Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: egzamin 28 maja 2013  (Przeczytany 2765 razy)

Offline aneta83

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • Zobacz profil
egzamin 28 maja 2013
« dnia: 28 Maj 2013, 21:13 »
do egzaminu przystąpiło 16 osób, po części ogólnej nadal był komplet. po części szczegółowej pozostało 11 osób. ustny zdało 11 osób :)

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.94 Chrome 27.0.1453.94
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 28 maja 2013
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maj 2013, 21:45 »
Czekamy na więcej info. Sądzę, iż dziś było dość łagodnie i bez niespodzianek  :)
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline aneta83

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 28 maja 2013
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maj 2013, 08:23 »
pytania z wczoraj
1. podać podstawowe zasady uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
2. inwestor chce pobudować dom, który będzie dokładnie w odległości 4m od granicy działki. granica działki jest granicą prawną, ale na gruncie brak jest graniczników. wyznaczone były na osnowę lokalną metodą domiarów. proszę podać jakie czynności powinien wykonać geodeta, aby prawidłowo wytyczyć budynek. (jak coś niwełaściwie napisałam to proszę mnie poprawić)
3. zakładanie osnowy pomiarowej metodą precyzyjnego pozycjonowania metodą GNSS.

komisja była bardzo przyjazna :)
w wolnej chwili podam zarys odpowiedzi, to co ja napisałam i dostałam za to 20 pkt :)

sYsTEM połączył wiadomości: 29 Maj 2013, 08:27
aha, a na ustnym bez niespodzianek:)
czasami wręcz banalne pytania :)
jak sprawdzić czy łata jest pionowa
jaki akt prawny reguluje prowadzenie mapy zasadniczej, z kiedy i kogo
gdzie jest początek układu współrzędnych "2000"
sprawdzanie niwelatora
kolimacja, inklinacja pod jakim kątem widzimy satelity
a reszta powtórki z tego co było

« Ostatnia zmiana: 29 Maj 2013, 08:27 wysłana przez aneta83 »

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 28 maja 2013
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Maj 2013, 09:32 »
Cytuj
pytania z wczoraj
1. podać podstawowe zasady uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
2. inwestor chce pobudować dom, który będzie dokładnie w odległości 4m od granicy działki. granica działki jest granicą prawną, ale na gruncie brak jest graniczników. wyznaczone były na osnowę lokalną metodą domiarów. proszę podać jakie czynności powinien wykonać geodeta, aby prawidłowo wytyczyć budynek. (jak coś niwełaściwie napisałam to proszę mnie poprawić)
3. zakładanie osnowy pomiarowej metodą precyzyjnego pozycjonowania metodą GNSS.
1)
PGiK art 27 i 28
Rozp w sprawie gesut i zudp par 8 ,9 i 12
Cytuj
Art. 27. 1. Sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
2. Inwestorzy są obowiązani:
1) uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami;
2) zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy — dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji.
3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.

§ 8.
1. Uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zwanych dalej „uzgodnieniami”, dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z jużistniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Uzgodnień w pasie drogowym lub liniach rozgraniczających drogi dokonuje się w oparciu o przepisy o drogach publicznych, a także o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

§ 9.
1. Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się, z zastrzeżeniem ust. 5, następujące dokumenty:
1) 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, zwanego dalej „projektem”,
2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
4) orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.
3. Wniosek podlega rejestracji i otrzymuje numer ewidencyjny.
4. Projekt sporządza się na aktualnej mapie, wykonanej według zasad określonych w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez starostę oraz położenie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
5. Mapa i projekt, o których mowa w ust. 4, mogą być sporządzone także na komputerowych nośnikach informacji. W przypadku sporządzenia projektu na komputerowym nośniku informacji do wniosku dołącza się, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, wydruk projektu i mapy.
6. Przedłożony do uzgodnienia projekt podlega ocenie w zakresie:
1) zgodności z wnioskiem o uzgodnienie,
2) prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w zakresie: obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności oraz klauzul przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
3) czytelności graficznej projektowanych elementów.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu mapy lub projektu, niekompletności przedkładanych dokumentów albo konieczności dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, wniosek zwraca się inwestorowi, z zachowaniem formy pisemnej, w trybie określonym w art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 12.
1. Uzgodnieniu przez zespół nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy, z wyjątkiem sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granice tych terenów.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, uzgodnienia prowadzi zarządzający terenem zamkniętym, z zachowaniem przepisów rozporządzenia.
3. W przypadku utraty przez teren charakteru terenu zamkniętego zarządzający tym terenem przekazuje, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia tego zdarzenia, właściwemu staroście dokumentację dotyczącą uzgodnień, o których mowa w ust. 2.

