Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: egzamin 4 marca 2013  (Przeczytany 3107 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
egzamin 4 marca 2013
« dnia: 4 Marzec 2013, 19:40 »
Do egzaminu przystąpiło szesnastu uczestników dwie osoby były zwolnione z testów, po części ogólnej pozostało dwanaście osób.
Po części opisowej do egzaminu ustnego zostało dopuszczonych jedenaście osób, ostatecznie uprawnienia otrzymało dziesięć osób.
w szczegółach:
Zakres 1 zdało sześć osoby,
Zakres 2 zdało dwie osoby,
Zakres 4 zdało dwie osoby,

Komisja:
Przewodniczący: Gabryszewski

Prymusem tego postępowania był kolega z zakresu 4, który występuje na tym forum pod nickiem perkozek.
Gratuluję.

Świadectwa wręczał pan Andrzej Zaręba
Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ostatnie wręczono świadectwo nr 22012
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 4 marca 2013
« Odpowiedź #1 dnia: 4 Marzec 2013, 20:17 »
Pytania z zakresu 1
 • Proszę wyjaśnić określenie „geodezyjne opracowanie projektów” oraz podać treści szkicu dokumentacyjnego.
 • Geodeta przystępując do pomiarów terenowych powinien dokonać analizy istniejących materiałów geodezyjno karto­graficznych. Proszę wymienić czynniki wpływające na zakres i sposób wykorzystania tych materiałów, a także proszę podać, jakie informacje o mierzonym obiekcie trzeba zebrać w czasie wykonywania pomiarów sytuacyjnych.
 • Proszę wymienić, kogo może kontrolować wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz jakie są prawa i obowiązki kontrolującego oraz kierownika jednostki kontrolowanej.

Pytania z zakresu 2
 • Burmistrz miasta X otrzymał od upoważnionego geodety wykonaną przez niego dokumentację z ustalenia przebiegu granic określonej nieruchomości, dokonanego na podstawie zebranych dowodów, celem wydania decyzji o rozgraniczeniu. Jakie działania powinien podjąć burmistrz przed wydaniem decyzji. Co burmistrz powinien uczynić w razie stwierdzenia wadliwości tej dokumentacji.
 • W ewidencji gruntów i budynków gminy miejskiej X zapisana jest nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym. Burmistrz tej gminy ma zamiar złożyć wniosek do właściwego starosty o dokonanie wywłaszczenia części tej nieruchomości na cel publiczny, zgodny z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Proszę podać definicję takiej nieruchomości oraz wymienić, jakie czynności powinien podjąć starosta, aby dokonać jej wywłaszczenia.
 • Komu przysługuje uprawnienie do występowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości. Proszę uzasadnić odpowiedź.

Pytania z zakresu 4
 • Przy pomiarach przemieszczeń o charakterze bezwzględnym elementów betonowych zapór wodnych metodami geodezyjnymi w projekcie określono sposób identyfikacji stabilnego układu odniesienia metodą transformacji poszukiwawczych. Proszę podać co to jest stabilny układ odniesienia i na czym polega jego identyfikacja tą metodą.
 • Proszę podać, jaki może być sposób zatwierdzenia projektu zamierzenia budowlanego i jakie warunki powinny być spełnione, aby można było go tyczyć w terenie po jego opracowaniu geodezyjnym.
 • Jakie warunki geometryczne dotyczące wymiarów i rozmieszczenia elementów toru należy zachować, aby zapewnić prawidłową pracę suwnicy?

zakres 1 mam nadzieję że ktoś ze zdających uzupełni pytania, pozostałe osoby proszę o sprawdzenie poprawności pytań.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline phelas

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 4 marca 2013
« Odpowiedź #2 dnia: 5 Marzec 2013, 11:34 »
Żona przytulona wiec piszę.

Testy trudne.

Pytania opisowe zakres 1

1.Proszę wyjaśnić określenie „geodezyjne opracowanie projektów” oraz podać treści szkicu dokumentacyjnego.
2.Geodeta przystępując do pomiarów terenowych powinien dokonać analizy istniejących materiałów geodezyjno karto­graficznych. Proszę wymienić czynniki wpływające na zakres i sposób wykorzystania tych materiałów, a także proszę podać, jakie informacje o mierzonym obiekcie trzeba zebrać w czasie wykonywania pomiarów sytuacyjnych.
3.Proszę wymienić, kogo może kontrolować wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz jakie są prawa i obowiązki kontrolującego oraz kierownika jednostki kontrolowanej.

