Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: egzamin 15 lutego 2013  (Przeczytany 2902 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
egzamin 15 lutego 2013
« dnia: 15 Luty 2013, 20:39 »
Do egzaminu podeszło szesnastu uczestników, testy zdali wszyscy (jedna osoba zwolniona z testów). Część opisowa zdało siedem osób. Egzamin ustny okazał się być dla dwóch osób nie pomyślny.
Uprawnienia otrzymało osiem osób:
Zakres 1 cztery osób
Zakres 4 jedna osoba

Komisja:
Przewodniczący: Cegielski
Ostatni nadany nr uprawnień 21997

Pytań niestety nie mam tym razem ... liczę że ktoś ze szczęśliwej piątki je przytoczy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 15 lutego 2013
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Luty 2013, 09:24 »
Pytania egzaminacyjne były z zakresów: 1, 2, 4, 5.

Zakres 1 - brzmienie mocno ogólne może uczestnicy je doprecyzują:
 • Opisać układ 2000 z podziałem na godła mapy
 • Tok postępowania przy tworzeniu roboczej bazy danych dla szczegółów pierwszej grupy dokładnościowej
 • Metody wyrównania wysokościowej osnowy pomiarowej

Zakres 2 - brzmienie mocno ogólne może uczestnicy je doprecyzują:
 • Linia brzegowa przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków
 • Gmina chce wykupić działkę od prywatnego właściciela o nieuregulowanym stanie prawnym

Zakres 4 - brzmienie mocno ogólne może uczestnicy je doprecyzują:
 • Przemieszczenia
 • Szkic dokumentacyjny
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline chudy_2000

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 58
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 lutego 2013
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Luty 2013, 13:24 »
Można powiedzieć że GUGiK nie śpi zawsze jakieś nowe pytanko na egzaminie się pojawi.
Co myślicie o takich odpowiedziach na zakres 1
Pyt. 1
§ 13. 1. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów na elipsoidzie odniesienia GRS80 odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii odwzorowania Gaussa-Krügera.2. Obszar Polski obejmują cztery pasy południkowe układu współrzędnych PL-2000 o rozciągłości równej 3o długości geodezyjnej każdy, o południkach osiowych: 15oE, 18oE, 21oE i 24oE, oznaczane odpowiednio numerami: 5, 6, 7 i 8.
§ 19. 1. Podstawą podziału na arkusze mapy i nadawania im godła w układzie współrzędnych PL-2000 jest arkusz mapyw skali 1:10 000 o wymiarach 5 km na 8 km, przy czym godło każdego arkusza mapy w skali 1:10 000 składa się z trzech liczb rozdzielonych kropkami, gdzie:1) pierwsza, jednocyfrowa liczba oznacza numer pasa południkowego (5, 6, 7 lub 8 ) i powstaje przez podzielenie wartości południka osiowego pasa południkowego przez liczbę 3;2) druga, trzycyfrowa liczba określa numer rzędu, do którego przynależy arkusz, i powstaje jako liczba całkowita dzielenia(xi – 4920) przez 5, gdzie xi oznacza współrzędną północną dowolnego punktu z pasa południkowego wyrażoną w kilometrach[km];3) trzecia, dwucyfrowa liczba określa numer kolumny, do której przynależy arkusz, i powstaje jako liczba całkowita dzielenia(yi – 332) przez 8, gdzie yi oznacza współrzędną wschodnią dowolnego punktu z pasa południkowego wyrażoną w kilometrach [km] z pominięciem początkowej cyfry oznaczającej numer pasa południkowego.2. Godło arkusza mapy w skali 1:5000, 1:2000, 1:1000 i 1:500 powstaje przez dodanie do godła mapy w skali 1:10 000liczby wynikającej z podziału odpowiednio:1) arkusza mapy w skali 1:10 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:5000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone liczbami 1, 2, 3i 4, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;2) arkusza mapy w skali 1:10 000 na 25 arkuszy mapy w skali 1:2000, po 5 arkuszy w rzędzie, oznaczone liczbami od 01do 25, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;3) arkusza mapy w skali 1:2000 na 4 arkusze mapy w skali 1:1000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone liczbami 1, 2, 3 i 4,poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;4) arkusza mapy w skali 1:1000 na 4 arkusze mapy w skali 1:500, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone liczbami 1, 2, 3 i 4,poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej.
Podstawa prawna : ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2012 r.w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Pyt. 2
§ 63. 1. Opracowanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obejmuje:1) przetworzenie danych obserwacyjnych uzyskanych w wyniku pomiarów do zbiorów współrzędnych prostokątnych płaskich oraz wysokości punktów w państwowym systemie odniesień przestrzennych;2) utworzenie, na podstawie zbiorów danych pozyskanych przez wykonawcę z PZGiK oraz z przetworzonych danych obserwacyjnych, o których mowa w pkt 1, roboczej bazy danych obiektów przestrzennych;3) edycję, na podstawie danych zawartych w roboczej bazie danych, odpowiednich map lub innych opracowań kartograficznych oraz raportów w postaci rejestrów, wykazów, zestawień.2. Treść roboczej bazy danych wykonawca porównuje z treścią ortofotomapy cyfrowej w celu wyeliminowania błędów grubych dotyczących położenia i właściwości topologicznych obiektów objętych tą bazą, jeżeli organ, do którego zgłoszone zostały prace geodezyjne i kartograficzne, udostępni wykonawcy odpowiednią ortofotomapę cyfrową.
§ 67. 1. Przy tworzeniu roboczej bazy danych porównuje się wartości współrzędnych punktów granicznych ustalonych na podstawie pomiaru z wartościami współrzędnych tych samych punktów uzyskanych przez wykonawcę z PZGiK.2. W roboczej bazie danych ujawnia się współrzędne ustalone na podstawie pomiaru, jeżeli:1) pomiar punktów granicznych oznaczonych na gruncie wykonany został z większą dokładnością niż pomiar tych samych punktów będący źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych z PZGiK;2) pomiar punktów granicznych poprzedzony został ustaleniem ich położenia w trybie przepisów rozdziału 6 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.3. W przypadku gdy współrzędne będące wynikiem pomiaru dotyczą punktów granicznych, w stosunku do których w czynnościach ustalenia ich położenia ujawniony został spór graniczny, współrzędne te ujawnia się w roboczej bazie danych:1) z informacją, że określają one przebieg granicy będącej przedmiotem sporu, lub2) jeżeli zostaną one uprzednio ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.4. Informacje o punktach wyznaczających granice będące przedmiotem sporu zamieszcza się w formie opisowej na dokumentach tworzonych na podstawie zbiorów danych zawartych w roboczej bazie danych.5. Jeżeli pomiar będący przedmiotem opracowania oraz pomiar będący źródłem danych PZGiK wykonane były z tą samą dokładnością, a odchylenie liniowe między matematycznym przedstawieniem tego samego punktu granicznego ustalonym na podstawie danych z pomiaru oraz danych pozyskanych z PZGiK nie przekracza dopuszczalnych wartości określonych w ust. 6, w roboczej bazie danych ujawnia się dane pozyskane z PZGiK.6. Dopuszczalne wartości odchylenia liniowego wynoszą:1) dla punktów stabilizowanych — 0,15 m;     2) dla punktów niestabilizowanych — 0,25 m.7. Faktyczną wartość odchylenia liniowego (dl), o którym mowa w ust. 5, ustala się według wzoru: w którym:?x = Xp – Xd a ?y = Yp – Yd przy czym: Xp i Yp — to współrzędne płaskie prostokątne uzyskanena podstawie pomiaru, Xd i Yd — to współrzędne płaskie prostokątne pozyskane z PZGiK.8. Przepisy ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 5, ust. 6 pkt 1 oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do innychniż punkty graniczne szczegółów terenowych I grupy.
Podstawa prawna : ROZPORZĄDZENIE MSWiA z dnia 9 listopada 2012 r.

Pyt. 3
§ 18. 1. Dane obserwacyjne dotyczące osnowy pomiarowej wyrównuje się metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci jednorzędowej.2. Miarą dokładności założonej osnowy pomiarowej są błędy średnie położenia wyznaczanych punktów, przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania.
§ 73. 1. Przy wyrównywaniu danych obserwacyjnych pomiarowej osnowy wysokościowej przepisy§ 18 ust. 1 stosuje się odpowiednio.2. Przy wyrównywaniu niwelacji geometrycznej wagi danych obserwacyjnych są odwrotnie proporcjonalne do długości ciągów niwelacyjnych.3. Przy wyrównywaniu niwelacji trygonometrycznej wagi danych obserwacyjnych są odwrotnie proporcjonalne do kwadratu długości ciągów niwelacyjnych.4. Wysokości punktów po wyrównaniu wykazuje się z precyzją zapisu do 0,01 m.
Podstawa prawna : ROZPORZĄDZENIE MSWiA z dnia 9 listopada 2012 r.

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 15 lutego 2013
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Luty 2013, 14:17 »
Na pytanie 1 wydaje się trochę za mało - brak jest informacji o osi Y-kowej
Pytanie 2 wydaje się być kompletne.
Na pytanie 3 też trochę za mało ...
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline chudy_2000

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 58
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 lutego 2013
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Luty 2013, 16:48 »
Do pytania 3 można jeszcze dopisać § 74 z gniota,  nic innego do głowy mi nie przychodzi.

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 15 lutego 2013
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Luty 2013, 16:55 »
hmmm jednak jeszcze raz bym zobaczył co tam w standardach słychać, rozpisałbym się jeszcze o metodach pomiaru dokładności ... tak mi się wydaje, o ile jest taki paragraf.

Tryskasz wiedzą i egzamin 5 marca powinien być dla Ciebie czystą formalnością
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline ewelina85

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 14
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 lutego 2013
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Luty 2013, 16:56 »
Punkt przecięcia się obrazu równika z obrazem południka osiowego otrzymuje współrzędną x=0, a punkty leżące na południku osiowym współrzędną y=500 000m. W celu jednoznacznego określenia położenia punktu, przed współrzędną y podaje się numer pasa południkowego np. 7 500 000 przy południku L=21.
sYsTEM połączył wiadomości: 16 Luty 2013, 17:04
...i troszkę z załącznika do rozporządzenia z 15.10.2012 w sprawie państwowego systemu odniesień, można napisać o współczynniku skali w południku osiowym i wiele innych informacji ;) (pyt.1)
« Ostatnia zmiana: 16 Luty 2013, 17:04 wysłana przez ewelina85 »

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 15 lutego 2013
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Luty 2013, 17:09 »
 :scenic: da się można  :scenic:  razem wymyślimy takie odpowiedzi że GUGiK nawet nie wpadł by na tak kompleksowe rozwiązanie ... tylko jak zawsze jest jeden problem  mało czasu na przelanie tego wszystkiego na papier :posting:
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline chudy_2000

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 58
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 lutego 2013
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Luty 2013, 17:23 »
Oby było tak jak mówisz, egzamin śni mi się po nocach, ostatnio testy zaliczyłem na 56 pkt. do pisemnego nie dotrwałem bo się obudziałem  ;D, a tak na poważnie to w rozporządzeniu jest dużo informacji o układzie 2000, tylko pytania czy starczy czasu żeby to wszystko opisać.
sYsTEM połączył wiadomości: 16 Luty 2013, 17:34
Ciekawe czy ktoś z piątki szczęśliwców jest użytkownikiem forum, miło by było jak by się podzielili swoimi wrażeniami z wczorajszego dnia. Może szanowna komisja zadawała jakieś niestandardowe pytania :mail1:
« Ostatnia zmiana: 16 Luty 2013, 17:34 wysłana przez chudy_2000 »

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Symbian OS 9.4 / Nokia C5-03 Symbian OS 9.4 / Nokia C5-03
 • Przeglądarka:
 • Safari Safari
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 15 lutego 2013
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Luty 2013, 18:42 »
Nasz kolega lukhla jest jednym z tych szczęśliwców, a pisząc więcej został prymusem z punktacją 55 i 19 i czytał tekst przyżeczenia. Dajmy dzień odpoczynku.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline GOSZA

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 lutego 2013
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Luty 2013, 18:45 »
Witam :-)
przyłączę sie do rozmowy-miałam okazje uczestniczyć w egzaminie ale nietsty na ustnym sie nie powiodło.Pokrótce omówię jak to wyglądało (dla zainteresowanych) oraz omówie pytania:-)

jeśli chodzi o odp na pytania z zakresu 1 to tak:

1.   Opisać układ 2000 tworzący układ odniesienia z podziałem na godła mapy, wskazanie początku układu, elipsoida, podstawa prawna.
Podstawa prawna : ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2012 r.w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych paragrafy: § 13. 1 i 2, § 15. 4, § 17. 1 i 2, § 19

2.   Tok postępowania przy tworzeniu roboczej bazy danych dla szczegółów pierwszej grupy dokładnościowej
Podstawa prawna : ROZPORZĄDZENIE MSWiA z dnia 9 listopada 2012 r. § 63, § 67

3.   Metody wyrównania wysokościowej osnowy pomiarowej
Podstawa prawna : ROZPORZĄDZENIE MSWiA z dnia 9 listopada 2012 r. § 16.3, § 16.4, § 18, § 74, § 74 (UWAGA!!! wg komisji bardzo ważne w tym pytaniu jest § 16.3, § 16.4)

Ja bynajmniej napisałam dokładnie te paragrafy i uzyskałam 17 pkt-ów.
Z testu byłam zwolniona (miałam 59 pkt-ów). Niestety jak sie okazało wyniki z testów ani z egz. pismenego nie miały kompletnie wpływu na ocene koncowa egzaminu.

Jesli chodzi o egz ustny to pytania moje dotyczyly:
- porównanie szkicu dokumentacyjnego i szkicu z inwentaryzacji (co zawieraja, czym sie roznia, jakie miary kontrolne itp- czyli standardowo wiadomosci z gniota)
- osnowa realizacyjna - wszystko na temat oraz dokalndnie kiedy tzn w jakich przypadkach ja stabilizujemy a kiedy nie (odp udzielalam z gniota ale jak sie okazalo nie bylo to wystarczajace i za malo)
- pomiarowa osnowa wysokosciowa i omowienie niwelacji trygonometrycznej ( omawialam paragrafy z gniota ale tez sie okazalo za malo :-))
- szczegolowa osnowa pomiarowa (jakie punkty ja tworza, ogolna charakterystyka)
UWAGA:-)  komisje nie interesowały wiadomości n/t tej osnowy z nowego rozp w sprawie osnów tylko chcieli wiedziec wszystko na temat tej osnowy ze starego rozp ktore obowiazywalo przed wejsciem w  zycie tej aktualneg;-)
- definicja i porównanie wysokości elipsoidalnej i wysokości normalnej
- pomiary satelitarne wysokosciowej osnowy pomiarowej i jakimi metodami mozna to zrobic  w celu uzyskania dokladnosci 0,2m dla szczegółów terenowych typu studzienki kanalizacyjne i uzasadnic wybor danej metody (NIE techniki) dlaczego taka a nie inna (nie chodzilo o techniki pomiaru w danej metodzie)

Mam nadzieje, ze moje pytania sie komus przydadza na egzaminie:-)

Zycze powodzenia wszystkim i wytrwalosci w zdawaniu:-)

Pozdrawiam, GOSZA
 
 

Offline chudy_2000

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 58
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 lutego 2013
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Luty 2013, 20:10 »
Dzięki za informacje, szkoda że Twoje odpowiedzi nie usatysfakcjonowały komisji.
Rada Starszych rządzi się swoimi prawami.

Offline awielik

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 7
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 24.0.1312.57 Chrome 24.0.1312.57
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 lutego 2013
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Luty 2013, 20:29 »
Jak wspominam swój egz. to odnosiłem wrażenie, że niektóre osoby w komisji jakby nie zauważyły, że przepisy się zmieniły i instrukcje przestały obowiązywać. Dalej pytali z tego co kilka lat temu, żądając odpowiedzi właśnie z nieobowiązujących przepisów. Co zrobić, to oni ostatecznie decydują czy się zaliczy czy nie. Więc rada dla wszystkich ode mnie by instrukcje i wytyczne mimo wszystko poczytać.

Offline GEO-MASTER

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • Grzegorz Cebulski
 • System:
 • Android 2.3.4 / Sony Ericsson LT15i Android 2.3.4 / Sony Ericsson LT15i
 • Przeglądarka:
 • Safari 4.0 Safari 4.0
  • Zobacz profil
  • GEO-MASTER Zielona Góra
Odp: egzamin 15 lutego 2013
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Luty 2013, 20:46 »
Witam,
Jak czytam Wasze wypowiedz to nasuwa mi sie pytanie, jak żyć i czego się uczyć, egzamin 5 marca a ja juz nie wiem co mam czytac ...... instrukcje????  Chyle czola przed.tymi co zdali i współczuję tym co polegli.
Pozdrawiam

Offline lukhla

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 10
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 24.0.1312.57 Chrome 24.0.1312.57
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 15 lutego 2013
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Luty 2013, 09:15 »
Pozdrowienia dla Admina z wyrazami uznania  :)
Moja historia: Test - forum EwMapa, Opisowe j.w. - Standardy + Rozp. w sprawie odniesień, Ustne - loteria, szczęście
Na ustnych miałem:
1. Warstwice na mapie
2. Narysować studzienkę kanalizacyjną i opisać
3. Co znajduje się na MDCP
4. I ustalenie przebiegu granic wg. EGiB i Standardów (odpowiedzi nie udało się ze mnie wycisnąć, ale udało się).

Mam nadzieję, że koledzy i koleżanki napiszą inne pytania ustne, bo ja gdzieś zawieruszyłem kartkę ze spisywanymi pytaniami :)