2) PGiK art 39
    Standardy par 30
Cytuj
Art. 39. 1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.
2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki, o których mowa w art. 11.
3.  O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1—4.
4.  Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.
5.  Przepisy ust. 1—4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.


§ 30. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się przy wykorzystaniu danych obserwacyjnych określających położenie tych znaków lub punktów granicznych w oparciu o osnowę pomiarową, jaka była wykorzystana do pozyskania tych danych.
2. W przypadku niezachowania się osnowy pomiarowej, o której mowa w ust. 1, na skutek zniszczenia lub przemieszczenia jej punktów albo braku możliwości jej odtworzenia, geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się w oparciu o:
1) opisy topograficzne tych punktów granicznych lub
2) współrzędne tych punktów granicznych po ich uprzednim zharmonizowaniu w drodze matematycznej transformacji z układem odniesienia określonym przez punkty poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej.
3.  Wznowione znaki graniczne lub wyznaczone punkty graniczne, po ich stabilizacji lub zamarkowaniu, podlegają ponownemu pomiarowi w oparciu o poziomą osnowę geodezyjną lub pomiarową osnowę sytuacyjną.
4. Wyniki wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych zamieszcza się w protokole, o którym mowa w art. 39 ust. 4 ustawy, zawierającym:
1) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej;
2) identyfikator oraz nazwę obrębu ewidencyjnego;
3) numery działek ewidencyjnych, do których należą wznawiane znaki graniczne lub wyznaczane punkty graniczne;
4) imię i nazwisko oraz numer świadectwa nadania uprawnień geodety sporządzającego protokół;
5) datę sporządzenia protokołu;
6) wskazanie przepisów, na podstawie których wykonane zostały czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych;
7) oznaczenie dokumentów, na podstawie których dokonano wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych;
8) imiona i nazwiska właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych lub innych władających ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków albo osób ich reprezentujących biorących udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych, a także osób prawidłowo zawiadomionych o tych czynnościach, ale nieobecnych podczas wykonywania czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych;
9) oznaczenie punktów granicznych objętych czynnościami wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych z uwzględnieniem oznaczeń tych punktów w operacie ewidencyjnym;
10) opis sposobu stabilizacji lub markowania punktów granicznych;
11) oświadczenia osób, o których mowa w pkt 8, dotyczące czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych;
12) szkic określający położenie wznowionych znaków granicznych lub wyznaczonych punktów granicznych w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych i trwałych szczegółów terenowych;
13) wzmiankę o odczytaniu dokumentu przed podpisaniem;
14) omówienie skreśleń i poprawek;
15) podpis geodety sporządzającego protokół oraz podpisy osób, o których mowa w pkt 8, na każdej stronie protokołu.
5. W przypadku gdy protokół wznowienia znaków granicznych lub protokół wyznaczenia punktów granicznych dotyczy znaków lub punktów granicznych związanych z wieloma nieruchomościami, podpisy osób, o których mowa w ust. 4 pkt 8, wymagane są na tych stronach protokołu, które zawierają informacje dotyczące znaków lub punktów granicznych związanych z nieruchomościami stanowiącymi ich własność, przedmiot użytkowania wieczystego lub innej formy władania ujawnionej w ewidencji, oraz na ostatniej stronie protokołu.
3) Standardy  par 2.18-21 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 13
Cytuj
§ 8. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe mogą być wykonywane metodą precyzyjnego pozycjonowania, przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej, zwanego dalej „GNSS”, jeżeli:
1) zapewniony jest bezpośredni odbiór sygnałów emitowanych przez satelity;
2) sygnały emitowane przez satelity nie są zakłócane przez urządzenia emitujące fale elektromagnetyczne, w szczególności: nadajniki i przekaźniki radiowe i telewizyjne, linie energetyczne, stacje telefonii cyfrowej.

§ 9. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS stosuje się pomiarowe techniki zapewniające wyznaczenie położenia szczegółów terenowych z dokładnością określoną w § 29 ust. 1 oraz w § 36 ust. 1 i 2, w szczególności:
1) technikę statyczną;
2) technikę szybką statyczną;
3) technikę kinematyczną RTK lub RTN.

2.18) pomiarowej technice statycznej — rozumie się przez to pomiary o najwyższej dokładności, wykonywane zestawem kilku odbiorników satelitarnych, które pozostają nieruchome w ciągu jednej lub wielu sesji obserwacyjnych i zapewniające dane obserwacyjne do przetworzenia po zakończeniu prac (postprocessing);

2.19) pomiarowej technice szybkiej statycznej — rozumie się przez to odmianę pomiarów techniką statyczną, dla których skrócony zostaje czas pomiaru na wyznaczanym punkcie do 5—20 minut; pomiar techniką szybką statyczną polega na wyznaczaniu wektorów między odbiornikami, ustawionymi na co najmniej dwóch punktach bazowych, gromadzącymi dane w trakcie wielogodzinnych sesji pomiarowych, a poszczególnymi punktami obserwowanymi w trakcie krótkich sesji pomiarowych;

2.20) pomiarowej technice kinematycznej RTK — rozumie się przez to pomiar wykonywany przy użyciu zestawu pomiarowego, złożonego z odbiornika stacjonarnego, stanowiącego stację referencyjną, oraz jednego lub większej liczby odbiorników ruchomych, które mają zapewnioną bezpośrednią łączność z odbiornikiem stacjonarnym, względem którego jest wyznaczana w czasie rzeczywistym pozycja odbiorników ruchomych, na podstawie danych obserwacyjnych lub poprawek do danych obserwacyjnych przesyłanych ze stacji referencyjnej do tych odbiorników;

2.21) pomiarowej technice kinematycznej RTN — rozumie się przez to pomiar wykonywany przy użyciu odbiorników stacjonarnych, stanowiących sieć stacji referencyjnych, oraz jednego lub większej liczby odbiorników ruchomych, które mają zapewnioną bezpośrednią łączność ze stacjami referencyjnymi, względem których jest wyznaczana w czasie rzeczywistym pozycja odbiorników ruchomych, na podstawie danych obserwacyjnych lub poprawek do danych obserwacyjnych przesyłanych ze stacji referencyjnej do tych odbiorników za pośrednictwem ośrodka obliczeniowego;


§ 10. Do wykonywania pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS wykorzystuje się system ASG-EUPOS oraz inne systemy stacji referencyjnych, jeżeli dane określające położenie tych stacji włączone zostały do PZGiK, a serwisy tych systemów zapewniają osiągnięcie dokładności położenia szczegółów terenowych z dokładnością określoną w § 29 ust. 1 oraz w § 36 ust. 1 i 2.

§ 11. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu sesji pomiarowej metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS ustala się wysokość anteny odbiornika z dokładnością do 0,01 m.

§ 12. 1. Przed rozpoczęciem lub w trakcie każdej sesji pomiarowymi technikami kinematycznymi RTK oraz RTN wykonuje się pomiar kontrolny na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 5 km od punktów będących przedmiotem pomiaru.
2. Odchyłka liniowa ustalona na podstawie pomiaru kontrolnego nie może przekraczać:
1) w odniesieniu do współrzędnych prostokątnych płaskich — 0,12 m (dx, dy ? 0,12 m);
2) w odniesieniu do wysokości — 0,09 m (dh ? 0,09 m).

§ 13. 1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych pomiarowymi technikami statyczną oraz szybką statyczną przebieg czynności pomiarowych utrwala się w dzienniku pomiarowym.
2. W dzienniku pomiarowym umieszcza się następujące informacje:
1) numer punktu pomiarowego;
2) datę wykonania sesji pomiarowej na punkcie;
3) czas GMT i czas lokalny rozpoczęcia i zakończenia sesji pomiarowej;
4) typ anteny i odbiornika GNSS użytego w sesji pomiarowej;
5) wyniki pomiarów wysokości anteny;
6) imię i nazwisko osoby wykonującej sesję pomiarową.
« Ostatnia zmiana: 29 Maj 2013, 16:49 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline peki

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 40
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.94 Chrome 27.0.1453.94
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 28 maja 2013
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Maj 2013, 15:18 »
a zakres 2 ... jakieś pytania?

Offline radek_s

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 40
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.94 Chrome 27.0.1453.94
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 28 maja 2013
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Maj 2013, 19:09 »
Moje pytania z ustnego(zakres I):
1. Co zawiera dziennik pomiarowy przy pomiarze metoda statyczna.
2. Pomiar ronda
3. Jak sprawdzić czy warstwice są dobrze wkreślone na mapę
4. Tok postępowania w tyczeniu budynku i co robimy jeśli znajdziemy istotne uchybienia w projekcie
5. Jaką zastosujemy osnowe przy pomiarze inwestycji.