Pytania ustne
1. generalizacja w tym granicy na terenach rolnych
2. zgłaszając pracę do ODGiK i podając termin zakończenia prac dłuższy niż 6 miesięcy czy ODGiK może wystawić fakturę przed zakończeniem prac
3. stabilizacja osnowy pomiarowej
4. pomiar studni zasady BHP
5. jakie czynności powinien wykonać geodeta po pomiarze inwentaryzacyjnym kabla energetycznegono i to wszystko. Wynik pozytywny. Wielkie podziękowania dla forum ewmapy które w znaczącym stopniu przyczyniło się do tego że zdałem.

Offline faza

 • Przyjaciel
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 22
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 15.0.1 Firefox 15.0.1
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 4 marca 2013
« Odpowiedź #3 dnia: 5 Marzec 2013, 14:15 »
tak na szybko w 30min ::) 2 pytania z zakresu 1
Zakres 1
Pytanie nr 1
Pomiary mające na celu geodezyjne wyznaczenie obiektów bud. W terenie oraz geodezyjną obsługę budowy i montaż obiektów bud. Wykonuje się na podstawie wyników geodezyjnego opracowania
-projektu  - planu sytuacyjnego
Szkic dokumentacyjny-dane dotyczące osnowy realizacyjnej , istniejące obiekty w terenie, istniejące uzbrojenie podziemne , dane niezbędne do wytyczenia proj. obiektów , miary kontrolne , współrzędne punktów głównych , osiowych ,charakterystycznych obiektu ,przecięcia pro j, elementów sieci uzbrojenia terenu z istniejącym i, obliczone w wyniku geodezyjnego opracowania.
Treść projektową oraz obliczane miary w Kolorze czerwonym
Podstawa prawna RMSWiA z dnia 9 listopada 2011r Art.55,56
Pytanie 2
Geodezyjne pomiary syt. Wys  wykonywane są jako pomiary terenowe.
Przy wykonaniu geodezyjnych pomiarów terenowych wykorzystuje się materiały z PZGiK jeżeli wyniki analizy tych materiałów przeprowadzone przez wykonawcę pod względem dokładności aktualności kompletności na ich przydatność do wykonania pomiarów .
Geodezyjne pomiary terenowe poprzedza się wywiadem terenowym mającym na celu
-identyfikacje punktów osnowy
-porównanie treści  materiałów PZGiK ze stanem faktycznym
-pozyskanie informacji o terenie objętego pomiarem ,określenie zakresu prac.
Podstawa prawna RMSWiA z dnia 9 listopada 2011r

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 4 marca 2013
« Odpowiedź #4 dnia: 5 Marzec 2013, 17:16 »
Wg mnie odpowiedzi :
Pytanie nr 1)
§ 8.  Rozporządzenia MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu.... w budownictwie z 21-02-1995
§ 55.2 i § 56 z Rozporządzenia w sprawie standardów z 9-11-2011
Cytuj
§ 8. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie, w celu określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu.
2. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej.
3. W wypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, dane liczbowe potrzebne do wytyczenia mogą być wyznaczone tylko w stosunku do trwałych szczegółów sytuacyjnych uwidocznionych na mapie.

