Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: egzamin 15 maja 2013  (Przeczytany 2121 razy)

Offline seb

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 4
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil
egzamin 15 maja 2013
« dnia: 15 Maj 2013, 23:24 »
witam,
dzisiaj zdawało 16 osób; zdało:
5 na zakres I
1 na zakres II

Pytania z zakresu I( z głowy):
1. Wyrównanie osnowy pomiarowej w połączeniu z pomiarami GNSS.
2. Pomiary wysokościowe dokładności, techniki pomiaru.
3. Mapa zasadnicza.

Offline mrB

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 63
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 maja 2013
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Maj 2013, 00:46 »
6 z 16, niezły przesiew ;s
pytania nie wydają się być trudne na pierwszy rzut oka, fajnie gdybyś je trochę bardziej sprecyzował (zakr I konkretnie). czyżby to na ustnym taki odstrzał zrobili?

Offline InkwizytorBC

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 7
 • System:
 • Linux Linux
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.11 Opera 12.11
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 maja 2013
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maj 2013, 08:22 »
Odsiew był na pisemnym. Opisówke przeszło na zakresie I 5/13 a II 1/3. Pytania były proste, ale ocenianie dość surowe. Jak się napisało konkretne poprawne odpowiedzi na pytania (tak powiedzmy stronę A4 na każde), to można było dostać 4 punkty z 7. Trzeba było pisać wszystko co przyszło do głowy, a na to niestety niektórym nie starczyło czasu.
A jeśli chodzi o uściślenie pytań, to tak:
1. Opisz w jaki sposób dokonuje się wyrównania współrzędnych i oceny dokładności punktów osnowy pomiarowej sytuacyjnej z wykorzystaniem obserwacji pozyskanych w drodze geodezyjnych pomiarów terenowych bezpośrednich, precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS oraz danych archiwalnych PZGiK o wystarczającej dokładności?
2. Proszę podać warunki techniczne i praktyczne wykonywania pomiarów wysokościowych terenu. Co jest podstawowym kryterium dokładności pomiarów wysokościowych?
3. Proszę podać ogólne zasady tworzenia mapy zasadniczej.

Czyli tak jak pisałem wyżej - pytania niezbyt trudne, pojawiały się w przeszłości. Odpowiedź łatwo znaleźć, no ale niestety... Za poprawne odpowiedzi bez wodotrysków - 4 punkty na 7 za każde zadanie, co nie da 15 :)

Ciekawe jak kolegom poszło na ustnym.
« Ostatnia zmiana: 16 Maj 2013, 08:50 wysłana przez InkwizytorBC »

wiedzmy23

 • Gość
Odp: egzamin 15 maja 2013
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maj 2013, 09:07 »
A wiadomo coś o drugim zakresie ?

Offline mrB

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 63
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 maja 2013
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maj 2013, 10:32 »
1. Opisz w jaki sposób dokonuje się wyrównania współrzędnych i oceny dokładności punktów osnowy pomiarowej sytuacyjnej z wykorzystaniem obserwacji pozyskanych w drodze geodezyjnych pomiarów terenowych bezpośrednich, precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS oraz danych archiwalnych PZGiK o wystarczającej dokładności?
2. Proszę podać warunki techniczne i praktyczne wykonywania pomiarów wysokościowych terenu. Co jest podstawowym kryterium dokładności pomiarów wysokościowych?
3. Proszę podać ogólne zasady tworzenia mapy zasadniczej.

no dobra to spróbujmy:
pyt 1.

§ 16.2 § 18 § 74  z Rozporządzenia MSWiA  w sprawie standardów

§ 16.2 Średni błąd położenia punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej nie może być większy niż 0,10 m względem najbliższych punktów poziomej osnowy geodezyjnej.

§ 18. 1. Dane obserwacyjne dotyczące osnowy pomiarowej wyrównuje się metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci jednorzędowej.
2. Miarą dokładności założonej osnowy pomiarowej są błędy średnie położenia wyznaczanych punktów, przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania.

§ 74. Przy opracowaniu wyników pomiarów osnowy pomiarowej stosuje się przepisy § 18, a ponadto:
1) do wyrównania osnowy pomiarowej przyjmuje się łącznie dane obserwacyjne oraz inne dane PZGiK o odpowiedniej dokładności;
2) wyniki pomiaru przed wyrównaniem podlegają redukcji ze względu na:
a) stałe błędy instrumentalne,
b) odchylenia stanu środowiska w trakcie pomiaru od warunków idealnych, normalnych lub założonych,
c) pochylenie terenu,
d) przyjęty system odniesień przestrzennych (np. redukcja na poziom elipsoidy, redukcja ze względu na odwzorowanie);
3) dane obserwacyjne przy ich wyrównaniu podlegają matematycznemu zrównoważeniu;
4) w przypadku osnów pomiarowych, których dane obserwacyjne pozyskane zostały zarówno w drodze geodezyjnych pomiarów terenowych, jak i precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS, stosuje się metodę łącznego wyrównania tych danych obserwacyjnych.


pyt 2:

Rozporządzenie w sprawie standardów  Art. 4.1 + Art. 36.1 + Art. 35.1 + Art. 3.3

Art. 3.3 Wyniki pomiaru wysokościowego wyraża się w metrach z precyzją do 0,1 m, 0,01 m lub 0,001 m w zależności od dokładności wykonywanego pomiaru.
Art. 4. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się w oparciu o punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej.

§ 35. 1. Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowych, dla których wymagane jest określenie wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych, oraz pikiety.
2. Ze względu na dokładność określania wysokości wyróżnia się:
1) naziemne szczegóły terenowe, w szczególności:
a) przekroje poprzeczne ulic i dróg urządzonych,
b) elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu;
2) podziemne szczegóły terenowe, takie jak:
a) dna studzienek kanalizacyjnych,
b) wloty i wyloty przewodów kanalizacyjnych oraz przyłączy w ich najniższych punktach,
c) osie przewodów podziemnych wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych oraz innych przewodów   
    rurowych,  a także górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów,
d) wierzchy i dna kanałów przewodów kanalizacyjnych, komór i studni sieci uzbrojenia terenu,
e) górne krawędzie (powłoki) kabli doziemnych lub wierzchy rur ochronnych tych kabli,
f) załamania pionowe i poziome osi przewodów sieci uzbrojenia terenu, a także górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów.

§ 36. 1. Geodezyjny pomiar wysokościowy elementów szczegółów terenowych, o których mowa w § 35, na potrzeby tworzenia i aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy, wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości pikiet względem najbliżej położonych punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej z dokładnością nie mniejszą niż:
1) 0,05 m — dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie;
2) 0,02 m — dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych;
3) 0,10 m — dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet, o których mowa w § 35 ust. 3, niemarkowanych w terenie.


11) geodezyjnym pomiarze wysokościowym — rozumie się przez to pomiar różnic wysokości między punktami obiektów, umożliwiających określenie wysokości punktów lub pomiar wysokości punktów w układzie wysokościowym państwowego systemu odniesień przestrzennych;

i pyt 3:

ustawa PGiK

Cytuj
) Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych,
obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
1) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
4) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
5) państwowego rejestru nazw geograficznych;
6) ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
7) rejestru cen i wartości nieruchomości;
8) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skalach 1:10 000—1:100 000,
w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
9) obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
10) szczegółowych osnów geodezyjnych;
11) zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
1b.5) Dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych
o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:500—1:5000, zharmonizowane z bazami d

Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których
mowa w ust. 1a i 1b, są:
2) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000;

Art. 7d. Do zadań starosty należy w szczególności:

28) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7
i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000,
1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e
pkt 1 i 2.

Rozp w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych parrozdział 3 par 15.4

na potrzeby wykonywania map w skalach od 1:10000 w szczególności mapy ewidencyjnej i zasadniczej stosuje się układ współrzędnych PL-2000

Rozporządzenie
Ministra Administracji i C yfryzacji1)
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych
oraz mapy zasadniczej
par 15

§ 15. Mapę zasadniczą tworzy się na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w:
1) bazie danych EGiB;
2) bazie danych GESUT;
3) bazie danych PRG;
4) bazie danych PRPOG;
5) BDOT500;
6) BDSOG.

na pytanie 3cie pewnie możnaby jeszcze coś wyciągnąć z rozp o bazach danych, ale wątpie żeby czas pozwolił

pierwsze 2 pytania na zasadzie ctrl c ctrl v od kogos z forum, pewnie Jigsa, więc jemu zasługi się należą ;]

mówisz ze z takim czymś można było nie zdać?

Offline koneho

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 maja 2013
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maj 2013, 10:47 »
A propos 3 pytania to zastanawia mnie czy Art 4 PGiK ma tutaj takie zastosowanie, bo rzeczywiście są tutaj wymienione bazy danych , ale w par 15 rozp ws mapy zasadniczej jest dokładnie napisane co składa się na mapę zasadniczą i nie wiem czy przytaczanie całego art 4 nie jest trochę stratą czasu ? p.s. Swoją wypowiedzią nie chce negować włożonych wysiłków w opracowanie przez Was pytań , jedynie chce skonsultować słuszność mojej uwagi :D

Offline mrB

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 63
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 maja 2013
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maj 2013, 11:09 »
Wylajtuj, każdy tu siedzi jak na szpilkach żeby tylko nikogo nie urazić ;]

pewnie masz racje, zamiast tego możnaby pewnie dorzucić coś fajnego z rozporządzenia

Offline InkwizytorBC

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 7
 • System:
 • Linux Linux
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.11 Opera 12.11
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 maja 2013
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maj 2013, 11:16 »
mówisz ze z takim czymś można było nie zdać?

Za pierwsze dostałbyś 4 punkty, bo dokładnie tak napisałem. Drugie ok. Za trzecie też dostałbyś 4 punkty, bo jeszcze trzeba było opisać rzeczy z załącznika z zasad tworzenia mapy zasadniczej (przynajmniej tak się dowiedziałem oglądając pracę), chociaż pytanie było o ogólne zasady.

Offline koneho

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 maja 2013
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maj 2013, 11:26 »
Myślę, ( o ile oczywiście czas pozwoli) że możnaby dodać par 21. Ogólnie wymienić , że sątaki i taki załączniki do rozporządzenia które są o tym i o tym .... NO i ja tak jak kolega wspomniał, że może należy podać coś o tej generalizacji przy tworzeniu mapy , przysłanianiu obiektów , może , że jeszcze np na MZ w skalach 1:2000 i 1:5000 nie występuję przyłącze (o ile dobrze zrozumiałem załącznik) No i ogólnie opisać redakcje kartograficzną mapy z załącznika ... chociaż jak pewnie wiadomo trzeba będzie i tak to wkuć na blachę , bo w razie ustnego mogą o to pytać ...

Offline mrB

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 63
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 maja 2013
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Maj 2013, 11:38 »
nie wiem co w tym pierwszym można wrzucić. może coś o adaptacji osnów dawnych? może to ma związek z danymi archiwalnymi PZGiK?

Offline koneho

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 maja 2013
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Maj 2013, 11:45 »
Wiesz jak Ci starczy czasu to pewnie można coś nadmienić , że jest taki coś jak adaptacja wyników, no bo w pytaniu jest wyraźnie napisan, że dane PZGiK o wystarczającej dokładności czyli już spełniające tak to nazwę "warunki adaptacji" więc już sam nie wiem jak się do tego odnieść, chociaż ja bym chyba wymienił , ale się nie rozpisywał. Może Jigs coś więcej napisze :)

Offline InkwizytorBC

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 7
 • System:
 • Linux Linux
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.11 Opera 12.11
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 maja 2013
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Maj 2013, 11:48 »
nie wiem co w tym pierwszym można wrzucić. może coś o adaptacji osnów dawnych? może to ma związek z danymi archiwalnymi PZGiK?

Nie, bardziej chodziło o wagowanie. Napisałem tak, ale to było za mało. Trzeba było dokładnie opisać zależność matematyczną między obserwacjami apriori i ich wagami. Kłania się rachunek wyrównawczy, a nie Rozporządzenie. Nie wpadłem na to :) I dodatkowo też coś o "wektorach przestrzennych" danych, ale nie wiem o co chodzi.

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 maja 2013
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Maj 2013, 11:59 »
no dobra to spróbujmy:
pyt 1.

§ 16.2 § 18 § 74  z Rozporządzenia MSWiA  w sprawie standardów

§ 16.2 Średni błąd położenia punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej nie może być większy niż 0,10 m względem najbliższych punktów poziomej osnowy geodezyjnej.

§ 18. 1. Dane obserwacyjne dotyczące osnowy pomiarowej wyrównuje się metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci jednorzędowej.
2. Miarą dokładności założonej osnowy pomiarowej są błędy średnie położenia wyznaczanych punktów, przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania.

§ 74. Przy opracowaniu wyników pomiarów osnowy pomiarowej stosuje się przepisy § 18, a ponadto:
1) do wyrównania osnowy pomiarowej przyjmuje się łącznie dane obserwacyjne oraz inne dane PZGiK o odpowiedniej dokładności;
2) wyniki pomiaru przed wyrównaniem podlegają redukcji ze względu na:
a) stałe błędy instrumentalne,
b) odchylenia stanu środowiska w trakcie pomiaru od warunków idealnych, normalnych lub założonych,
c) pochylenie terenu,
d) przyjęty system odniesień przestrzennych (np. redukcja na poziom elipsoidy, redukcja ze względu na odwzorowanie);
3) dane obserwacyjne przy ich wyrównaniu podlegają matematycznemu zrównoważeniu;
4) w przypadku osnów pomiarowych, których dane obserwacyjne pozyskane zostały zarówno w drodze geodezyjnych pomiarów terenowych, jak i precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS, stosuje się metodę łącznego wyrównania tych danych obserwacyjnych.


pyt 2:

Rozporządzenie w sprawie standardów  Art. 4.1 + Art. 36.1 + Art. 35.1 + Art. 3.3

Art. 3.3 Wyniki pomiaru wysokościowego wyraża się w metrach z precyzją do 0,1 m, 0,01 m lub 0,001 m w zależności od dokładności wykonywanego pomiaru.
Art. 4. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się w oparciu o punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej.

§ 35. 1. Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowych, dla których wymagane jest określenie wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych, oraz pikiety.
2. Ze względu na dokładność określania wysokości wyróżnia się:
1) naziemne szczegóły terenowe, w szczególności:
a) przekroje poprzeczne ulic i dróg urządzonych,
b) elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu;
2) podziemne szczegóły terenowe, takie jak:
a) dna studzienek kanalizacyjnych,
b) wloty i wyloty przewodów kanalizacyjnych oraz przyłączy w ich najniższych punktach,
c) osie przewodów podziemnych wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych oraz innych przewodów   
    rurowych,  a także górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów,
d) wierzchy i dna kanałów przewodów kanalizacyjnych, komór i studni sieci uzbrojenia terenu,
e) górne krawędzie (powłoki) kabli doziemnych lub wierzchy rur ochronnych tych kabli,
f) załamania pionowe i poziome osi przewodów sieci uzbrojenia terenu, a także górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów.

§ 36. 1. Geodezyjny pomiar wysokościowy elementów szczegółów terenowych, o których mowa w § 35, na potrzeby tworzenia i aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy, wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości pikiet względem najbliżej położonych punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej z dokładnością nie mniejszą niż:
1) 0,05 m — dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie;
2) 0,02 m — dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych;
3) 0,10 m — dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet, o których mowa w § 35 ust. 3, niemarkowanych w terenie.


11) geodezyjnym pomiarze wysokościowym — rozumie się przez to pomiar różnic wysokości między punktami obiektów, umożliwiających określenie wysokości punktów lub pomiar wysokości punktów w układzie wysokościowym państwowego systemu odniesień przestrzennych;

i pyt 3:

ustawa PGiK

na pytanie 3cie pewnie możnaby jeszcze coś wyciągnąć z rozp o bazach danych, ale wątpie żeby czas pozwolił

pierwsze 2 pytania na zasadzie ctrl c ctrl v od kogos z forum, pewnie Jigsa, więc jemu zasługi się należą ;]

mówisz ze z takim czymś można było nie zdać?

co do pytania 3)
Ja pisałbym z:
PGiK co to mapa zasadnicza
Cytuj
7) mapie zasadniczej — rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych;

Rozporzadzenie w sprawie bdgesut bdot i mapie zasadniczej z 2013 r par 15 , 16 , 21 oraz 19 z wypisaniem tych standardów(tytuły rozdziałów)
Cytuj

§ 15. Mapę zasadniczą tworzy się na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w:
1)  bazie danych EGiB;
2)  bazie danych GESUT;
3)  bazie danych PRG;
4)  bazie danych PRPOG;
5)  BDOT500;
6)  BDSOG.

§ 16. Wykaz obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej, pozyskanych z baz danych, o których mowa w § 15, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 21. System teleinformatyczny, w którym tworzy się mapę zasadniczą w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, zapewnia w szczególności:
1)  kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;
2)  identyfikację źródła obiektów stanowiącego podstawę do tworzenia mapy zasadniczej;
3)  generalizację i wizualizację kartograficzną obiektów, o których mowa w § 16;
4)  generowanie i redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej;
5)  przetwarzanie treści mapy zasadniczej do postaci zbiorów danych w formie cyfrowej lub dokumentów elektronicznych GML, w formacie zgodnym ze schematem aplikacyjnym;
6)  wydruk mapy zasadniczej:
a)   w kroju arkuszowym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy,
b)   z wybranego obszaru

§ 19. Standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej
- generalizacja obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej
-wizualizacja kartograficzna obiektów stanowiących treść mz
- redakcja kartograficzna treści mz
- wykaz znaków kartograficznych dla obiektów stanowiących treść mz


Rozporządzenie w sprawie systemy odniesień z 2012 par 15.1 pkt 4
Cytuj
§ 15. 1. Państwowy system odniesień przestrzennych stosuje się w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych przez organy władzy publicznej, przy czym:
4) układ współrzędnych PL-2000 stosuje się na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1:10 000 — w szczególności mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.

i ewentualnie z PGiK art 4.1 jeżeli czasu starczyłoby
« Ostatnia zmiana: 16 Maj 2013, 12:04 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline InkwizytorBC

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 7
 • System:
 • Linux Linux
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.11 Opera 12.11
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 maja 2013
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Maj 2013, 12:03 »
No i to wciąż mogłoby być za mało.

Offline koneho

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 maja 2013
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Maj 2013, 12:03 »
W par 73 R ws standardów jest mowa o wagach i obserwacjach, tylko że w tym paragrafie zapis odnosi się do osnowy wysokościowej, a nie poziomej...