Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: egzamin 12 grudnia 2013  (Przeczytany 1825 razy)

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • Zobacz profil
egzamin 12 grudnia 2013
« dnia: 12 Grudzień 2013, 12:41 »
Skład komisji:
p. Cegielski - przewodniczący, p. Gąsiorowski, p. Rus, p. Kozłowski, p. Betka

Do egzaminu przystąpiło 15 osób (1 nie dojechała).
Testy zdali wszyscy (były osoby zwolnione). Testy standardowe, dużo pytań z KC i KPC.

Pytania na zakres 1 (nie dosłownie):
1. Gdzie udokumentowane są czynności geodety i jakie dokumenty dołącza się w trakcie budowy.
2. Nr porządkowe nieruchomości, kto ustala, prowadzi itd.
3. W jaki sposób edytuje się mapę zasadniczą i w jaki sposób edytuje się wydruk mapy zasadniczej.

Pytania na zakres 2 (nie dosłownie):
1. Porównanie opłat adiacenckich przy podziale i scaleniu i podziale.
2. Zasiedzenie - wszystko o nim - terminy, przypadki szczególne, kto orzeka, w jaki sposób sporządza się mapy do zasiedzenia.
3. Rozgraniczenie nieruchomości - kiedy rozstrzyga sąd.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline bodzio_Kr

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Mozilla zgodny Mozilla zgodny
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 12 grudnia 2013
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudzień 2013, 18:24 »
hmm pytania na 2 wymarzone:) oby w następnym tygodniu były podobne..., ciekawe jakim wynikiem skończy się postępowanie.....

Offline olidive

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 12 grudnia 2013
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudzień 2013, 19:52 »
Pytania na zakres 2 były trochę bardziej rozbudowane:

1. Podaj minimum 3 różnice pomiędzy opłatą adiacencką w podziałach nieruchomości i scaleniu i podziałach.
2. Zasiedzenie. Co to jest. Podać terminy. Przypadki szczególne oraz kto może wnosić, kto rozstrzyga.
3. Rozgraniczenie nieruchomości przez sąd. Kiedy się przeprowadza, jak się przeprowadza i jakimi kryteriami kieruje się sąd przeprowadzając rozgraniczenie.

Bardziej coś w tym stylu.

Offline Vilku

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 26
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 12 grudnia 2013
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudzień 2013, 20:24 »
Ja bym tak odpowiedział, może ktoś coś doda..

Pytanie 1
Gdzie udokumentowane są czynności geodety i jakie dokumenty dołącza się w trakcie budowy
.

Cytuj
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art. 12.
Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do organów, o których mowa w art. 40 ust. 3, prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ROZPORZĄDZENIE MRRIB z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz.
§ 4. 1. Zgłoszenie sporządzane jest przez wykonawcę w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po wypełnieniu potwierdzeniu przez ośrodek, zwracany jest wykonawcy, a drugi przechowywany jest przez ośrodek.
2. Zgłoszenie może być przekazywane na komputerowym nośniku informacji lub droga teletransmisji, po zapewnieniu wzajemnego potwierdzania przekazanych danych i informacji oraz utworzenia potwierdzonego przez ośrodek dokumentu zgłoszenia.
3. Zgłoszenie w części wypełnianej przez wykonawcę zawiera: informacje o wykonawcy, opis przedmiotu, miejsca i obszaru wykonywanej pracy oraz termin zakończenia pracy, a w części wypełnianej przez ośrodek: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacje o innych pracach realizowanych na obszarze zgłaszanej pracy.

Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
§11. Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności, o których mowa w §10, przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
§15.1 Wykonanie czynności geodezyjnych o których mowa w §12, wykonawca prac potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu.
2. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kopie szkiców tyczenia i kontroli poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.
§16. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów, a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami.
§19. Operat dokumentacji geodezyjnej powinien zawierać (…)
§20. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
§21. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
1) do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , oryginał dokumentacji o którym mowa w §20, w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
2) kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej.

Pytanie 2
Nr porządkowe nieruchomości, kto ustala, prowadzi itd.