§ 55. 2. Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to niezbędne, inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy.
§ 56. 1. Wyniki geodezyjnego opracowania dokumentów, o których mowa w § 55, utrwala się w szkicu dokumentacyjnym, na którego treść składają się:
1) dane dotyczące osnowy realizacyjnej;
2) rysunek istniejących w terenie obiektów powierzchniowych mających znaczenie w procesie tyczenia;
3) rysunek istniejących w terenie obiektów podziemnego uzbrojenia mających znaczenie w procesie tyczenia;
4) dane niezbędne do wytyczenia projektowanych obiektów, w tym dane obliczone;
5) miary kontrolne;
6) współrzędne punktów głównych, punktów osiowych, punktów charakterystycznych obiektu, punktów przecięcia projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu z elementami istniejącej sieci, obliczone w wyniku geodezyjnego opracowania projektu.
2. Treść projektowaną oraz obliczone miary kontrolne przedstawia się na szkicu dokumentacyjnym w kolorze czerwonym.
Pytanie nr 2)
z nieobowiązującej już Instrukcji G4 § 6
§7.3 i 4 z Rozporządzenia MSWiA o standardach z 9-11-2011
§2.10 jako wyjaśnienie jakie informacje trzeba zebrać w trakcie pomiarów sytuacyjnych również z Rozporządzenia MSWiA  o standardach z 9-11-2011
Cytuj
§ 6. 1.   Przy analizie istniejących materiałów geodezyjno-kartograficznych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące czynniki, mające wpływ na zakres i sposób ich wykorzystania:
a) klasy osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej, jej dokładność i stan znaków na gruncie,
b) ewentualną konieczność przeliczenia współrzędnych lub rzędnych wysokości punktów osnów na układ państwowy,
c) wielkość obszaru pokrytego osnową geodezyjną i istniejącymi mapami,
d) stopień dezaktualizacji treści map w kontekście przeznaczenia wykonywanej roboty,
e) dokładności map, ustalone w oparciu o instrukcje techniczne, które były podstawą ich opracowania,
f) stan map oraz rodzaj materiałów na jakich zostały wykonane,
g) znaki umowne jakie przyjęto przy wykonywaniu w/w map,
h) możliwość przeniesienia - pośredniego lub bezpośredniego - treści istniejących map na nowo opracowywane mapy,
i) możliwości techniczno-organizacyjne wykonawcy, od których zależy wybór procesu technologicznego wykonania określonej roboty,
j) rachunek ekonomiczny.
2.   Przy analizie istniejących materiałów geodezyjno-kartograficznych należy kierować się zasadą nadrzędności mapy zasadniczej nad innymi opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi.
3.   Ustalenia ust. 1 i 2 obowiązują ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonawcę roboty.

§7. 3.   Informacje dotyczące nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz dane adresowe zawarte w dokumentacji sporządzonej w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych muszą być zgodne z danymi zawartymi w:
    1) państwowym rejestrze nazw geograficznych;
    2) ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
4. Oznaczenia obiektów uwidacznianych w dokumentacji sporządzonej w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych muszą być zgodne z oznaczeniami tych obiektów w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1–6 i 10 oraz ust. 1b ustawy, lub nawiązywać do tych oznaczeń.

§2
10) geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym — rozumie się przez to identyfikację i określenie położenia geometrycznych środków obiektów punktowych, punktów załamań osi obiektów liniowych oraz punktów załamań obrysów obiektów powierzchniowych, w sposób umożliwiający wyznaczenie współrzędnych tych punktów w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oraz ustalenie kształtu i rodzaju obiektów;

Pytanie nr 3)
§7b.1.2 Ustawa PGiK z 17-05-1989
§10.3 i 4 i §11 z Rozporządzenia w sprawie kontroli ... z 28-08-2001
Cytuj
Art. 7b.
2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;

§10. 3. Kontrolujący jest uprawniony do:
1) wstępu i poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej oraz po obszarze, na którym są wykonywane przez tę jednostkę prace geodezyjne i kartograficzne,
2) wglądu do materiałów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, sporządzania kopii, wyrysów i wypisów z tych materiałów oraz dokonywania oględzin,
3) żądania sporządzenia uwierzytelnionych odpisów lub wyciągów oraz zestawień i danych niezbędnych do kontroli.
4. Kontrolujący jest obowiązany do rzetelnego i obiektywnego ustalenia stanu faktycznego i w razie stwierdzenia nieprawidłowości — ustalenia ich przyczyn.

§ 11. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany do:
1) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
2) przedstawienia na żądanie kontrolującego dokumentów i materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,
3) udzielania kontrolującemu ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą,
4) sporządzania uwierzytelnionych odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i danych niezbędnych do kontroli,
5) zapewnienia nienaruszalności zabezpieczonych przez kontrolującego materiałów pozostawionych na przechowanie w jednostce kontrolowanej.

wszelkie analizy miło widziane co dodać co odjąć  :D :) ;D
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 4 marca 2013
« Odpowiedź #5 dnia: 5 Marzec 2013, 18:50 »
Jigs
W mojej ocenie pytanie pierwsze zaliczone, drugie również.
Pytanie trzecie to chyba nie do końca pełna odpowiedź.
[xquote]Proszę wymienić, kogo może kontrolować wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz jakie są prawa i obowiązki kontrolującego oraz kierownika jednostki kontrolowanej.[/xquote]

Jeżeli już konieczne było cytowanie prawa geodezyjnego i kartograficznego to w takim brzmieniu art 7b
Cytuj
Art. 7b. 1.Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;

