Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: egzamin 11 czerwca 2013  (Przeczytany 2063 razy)

Offline kama_35

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 2
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • Zobacz profil
egzamin 11 czerwca 2013
« dnia: 12 Czerwiec 2013, 09:17 »
Witam
do egzaminu przystąpiło 15 osób (jedna nie dojechała). Testu nie zaliczyło 2 osoby. Do ustnego dopuszczono 9 osób. Ustny zdali wszyscy:)
Zdało cztery osoby na 1 zakres, cztery osoby na 2 zakres i jedna na 4 zakres - chyba.
Test standardowy, kilka nowych. Np:
Przy pomiarze elementów I grupy rzędną można wydłużyć do 30 m jeżeli:
a) pomiar kontrolny
b) "czołówka"
c)
d) nie ma takiej możliwości

Na opisowym na zakres 1 pytania kiedyś już były:
1. Ogólne zasady uzgadniania dokumentacji projektowej. (rozporządzenie o gesut i pgik)
2. (dokładnie nie pamiętam)
 Niektóre budynki nie wymagają tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej:
a) budynek gospodarczy w zabudowie rolniczej
b) silos
Podać warunki techniczne ww. budynków i jakie przepisy to regulują. (ogólnie z prawa budowlanego)
3. Jakie opracowanie geodezyjno-kartograficzne jest podstawą do sporządzenia projektu sieci? Jakie są zasady sporządzania ww. opracowania? (mdcp - temat rzeka)

Ja zdawałem na zakres 1 i udało się:) Komisja bardzo przyjazna - niestety nie znam ich, wiem tylko że Pani Biel była:)

Na ustnym standardowe pytania:
- sieć modularna
- osnowa pomiarowa - kiedy zakładamy
- jak policzyć wysokość komina
- oznaczenie cmentarza komunalnego wg nowego rozporządzenia
- jakie materiały są podstawą do tyczenia
- jak dzielimy osnowy wg rozporządzenia (1. podstawowa fundamentalna itd)
- zależność wysokości normalnej i elipsoidalnej

Ogólnie pytania z zakresu 1 mnie nie zaskoczyły - wszystkie gdzieś na forum były wspomniane
Także dzięki forum zdałem - dzięki i polecam innym:)

Offline koneho

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.110 Chrome 27.0.1453.110
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 11 czerwca 2013
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwiec 2013, 09:21 »
Dzięki za wiadomość, a mogłabym prosić jeszcze jaki był skład komisji i jakie podejście do zdających?

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 11 czerwca 2013
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwiec 2013, 09:25 »
Dzięki za wiadomość, a mogłabym prosić jeszcze jaki był skład komisji i jakie podejście do zdających?
i tak nic Ci to nie da  :D jeszcze tydzień i sam sie dowiesz jak to jest  :crazy2:
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline koneho

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.110 Chrome 27.0.1453.110
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 11 czerwca 2013
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwiec 2013, 09:41 »
i tak nic Ci to nie da  :D jeszcze tydzień i sam sie dowiesz jak to jest  :crazy2:

bardzo śmieszne :P Mam nadzieję , że zdajesz sobie sprawę, że będziesz mi towarzyszył :P

chodzi mi o ten komin, czy może chodzi o wcięcie przestrzenne i czy wymagali wzorów na to ?

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 11 czerwca 2013
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwiec 2013, 09:52 »
Cytuj
1. Ogólne zasady uzgadniania dokumentacji projektowej. (rozporządzenie o gesut i pgik)
2. (dokładnie nie pamiętam)
 Niektóre budynki nie wymagają tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej:
a) budynek gospodarczy w zabudowie rolniczej
b) silos
Podać warunki techniczne ww. budynków i jakie przepisy to regulują. (ogólnie z prawa budowlanego)
3. Jakie opracowanie geodezyjno-kartograficzne jest podstawą do sporządzenia projektu sieci? Jakie są zasady sporządzania ww. opracowania? (mdcp - temat rzeka)
Pytania na pewno przewijające się przez forum - nic tylko się cieszyć i gratulować nowo uprawnionym  O0

1. z rozp gesut par od 8 do 13
    z pgik art 28
Cytuj
§ 8.
1. Uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zwanych dalej „uzgodnieniami”, dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Uzgodnień w pasie drogowym lub liniach rozgraniczających drogi dokonuje się w oparciu o przepisy o drogach publicznych, a także o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

§ 9.
1. Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się, z zastrzeżeniem ust. 5, następujące dokumenty:
1) 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, zwanego dalej „projektem”,
2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
4) orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.
3. Wniosek podlega rejestracji i otrzymuje numer ewidencyjny.
4. Projekt sporządza się na aktualnej mapie, wykonanej według zasad określonych w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez starostę oraz położenie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
5. Mapa i projekt, o których mowa w ust. 4, mogą być sporządzone także na komputerowych nośnikach informacji. W przypadku sporządzenia projektu na komputerowym nośniku informacji do wniosku dołącza się, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, wydruk projektu i mapy.
6. Przedłożony do uzgodnienia projekt podlega ocenie w zakresie:
1) zgodności z wnioskiem o uzgodnienie,
2) prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w zakresie: obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności oraz klauzul przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
3) czytelności graficznej projektowanych elementów.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu mapy lub projektu, niekompletności przedkładanych dokumentów albo konieczności dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, wniosek zwraca się inwestorowi, z zachowaniem formy pisemnej, w trybie określonym w art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 10.
1. Wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 1, rozpatrywany jest, z zastrzeżeniem ust. 2, na posiedzeniach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, zwanego dalej „zespołem”.
2. Uzgadnianie sieci będących przyłączami do budynku lub budowli, w części usytuowanej na nieruchomości, w stosunku do której prawo do dysponowania na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42), przysługuje wnioskodawcy, nie wymaga przedłożenia wniosku na posiedzeniu zespołu i zasięgania opinii jego członków.

§ 11.
1. Treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii, wydawanej z upoważnienia starosty przez przewodniczącego zespołu.
2. Opinię, o której mowa w ust. 1, wraz z dwoma egzemplarzami projektu wydaje się inwestorowi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni. Niezajęcie stanowiska przez zespół w tych terminach uznaje się za brak zastrzeżeń do przedstawionego projektu.
3. Każdy egzemplarz projektu opatrywany jest klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia, w której w szczególności należy określić: nazwę organu uzgadniającego usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu oraz numer i datę opinii, o której mowa w ust. 1.
4. Wzór klauzuli, o której mowa w ust. 3, określa załącznik do rozporządzenia.
5. Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na mapę zasadniczą lub jej kopię.
6. Jeżeli dla terenu, na którym dokonywane jest uzgodnienie, nie istnieje mapa zasadnicza, prowadzi się mapę przeglądową uzgadnianych projektów na podkładzie kopii mapy topograficznej w skali 1:10 000.
7. W aktach spraw prowadzonych przez zespół przechowywane są przez okres 3 lat:
1) opinia, o której mowa w ust. 1,
2) jeden egzemplarz projektu,
3) protokół posiedzenia zespołu zawierający w szczególności:
a) wykaz rozpatrywanych wniosków,
b) listę obecności członków zespołu,
c) uwagi i zalecenia dotyczące poszczególnych wniosków, potwierdzone podpisami członków zespołu.
8. Inwestor ponosi opłatę za uzgodnienie według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 12.
1. Uzgodnieniu przez zespół nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy, z wyjątkiem sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granice tych terenów.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, uzgodnienia prowadzi zarządzający terenem zamkniętym, z zachowaniem przepisów rozporządzenia.
3. W przypadku utraty przez teren charakteru terenu zamkniętego zarządzający tym terenem przekazuje, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia tego zdarzenia, właściwemu staroście dokumentację dotyczącą uzgodnień, o których mowa w ust. 2.

§ 13.
1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.


Art. 28.
1. Starosta, koordynując usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jest obowiązany jako podstawę do koordynacji przyjmować aktualne informacje zawarte w mapie zasadniczej.
2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej 38) określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania oraz tryb i warunki prowadzenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, koordynacji usytuowania projektowanych sieci, mając na celu bezkolizyjne usytuowanie projektowanych sieci z obiektami budowlanymi.