Offline koneho

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.94 Chrome 27.0.1453.94
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 28 maja 2013
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maj 2013, 19:18 »
może ktoś mnie wreszcie upewnić jaka jest prawidłowa odpowiedź przy sprawdzeniu warstwic:

- czy stara czyli na postawie warstwic robimy profil i wynosimy w teren, potem pomiar i porównanie ,

- czy zgodnie z R MSWiA , że poprzez dwukrotny pomiar wybranyh punktów i nie może przekraczać 0,10m jak dla pomiaru terenowego ?


Offline radek_s

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 40
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.94 Chrome 27.0.1453.94
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 28 maja 2013
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maj 2013, 19:22 »
Prawidłowa jest ta pierwsza odpowiedz przekonałem się o tym na własnej skórze...

Offline koneho

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.94 Chrome 27.0.1453.94
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 28 maja 2013
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maj 2013, 19:36 »
dlatego pytam bo p. Kłopotek na kursie mówił , że teraz robi się po nowemu, czyli ten drugi sposób .... No ale widocznie należy znać wszystki sposoby :) , ale kolego mam nadzieję, ze postępowanie zakończyło się pozytywnie :) no bo wszyscy którzy usłyszeli pytania na ustnym 28.05 mają uprawnienia :)

Offline radek_s

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 40
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.94 Chrome 27.0.1453.94
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 28 maja 2013
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Maj 2013, 19:48 »
Pozytywnie pozytywnie ale właśnie na tym pytaniu najbardziej zacząłem się motać... :) Ogólnie należy odpowiedzieć ze trzeba zrobić profil podłużny co 10 m i porównać go z wysokościami warstwic. Trzeba tęż wiedzieć jakie jest cięcie warstwicowe na danej skali.

Offline koneho

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.94 Chrome 27.0.1453.94
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 28 maja 2013
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Maj 2013, 19:58 »
To gratuluję :)

Pamiętasz może jakie jeszcze pytania były na ustnym i czy długo "trzepali"?

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 28 maja 2013
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Maj 2013, 07:14 »
Cytuj
aha, a na ustnym bez niespodzianek:)
czasami wręcz banalne pytania
jak sprawdzić czy łata jest pionowa
jaki akt prawny reguluje prowadzenie mapy zasadniczej, z kiedy i kogo
gdzie jest początek układu współrzędnych "2000"
sprawdzanie niwelatora
kolimacja, inklinacja pod jakim kątem widzimy satelity
a reszta powtórki z tego co było

niestety nie moge dojsć do poprawnej odpowiedzi - pomimo usilnych prób kombinowaniai wymyślania sposobów - jak sprawdzić czy łata jest pionowa na tym pytaniu głupieje  :buck2: jakaś podpowiedź?!
kilejnym pytaniem na  które nie jestem pewny to kąt satelity - z tego wiem minimalny kąt widzialności satelitów ustawiany w gpsach jest 10 stopni ponad horyzont -  :-\ :o ??? :buck2:
Im więcej czytam tym mniej wiem  :uglystupid2:
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline radek_s

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 40
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.94 Chrome 27.0.1453.94
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 28 maja 2013
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Maj 2013, 09:53 »
niestety nie moge dojsć do poprawnej odpowiedzi - pomimo usilnych prób kombinowaniai wymyślania sposobów - jak sprawdzić czy łata jest pionowa na tym pytaniu głupieje  :buck2: jakaś podpowiedź?!
kilejnym pytaniem na  które nie jestem pewny to kąt satelity - z tego wiem minimalny kąt widzialności satelitów ustawiany w gpsach jest 10 stopni ponad horyzont -  :-\ :o ??? :buck2:
Im więcej czytam tym mniej wiem  :uglystupid2:

Odpowiedzi zadowalające komisje to jeśli chodzi o satelity to 10 stopni a pionowość łaty sprawdza się banalnie za pomocą pionu sznurkowego :)

Offline djaworek

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 97
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 28 maja 2013
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Maj 2013, 13:18 »
W pytaniu drugim, przed wytyczeniem budynku mam poprosić kolegę z uprawnieniami z zakresu 2 żeby wznowił znaki graniczne, czy ja z 1 mogę to zrobić (wyjaśnienia GUGiK z dnia 20 września 2012)? Bo rozumiem, że przed tyczeniem muszą być wznowione znaki graniczne (podpisany protokół itp.)

Offline aneta83

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.94 Chrome 27.0.1453.94
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 28 maja 2013
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Maj 2013, 17:46 »
Cytuj
jak sprawdzić czy łata jest pionowa
za pomocą pionu sznurkowego i za pomocą libelki :)

sYsTEM połączył wiadomości: 30 Maj 2013, 22:01
Cytuj
1. podać podstawowe zasady uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
2. inwestor chce pobudować dom, który będzie dokładnie w odległości 4m od granicy działki. granica działki jest granicą prawną, ale na gruncie brak jest graniczników. wyznaczone były na osnowę lokalną metodą domiarów. proszę podać jakie czynności powinien wykonać geodeta, aby prawidłowo wytyczyć budynek. (jak coś niwełaściwie napisałam to proszę mnie poprawić)
3. zakładanie osnowy pomiarowej metodą precyzyjnego pozycjonowania metodą GNSS.
pytanie 1
PGiK art 27 i 28
Rozp w sprawie gesut i zudp par 8 - 13
Cytuj
Art. 27. 1. Sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
2. Inwestorzy są obowiązani:
1) uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami;
2) zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy — dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji.
3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.

§ 8.
1. Uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zwanych dalej „uzgodnieniami”, dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z jużistniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Uzgodnień w pasie drogowym lub liniach rozgraniczających drogi dokonuje się w oparciu o przepisy o drogach publicznych, a także o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

§ 8. 1.Uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zwanych dalej "uzgodnieniami", dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2.Uzgodnień w pasie drogowym lub liniach rozgraniczających drogi dokonuje się w oparciu o przepisy o drogach publicznych, a także o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
§ 9. 1.Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.
2.Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się, z zastrzeżeniem ust. 5, następujące dokumenty:
1) 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, zwanego dalej "projektem",
2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
4) orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.
3.Wniosek podlega rejestracji i otrzymuje numer ewidencyjny.
4.Projekt sporządza się na aktualnej mapie, wykonanej według zasad określonych w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez starostę oraz położenie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
5.Mapa i projekt, o których mowa w ust. 4, mogą być sporządzone także na komputerowych nośnikach informacji. W przypadku sporządzenia projektu na komputerowym nośniku informacji do wniosku dołącza się, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, wydruk projektu i mapy.
6.Przedłożony do uzgodnienia projekt podlega ocenie w zakresie:
1) zgodności z wnioskiem o uzgodnienie,
2) prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w zakresie: obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności oraz klauzul przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
3) czytelności graficznej projektowanych elementów.
7.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu mapy lub projektu, niekompletności przedkładanych dokumentów albo konieczności dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, wniosek zwraca się inwestorowi, z zachowaniem formy pisemnej, w trybie określonym w art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 10. 1.Wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 1, rozpatrywany jest, z zastrzeżeniem ust. 2, na posiedzeniach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, zwanego dalej "zespołem".
2.Uzgadnianie sieci będących przyłączami do budynku lub budowli, w części usytuowanej na nieruchomości, w stosunku do której prawo do dysponowania na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42), przysługuje wnioskodawcy, nie wymaga przedłożenia wniosku na posiedzeniu zespołu i zasięgania opinii jego członków.
§ 11. 1.Treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii, wydawanej z upoważnienia starosty przez przewodniczącego zespołu.
2.Opinię, o której mowa w ust. 1, wraz z dwoma egzemplarzami projektu wydaje się inwestorowi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni. Niezajęcie stanowiska przez zespół w tych terminach uznaje się za brak zastrzeżeń do przedstawionego projektu.
3.Każdy egzemplarz projektu opatrywany jest klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia, w której w szczególności należy określić: nazwę organu uzgadniającego usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu oraz numer i datę opinii, o której mowa w ust. 1.
4.Wzór klauzuli, o której mowa w ust. 3, określa załącznik do rozporządzenia.
5.Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na mapę zasadniczą lub jej kopię.
6.Jeżeli dla terenu, na którym dokonywane jest uzgodnienie, nie istnieje mapa zasadnicza, prowadzi się mapę przeglądową uzgadnianych projektów na podkładzie kopii mapy topograficznej w skali 1:10.000.
7.W aktach spraw prowadzonych przez zespół przechowywane są przez okres 3 lat:
1) opinia, o której mowa w ust. 1,
2) jeden egzemplarz projektu,
3) protokół posiedzenia zespołu zawierający w szczególności:
a) wykaz rozpatrywanych wniosków,
b) listę obecności członków zespołu,
c) uwagi i zalecenia dotyczące poszczególnych wniosków, potwierdzone podpisami członków zespołu.
8.Inwestor ponosi opłatę za uzgodnienie według zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 12. 1.Uzgodnieniu przez zespół nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy, z wyjątkiem sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granice tych terenów.
2.Dla terenów, o których mowa w ust. 1, uzgodnienia prowadzi zarządzający terenem zamkniętym, z zachowaniem przepisów rozporządzenia.
3.W przypadku utraty przez teren charakteru terenu zamkniętego zarządzający tym terenem przekazuje, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia tego zdarzenia, właściwemu staroście dokumentację dotyczącą uzgodnień, o których mowa w ust. 2.
§ 13. 1.Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

tutaj dodałam jeszcze co składa się na treść mapy do celów projektowych i jako podstawę prawną dorzuciła rozp. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, ale czy koniecznie nie wiem
pytanie 2
Cytuj
§ 30. 1.Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się przy wykorzystaniu danych obserwacyjnych określających położenie tych znaków lub punktów granicznych w oparciu o osnowę pomiarową, jaka była wykorzystana do pozyskania tych danych.
2.W przypadku niezachowania się osnowy pomiarowej, o której mowa w ust. 1, na skutek zniszczenia lub przemieszczenia jej punktów albo braku możliwości jej odtworzenia, geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się w oparciu o:
1) opisy topograficzne tych punktów granicznych lub
2) współrzędne tych punktów granicznych po ich uprzednim zharmonizowaniu w drodze matematycznej transformacji z układem odniesienia określonym przez punkty poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej.
3.Wznowione znaki graniczne lub wyznaczone punkty graniczne, po ich stabilizacji lub zamarkowaniu, podlegają ponownemu pomiarowi w oparciu o poziomą osnowę geodezyjną lub pomiarową osnowę sytuacyjną.
4.Wyniki wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych zamieszcza się w protokole, o którym mowa w art. 39 ust. 4 ustawy, zawierającym:
1) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej;
2) identyfikator oraz nazwę obrębu ewidencyjnego;
3) numery działek ewidencyjnych, do których należą wznawiane znaki graniczne lub wyznaczane punkty graniczne;
4) imię i nazwisko oraz numer świadectwa nadania uprawnień geodety sporządzającego protokół;
5) datę sporządzenia protokołu;
6) wskazanie przepisów, na podstawie których wykonane zostały czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych;
7) oznaczenie dokumentów, na podstawie których dokonano wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych;
8) imiona i nazwiska właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych lub innych władających ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków albo osób ich reprezentujących biorących udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych, a także osób prawidłowo zawiadomionych o tych czynnościach, ale nieobecnych podczas wykonywania czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych;
9) oznaczenie punktów granicznych objętych czynnościami wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych z uwzględnieniem oznaczeń tych punktów w operacie ewidencyjnym;
10) opis sposobu stabilizacji lub markowania punktów granicznych;
11) oświadczenia osób, o których mowa w pkt 8, dotyczące czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych;
12) szkic określający położenie wznowionych znaków granicznych lub wyznaczonych punktów granicznych w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych i trwałych szczegółów terenowych;
13) wzmiankę o odczytaniu dokumentu przed podpisaniem;
14) omówienie skreśleń i poprawek;
15) podpis geodety sporządzającego protokół oraz podpisy osób, o których mowa w pkt 8, na każdej stronie protokołu.
5.W przypadku gdy protokół wznowienia znaków granicznych lub protokół wyznaczenia punktów granicznych dotyczy znaków lub punktów granicznych związanych z wieloma nieruchomościami, podpisy osób, o których mowa w ust. 4 pkt 8, wymagane są na tych stronach protokołu, które zawierają informacje dotyczące znaków lub punktów granicznych związanych z nieruchomościami stanowiącymi ich własność, przedmiot użytkowania wieczystego lub innej formy władania ujawnionej w ewidencji, oraz na ostatniej stronie protokołu.
+opis czynności związanych z wytyczeniem budynku, czyli:
- opracowanie geodezyjne projektu (powstaje szkic dokumentacyjny)
- obliczenie miar realizacyjnych potrzebnych do wytyczenia
- tyczenie i zabezpieczenie wytyczonych elementów
- wpis do dziennika budowy i przekazanie szkicu tyczenia kierownikowy budowy
podstawa prawna
prawo geod i kart
rozp rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
rozp. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
pytanie 3
rozp. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16.2, 17. 2,  18, 69


bardzo dużo pisałam własnymi słowami, wiadomości dużo czasu mało, trzeba było szybko pisać , ale udało się:)
« Ostatnia zmiana: 30 Maj 2013, 22:01 wysłana przez aneta83 »