Cytuj
Art. 47a. (Prawo geodezyjne i kartograficzne)
1. Do zadań gminy należy:
1) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
4. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera (…)
5) dane adresowe określające:
a) numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,
b) kody pocztowe,
c) położenie budynków, o których mowa w lit. a, w państwowym systemie odniesień przestrzennych.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
2) określenie przedmiotu wniosku;
3) informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
7. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przy-ległej do tej granicy ustalają, w drodze porozumienia, właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).
8. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 7, numery porządkowe ustala, w drodze zarządzenia, wojewoda.
9. Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych w ewidencji, o której mowa w ust. 4, ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
5. 1. Numery porządkowe, o których mowa w art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy, zwane dalej „numerami porządkowymi”, ustala się w procesie zakładania ewidencji, a w uzasadnionych przypadkach także w procesach jej aktualizacji, uzupełnienia lub zmiany, wykorzystując do tego celu:
1) ewidencję numeracji porządkowej nieruchomości;
2) ewidencję gruntów i budynków;
3) BDOT500;
4) BDOT10k;
5) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku takich planów – decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
6) ortofotomapę cyfrową.
Punkty 2-11 rozporządzenia określają zasady nadawania numerów porządkowych

Podstawa prawna
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 47a punkty 1-9
Rozporządzenie MAIC z 9.01.2012 w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów Par 5.1 (5.2-5.11 w zależności jaka była dosłowna forma pytania)

Nad pytaniem 3 trzeba się mocniej zastanowić, pobieżnie przeglądając rozp o bazach nie rzuciło mi się w oczy nic o edycji wydruków  :-\

//proszę podziel wątek i załóż nowe dwa wątki w propozycjach na pytania opisowe, będzie łatwiej wyszukiwać i dodawać swoje propozycje Brook
« Ostatnia zmiana: 12 Grudzień 2013, 20:29 wysłana przez Brook »

Offline dryft

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 14
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 12 grudnia 2013
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudzień 2013, 20:48 »
hej!!!
a możecie powiedzieć jakie są szczególne przypadki zasiedzenia? bo jedyne co przychodzi mi do głowy to zasiedzenie służebności...

Offline geoserwis

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 12 grudnia 2013
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudzień 2013, 20:51 »
Kolego Vilku a co chcesz zgłosić do ośrodka, wytyczenie ??

Offline geodeta85

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 31
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 12 grudnia 2013
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudzień 2013, 21:13 »
hej!!!
a możecie powiedzieć jakie są szczególne przypadki zasiedzenia? bo jedyne co przychodzi mi do głowy to zasiedzenie służebności...

też mnie to zastanawia i jedyne co przychodzi mi do głowy to właśnie służebność drogowa oraz to że nie można zasiedzieć służebności osobistej (Art. 304 KC), za Wikipedią można tylko przytoczyć jako szczególny przypadek:

Cytuj
Ustawodawca polski wprowadził specjalny przepis chroniący małoletniego właściciela nieruchomości – zasiedzenie przeciwko niemu może się skończyć dopiero z upływem dwóch lat od uzyskania przez niego pełnoletności (art. 173 Kodeksu cywilnego). Jest to przepis szczególny wobec ogólnych przepisów o przedawnieniu roszczeń, stosowanych odpowiednio na mocy art. 175 k.c

Offline bodzio_Kr

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Mozilla zgodny Mozilla zgodny
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 12 grudnia 2013
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudzień 2013, 21:33 »
To pytanie pojawiało się już kilkakrotnie w tym roku min .: 16.05.2013 oraz 22.05.2013 .
Szczególnymi przypadkami będą właśnie zasiedzenie niektórych ogranioczonych praw rzeczowych ( służebność przesyłu, gruntowa). Podobno chodziło też o drogi na Skarb Państwa i Jedn. Samorządu Teryt.- ale to już przecież podchodzi pod wywłaszczenie wg mnie.....??????

Offline Vilku

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 26
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 12 grudnia 2013
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudzień 2013, 21:40 »
Kolego Vilku a co chcesz zgłosić do ośrodka, wytyczenie ??
Trzeba odpowiedzieć na postawione pytanie, które brzmi...
Gdzie udokumentowane są czynności geodety.... i jakie dokumenty (...)

Czynności geodezyjne to nie tylko tyczenie przecież..

Może pytanie na egzaminie było bardziej sprecyzowane i zawężało odpowiedź...