2. pb art 29.1.1 i 29.1.2 + art 30.1 +art 43.1 i 43.2
Cytuj
Art. 29.
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiał i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

Art. 30.
1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3: budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3,


Art. 43.
1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20(przyłącza), podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.
2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.


3. rozp w sprawie gesut i zudp par 9.4
    rozp w sprawie opracowań .... w budownictwie par 4,5 i 6
    rozp w sprawie standardów par 79, 80 i 81

Cytuj
§9.4. Projekt sporządza się na aktualnej mapie, wykonanej według zasad określonych w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez starostę oraz położenie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

§ 4.
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sprządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy.
2. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. W razie budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości, dopuszcza się wykonanie mapy jednostkowej, o której mowa w ust. 2, w układzie lokalnym dla danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na których będzie oparty pomiar, należy utrwalić znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opisy topograficzne w nawiązaniu do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.

§ 5.
 Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej „mapami do celów projektowych”, powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej — także teren tej strefy.

§ 6.
1. Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:
1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.
2. Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:
1) skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,
2) skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,
3) skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.
3. Wielkość obszaru, o którym mowa w § 5, oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

§ 79.
 1. Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.
2. Aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna na obszarze otaczającym teren planowanej kubaturowej inwestycji budowlanej, a także na obszarze planowanym wyłącznie pod działania inwestycyjne, mające na celu przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji.
3. Informacje określające rodzaj aktualnych użytków gruntowych, o których mowa w ust. 2, jeżeli mają znaczenie dla projektanta, mogą być dodatkowo wykazane na mapie do celów projektowych, oprócz informacji zgodnych z operatem ewidencyjnym, bez uprzedniej aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy.
4. W przypadku wykazania na mapie do celów projektowych konturów użytków gruntowych nieujawnionych w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy, na mapie zamieszcza się informację o treści: „kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków”.
5. W przypadku gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości, a jednocześnie w PZGiK brak jest danych określających położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, wykonawca pozyskuje niezbędne dane dotyczące tych punktów w drodze pomiaru.
6. Pomiar punktów granicznych, które nie są na gruncie oznaczone w postaci znaków granicznych, poprzedzają czynności mające na celu ustalenie położenia tych punktów na gruncie w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy lub w trybie przepisów art. 39 ustawy.

§ 80.
1. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole ustalone przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy.
2. Treścią mapy do celów projektowych mogą być miary liniowe pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych określające w szczególności odległości między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi mającymi znaczenie w procesie projektowania.
3. Jeżeli na mapie będą umieszczone inne obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych, o których mowa w ust. 1, należy na mapie umieścić legendę z oznaczeniem występujących obiektów.
4. Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, wyróżnia się linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieszcza się skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, gdy charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą do celów projektowych.
6. W przypadku gdy mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa w ust. 4, wykonawca zamieszcza na tej mapie stosowną informację w tej sprawie.

§ 81.
 Treść opisu mapy do celów projektowych stanowią:
1) tytuł mapy „Mapa do celów projektowych”;
2) skala mapy;
3) nazwa miejscowości;
4) identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej;
5) identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego;
6) imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę, oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot;
7) imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę, oraz jego podpis;
8) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej;
9) nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości;
10) oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji;
11) data opracowania mapy.


sYsTEM połączył wiadomości: 12 Czerwiec 2013, 10:06
bardzo śmieszne :P Mam nadzieję , że zdajesz sobie sprawę, że będziesz mi towarzyszył :P

chodzi mi o ten komin, czy może chodzi o wcięcie przestrzenne i czy wymagali wzorów na to ?

 :uglystupid2: powoli dociera do mnie że to juz tuż tuż ... ale trzeba być dobrej myśli - co do pomiaru wysokości komina - jak dla mnie niwelacja trygonometryczna - tachimetr bezlustrowy(aczkolwiek niekoniecznie)  ;D - nawiązanie jakiekolwiek lokalne (nie musżą być rzeczywiste wysokości) pomiar wysokości stanowiska nastepnie pomiar przy kącie  poziomym (odległość) luneta do góry na szczyt komina i masz kąt  - pobieżnie można przyjąć ta konstrukcję jako trójkąt prostokątny i liczysz :
tg kąta = wysokość / odległosć  czyli  wysokość = odległość x tg kąta i nie zapomnij o dodaniu wysokości instrumentu XD
chyba że dokładnie chcesz zrobić to musisz najpierw wyznaczyć(przeliczyć) oś komina aby faktycznie był kąt prosty i później postępujesz tak samo z obliczeniami

tak mi sie przynajmniej wydaje  :D i czekam na weryfikację sposobu przez bardziej doświadczonych
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwiec 2013, 10:09 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline kama_35

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 2
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 11 czerwca 2013
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Czerwiec 2013, 10:10 »
bardzo śmieszne :P Mam nadzieję , że zdajesz sobie sprawę, że będziesz mi towarzyszył :P

chodzi mi o ten komin, czy może chodzi o wcięcie przestrzenne i czy wymagali wzorów na to ?

:) Narysowałem w rzucie poziomym komin i instrument, odległość między kominem i instrumentem, następnie dwie wysokości składowe (nad i pod poziomą osią celową) i na postawie dwóch kątów pionowych (do góry i przyziemia komina) z twierdzenia tangensów policzyłem wysokość. Wystarczyło:)

Offline koneho

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.110 Chrome 27.0.1453.110
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 11 czerwca 2013
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Czerwiec 2013, 10:14 »
no to ładnie wybrnęłaś z tematu :D , a co gdyby komin był w znacznej odległości ? chodzi mi o to , że nie byłoby możliwości pomiaru odległości do komina ?

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 11 czerwca 2013
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Czerwiec 2013, 10:14 »
:) Narysowałem w rzucie poziomym komin i instrument, odległość między kominem i instrumentem, następnie dwie wysokości składowe (nad i pod poziomą osią celową) i na postawie dwóch kątów pionowych (do góry i przyziemia komina) z twierdzenia tangensów policzyłem wysokość. Wystarczyło:)

 ;D czyli mój tok myślenia był prawidłowy - no poza tym że poszedłem na łatwiznę z wysokością do przyziemia komina nie bawiąc się drugi raz w obliczenie kątów - ale przy płaskim terenie to nie powinno być błędem grubym :D
sYsTEM połączył wiadomości: 12 Czerwiec 2013, 10:16
no to ładnie wybrnęłaś z tematu :D , a co gdyby komin był w znacznej odległości ? chodzi mi o to , że nie byłoby możliwości pomiaru odległości do komina ?
zagłębiasz się w temat niepotrzebnie  :P - kombinujesz instrument bezlustrowy  ;D

rozstawiasz się na punkcie o znanych współrzędnych i skoro mierzysz istniejący komin to jego współrzędne będziesz miał - przeliczasz odległość ze współrzednych i liczysz pisząc że ze względu na brak możliwości dostępu do obiektu pomiar jest przybliżony w granicy powiedzmy +/- 5(10) m i wtedy zaraz Cię wpuszczą ;D pamiętam że jeszcze są metody fotogrametryczne ze względu na długość cienia na zdjęciach oraz pomiar skanerem
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwiec 2013, 10:29 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline koneho

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.110 Chrome 27.0.1453.110
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 11 czerwca 2013
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Czerwiec 2013, 10:21 »
może i masz rację , że kombinuję  :-\ - ale czy Ty nie wiesz, że na egzaminie zawsze masz tylko do dyspozycji teodolit i to na dodatek który mierzy kąt z niewystarczającą dokładnością i jeszcze się okaże, że ma błąd miejsca zera koła pionowego  >:D