Lecz ważniejsze wydaje się zapis w rozporządzeniu:
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.
(Dz. U. z dnia 20 września 2001 r.)
Cytuj
§ 1. Rozporządzenie określa:
   1)   sposób, tryb i zakres przeprowadzania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,
i tyle w ramach wstępu dalej jest oczywiście dobrze bo wymieniasz prawa i obowiązki  ;)

"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 4 marca 2013
« Odpowiedź #6 dnia: 5 Marzec 2013, 18:53 »
w sumie więc nie jest źle może te wymarzone 15 pkt uzbierałbym  ;D
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 4 marca 2013
« Odpowiedź #7 dnia: 5 Marzec 2013, 18:59 »
Jeżeli będziesz szybko kojarzyć fakty i sprawnie poruszać się po swoich materiałach na uprawnienia to sądzę że dojście do egzaminu ustnego nie powinno stanowić dla Ciebie problemu. :czyta: Da się to wyczuć że wiedza z Ciebie tryska - jeżeli w momencie egzaminu będzie usystematyzowana będzie dobrze.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 4 marca 2013
« Odpowiedź #8 dnia: 6 Marzec 2013, 06:50 »
Znalezienie jak na razie to nie problem ale czy zdaży się to przepisać ?! :D musze jakiś próbny egzamin sobie zrobić na 60 min i zobacze ile napisze  :D
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline Dziku

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.14 Opera 12.14
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 4 marca 2013
« Odpowiedź #9 dnia: 6 Marzec 2013, 19:21 »
Możesz rozwinąć temat trudnych testów?
Kolega był na tym egzaminie i mówił, że pojawiło się dużo nowych pytań na testach. Podobno było więcej nowych niż tych starych.

Offline mechanik43

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 2
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 4 marca 2013
« Odpowiedź #10 dnia: 6 Marzec 2013, 20:27 »
Witam jutro wieczorem wrzucę pytania z ustnego z zakresu pierwszego, drugiego i czwartego oraz z części opisowej na zakres drugi. Tu prośba szczególnie do kolegów geodetów, którzy zdawali tego dnia egzamin, jeżeli znajdziecie jakieś pomyłki lub niedociągnięcia w sformułowaniu pytań piszcie i uzupełniajcie. Pozdrawiam.

Offline radek_s

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 40
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 25.0.1364.152 Chrome 25.0.1364.152
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 4 marca 2013
« Odpowiedź #11 dnia: 7 Marzec 2013, 13:01 »
Wiem już, że nie piszemy na egzaminie "§"Co gdy np. w cytowanej ustawie
3. W wypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, dane liczbowe potrzebne do wytyczenia mogą być wyznaczone tylko w stosunku do trwałych szczegółów sytuacyjnych uwidocznionych na mapie.
Odnosi się do  § 4 ust. 3, to rozumiem, że przytaczamy po prostu ten paragraf?
Tak samo postępujemy w przypadku odwołań się do innych ustaw rozumiem...

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 4 marca 2013
« Odpowiedź #12 dnia: 7 Marzec 2013, 14:10 »
... rozumiesz, tak powinieneś pisać.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline radek_s

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 40
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 25.0.1364.152 Chrome 25.0.1364.152
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 4 marca 2013
« Odpowiedź #13 dnia: 7 Marzec 2013, 15:49 »
A odnośnie pytania 2 na zakres 1 Można dopisać jeszcze :
§ 6. 1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystuje się ma-teriały PZGiK, jeżeli wyniki analizy tych materiałów,
przeprowadzone przez wykonawcę prac geodezyjnych
i kartograficznych, zwanego dalej „wykonawcą”, pod
względem dokładności, aktualności i  kompletności,
wskazują na ich przydatność do wykonania pomiarów.
 Z rozporządzenia MSWiA z 9 listopada 2011

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 4 marca 2013
« Odpowiedź #14 dnia: 7 Marzec 2013, 18:56 »
Wiem już, że nie piszemy na egzaminie "§"Co gdy np. w cytowanej ustawie
3. W wypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, dane liczbowe potrzebne do wytyczenia mogą być wyznaczone tylko w stosunku do trwałych szczegółów sytuacyjnych uwidocznionych na mapie.
Odnosi się do  § 4 ust. 3, to rozumiem, że przytaczamy po prostu ten paragraf?
Tak samo postępujemy w przypadku odwołań się do innych ustaw rozumiem...

coś ciekawego czytam ale nie bardzo rozumiem o co chodzi??  ??? czego nie wolno pisać i czym zastąpić to?? ???
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan