r. do standardów a konkretnie par. 6 umieszczono tj.:

"Przepisy rozporządzenia co do zasady nie precyzują metodyki przeprowadzania analizy, o której mowa w § 6 ust. 1, z wyjątkiem analiz, o których mowa w § 65, 67 i 68,  odnoszących się do punktów granicznych oraz innych szczegółów terenowych I grupy,  a także pól powierzchni działek ewidencyjnych.  Przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych należy rozumieć podmioty, które zgłosiły te prace zgodnie z art. 12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego.  "

Więc może należało  dopisać  kilka słów na temat analizy dotyczącej znaków granicznych, szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej i pól powierzchni.
« Ostatnia zmiana: 1 Grudzień 2013, 18:20 wysłana przez nusia »

Offline michal83

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 43
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 29 listopad 2013 prośba o uwagi i ocenę mojej pracy
« Odpowiedź #10 dnia: 1 Grudzień 2013, 19:06 »
W trakcie odpowiadania na pyt 1 skupiłem się na wywiadzie terenowym ....  a teraz faktycznie widzę że  mogłem dopisać kilka słów o roboczej bazie danych i powierzchniach,  . Bo to przecież tez analiza tyle ze już po pomiarach.

Do tego jeszcze mogłem wspomnieć o  nieujawnionych (MDCP) lub zmienionych w związku z inwentaryzacją użytkach gruntowych. Jak już tak rozdrabniać dokładnie co i jak ...

 

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 29 listopad 2013 prośba o uwagi i ocenę mojej pracy
« Odpowiedź #11 dnia: 1 Grudzień 2013, 19:13 »
Żadna robocza baza danych. Pomyślcie trochę i weźcie z praktyki odpowiedź. Jak się przygotowujecie do danej roboty?  ;)
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline michal83

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 43
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 29 listopad 2013 prośba o uwagi i ocenę mojej pracy
« Odpowiedź #12 dnia: 1 Grudzień 2013, 19:19 »
No właśnie ja to pytanie odebrałem jako przygotowanie do wyjścia w teren , i tak tez pod ta myśl pisałem na egzaminie. Jednak może nie o to chodziło?.  Robocza baza danych i porównanie dokładności i różnic współrzędnych dla szczegółów 1 grupy to tez analiza... może tego zabrakło nie wiem ....

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 29 listopad 2013 prośba o uwagi i ocenę mojej pracy
« Odpowiedź #13 dnia: 1 Grudzień 2013, 19:22 »
Ale z treści pytania nie wynika, że ma to być jedynie analiza przed pomiarem-  przynajmniej w moim odczuciu, może się mylę. I jest to jedynie moja propozycja a nie "klucz" jaki  ma komisja i każdy niech sobie oceni przydatność tej wskazówki. Mnie się to nasunęło czytając wyjaśnienia GUGiK.

« Ostatnia zmiana: 1 Grudzień 2013, 19:28 wysłana przez Brook »

Offline michal83

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 43
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 29 listopad 2013 prośba o uwagi i ocenę mojej pracy
« Odpowiedź #14 dnia: 1 Grudzień 2013, 19:23 »
Chciałbym z tego wszystkiego wyciągnąć jakieś wnioski...
 Jutro będę się dowiadywał raz jeszcze u źródła czy jest jakaś możliwość wglądu o mojej pracy. Choć z tego co powiedziano mi po egzaminie kopii się nie udostępnia.
« Ostatnia zmiana: 1 Grudzień 2013, 19:29 wysłana przez Brook »