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 11 czerwca 2013
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Czerwiec 2013, 10:24 »
może i masz rację , że kombinuję  :-\ - ale czy Ty nie wiesz, że na egzaminie zawsze masz tylko do dyspozycji teodolit i to na dodatek który mierzy kąt z niewystarczającą dokładnością i jeszcze się okaże, że ma błąd miejsca zera koła pionowego  >:D

to wtedy mówię że zaraz wróce tylko pójdę do kolegi i pożyczę tachimetr robotyczny bezlustrowy  :2funny:  :2funny:   :2funny:
i będzie zgodnie ze standardami par 15
Cytuj
§ 15. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych dopuszcza się stosowanie metod, technologii i technik pomiarowych innych niż określone przepisami rozporządzenia, jeżeli te metody, technologie i techniki zapewnią uzyskanie danych obserwacyjnych z wymaganą dokładnością, a jednocześnie wykonawca przedstawi w sprawozdaniu technicznym opis tych metod, technologii i technik wraz z matematyczną analizą dokładności danych obserwacyjnych.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwiec 2013, 10:27 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline bodzio_Kr

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 10.0 MS Internet Explorer 10.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 11 czerwca 2013
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Czerwiec 2013, 10:36 »
Pytania opisowe rozpracowane wzorcowo:) jedynie chyba co warto by dodać to do pytania drugiego art. 30. pkt. 7
     
7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 11 czerwca 2013
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Czerwiec 2013, 10:43 »
zastanawia mnie czy przy wyjaśnianiu zależności dot wysokości elipsoidalnej i normalnej wystarczy powiedzieć(narysować) że wys normalna to wys danego punktu mierzona pod kątem prostym do geoidy(średniego poziomu morza) a normalna to wysokość tego samego punktu mierzona pod kątem prostym do elipsoidy odniesienia - zależnością jest to że
Helips = Hnorm +N(odstęp geoidy od elipsoidy)
sYsTEM połączył wiadomości: 12 Czerwiec 2013, 10:45
Pytania opisowe rozpracowane wzorcowo:) jedynie chyba co warto by dodać to do pytania drugiego art. 30. pkt. 7
     
7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

przypominam sobie że kolejny raz to mi piszesz  O0 może w końcu zapamiętam  ;D
Dzięki
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline aneta83

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.110 Chrome 27.0.1453.110
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 11 czerwca 2013
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Czerwiec 2013, 11:01 »
a zakres 2 ktoś zdawał?

Offline Andrzej

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 11 czerwca 2013
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Czerwiec 2013, 12:18 »
Witam

Pytanie na II stare w skrócie:
1. Jak doprowadzić do zgodności danych w KW jeśli w ewidencji jest inny zapis.
2. Przy przyjmowaniu granic do podziału brak danych określających stan prawny nieruchomości. Tok postępowania w tym wypadku.
3. Czy przy rozgraniczeniu można wydać decyzję "o odmowie zatwierdzenia".

na ustnym 3 pytania:
1. Pozostałe przepisy poza Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami na podstawie których można dokonać podziału nieruchomości.
2. Czy posiadacz samoistny budynku może żądać wydzielenia działki pod nim.
3. Decyzja i wszystko o niej.

Na IV zakres większość wyłożyła się na pytaniu o budowie obiektu energetyki jądrowej.
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwiec 2013, 18:37 wysłana przez Andrzej »

Offline michal83

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 43
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 11 czerwca 2013
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Czerwiec 2013, 13:08 »
Dodaje pytania  które pojawiły się na ustnych
zakres 2

Co to jest AWZ jakie przepisy to regulują.
Jak wydzielić udział sp ze wspólnoty gruntowej
Odległość granicy pasa drogowego od wykopu  w przypadku dróg krajowych i innych
Linia zabudowy od krawędzi jezdni ile wynosi w przypadku dróg krajowych , wojewódzkich
Co to rękojmia wiary publicznej
Sposoby zniesienia współwłasności jest budynek ( rożne możliwości)
Sytuacje w których nie trzeba płacić za wyłączenie z produkcji rolnej chodziło o art:
Art. 12a.
Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów le-śnych również jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:
1) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;
       2) do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinne-go.

Czym się różni ustalenie granic od przyjęcia. Jako pytanie na rozluźnienie :).