Offline bodzio_Kr

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Mozilla zgodny Mozilla zgodny
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 12 grudnia 2013
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudzień 2013, 21:40 »
A odnośnie dzisiejszego postępowania info jakie posiadam to pozytywnie zdało 10 osób O0 .
Na zakres 1 zdawały 3 osoby a na zakres 2 12 osób.
Nie wiem dokładnie ale chyba z zakresu drugiego na ustnym odpadły cztery osoby i z pierwszego jedna.
Gratulacje wszystkim

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 12 grudnia 2013
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudzień 2013, 21:43 »
miałam to pytanie na egzaminie...
mniej więcej tak odpowiedziałam:
Cytuj
a) okres zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa liczy się od 1.X.1990r. Okres zasiedzenia może być skrócony o czas w którym stan prowadzący do zasiedzenia istniał przed tym terminem. Nie więcej niż o połowę okresu wymaganego, Ustawa z 28 lipca 1990 r o zmianie ustawy Kodeks Cywilny: Art. 10. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy istniał stan, który według przepisów dotychczasowych wyłączał zasiedzenie nieruchomości, a według przepisów obowiązujących po wejściu w życie tej ustawy prowadzi do zasiedzenia, zasiedzenie biegnie od dnia wejścia jej w życie; jednakże termin ten ulega skróceniu o czas, w którym powyższy stan istniał przed wejściem w życie ustawy, lecz nie więcej niż o połowę. Przed wejściem w życie tej ustawy wyłączone spod zasiedzenia były grunty Skarbu Państwa)
b) nie mogą być przez Skarb Państwa i organy samorządu terytorialnego zasiedziane grunty pod drogami publicznymi.
c) nie można zasiedzieć spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
d) Od 1 stycznia 1999 r. grunt pod drogą publiczną może być własnością tylko Skarbu Państwa lub samorządu (art. 2a ustawy o drogach publicznych), a jeśli tak nie było, to przechodził z mocy prawa na ich własność (za odszkodowaniem). Nie jest więc możliwe zasiedzenie drogi po tej dacie (sygnatura akt: I CSK719/10)
e) szczególny przypadek polegający na ochronie małoletniego właściciela nieruchomości przed utratą prawa własności wskutek zasiedzenia przez samoistnego posiadacza. Ochrona ta polega na wstrzymaniu zakończenia biegu zasiedzenia do chwili upływu dwóch lat od uzyskania przez małoletniego pełnoletności. Ustawodawca przyjął bowiem, iż okres ten jest wystarczający do zorientowania się przez pełnoletniego już właściciela w stanie jego spraw majątkowych i podjęcia przez niego działań zmierzających do ochrony swych praw.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 12 grudnia 2013
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudzień 2013, 21:45 »
Witam, szczególnymi przypadkami zasiedzenia nieruchomości są np. zasiedzenie nieruchomości budynkowej czy lokalowej - o czym mało kto pamięta a także zasiedzenie części udziału w nieruchomości pozostającej we współwłasności + zasiedzenie przeróżnych służebności poza służebnością osobistą. Chyba, że ktoś ze zdających zna inne przypadki i opisał je z wynikiem pozytywnym na egzaminie. Ja zdawałem 29 XI, ale niestety się nie udało :knuppel2: - dzisiejsze pytania i komisja to bajka w porównaniu z tamtym :tickedoff:

Offline Krzysztof_pawl

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 12 grudnia 2013
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudzień 2013, 22:06 »
Co do pytania 1 na zakres pierwszy nie chodzi tu po prostu o dziennik budowy?

Offline koneho

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 12 grudnia 2013
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Grudzień 2013, 08:34 »
Byłem wczoraj na egzaminie. Wszystko tak jak Brook napisała, może rzeczywiście pytania nie do końca takie, ale to moja wina bo podawałem jej z pamięci , ale istota została zawarta.

Wchodziłem 4 z testu byłem zwolniony a z pisemnego 18/21 , pytania ustne - nie pamiętam dokładnie , ale o spółdzielnie rolnicze, trwały zarząd, droga konieczna , użytkowanie wieczyste 2 działek i jednego budynku - uśrednienie , i coś jeszcze , ale już nie pamiętam. Wynik POZYTYWNY !!!!!  :)

Ile ostatecznie zdało to nie jestem pewien w 100 % , ale z 12 osób przepuszczonych do ustnego nie zdało 2 lub 3 osoby.

Ja przy okazji składam wielkie dzięki dla Brook, bo przy "dwójce" na forum zrobiła ogromną pracę i zawsze służyła pomocą. No i oczywiście Mariuszowi - twórcy forum :)

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 12 grudnia 2013
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Grudzień 2013, 09:16 »
GRATULACJE dla Ciebie Karol i innych którym sie udało  O0
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan