Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: egzamin 18 marca 2013  (Przeczytany 1733 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
egzamin 18 marca 2013
« dnia: 18 Marzec 2013, 21:44 »
Do egzaminu przystąpiło szesnastu uczestników, po części ogólnej nadal był komplet.
Po części opisowej do egzaminu ustnego zostało dopuszczonych jedenaście osób, ostatecznie uprawnienia otrzymało dziewięć osób.
w szczegółach:
Zakres 1,
Zakres 2,
Zakres 4.

Komisja:
Przewodniczący: Cisek

Świadectwa wręczał pan Andrzej Zaręba
Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 18 marca 2013
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marzec 2013, 22:38 »
Zakres 1

1. Proszę podać, w jakich odstępach czasu, podczas ciągłego pomiaru niwelacyjnego dla celów założenia szczegółowej osnowy wysokościowej, należy wykonać pełny zakres sprawdzenia niwelatora i łat. Proszę podać w jaki sposób sprawdza się warunek poziomości osi celowej i w jaki sposób w razie potrzeby, rektyfikuje się niwelator samopoziomujący.
2. Jakie opracowanie geodezyjno-kartograficzne jest podstawą sporządzenia projektu sieci uzbrojenia terenu i według jakich zasad jest wykonywane?
3. Co należy zmierzyć przed i w trakcie każdej sesji pomiarowej przy użyciu GNSS RTK? Gdzie znajdziemy wskazówki dotyczące technik pomiaru RTK?

Zakres 2

1. Geodeta przeprowadzający rozgraniczenie stwierdził, że granice istniejące na gruncie pokrywają się z dokumentami stanowiącymi podstawę do ich ustalenia, jednak mimo to obydwie strony postępowania pozostawały w sporze, którego nie udało się zakończyć aktem ugody. Jaki powinien być dalszy tok postępowania geodety i organu prowadzącego postępowanie rozgraniczeniowe?
2. Geodeta uprawniony, wykonujący podział określonej nieruchomości, do opracowania mapy z projektem podziału tej nieruchomości dokonuje przyjęcia jej granic na podstawie badania danych wykazanych w katastrze nieruchomości. Jakie czynności powinien podjąć w takim przypadku i jakie dodatkowe dane powinien zawierać protokół z przyjęcia tych granic?
3. W celu zachowania aktualności danych objętych ewidencją gruntów i budynków istnieje obowiązek zgłaszania zmian danych zawartych w tej ewidencji. Proszę wymienić osoby, organy i jednostki, na wniosek, których dokonywana jest aktualizacja tych danych.

Zakres 4

1. Proszę podać, jakie typowe pomiary kontrolne należy wykonać dla:
a) kominów przemysłowych,
b) suwnic pomostowych,
c) hal przemysłowych.
2. W wyniku prac budowlanych został zniszczony punkt osnowy realizacyjnej dwufunkcyjnej, będącej jednocześnie osnową do pomiaru przemieszczeń realizowanych obiektów budowlanych, co uniemożliwiło prawidłową kontrolę dalszej obsługi geodezyjnej inwestycji. Proszę opisać w jaki sposób należy rozwiązać ten przypadek.
3. Budowa obiektu drogowego (to pytanie mocno ogólnie może uczestnicy doprecyzują  pytanie)
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 18 marca 2013
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marzec 2013, 07:32 »
Zakres 1

1. Proszę podać, w jakich odstępach czasu, podczas ciągłego pomiaru niwelacyjnego dla celów założenia szczegółowej osnowy wysokościowej, należy wykonać pełny zakres sprawdzenia niwelatora i łat.
2. Jakie opracowanie geodezyjno-kartograficzne jest podstawą sporządzenia projektu sieci uzbrojenia terenu i według jakich zasad jest wykonywane?
3. Pomiary kontrolne przy pomiarze GPS (to pytanie mocno ogólnie może uczestnicy doprecyzują  pytanie)


Pytanie nr 1)
Przepis prawny : Rozporządzenie w sprawie osnów 14-02-2012 załącznik 1 rozdział 7 pkt 14 wg mnie zupełnie odpowiada na pytanie
Cytuj
14.  W trakcie pomiaru wykonuje się obsługę codzienną i sprawdzenie sprzętu, a ponadto co dwa tygodnie lub częściej, jeżeli zaistniały okoliczności mogące powodować obniżenie jego parametrów technicznych, należy wykonać pełen zakres sprawdzenia niwelatora i łat według programu właściwego dla danego sprzętu.

Pytanie nr 2 )
Przepis prawny :
Rozporządzenie w sprawie GESUT z 2-04-2001 art 9.4
Rozporządzenie w sprawie opracowań geodezyjno kartograficznych w budownictwie z 21-02-1995 Art 5 i 6
Rozporządzenie w sprawie standardów z 9-11-2011 Art 79 , 80, 81

Cytuj
Art 9
4. Projekt sporządza się na aktualnej mapie, wykonanej według zasad określonych w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez starostę oraz położenie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.


Art 5.
Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej „mapami do celów projektowych”, powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej — także teren tej strefy.

Art 6.
1. Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:
1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.
2. Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:
1) skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,
2) skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,
3) skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.
3. Wielkość obszaru, o którym mowa w § 5, oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.Art 79.
1. Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.
2. Aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna na obszarze otaczającym teren planowanej kubaturowej inwestycji budowlanej, a także na obszarze planowanym wyłącznie pod działania inwestycyjne, mające na celu przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji.
3. Informacje określające rodzaj aktualnych użytków gruntowych, o których mowa w ust. 2, jeżeli mają znaczenie dla projektanta, mogą być dodatkowo wykazane na mapie do celów projektowych, oprócz informacji zgodnych z operatem ewidencyjnym, bez uprzedniej aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy.
4. W przypadku wykazania na mapie do celów projektowych konturów użytków gruntowych nieujawnionych w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy, na mapie zamieszcza się informację o treści: „kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków”.
5. W przypadku gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości, a jednocześnie w PZGiK brak jest danych określających położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, wykonawca pozyskuje niezbędne dane dotyczące tych punktów w drodze pomiaru.
6. Pomiar punktów granicznych, które nie są na gruncie oznaczone w postaci znaków granicznych, poprzedzają czynności mające na celu ustalenie położenia tych punktów na gruncie w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy lub w trybie przepisów art. 39 ustawy.

Art 80.
1. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole ustalone przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy.
2. Treścią mapy do celów projektowych mogą być miary liniowe pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych określające w szczególności odległości między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi mającymi znaczenie w procesie projektowania.
3. Jeżeli na mapie będą umieszczone inne obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych, o których mowa w ust. 1, należy na mapie umieścić legendę z oznaczeniem występujących obiektów.
4. Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, wyróżnia się linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieszcza się skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, gdy charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą do celów projektowych.
6. W przypadku gdy mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa w ust. 4, wykonawca zamieszcza na tej mapie stosowną informację w tej sprawie.

Art 81.
Treść opisu mapy do celów projektowych stanowią:
1) tytuł mapy „Mapa do celów projektowych”;
2) skala mapy;
3) nazwa miejscowości;
4) identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej;
5) identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego;
6) imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę, oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot;
7) imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę, oraz jego podpis;
8) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej;
9) nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości;
10) oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji;
11) data opracowania mapy.

Pytanie nr 3)
Przepis prawny:
Rozporządzenie w sprawie standardów z 9-11-2011 art 12
Cytuj

Art 12.
1. Przed rozpoczęciem lub w trakcie każdej sesji pomiarowymi technikami kinematycznymi RTK oraz RTN wykonuje się pomiar kontrolny na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 5 km od punktów będących przedmiotem pomiaru.
2. Odchyłka liniowa ustalona na podstawie pomiaru kontrolnego nie może przekraczać:
1) w odniesieniu do współrzędnych prostokątnych płaskich — 0,12 m (dx, dy ? 0,12 m);
2) w odniesieniu do wysokości — 0,09 m (dh ? 0,09 m).

są jeszcze wytyczne g 1-12 rozdział 5 art 22 ale tego nie polecam wymieniać - różnice w dopuszczalnych wartościach kontrolnych.
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline Lakiluki

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 18 marca 2013
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marzec 2013, 17:08 »
Witam.
A mówiłem panie Adminie ;), żebyś dopisał od razu do pytania 1 brakującą część....?
Pytanie 1
1. Proszę podać, w jakich odstępach czasu, podczas ciągłego pomiaru niwelacyjnego dla celów założenia szczegółowej osnowy wysokościowej, należy wykonać pełny zakres sprawdzenia niwelatora i łat.   
Proszę podać w jaki sposób sprawdza się warunek poziomowości osi celowej i w jaki sposób w razie potrzeby, rektyfikuje się niwelator samopoziomujący.
Pytanie 2
2. Jakie opracowanie geodezyjno-kartograficzne jest podstawą sporządzenia projektu sieci uzbrojenia terenu i według jakich zasad jest wykonywane?
3. Co należy zmierzyć przed i w trakcie każdej sesji pomiarowej przy użyciu GNSS RTK? Gdzie znajdziemy wskazówki dotyczące technik pomiaru RTK?

Jigs już w większości podał odpowiedzi. Należy uzupełnić o brakujące rzeczy, podane powyżej w pytaniach;)

Offline nowapocalipse

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 4
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 18 marca 2013
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marzec 2013, 19:07 »
Pytanie 3 zakres drugi nie napisze dokładnie, ale chodziło o opisanie oraganów i jednostek oraz właścicieli na wniosek których wprowadza sie zmiany do ewidencji.
Co do ustnego mogę tylko powiedzieć że trochę podyskutowałem z komisją , ale nie był zadowolony z tego tytułu pan Marzec. Warknął z oburzeniem że to komisja jest od zadawania pytań. Niewiedza komisji jest szokująca, niby specjaliści ale nie potrafili odpowiedzieć na pytanie zadane z mojej strony :) Chodziło o rozgraniczenie,  w którym są dokumenty stwierdzające położenie granicy, ale strony są sporne i nie zgadzają się na nią.Daje do myślenia paragraf Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego mówiący że geodeta nakłania do aktu ugody. Komisja się nie zgodziła z moją odpowiedzią, ale zapytana jak interpretują ten pragraf fuknęli z oburzeniem. Było pytanie jeszcze o decyzję w spec ustawie,co zatwierdza i kto do kogo się możńa odwołać i coś tam o uwłaszczeniu jakiś gospodarstw państwowych, ale nie rolnych.
Ważne że zdałem

Offline justyna

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 18 marca 2013
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marzec 2013, 21:43 »
Zakres 2.
1.Pytanie o rozgraniczenie brzmiało inaczej:
Geodeta przeprowadzający rozgraniczenie stwierdził, że granice istniejące na gruncie pokrywają się z dokumentami stanowiącymi podstawę do ich ustalenia, jednak mimo to obydwie strony postępowania pozostawały w sporze, którego nie udało się zakończyć aktem ugody. Jaki winien być dalszy tok postępowania geodety?
2. Jak podane wyżej.
3. W celu zachowania aktualności danych objętych ewidencją gruntów i budynków istnieje obowiązek zgłaszania zmian danych zawartych w tej ewidencji. Proszę wymienić osoby, organy i jednostki, na wniosek, których dokonywana jest aktualizacja tych danych.

Testy:
Nowe pytania z Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
Co to jest rzędna, co to jest linia pomiarowa, na co składa się treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów osnowy pomiarowej, dokładność skanowania, zakładanie ciągów poligonowych jednostronnie nawiązanych, kiedy wykonuje się opisy topograficzne.

Ustny: Jak opisuje się przebieg granicy w protokole granicznym.

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 18 marca 2013
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Marzec 2013, 21:53 »
Dziękuję, pytania poprawiłem.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


wiedzmy23

 • Gość
Odp: egzamin 18 marca 2013
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marzec 2013, 19:56 »
A ja dziękuje za informacje z 2 zakresu.
Gratuluje szczęśliwcom:)

Offline radek_s

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 40
 • System:
 • Linux Linux
 • Przeglądarka:
 • Chrome 25.0.1364.172 Chrome 25.0.1364.172
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 18 marca 2013
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marzec 2013, 17:02 »
Odnośnie Pytania 3 zakres I dodałbym jeszcze  §11
[xquote]§ 11. Przed rozpoczęciem i  po zakończeniu sesji pomiarowej metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS ustala się wysokość anteny odbiornika z dokładnością do 0,01 m.[/xquote]
« Ostatnia zmiana: 26 Marzec 2013, 17:04 wysłana przez radek_s »

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 18 marca 2013
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marzec 2013, 10:07 »

Ustny: Jak opisuje się przebieg granicy w protokole granicznym.
zastanawiam się czy przy takim pytaniu odpowiedzią jest opis co powinien zawierac protokół graniczny czy to będzie coś innego??
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline delfinserfing

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 18 marca 2013
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Maj 2013, 16:41 »
Zakres 2.
1.Pytanie
Geodeta przeprowadzający rozgraniczenie stwierdził, że granice istniejące na gruncie pokrywają się z dokumentami stanowiącymi podstawę do ich ustalenia, jednak mimo to obydwie strony postępowania pozostawały w sporze, którego nie udało się zakończyć aktem ugody. Jaki winien być dalszy tok postępowania geodety?
Ustny: Jak opisuje się przebieg granicy w protokole granicznym.
W takim przypadku sam nie wiem jak geodeta powinien się zachować. Jeżeli granice istniejące na gruncie pokrywają się z dokumentami stanowiącymi podstawę do ich ustalenia tzn. przebieg granicy może zostać ustalony na podstawie zebranych dowodów geodeta powinien zachować się zgodnie z par.11. Rozporządzenia w sprawie rozgraniczania nieruchomości, następnie przekazać dokumentacje organowi i w związku z treścią art.  33 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami organ wydaję decyzję o rozgraniczeniu  i dopiero strona niezadowolona może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji przekazania sprawy sądowi. 
Wydaje mi się, że niedopuszczalne jest dążenie do spisania aktu ugody w przypadku konfliktu jeżeli posiadamy wystarczające dokumenty na podstawie których możemy zlokalizować granicę w terenie (należałoby chyba stwierdzić które dokumenty są wystarczające a które nie - ale nie znalazłem podstawy prawnej która to określa). Dokumenty, znaki i ślady graniczne powinny być dla geodety priorytetowe w tej sprawie. Wyobraźmy sobie sytuację, że strona chciałyby przenieść własność np.40cm swojej działki sąsiadowi i dogaduje się z nim, że przy rozgraniczaniu będzie z nim w "konflikcie" i geodeta sporządzi akt ugody tak jak będą chciały strony pomimo istniejących dokumentów na podstawie których mógłby wynieść granicę w terenie. Oczywiście ugoda spisana przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Uchylić ją można dopiero w sądzie powszechnym a zainteresowanych wystąpienia do sądu powszechnego nie będzie. (pominięta byłaby sprawa notariusza podatków od wzbogacenia itp. itd w przypadku chęci przeniesienia 40cm swojej działki sąsiadowi). Dlatego myślę, że nie zawsze geodeta powinien dążyć do sporządzenia aktu ugody.
Odnośnie pytania, spotkałem się z taką sytuacją, że geodeta wykonuje czynności zgodnie z par. 15 rozporządzenia o rozgr., przekazuję dokumentację organowi, organ umarza postępowanie rozgraniczeniowe i przekazuje sprawę do sądu. Niby jedna i druga droga postępowania wydaje się być słuszna. (Jedna zgodnie z par 11 rozp. i art. 33 Ustawy) a druga ( par.15 rozp. i art. 34 Ustawy.)
Tylko mam wątpliwości co do drugiej ponieważ wydaję mi się, że jeżeli są wystarczające dokumenty na podstawię których geodeta może zlokalizować granicę w terenie to powinien zachować się zgodnie z 1 procedurą a druga może nastąpić jeżeli posiadamy niewystarczające lub sprzeczne dokumenty otrzymanych z ośrodka. Co o tym myślicie i może gdzieś się mylę?

Offline arcadio

 • Rosja to nie kraj... to stan umysłu.
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 88
 • "Im więcej trenuję, tym więcej mam szczęścia..."
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 23.0.1271.95 Chrome 23.0.1271.95
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 18 marca 2013
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Maj 2013, 20:25 »
do pytania
3. Co należy zmierzyć przed i w trakcie każdej sesji pomiarowej przy użyciu GNSS RTK? Gdzie znajdziemy wskazówki dotyczące technik pomiaru RTK?
dodałbym, że wskazówki można szukać w wyjaśnieniach GUGiK w sprawie pomiarów satelitarnych.
"Trafić w pytania- łatwiej jak się po prostu dużo umie."
Lupus